[l2h] subequations and pictures

Tomas Davidek Tomas.Davidek at cern.ch
Fri Jan 22 10:24:32 CET 2021


Thanks Daniel, this is interesting. It really works on the simple 
example. Therefore, I tried to apply the same method to the more complex 
case, but then dvips seem to crash and consequently no images are 
written to images.pdf. I run:

latex2html -nouse_pdftex example_l2h.tex >& example_l2h.log

both the source code and log file are attached. Can you please help me 
in figuring out what's going on?

Thanks a lot, cheers,

                                         Tomas

On 1/21/21 5:56 PM, Daniel Gildea wrote:
> Your picture seems to be working for me:
> https://www.cs.rochester.edu/~gildea/test/mypicture/node1.html
>
> I used "latex2html -nouse_pdftex" to make this. Are you using
> any other command line options, or config files, for latex2html?
> Can you send the output of latex2html?
>
> Dan
>
>
> On Thu, January 21, 2021 at 4:38PM, Tomas Davidek wrote:
>> Thanks Daniel (and sorry for being late with the answer), the fixes in
>> /usr/bin/latex2html you proposed really fix the issue with subequation
>> numbering.
>>
>> One more rather general issue - if I understood well, all environments "not
>> known" to latex2html are processed with (pdf)latex and a picture of the
>> corresponding part is included in the HTML instead, right? Nevertheless, I
>> have a picture environment (example is attached). When processing this
>> simple example, the first picture appears in the web page. The 2nd one does
>> not. Well, it requires the axohelp command to be run at some point and I
>> don't know how to achieve that. Any idea, please?
>>
>> Then I have a more complex case with exactly the same simple LaTeX picture
>> (figure 1 in the above example). This one is not processed and does not
>> appear in the Web page. Hmm, I checked the generated images.pdf file and it
>> is not there, but I cannot see any error message in the images.log file....
>> It is not even in the images.tex file.... So, somehow the filter did not
>> dump it to the images.tex.... Where should I look to figure out what
>> happened?
>>
>> Thanks a lot for any hint.
>>
>> Best regards, Tomas
>>
>> On 1/8/21 5:45 PM, Daniel Gildea wrote:
>>> Hi,
>>>
>>> I wonder if you could try commenting out the lines
>>> shown in the attached patch in the latex2html script.
>>> This seems to make the numbering work better for me.
>>>
>>> I don't know why the character encoding wouldn't match
>>> the charset tag. Can you send an example file and tell
>>> me what command line options you are using?
>>>
>>> Dan
>>>
>>>
>>> On Fri, January 8, 2021 at 3:55PM, Tomas Davidek wrote:
>>>> Hi Dan,
>>>>
>>>>    thanks for the mail. Well, I tried to prepare a short example (attached),
>>>> but this one works perfectly. I have a much larger project that I would like
>>>> to convert to HTML. I can't send it as a whole tarball right now, but just
>>>> to give you a flavour what wrong I attach a snapshot of one page (pdf is
>>>> attached). As you can see, the subequations are numbered as 2.7a - 2.7c (but
>>>> they should in fact be 2.8a - 2.8c). Moreover, the last sentence refers to
>>>> one of the subequations (p_{\parallel}), but here the "correct" number
>>>> appears (2.8b).
>>>>
>>>> It is very strange, I should experiment more with that. I double-checked
>>>> that I processed both the simple example and the complex case in the same
>>>> way. First I thought the complex case needs one more run of latex to produce
>>>> the references correctly, but I ran latex/pdflatex before I launched
>>>> latex2html.... Looking into aux-file, the equation numbers are correct (i.e.
>>>> 2.8a - 2.8c), so I really don't understand why the picture of the three
>>>> subequations is produced with incorrect number. Can you suggest another test
>>>> I can perform?
>>>>
>>>> One more item that worries me - latex2html systematically puts
>>>> charset=iso-8859-2 into the corresponding meta tag, even if the text is
>>>> encoded in UTF-8. Is there a way to force latex2html to enter the specified
>>>> charset in every html page?
>>>>
>>>> Thanks a lot,
>>>>
>>>> cheers,
>>>>
>>>>                     Tomas
>>>>
>>>> On 1/8/21 2:57 PM, Daniel Gildea wrote:
>>>>> Hi,
>>>>>
>>>>> Could you send a small example file for each of these problems?
>>>>>
>>>>> Dan
>>>> \documentclass[11pt]{article}
>>>> \usepackage[czech]{babel}
>>>> \usepackage[utf8]{inputenc}
>>>> \usepackage{amsmath}
>>>>
>>>> \begin{document}
>>>> Pro popis interakcí částic se často používají i~tzv.~Mandelstamovy
>>>> invarianty\index{Mandelstamovy invarianty} $s, t,
>>>> u$. Představme si interakci dvou částic (1,\,2) za vzniku obecně jiných
>>>> částic (3,\,4)
>>>> \begin{equation}
>>>>   \label{eq:interaction}
>>>>   1 + 2 \rightarrow 3 + 4
>>>> \end{equation}
>>>> Mandelstamovy invarianty jsou pak definovány vztahy
>>>> \begin{subequations}
>>>>   \begin{align}
>>>>    \label{eq:mandelstam_s}
>>>>    s & \equiv (P_1 + P_2)^2 \\
>>>>    \label{eq:mandelstam_t}
>>>>    t & \equiv (P_1 - P_3)^2 \\
>>>>    \label{eq:mandelstam_u}
>>>>    u & \equiv (P_1 - P_4)^2
>>>>   \end{align}
>>>> \end{subequations}
>>>> Invariant $s$ zjevně představuje kvadrát celkové energie soustavy v~jejím
>>>> těžišťovém systému (CMS), invarianty $t, u$ lze vyjádřit pomocí $s$ a úhlu
>>>> vylétajících částic v~CMS.
>>>>
>>>> The velocity $\beta$ is defined as
>>>> \begin{equation}
>>>>   \label{eq:beta_def}
>>>>   \vec{\beta} \equiv \vec{v}/c
>>>> \end{equation}
>>>>
>>>> This is the reference to sub-equations
>>>> (\ref{eq:mandelstam_s})--(\ref{eq:mandelstam_u}).
>>>>
>>>> \end{document}
>> \documentclass[11pt]{report}
>>
>> \usepackage[czech]{babel}
>> \usepackage{a4}
>> \usepackage{axodraw2}
>>
>> \newcommand{\gev}{\ifmmode \mathrm{GeV}\else GeV\fi}
>> \newcommand{\mev}{\ifmmode \mathrm{MeV}\else MeV\fi}
>> \newcommand{\kev}{\ifmmode \mathrm{keV}\else keV\fi}
>> \newcommand{\ele}{\ensuremath{\mathrm{e}^{-}}}
>> \newcommand{\pozitron}{\ensuremath{\mathrm{e}^{+}}}
>> \newcommand{\photon}{\ensuremath{\mathrm{\gamma}}}
>>
>> \begin{document}
>> \chapter{Jednotky}
>> \label{sec:Jednotky}
>> \index{jednotky|(}
>> Ve fyzice částic se z~praktických důvodů veličiny energie ($E$),
>> hybnost ($p$) a hmota\footnote{Pro elementární částice používáme
>>  termín hmota, nikoli hmotnost. Termínem hmota vždy rozumíme
>>  hmotu částice v~jejím klidovém systému, což je ekvivalentní její
>>  klidové energii.} ($m$) udávají ve
>> stejných jednotkách, a~to v~jednotkách
>> energie, tedy v~násobcích eV (eV, MeV, GeV, \dots).
>> Pracujeme tedy ve skutečnosti s~veličinami $E$, $pc$, $mc^2$,
>> které ovšem zapisujeme jako $E$, $p$ a $m$.
>>
>> Tím se výrazně zjednodušují vztahy mezi jednotlivými kinematickými
>> proměnnými, např.\ pro celkovou energii částice pak platí
>> relativistický vztah
>> \begin{equation}
>>  \label{eq:total_energy}
>>  E = \sqrt{p^2 + m^2},
>> \end{equation}
>> kde $p$ je hybnost a $m$ klidová hmota částice.
>>
>> Při výpočtech budeme často používat součin rychlosti světla $c$ a
>> Planckovy konstanty, proto je velmi užitečné si zapamatovat výslednou
>> hodnotu:
>> \begin{equation}
>>  \label{eq:hc}
>>  \hbar c \doteq 0{,}197~\mathrm{fm}\cdot\gev
>> \end{equation}
>>
>> Poznamenejme, že v~některé literatuře %(především v~teoretických pracích)
>> se používá soustava jednotek
>> \begin{displaymath}
>>  c = \hbar = 1,
>> \end{displaymath}
>> tj.~tyto konstanty ve výrazech jednoduše nevystupují. Při číselných
>> výpočtech však musíme \uv{doplnit} příslušné mocniny $c$ a $\hbar$ tak, aby
>> výsledná jednotka odpovídala SI\@. Hodnota $\hbar c$ ze
>> vztahu~(\ref{eq:hc}) pak představuje převodní
>> faktor mezi veličinami s~rozměrem délky a energie.
>>
>> V~této knize budeme pro lepší orientaci čtenářů používat obě zmíněné
>> konstanty $\hbar$ i $c$. Jedinou výjimkou je vyjádření hybnosti a hmoty částic
>> v~energetických jednotkách, jak je uvedeno výše.
>> \index{jednotky|)}
>>
>> \begin{figure}
>>  \centering
>>  \setlength{\unitlength}{0.5mm}
>>  \begin{picture}(60,100)
>>   % \put(0,0){\framebox(60,100){}}
>>   \put(5,5){\makebox(0,0)[c]{a)}}
>>   \put(20,50){\vector(0,1){50}}
>>   \put(20,50){\vector(0,-1){50}}
>>   %
>>   \put(45,50){\makebox(0,0)[c]{$\vec{P}=\vec{0}, M$}}
>>   \put(35,75){\makebox(0,0)[c]{$\vec{p}_1, m_1$}}
>>   \put(35,25){\makebox(0,0)[c]{$\vec{p}_2, m_2$}}
>>   \thinlines
>>   \put(20,50){\circle*{15}}
>>  \end{picture}\hfill%
>>  \begin{picture}(180,100)
>>   % \put(0,0){\framebox(180,100){}}
>>   \put(5,5){\makebox(0,0)[c]{b)}}
>>   \put(20,50){\vector(0,1){50}}
>>   \put(20,50){\vector(0,-1){50}}
>>   %
>>   \put(45,50){\makebox(0,0)[c]{$\vec{P}=\vec{0}, M$}}
>>   \put(35,75){\makebox(0,0)[c]{$\vec{p}_{12}, m_{12}$}}
>>   \put(35,25){\makebox(0,0)[c]{$\vec{p}_3, m_3$}}
>>   \thinlines
>>   \put(20,50){\circle*{15}}
>>
>>   \thicklines
>>   \put(85,50){\makebox(0,0)[c]{\LARGE $\oplus$}}
>>   \put(130,50){\vector(1,1){40}}
>>   \put(130,50){\vector(-1,-1){40}}
>>   \put(160,50){\makebox(0,0)[c]{$\vec{p}^{\,*}_{12} = \vec{0}, m_{12}$}}
>>   \put(135,75){\makebox(0,0)[c]{$\vec{p}^{\,*}_1, m_1$}}
>>   \put(125,25){\makebox(0,0)[c]{$\vec{p}^{\,*}_2, m_2$}}
>>   \thinlines
>>   \put(130,50){\circle*{15}}
>>  \end{picture}
>>  \caption{Schéma dvoučásticového rozpadu (a) a
>>   tříčásticový rozpad (b) nahlížený jako dva po sobě jdoucí
>>   dvoučásticové rozpady, každý ve svém těžišťovém systému.}
>>  \label{fig:rozpad_1_2_3}
>> \end{figure}
>>
>> \begin{figure}
>>  \centering
>>  \setlength{\unitlength}{0.5mm}
>>  \begin{picture}(140,100)
>>   \SetScale{1.42}   % default to 1 => 1pt (1/72 inch). Now scaled
>>   % to 0.5mm (72/25.4)
>>
>>   \ArrowLine(0,50)(50,50)  \put(10,44){\makebox(0,0)[c]{\ele}}
>>   \ArrowLine(50,50)(90,80) \put(75,60){\makebox(0,0)[c]{\ele}}
>>   \Photon(50,50)(90,20){2}{5.5} \put(75,40){\makebox(0,0)[c]{\photon}}
>>   \Vertex(50,50){2}
>>
>>   \ArrowLine(90,80)(136,100) \put(115,85){\makebox(0,0)[c]{\ele}}
>>   \Photon(90,80)(130,50){2}{5.5} \put(110,55){\makebox(0,0)[c]{\photon}}
>>   \Vertex(90,80){2}
>>
>>   \ArrowLine(90,20)(135,40) \put(115,37){\makebox(0,0)[c]{\ele}}
>>   \ArrowLine(90,20)(135,0) \put(115,2){\makebox(0,0)[c]{\pozitron}}
>>   \Vertex(90,20){2}
>>  \end{picture}
>>  \caption{Schéma elektromagnetické spršky vytvořené vysokoenergetickým
>>   elektronem.}
>>  \label{fig:ele_shower}
>> \end{figure}
>>
>> \end{document}
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: example_l2h.log
Type: text/x-log
Size: 20134 bytes
Desc: not available
URL: <https://tug.org/pipermail/latex2html/attachments/20210122/1a786b86/attachment-0002.bin>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: example_l2h.tex
Type: text/x-tex
Size: 45076 bytes
Desc: not available
URL: <https://tug.org/pipermail/latex2html/attachments/20210122/1a786b86/attachment-0003.bin>


More information about the latex2html mailing list.