texlive[59172] Master/texmf-dist: marathi (12may21)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Wed May 12 21:59:21 CEST 2021


Revision: 59172
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=59172
Author:  karl
Date:   2021-05-12 21:59:20 +0200 (Wed, 12 May 2021)
Log Message:
-----------
marathi (12may21)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/marathi.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty

Removed Paths:
-------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/LICENSE.md

Deleted: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/LICENSE.md
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/LICENSE.md	2021-05-12 19:58:59 UTC (rev 59171)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/LICENSE.md	2021-05-12 19:59:20 UTC (rev 59172)
@@ -1,207 +0,0 @@
----
-आलोक नित्यमुक्त परवाना
----
-
-पहिली आवृत्ती (९ नोव्हेंबर, २०२०)
-
-© २०२१ आलोक मराठी नियतकालिक
-
-ह्या परवान्याची नवीनतम अधिकृत प्रत पुढील दुव्यावर उपलब्ध आहे.
-
-[https://varnamudra.com/aalok/nityamukta-parwana/](https://varnamudra.com/aalok/nityamukta-parwana/)
-
-ह्या परवान्याच्या प्रतीचे वितरण मुक्त आहे, परंतु त्यात परस्पर बदल करण्याची परवानगी
-नाही. परवान्यातील मजकुरासंदर्भात कोणत्याही तक्रारी, सूचना अथवा सल्ले असल्यास आलोक नित्यमुक्त
-परवान्याच्या गिट-पृष्ठावर त्यांची नोंद करावी. गिट-पृष्ठाच्या तक्रारींचे पान पुढील दुव्यावर
-सापडेल.
-
-[https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana/-/issues](https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana/-/issues)
-
----
-प्रस्तावना
----
-
-आलोक नित्यमुक्त परवाना हा कोणत्याही प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त सामग्रीचे वितरण मुक्तपणे करण्यासाठी
-लिहिण्यात आलेला एक परवाना आहे. ह्या परवान्यासह वितरित होणाऱ्या सामग्रीची प्रतिमुद्रा
-करण्याचा व ती व्यावसायिक अथवा अव्यावसायिक, परिवर्तित अथवा यथामूल स्वरूपात वितरित
-करण्याचा अधिकार प्रतधारकास प्राप्त होतो, परंतु ह्या परवान्यासह वितरित होणाऱ्या सामग्रीवर
-आधारित अशी सामग्री अथवा मूळ सामग्रीत बदल करून निर्माण केलेली सामग्री वितरित करायची असेल,
-तर ती ह्या परवान्यातील सर्व अटींसह वितरित करणे सक्तीचे असते.
-
------------------------------------------------------
-तांत्रिक शब्द व त्यांचे अर्थ
------------------------------------------------------
-
-* सामग्री - ह्या परवान्यात वापरला गेलेला सामग्री हा शब्द प्रतिमुद्राधिकार लागू असलेल्या
- कोणत्याही सामग्रीला उद्देशून येतो.
-
-* प्रतिमुद्रा - एखाद्या सामग्रीची नक्कल म्हणजे तिची प्रतिमुद्रा. उदा. एखाद्या कागदाची
- छायाप्रत अथवा त्याचे काढलेले छायाचित्र ही मूळ कागदी प्रतीची प्रतिमुद्रा होय.
- 
-* प्रतिमुद्राधिकार - कोणत्याही सामग्रीची निर्मिती करणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेकडे त्या सामग्रीचे
- प्रतिमुद्राधिकार असतात. प्रतिमुद्राधिकार कायद्याद्वारे पुढील हक्क प्रतिमुद्राधिकारधारकास
- प्राप्त होतात.
- 
- - प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त सामग्रीची निर्मिती प्रतिमुद्राधिकारधारकानेच केली आहे हे
-  वैधानिकरित्या सिद्ध करण्याचा हक्क.
- - प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त सामग्रीची पुनर्निर्मिती करण्याचा हक्क.
- - प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त सामग्रीच्या प्रतींचे वितरण करण्याचा हक्क.
- 
-  संदर्भ - [http://www.legalserviceindia.com/article/l195-Copyright-Law-in-India.html](http://www.legalserviceindia.com/article/l195-Copyright-Law-in-India.html)
-* मुक्त परवाना - प्रतिमुद्राधिकारधारकास मिळणाऱ्या (वर निर्दिष्ट केलेल्या) तीन हक्कांपैकी
- पहिल्या हक्काचे संरक्षण व उर्वरित दोन हक्क प्रत्येक प्रतधारकास प्रदान करणे मुक्त परवान्यांद्वारे
- साधले जाते. मुक्त परवान्यासह वितरित झालेल्या सामग्रीची परिवर्तित अथवा यथामूल पुनर्निर्मिती
- व तिचे व्यावसायिक अथवा अव्यावसायिक वितरण प्रत प्राप्त झालेली कोणतीही व्यक्ती करू
- शकते. काही महत्त्वाचे मुद्दे.
- 
- - मुक्त परवान्यासह प्रतिमुद्राधिकारातील पहिल्या हक्काचे पूर्ण संरक्षण होते. सामग्रीच्या
-  निर्मात्या/निर्मातीखेरीज अन्य कोणीच वैधानिकरित्या सामग्रीच्या निर्मितीचा दावा करू शकत
-  नाही, परंतु मूळ मुक्त सामग्रीत बदल केला गेला असेल, तर मात्र बदल करणाऱ्याने/करणारीने बदल
-  समाविष्ट असलेल्या नव्या संपूर्ण सामग्रीचा प्रतिमुद्राधिकार स्वतःकडे घेऊन मूळ सामग्रीच्या
-  निर्मात्या/निर्मातीचा श्रेयनिर्देश करणे बंधनकारक असते.
- - मुक्त परवान्यासह वितरित होणाऱ्या सामग्रीवर प्रतिमुद्राधिकारधारक तसेच अन्य प्रतधारक शुल्क
-  आकारू शकतात.
- - ज्या सामग्रीत परिवर्तन करण्याचा अधिकार प्रतधारकास आहे, त्याच सामग्रीस मुक्त म्हणता येते.
- - ज्या सामग्रीचे व्यावसायिक वितरण करण्याचा अधिकार प्रतधारकास आहे, त्याच सामग्रीस मुक्त
-  म्हणता येते.
- - मुक्त परवान्यासह वितरित झालेल्या सामग्रीची प्रत एखाद्या व्यक्तीकडे असेल, तरी तिचे वितरण
-  करण्यासाठी कोणीही त्या व्यक्तीवर बळजबरी करू शकत नाही. मुक्त असलेल्या सामग्रीचे वितरण न
-  करण्याचा अधिकारही प्रतधारकाकडे आहे.
- - मुक्त सामग्रीवर आधारित अथवा मुक्त सामग्रीत बदल करून तयार केलेली सामग्री अमुक्त असू शकते.
-  मुक्ततेची अट असलेल्या परवान्यांचा एक उपवर्ग आहे, त्याबद्दल आता जाणून घेऊ.
- 
-* नित्यमुक्त परवाना - हा मुक्त परवान्यांचाच एक उपवर्ग आहे. ह्या परवान्यांसह वितरित होणारी
- सामग्री सदैव मुक्त असते. तिच्या परिवर्तित स्वरूपाचे वितरणदेखील अमुक्त अटींसह करता येऊ शकत
- नाही. नित्यमुक्त सामग्रीवर आधारित अथवा नित्यमुक्त सामग्रीत बदल करून तयार केलेली सामग्री
- एका नित्यमुक्त परवान्यासह वितरित करण्याचे बंधन प्रतधारकास पाळावे लागते. तसे न केल्यास तो
- परवान्याचा भंग ठरतो व त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. आलोक हा एक नित्यमुक्त परवाना
- आहे.
-
-* अनुरूप परवाना - एखाद्या पुनर्निर्मित अथवा परिवर्तित सामग्रीस आलोकव्यतिरिक्त जे अन्य परवाने
- चालू शकतात, त्या परवान्यांस अनुरूप परवाने असे म्हटले जाते. अननुरूप परवान्यांसह पुनर्वितरण केल्याचे
- आढळल्यास त्या सामग्रीचा परवाना अवैध ठरवण्याचे अधिकार आलोक नियतकालिकाकडे आहेत.
-
-* परिवर्तन/बदल - मूळ सामग्रीत कोणत्याही प्रकारची भर घालणे, घट करणे, तिचा अनुवाद करणे व
- इतर लहानात लहान भेद हे परिवर्तन म्हणून मोजले जातील. मिळालेली प्रतिमुद्रा यथामूल वितरित न
- करता तिच्यात केलेला कुठलाही बदल मूळ सामग्रीचे परिवर्तन म्हणून पाहिला जाईल. परिवर्तित
- सामग्रीचे प्रतिमुद्राधिकार बदल करणाऱ्या/करणारीने स्वतःकडे घेणे नित्यमुक्त परवान्यांमध्ये आवश्यक
- ठरते. असे करताना मूळ सामग्रीच्या प्रतिमुद्राधिकारधारकास श्रेयनिर्देशन करणे हेदेखील बंधनकारक
- होय.
-
-* बीज व फलित - ज्या धारिकेत आज्ञावली लिहिली जाते, तिला बीजधारिका असे म्हटले जाते. एखाद्या
- चालकासह चालवल्यास आज्ञावली नेमून दिलेले कार्य पूर्ण करते. अशा वेळी मिळणारी धारिका फलित
- म्हणून ओळखली जाते. ग्नू संस्थेचे परवाने व आलोक नित्यमुक्त परवाना हे आज्ञावलीय बीज मुक्तपणे
- देण्याची वितरित करण्याची सक्ती निर्मात्यावर/निर्मातीवर करतो.
-
------------------------------------------------------
-कोणत्या सामग्रीस लागू?
------------------------------------------------------
-
-आलोक नित्यमुक्त परवाना प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त कोणत्याही सामग्रीस वापरला जाऊ शकतो, परंतु
-ते वितरण करताना सामग्रीची प्रतिमुद्रा कोणत्या स्वरूपातील आहे ह्यावरून तिची परवाना
-वापरण्यासाठीची अर्हता ठरते. संगणकबाह्य कोणतीही सामग्री आलोक नित्यमुक्त परवाना वापरू
-शकते. उदा. छापील लेखन, छापील छायाचित्रे, फिल्मवर आधारित चित्रपट अथवा छायाचित्रे, रिळावर
-आधारलेली ध्वनिमुद्रणे. ही व अशी संगणकबाह्य कोणतीही सामग्री आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह वितरित
-केली गेली असेल, तर तिच्या पुनर्निर्मितीस व वितरणास निर्मात्याची/निर्मातीची परवानगी आहे असे
-मानण्यात येईल. अशा संगणकबाह्य सामग्रीचे संगणकीकृत वितरण करावयाची परवावगी ह्या परवान्यासह
-आपसूक मिळत असली तरीही कोणत्याही स्वरूपाचे पुनर्वितरण एखाद्या नित्यमुक्त परवान्यासह करण्याची
-अट आहेच व आलोक नित्यमुक्त परवानाच वापरण्याची इच्छा असेल, तर संगणकबाह्य मुक्त सामग्रीचे
-संगणकीकरण करताना पुढील मुद्द्यांची काळजी घेण्यात यावी.
-
-आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह संगणकीकृत सामग्रीचे वितरण करावयाचे असल्यास पुढील अटींची पूर्तता करणे
-आवश्यक आहे.
-
-* सामग्रीची निर्मिती मुक्त आज्ञावलीचा वापर करून झालेली असावी.
-* फलित सामग्रीचे आज्ञावलीय बीज कुठे पाहता येईल ह्याचा स्पष्ट निर्देश सामग्रीतच केलेला असावा.
-* संगणकीय आज्ञावलीचे बीजदेखील एका नित्यमुक्त परवान्यासह वितरित केलेले असावे.
-
-उदा. एखादा लेखी दस्तऐवज जर पीडीएफ् स्वरूपात वितरित करावयाचा असेल, तर त्याची निर्मिती
-करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट वर्ड/इन-डिझाईन/ॲडॉब अशा अमुक्त आज्ञावल्या वापरू नयेत. अमुक्त
-आज्ञावल्यांचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या संगणकीकृत सामग्रीचे वितरण आलोक मुक्त परवान्यासह
-करता येणार नाही. संगणकीकृत सामग्रीचे वितरण करताना जर तिच्या सार्वत्रिक आज्ञावलीय बीजाचा
-निर्देश केला गेला नसेल व सामग्री अमुक्त आज्ञावल्यांचा वापर करून घडवण्यात आली असेल, तर त्या
-सामग्रीचा परवाना अवैध ठरवण्याचे अधिकार आलोक मराठी नियतकालिकाकडे आहेत.
-
-विविध प्रकारची संगणकीय सामग्री व तिचे वितरण करण्यासाठी आम्ही शिफारस करत असलेले स्वरूप
-पुढीलप्रमाणे -
-
-* लेखी दस्तऐवज - युनिकोड प्रणाली, .txt, .tex, .dvi (टेक्-फलित), .pdf (आवृत्ती १.७+
- आवश्यक, मुक्त आज्ञावलीच्या वापर होणे आवश्यक), .odf, .md, .html, .epub, .djvu, .csv
-* छायाचित्रे - .flif (उत्कृष्ट गुणवत्तेसाठी), .png, .svg, .jpeg
-* ध्वनिफीती - .flac (उत्कृष्ट गुणवत्तेसाठी), .ogg (कमी आकारमान व मध्यम गुणवत्तेसाठी)
-* ध्वनिचित्रफीती - .mkv, .webm
-
-वर नोंदवलेले सामग्रीचे प्रकार व त्यांचे स्वरूप ही एक सर्वसमावेशक यादी नसून, केवळ आमच्या काही
-शिफारसी आहेत. ह्याव्यतिरिक्त उपलब्ध असलेल्या मुक्त स्वरूपांसह संगणकावर वितरित होणारी सामग्री
-आलोक नित्यमुक्त परवाना वापरण्यास पात्र आहे. मुक्त स्वरूपांची आणखी तपशीलवार यादी पुढील दुव्यावर
-पाहता येऊ शकते.
-
-[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats)
-
-प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त सामग्री संगणकीय आज्ञावलीच असेल तर ती मनुष्यास वाचनीय (द्विमान सामग्री
-मनुष्यास वाचनीय नसते) स्वरूपात महाजालावर उपलब्ध करून द्यावी. आज्ञावलीय बीज वितरित
-करण्यासाठी गिटहबऐवजी गिटलॅब ह्या मुक्त प्रणालीचा वापर करावा असे आम्ही सुचवू. ही एक अट नसून
-शिफारस आहे.
-
------------------------------------------------------
-वितरणविषयक नियम
------------------------------------------------------
-
-* सर्वप्रथम सामग्रीच्या निर्मात्याने/निर्मातीने प्रतिमुद्राधिकार आपले असल्याचा स्पष्ट निर्देश
- करावा. तो करताना तारीख अथवा वर्ष स्पष्टपणे नमूद केलेले असावे. तत्पूर्वी प्रस्तुत सामग्रीची ही
- कितवी आवृत्ती आहे व कधी प्रकाशित होत आहे तेही नमूद करावे. प्रतिमुद्राधिकाराचा निर्देश पुढील
- प्रकारे करणे बंधनकारक आहे.
- 
- > <आवृत्तिक्रमांक>वी आवृत्ती <प्रकाशनाची तारीख><br>
- > © <प्रकाशनवर्ष> <निर्मात्याचे/निर्मातीचे नाव>
-
-* ह्या मजकुराखाली पुढील परिच्छेद लिहिण्यात यावा.
-
-  > ह्या सामग्रीच्या वितरणाचे व प्रतिमुद्रणाचे अधिकार आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह मुक्त करण्यात येत
-	 > आहेत. ह्या सामग्रीची यथामूल अथवा परिवर्तित प्रतिमुद्रणे व्यावसायिक अथवा अव्यावसायिक
-  > स्वरूपात वितरित करण्यास प्रतिमुद्राधिकारधारक संमती देत आहे, परंतु असे करताना वितरकाने
-  > प्रतिमुद्राधिकारांचा योग्य श्रेयनिर्देश करणे व सामग्री परिवर्तित असल्यास ती ह्याच अटींसह
-  > वितरित करणे बंधनकारक आहे. ही सामग्री जशी आहे तशी पुरवण्यात येत आहे, पुरवणारा/पुरवणारी
-  > हिच्याबाबत कोणतीही हमी देत नाही. ह्या (व ह्यावर आधारित) सामग्रीचे अमुक्त वितरण
-  > बेकायदेशीर मानले जाईल. आलोक नित्यमुक्त परवान्याचा संपूर्ण मसुदा पुढील दुव्यावर वाचता
- 	> येईल.
- 
-  > [https://varnamudra.com/aalok/nityamukta-parwana/](https://varnamudra.com/aalok/nityamukta-parwana/)
-
------------------------------------------------------
-सामग्रीचे पुनर्वितरण कसे करावे?
------------------------------------------------------
-
-* ह्या परवान्यासह वितरित होणाऱ्या सामग्रीच्या परिवर्तित स्वरूपाचे वितरण करायचे असेल, तर
- मूळ सामग्रीच्या प्रतिमुद्राधिकारधारकास त्याचे श्रेय पुढीलप्रमाणे द्यावे व त्याखाली नव्या
- निर्मात्याने/निर्मातीने प्रतिमुद्राधिकार स्वतःकडे घ्यावेत. उदा.
- 
-  > मूळ सामग्री - <सामग्रीचे नाव><br>
-  > निर्माता/निर्माती - <निर्माता/निर्मातीचे नाव><br>
-  > निर्मितीवर्ष - <मूळ सामग्रीच्या निर्मितीचे वर्ष><br>
-
-  > आधारित/परिवर्तित सामग्री<br>
-  > <आवृत्तिक्रमांक>वी आवृत्ती <प्रकाशनाची तारीख><br>
-  > © <प्रकाशनवर्ष> <निर्मात्याचे/निर्मातीचे नाव><br>
-
-* एखादी सामग्री प्रकाशित झाली तेव्हा मुक्त नसेल, परंतु प्रतिमुद्राधिकारधारकास तिचे नित्यमुक्त
- वितरण करण्याची इच्छा असेल, तर त्याने/तिने नित्यमुक्त परवान्यासह त्या सामग्रीची सुधारित
- आवृत्ती प्रकाशित करावी. एखादी प्रकाशित अमुक्त सामग्री आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह मुक्त
- माध्यमांवर प्रकाशित करायची असेल, तरीही त्या सामग्रीच्या प्रतिमुद्राधिकारधारकाशी संपर्क
- साधून, त्यांची लेखी परवानगी घेऊन, हा परवाना वापरता येईल. असे करतानादेखील
- प्रतिमुद्राधिकार मूळ निर्मात्या/निर्मातीकडेच राहतील.
-
----
-अनुरूप परवाने
----
-
-आलोक नित्यमुक्त परवान्यास केवळ `ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना` व ग्नू संस्थेचा `जनरल पब्लिक
-परवाना` हे दोन परवानेच अनुरूप आहेत. क्रिएटिव्ह कॉमन्सचे परवाने संगणकीय पुनर्वितरणाच्या वेळी
-अमुक्त आज्ञावल्यांना प्रतिबंध करत नाहीत, शिवाय आज्ञावलीय बीज देण्याची सक्तीदेखील करत नाहीत,
-त्यामुळे सामग्रीची परिवर्तनशीलता कमी होते व सामग्रीची मुक्तता घटते, त्यामुळे क्रिएटिव्ह कॉमन्सचे
-परवाने आलोकच्या परिवर्तित सामग्रीकरिता वापरू नयेत. अन्य कोणताही असा परवाना ज्यात
-आज्ञावलीच्या मुक्ततेचा विचार केला जातो व प्रतधारकाच्या सुरक्षेचा व स्वातंत्र्याचा विचार केला
-जातो, त्या परवान्याचा समावेश अनुरूप परवान्यांमध्ये करता येईल. असा कोणताही परवाना आढळल्यास
-आलोकच्या गिट-पृष्ठावर सुधारणांमध्ये तसे नोंदवावे. त्या परवान्याचा ह्या यादीत समावेश केला
-जाईल. परंतु (पहिल्या आवृत्तीनुसार) केवळ हे दोन परवानेच आलोक परवान्याकरिता अनुरूप मानले गेले
-आहेत.

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt	2021-05-12 19:58:59 UTC (rev 59171)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt	2021-05-12 19:59:20 UTC (rev 59172)
@@ -4,21 +4,20 @@
 Marathi language, the description is initially given in Marathi, but for general
 readers an English description is provided at the end.
 --------------------------------------------------------------------------
-आज्ञासंच:     marathi
-लेखक:      निरंजन
-आवृत्ती:      १.६.२ (३ एप्रिल, २०२१)
-माहिती:      लुआलाटेक् व झीलाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा
-        सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील मराठीच्या
-        स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल.
-        तूर्त expex व blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण
-        ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.
-संग्राहिका:     https://gitlab.com/niruvt/marathi
-अडचणी:     https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
-परवाना:      आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.० किंवा त्यापुढील.
-        दुवा - https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
-        आणि
-        ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.० किंवा त्यापुढील
-        दुवा - https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+आज्ञासंच:   marathi
+लेखक:    निरंजन
+आवृत्ती:    १.६.३ (११ मे, २०२१)
+माहिती:    लुआलाटेक् व झीलाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील
+      मराठीच्या स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल. तूर्त expex व
+      blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.
+संग्राहिका:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
+अडचणी:   https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
+परवाने:   आज्ञालेखांकरिता आलोक नित्यमुक्त परवाना (आवृत्ती १.०+) आणि ग्नू पब्लिक परवाना
+      (आवृत्ती ३.०+). हस्तपुस्तिकेकरिता ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना (१.३+)
+      दुवे:
+      https://varnamudra.com/aalok/parwana
+      https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+      https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
 --------------------------------------------------------------------------
 काही सूचना -
 पुढील धारिका texmf-dist/tex/latex/marathi ह्या पत्त्यावर उतरवून घ्या.
@@ -27,11 +26,11 @@
 ३) namuna-report.tex
 ४) namuna-beamer.tex
 ५) namuna-letter.tex
-६) namuna-report.tex
+६) namuna-para.tex
 --------------------------------------------------------------------------
 Package:    marathi
 Author:     Niranjan
-Version:    1.6.2 (3 April, 2021)
+Version:    1.6.3 (11 May, 2021)
 Description:  For conveniently typesetting Marathi
         language with LuaLaTeX and XeLaTeX. This package
         will now onwards host localizations needed for Marathi
@@ -39,11 +38,12 @@
         blindtext and package expex.
 Repository:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
 Bug tracker:  https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
-License:    `आलोक' copyleft license v1.0 or later.
-        Link - https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
-        and
-        GPL v3.0+
-        Link - https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+License:    `आलोक' copyleft license v1.0+ and GPL v3.0+ for the code.
+        GFDL v1.3+ for the documentation
+        Links:
+        https://varnamudra.com/aalok/parwana
+        https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+        https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
 --------------------------------------------------------------------------
 Installation instructions -
 Copy the following files in the following path texmf-dist/tex/latex/marathi
@@ -52,4 +52,4 @@
 3) namuna-report.tex
 4) namuna-beamer.tex
 5) namuna-letter.tex
-6) namuna-report.tex
+6) namuna-para.tex

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/marathi.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx	2021-05-12 19:58:59 UTC (rev 59171)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx	2021-05-12 19:59:20 UTC (rev 59172)
@@ -7,8 +7,8 @@
 % माहिती:    लुआलाटेक् व झीलाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी.
 % संग्राहिका:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
 % अडचणी:   https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
-% परवाना:   आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.० किंवा त्यापुढील तसेच
-%      ग्नू पब्लिक परवाना आवृत्ती ३.०+
+% परवाना:   आज्ञालेखांकरिता आलोक नित्यमुक्त परवाना (आवृत्ती १.०+) व ग्नू पब्लिक परवाना
+%      (आवृत्ती ३.०+). हस्तपुस्तिकेकरिता ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना (आवृत्ती १.३+)
 % ---------------------------------------------------------------------------
 % हे काम आलोक नित्यमुक्त परवाना तसेच ग्नू पब्लिक परवान्याच्या अटींचे पालन करून वितरित केले जाऊ
 % शकते तसेच सुधारले जाऊ शकते.
@@ -15,8 +15,9 @@
 % 
 % ह्या परवान्यांची नवीनतम आवृत्ती पुढील दुव्यांवर पाहता येऊ शकते.
 % 
-% https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
+% https://varnamudra.com/aalok/parwana
 % https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+% https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
 % 
 % ह्या आज्ञासंचाची लाटेक् प्रकल्पाच्या नियमांनुसार देखरेख केली जात आहे.
 % 
@@ -38,21 +39,20 @@
 Marathi language, the description is initially given in Marathi, but for general
 readers an English description is provided at the end.
 --------------------------------------------------------------------------
-आज्ञासंच:     marathi
-लेखक:      निरंजन
-आवृत्ती:      १.६.२ (३ एप्रिल, २०२१)
-माहिती:      लुआलाटेक् व झीलाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा 
-        सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील मराठीच्या
-        स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल.
-        तूर्त expex व blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण
-        ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.
-संग्राहिका:     https://gitlab.com/niruvt/marathi
-अडचणी:     https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
-परवाना:      आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.० किंवा त्यापुढील.
-        दुवा - https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
-        आणि
-        ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.० किंवा त्यापुढील
-        दुवा - https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+आज्ञासंच:   marathi
+लेखक:    निरंजन
+आवृत्ती:    १.६.३ (११ मे, २०२१)
+माहिती:    लुआलाटेक् व झीलाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील
+      मराठीच्या स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल. तूर्त expex व
+      blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.
+संग्राहिका:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
+अडचणी:   https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
+परवाने:   आज्ञालेखांकरिता आलोक नित्यमुक्त परवाना (आवृत्ती १.०+) आणि ग्नू पब्लिक परवाना
+      (आवृत्ती ३.०+). हस्तपुस्तिकेकरिता ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना (१.३+)
+      दुवे:
+      https://varnamudra.com/aalok/parwana
+      https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+      https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
 --------------------------------------------------------------------------
 काही सूचना -
 पुढील धारिका texmf-dist/tex/latex/marathi ह्या पत्त्यावर उतरवून घ्या.
@@ -61,11 +61,11 @@
 ३) namuna-report.tex
 ४) namuna-beamer.tex
 ५) namuna-letter.tex
-६) namuna-report.tex
+६) namuna-para.tex
 --------------------------------------------------------------------------
 Package:    marathi
 Author:     Niranjan
-Version:    1.6.2 (3 April, 2021)
+Version:    1.6.3 (11 May, 2021)
 Description:  For conveniently typesetting Marathi
         language with LuaLaTeX and XeLaTeX. This package
         will now onwards host localizations needed for Marathi
@@ -73,11 +73,12 @@
         blindtext and package expex.
 Repository:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
 Bug tracker:  https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
-License:    `आलोक' copyleft license v1.0 or later.
-        Link - https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
-        and
-        GPL v3.0+
-        Link - https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+License:    `आलोक' copyleft license v1.0+ and GPL v3.0+ for the code.
+        GFDL v1.3+ for the documentation
+        Links:
+        https://varnamudra.com/aalok/parwana
+        https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+        https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
 --------------------------------------------------------------------------
 Installation instructions -
 Copy the following files in the following path texmf-dist/tex/latex/marathi
@@ -86,7 +87,7 @@
 3) namuna-report.tex
 4) namuna-beamer.tex
 5) namuna-letter.tex
-6) namuna-report.tex
+6) namuna-para.tex
 %</readme>
 %<*internal>
 \fi
@@ -97,18 +98,18 @@
 \usepackage{xcolor}
 \definecolor{गिटलॅब}{HTML}{fc6d26}
 \usepackage{hyperref}
-\hypersetup{
- unicode,
- pdfauthor={निरंजन},
- pdftitle={मराठी (आवृत्ती १.६.२, एप्रिल २०२१)},
- pdfsubject={लुआलाटेक् व झीलाटेक्-सह मराठीत अक्षरजुळणी.},
- pdfkeywords={मराठी, लुआलाटेक्, झीलाटेक्, बेबल, पॉलिग्लॉसिया},
- pdfproducer={हायपर्रेफ्-सह लुआलाटेक्},
- pdfcreator={हायपर्रेफ्-सह लुआलाटेक्},
- colorlinks,
- linkcolor={red!50!black},
- citecolor={blue!50!black},
- urlcolor={blue!80!black}
+\hypersetup{%
+ unicode,%
+ pdfauthor={निरंजन},%
+ pdftitle={मराठी (आवृत्ती १.६.३, मे २०२१)},%
+ pdfsubject={लुआलाटेक् व झीलाटेक्-सह मराठीत अक्षरजुळणी.},%
+ pdfkeywords={मराठी, लुआलाटेक्, झीलाटेक्, बेबल, पॉलिग्लॉसिया},%
+ pdfproducer={हायपर्रेफ्-सह झीलाटेक्},%
+ pdfcreator={हायपर्रेफ्-सह झीलाटेक्},%
+ colorlinks,%
+ linkcolor={red!50!black},%
+ citecolor={blue!50!black},%
+ urlcolor={blue!80!black}%
 }
 \usepackage{devanagaridigits}
 \usepackage{capt-of}
@@ -120,13 +121,13 @@
 \def\@arabic#1{\expandafter\devanagaridigits\expandafter{\number#1}}
 \makeatother
 \renewcommand{\theCodelineNo}{{\scriptsize\arabic{CodelineNo}}\quad}
-\setmainfont[
-Renderer=Harfbuzz,
-Script=Devanagari
+\setmainfont[%
+ Renderer=Harfbuzz,%
+ Script=Devanagari%
 ]{Shobhika}
-\setmonofont[
-Renderer=Harfbuzz,
-Script=Devanagari
+\setmonofont[%
+ Renderer=Harfbuzz,%
+ Script=Devanagari%
 ]{Mukta}
 \usepackage{fontawesome5}
 \renewcommand{\glossaryname}{संज्ञासूची}
@@ -154,7 +155,7 @@
 % \author{निरंजन}
 % \date^^A
 %  {^^A
-%   आवृत्ती १.६.२ \textemdash\ ३ एप्रिल, २०२१\\[1ex]^^A
+%   आवृत्ती १.६.३ \textemdash\ ११ मे, २०२१\\[1ex]^^A
 %   {\small\textcolor{गिटलॅब}{\faIcon{gitlab}}\quad\url{https://gitlab.com/niruvt/marathi}}^^A
 %  }^^A
 %
@@ -212,34 +213,31 @@
 % \begin{documentation}
 % \section{प्रस्तावना}
 % \subsection*{देवनागरी दिसण्यासाठी टाकावयाच्या आज्ञा}
-% लाटेक्-मध्ये मराठीचा वापर करताना सर्वात महत्त्वाची गरज म्हणजे देवनागरी 
-% लिपी नीट दिसणे. लाटेक् विकसित झाले तेव्हा युनिकोड ही प्रणाली अस्तित्वात 
-% नसल्याने टेक्, लाटेक् ह्यांसारख्या चालकांसह युनिकोड अक्षरे वापरता येत 
-% नाहीत, परंतु लवकरच युनिकोड अक्षरांचा वापर लाटेक्-मध्ये करता यावा ह्याकरिता 
-% झीलाटेक् तसेच लुआलाटेक् ह्या नव्या चालकांचा विकास 
-% झाला. \pkg{fontspec} ह्या आज्ञासंचासह एखादा युनिकोड-आधारित \gls{टंक} 
-% वापरणे व युनिकोड-मजकूर थेट झीलाटेक् अथवा लुआलाटेक्-सोबत चालवणे हे ह्या 
-% नव्या चालकांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते, परंतु हे काम अतिशय गुंतागुंतीचे होते. 
-% २०२० चे \gls{टेक्-वितरण} येईपर्यंत व त्यात हर्फ़बझ नावाची नवी \gls{आज्ञावली}
-% येेईपर्यंत लुआलाटेक् देवनागरी हाताळू शकलेच नाही. झीलाटेक्-सह 
-% मात्र देवनागरी व्यवस्थित दिसणे शक्य होत होते. देवनागरी योग्य तऱ्हेने दिसण्यासाठी काही
-% आज्ञांचा वापर करणे अनिवार्य आहे. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार जोडाक्षरे तुटक दिसतात
-% (उदा. नमस्‌कार). त्यासाठी \verb|\setmainfont| ह्या आज्ञेस
-% \verb|Script=Devanagari| असे \gls{प्राचल} द्यावे लागते. लाटेक्-तर्फे आपोआप पुरवले
-% जाणारे आकडे (उदा. पृष्ठक्रमांक, तळटिपांचे क्रमांक) देवनागरीत येत नाहीत. त्याकरिता
-% ह्याच आज्ञेस \verb|Mapping=devanagarinumerals| असे आणखी एक प्राचल द्यावे लागते,
-% परंतु हे प्राचल केवळ झीलाटेक्-सह काम करते. शिवाय लाटेक्-ला इंग्रजीव्यतिरिक्त इतर
-% कोणतीही भाषा कळत नसल्यामुळे पूर्वस्थित इंग्रजी शब्दांची भाषांतरे पुरवणारे बेबल अथवा
-% पॉलिग्लॉसिया ह्यांसारखे आज्ञासंच वापरून भाषा निवडावी लागते. रोहित होळकरांच्या
-% \href{https://ctan.org/pkg/latex-mr?lang=en}{\pkg{latex-mr}} ह्या पुस्तिकेत
-% ह्या सर्व अडचणींची गोष्टींची तपशीलवार चर्चा झाली आहे.
+% लाटेक्-मध्ये मराठीचा वापर करताना सर्वात महत्त्वाची गरज म्हणजे देवनागरी लिपी नीट दिसणे. लाटेक्
+% विकसित झाले तेव्हा युनिकोड ही प्रणाली अस्तित्वात नसल्याने टेक्, लाटेक् ह्यांसारख्या चालकांसह
+% युनिकोड अक्षरे वापरता येत नाहीत, परंतु लवकरच युनिकोड अक्षरांचा वापर लाटेक्-मध्ये करता यावा
+% ह्याकरिता झीलाटेक् तसेच लुआलाटेक् ह्या नव्या चालकांचा विकास झाला. \pkg{fontspec} ह्या
+% आज्ञासंचासह एखादा युनिकोड-आधारित \gls{टंक} वापरणे व युनिकोड-मजकूर थेट झीलाटेक् अथवा
+% लुआलाटेक्-सोबत चालवणे हे ह्या नव्या चालकांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते, परंतु हे काम अतिशय गुंतागुंतीचे
+% होते. २०२० चे \gls{टेक्-वितरण} येईपर्यंत व त्यात हर्फ़बझ नावाची नवी \gls{आज्ञावली} येेईपर्यंत
+% लुआलाटेक् देवनागरी हाताळू शकलेच नाही. झीलाटेक्-सह मात्र देवनागरी व्यवस्थित दिसणे शक्य होत
+% होते. देवनागरी योग्य तऱ्हेने दिसण्यासाठी काही आज्ञांचा वापर करणे अनिवार्य आहे. सध्याच्या
+% व्यवस्थेनुसार जोडाक्षरे तुटक दिसतात (उदा. नमस्‌कार). त्यासाठी \verb|\setmainfont| ह्या आज्ञेस
+% \verb|Script=Devanagari| असे \gls{प्राचल} द्यावे लागते. लाटेक्-तर्फे आपोआप पुरवले जाणारे
+% आकडे (उदा. पृष्ठक्रमांक, तळटिपांचे क्रमांक) देवनागरीत येत नाहीत. त्याकरिता ह्याच आज्ञेस
+% \verb|Mapping=devanagarinumerals| असे आणखी एक प्राचल द्यावे लागते, परंतु हे प्राचल केवळ
+% झीलाटेक्-सह काम करते. शिवाय लाटेक्-ला इंग्रजीव्यतिरिक्त इतर कोणतीही भाषा कळत नसल्यामुळे
+% पूर्वस्थित इंग्रजी शब्दांची भाषांतरे पुरवणारे बेबल अथवा पॉलिग्लॉसिया ह्यांसारखे आज्ञासंच वापरून
+% भाषा निवडावी लागते. रोहित होळकरांच्या
+% \href{https://ctan.org/pkg/latex-mr?lang=en}{\pkg{latex-mr}} ह्या पुस्तिकेत ह्या
+% सर्व अडचणींची गोष्टींची तपशीलवार चर्चा झाली आहे.
+% 
+% सद्यपरिस्थितीत लाटेक्-चे किमान ज्ञान असलेल्या नव्या वापरकर्त्याला मराठी लिहिण्यासाठी एवढा
+% सगळा प्रपंच करायला लावणे म्हणजे ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत तीच तोडण्यासारखे आहे. त्यामुळे
+% कोणत्याही वापरकर्त्याला केवळ लाटेक्-च्या किमान ज्ञानासह \verb|\usepackage{marathi}| एवढी
+% एक आज्ञा लिहून उत्तम देवनागरी अक्षरजुळणी करता यावी हा ह्या आज्ञासंचाचा उद्देश आहे. ह्या
+% आज्ञासंचात पुढील आज्ञांचा समावेश आहे.
 %
-% सद्यपरिस्थितीत लाटेक्-चे किमान ज्ञान असलेल्या नव्या वापरकर्त्याला मराठी लिहिण्यासाठी
-% एवढा सगळा प्रपंच करायला लावणे म्हणजे ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत तीच तोडण्यासारखे
-% आहे. त्यामुळे कोणत्याही वापरकर्त्याला केवळ लाटेक्-च्या किमान ज्ञानासह
-% \verb|\usepackage{marathi}| एवढी एक आज्ञा लिहून उत्तम देवनागरी अक्षरजुळणी करता
-% यावी हा ह्या आज्ञासंचाचा उद्देश आहे. ह्या आज्ञासंचात पुढील आज्ञांचा समावेश आहे.
-%
 % \begin{function}{\परिच्छेद}
 %  ही आज्ञा केवळ एक नमुना परिच्छेद निर्माण करते. ही आज्ञा एकामागोमाग एक अनेकदा
 %  टाकल्याने तितके परिच्छेद निर्माण केले जाऊ शकतात.
@@ -279,7 +277,8 @@
 % \दुसराटंक{\नवाटंक}{Mukta}
 % 
 % \begin{document}
-% नमस्कार, हा मजकूर शोभिका टंकात छापला गेला आहे, परंतु {\नवाटंक हा मजकूर मुक्त टंकात छापला गेला आहे.}
+% नमस्कार, हा मजकूर शोभिका टंकात छापला गेला आहे, परंतु {\नवाटंक हा मजकूर मुक्त टंकात छापला
+% गेला आहे.}
 % \end{document}
 % \end{verbatim}
 % \end{function}
@@ -330,8 +329,7 @@
 %<*package>
 %  \end{macrocode}
 %  \begin{macrocode}
-\ProvidesPackage{marathi}[2021-04-03 v1.6.2 झीलाटेक् व लुआलाटेक्-सह मराठीचा सुलभ वापर]
-\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
+\ProvidesPackage{marathi}[2021-05-11 v1.6.3 झीलाटेक् व लुआलाटेक्-सह मराठीचा सुलभ वापर]
 %  \end{macrocode}
 % ह्या आज्ञांसह आज्ञासंचाची पायाभूत माहिती पुरवली. डेव्हिड कार्लआयल ह्यांनी गिट
 % प्रकल्पावर नोंदवलेल्या
@@ -418,83 +416,87 @@
 % तक्रारीमुळे भाषांतरे पुरवणारा आज्ञासंच निवडण्यात खूप मदत झाली. शोभिका हा उत्कृष्ट
 % देवनागरी टंक टेक्-वितरणासह येत असल्याने त्याची निवड मूलटंक म्हणून करण्यात आली
 % आहे. \verb|\टंक| ह्या आज्ञेसह मूलटंक बदलता येतो. \verb|\दुसराटंक| ह्या आज्ञेसह अधिकचे
-% टंक निवडता येतात.
+% टंक निवडता येतात. सुशान्त देवळेकर ह्यांनी गिटपृष्ठावर नोंदवलेल्या
+% \href{https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues/5}{ह्या} सुविधा-विनंतीद्वारे
+% टंकांमध्ये मराठी भाषेची निवड करून ठेवण्याचा सल्ला दिला. आवृत्ती १.६.३पासून ही सुविधा
+% आज्ञासंचामार्फत पुरवण्यात येत आहे.
 % 
 %  \begin{macrocode}
 \RequirePackage{fontspec}
 \ifluatex
 \setmainfont[%
-Script=Devanagari,%
-Renderer=Harfbuzz%
-]{Shobhika}
+ Script=Devanagari,%
+ Renderer=Harfbuzz,%
+ Language=Marathi%
+]%
+{Shobhika}
 \providecommand{\टंक}[1]{%
  \setmainfont[%
- Script=Devanagari,%
- Renderer=Harfbuzz%
- ]{#1}%
-}%
+  Script=Devanagari,%
+  Renderer=Harfbuzz,%
+  Language=Marathi
+ ]%
+ {#1}%
+}
 \providecommand{\दुसराटंक}[2]{%
  \newfontfamily{#1}[%
- Renderer=Harfbuzz,%
- Script=Devanagari%
- ]{#2}%
+  Renderer=Harfbuzz,%
+  Script=Devanagari,%
+  Language=Marathi%
+ ]%
+ {#2}%
 }%
 \else
 \setmainfont[%
-Script=Devanagari,%
-Mapping=devanagarinumerals%
-]{Shobhika}%
+ Script=Devanagari,%
+ Mapping=devanagarinumerals,%
+ Language=Marathi%
+]%
+{Shobhika}%
 \providecommand{\टंक}[1]{%
  \setmainfont[%
- Script=Devanagari,%
- Mapping=devanagarinumerals%
- ]{#1}%
+  Script=Devanagari,%
+  Mapping=devanagarinumerals,%
+  Language=Marathi%
+ ]%
+ {#1}%
 }%
 \providecommand{\दुसराटंक}[2]{%
  \newfontfamily{#1}[%
- Script=Devanagari,%
- Mapping=devanagarinumerals%
- ]{#2}%
+  Script=Devanagari,%
+  Mapping=devanagarinumerals,%
+  Language=Marathi%
+ ]%
+ {#2}%
 }%
 \fi
-\@ifpackageloaded{polyglossia}{%
- \setdefaultlanguage{marathi}%
- \ifluatex
- \setmainfont[%
- Script=Devanagari,%
- Renderer=Harfbuzz%
- ]{Shobhika}%
- \else
- \setmainfont[%
- Script=Devanagari,%
- Mapping=devanagarinumerals%
- ]{Shobhika}%
- \fi
-}%
+\@ifpackageloaded{polyglossia}{\setdefaultlanguage{marathi}}
 {%
  \usepackage{babel}%
- \babelprovide[import, main, maparabic, mapdigits,
- counters/स्वर = अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः ॲ ऋ ऌ ऑ,
- alph=स्वर,
- counters/anka = एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा
- तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणीस वीस एकवीस बावीस तेवीस
- चोवीस पंचवीस सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीस एकोणतीस तीस एकतीस बत्तीस
- तेहतीस चौतीस पस्तीस छत्तीस सदतीस अडतीस एकोणचाळीस चाळीस
- एकेचाळीस बेचाळीस त्रेचाळीस चव्वेचाळीस पंचेचाळीस शेहेचाळीस सत्तेचाळीस
- अठ्ठेचाळीस एकोणपन्नास पन्नास एकावन्न बावन्न त्रेपन्न चौपन्न पंचावन्न छप्पन्न
- सत्तावन्न अठ्ठावन्न एकोणसाठ साठ एकसष्ट बासष्ट त्रेसष्ट चौसष्ट पासष्ट सहासष्ट
- सदुष्ट अडुसष्ट एकोणसत्तर सत्तर एकाहत्तर बाहत्तर त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तर पंचाहत्तर
- शाहत्तर सत्त्याहत्तर अठ्ठ्याहत्तर एकोणऐंशी ऐंशी एक्याऐंशी ब्याऐंशी त्र्याऐंशी
- चौऱ्याऐंशी पंच्याऐंशी श्याऐंशी सत्त्याऐंशी अठ्ठ्याऐंशी एकोणनव्वद नव्वद एक्याण्णव
- ब्याण्णव त्र्याण्णव चौऱ्याण्णव पंचाण्णव शहाण्णव सत्त्याण्णव अठ्याण्णव नव्याण्णव शंभर,
- counters/व्यंजन = क ख ग घ ङ
- च छ ज झ ञ
- ट ठ ड ढ ण
- त थ द ध न
- प फ ब भ म
- य र ल व श ष स ह ळ,
- Alph=व्यंजन
- ]{marathi}
+ \babelprovide[%
+  import, main, maparabic, mapdigits,%
+  counters/स्वर = अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः ॲ ऋ ऌ ऑ,%
+  alph=स्वर,%
+  counters/anka = एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा%
+  तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणीस वीस एकवीस बावीस तेवीस%
+  चोवीस पंचवीस सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीस एकोणतीस तीस एकतीस बत्तीस%
+  तेहतीस चौतीस पस्तीस छत्तीस सदतीस अडतीस एकोणचाळीस चाळीस%
+  एकेचाळीस बेचाळीस त्रेचाळीस चव्वेचाळीस पंचेचाळीस शेहेचाळीस सत्तेचाळीस%
+  अठ्ठेचाळीस एकोणपन्नास पन्नास एकावन्न बावन्न त्रेपन्न चौपन्न पंचावन्न छप्पन्न%
+  सत्तावन्न अठ्ठावन्न एकोणसाठ साठ एकसष्ट बासष्ट त्रेसष्ट चौसष्ट पासष्ट सहासष्ट%
+  सदुष्ट अडुसष्ट एकोणसत्तर सत्तर एकाहत्तर बाहत्तर त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तर पंचाहत्तर%
+  शाहत्तर सत्त्याहत्तर अठ्ठ्याहत्तर एकोणऐंशी ऐंशी एक्याऐंशी ब्याऐंशी त्र्याऐंशी%
+  चौऱ्याऐंशी पंच्याऐंशी श्याऐंशी सत्त्याऐंशी अठ्ठ्याऐंशी एकोणनव्वद नव्वद एक्याण्णव%
+  ब्याण्णव त्र्याण्णव चौऱ्याण्णव पंचाण्णव शहाण्णव सत्त्याण्णव अठ्याण्णव नव्याण्णव शंभर,%
+  counters/व्यंजन = क ख ग घ ङ%
+  च छ ज झ ञ%
+  ट ठ ड ढ ण%
+  त थ द ध न%
+  प फ ब भ म%
+  य र ल व श ष स ह ळ,%
+  Alph=व्यंजन%
+ ]%
+ {marathi}
  \renewcommand\thepart{\localecounter{स्वर}{part}}%
  \renewcommand\theenumiii{\localecounter{व्यंजन}{enumiii}}%
 }%
@@ -503,7 +505,7 @@
 % येते. \pkg{polyglossia} हा आज्ञासंच शक्यतो वापरू नये व वापरल्यास केवळ झीलाटेक् हाच
 % चालक वापरावा असा सल्ला मी देईन. कारण सध्या चालक व आज्ञासंचांची क्षमता पाहता पुढील
 % गोष्टी मराठी आज्ञासंचासह पुरवल्या जातात.
-
+%
 % \begin{center}
 % \begin{tabular}{|c|ccc|}
 % \hline
@@ -538,9 +540,7 @@
 % जातो. त्याकरिता एक मजकूर धारिका आज्ञासंचासोबत येते. ती आज्ञासंचात पुढील आज्ञांनी
 % समाविष्ट करून घेतली आहे.
 %  \begin{macrocode}
-\providecommand{\परिच्छेद}{
- \input{namuna-para}
-}
+\providecommand{\परिच्छेद}{\input{namuna-para}}
 %  \end{macrocode}
 % \subsubsection{दस्तऐवज}
 % मागे म्हटल्याप्रमाणे नमुना मजकूर तयार करण्यासाठी ह्या आज्ञासंचाचा वापर करता येतो, परंतु
@@ -555,21 +555,11 @@
 % पुढीलप्रमाणे.
 %  \begin{macrocode}
 \newcounter{क्र}
-\@ifclassloaded{article}{%
- \setcounter{क्र}{1}%
-}{}%
-\@ifclassloaded{book}{%
- \setcounter{क्र}{2}%
-}{}%
-\@ifclassloaded{report}{%
- \setcounter{क्र}{3}%
-}{}%
-\@ifclassloaded{beamer}{%
- \setcounter{क्र}{4}%
-}{}%
-\@ifclassloaded{letter}{%
- \setcounter{क्र}{5}%
-}{}%
+\@ifclassloaded{article}{\setcounter{क्र}{1}}{}
+\@ifclassloaded{book}{\setcounter{क्र}{2}}{}
+\@ifclassloaded{report}{\setcounter{क्र}{3}}{}
+\@ifclassloaded{beamer}{\setcounter{क्र}{4}}{}
+\@ifclassloaded{letter}{\setcounter{क्र}{5}}{}
 \providecommand{\नमुना}{%
  \ifnum\value{क्र}=1\input{namuna-article}\else
  \ifnum\value{क्र}=2\input{namuna-book}\else
@@ -576,14 +566,12 @@
  \ifnum\value{क्र}=3\input{namuna-report}\else
  \ifnum\value{क्र}=4\input{namuna-beamer}\else
  \input{namuna-letter}\relax\fi\fi\fi\fi
-}%
+}
 %  \end{macrocode}
 % \verb|beamer| लाटेक्-वर्ग वापरताना \verb|serif| ही टंकछटा निवडावी लागते,
 % त्याशिवाय देवनागरी लिपी दिसत नाही. त्यासाठीची आज्ञा पुढीलप्रमाणे.
 %  \begin{macrocode}
-\@ifclassloaded{beamer}{%
- \usefonttheme{serif}%
-}{}%
+\@ifclassloaded{beamer}{\usefonttheme{serif}}{}
 %  \end{macrocode}
 % \verb|expex| आज्ञासंचाचे स्थानिकीकरणदेखील पुढील आज्ञांमध्ये समाविष्ट आहे.
 %  \begin{macrocode}
@@ -598,7 +586,8 @@
   labelwidth=1.5em%
  }%
  \lingset{labeltype=devanagari}%
-}{}%
+}%
+{}
 %  \end{macrocode}
 %  \begin{macrocode}
 %</package>

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins	2021-05-12 19:58:59 UTC (rev 59171)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins	2021-05-12 19:59:20 UTC (rev 59172)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
 \preamble
 --------------------------------------------------------------------------
-लाटेक् आज्ञासंच मराठी आवृत्ती १.६.२
+लाटेक् आज्ञासंच मराठी आवृत्ती १.६.३
 © २०२१ निरंजन
 
 ह्या सामग्रीच्या वितरणाचे व प्रतिमुद्रणाचे अधिकार आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह मुक्त करण्यात येत
@@ -20,7 +20,7 @@
 
 https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
 --------------------------------------------------------------------------
-LaTeX Package marathi v1.6.2
+LaTeX Package marathi v1.6.3
 © 2021 Niranjan
 
 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
@@ -42,10 +42,11 @@
 दुवा:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
 अडचणी: https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
 परवाना:  आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.०+
-    दुवा : https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
+    दुवा: https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
     आणि
     ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.०+
-    दुवा : https://www.gnu.org/licenses/gpl
+    दुवा: https://www.gnu.org/licenses/gpl
+    हस्तपुस्तिकेकरिता ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना
 --------------------------------------------------------------------------
 हे काम आलोक नित्यमुक्त परवान्याच्या अटींचे पालन करून वितरित केले जाऊ शकते
 तसेच सुधारले जाऊ शकते.

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty	2021-05-12 19:58:59 UTC (rev 59171)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty	2021-05-12 19:59:20 UTC (rev 59172)
@@ -6,7 +6,7 @@
 %%
 %% marathi.dtx (with options: `package')
 %% --------------------------------------------------------------------------
-%% लाटेक् आज्ञासंच मराठी आवृत्ती १.६.२
+%% लाटेक् आज्ञासंच मराठी आवृत्ती १.६.३
 %% © २०२१ निरंजन
 %% 
 %% ह्या सामग्रीच्या वितरणाचे व प्रतिमुद्रणाचे अधिकार आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह मुक्त करण्यात येत
@@ -20,7 +20,7 @@
 %% 
 %% https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
 %% --------------------------------------------------------------------------
-%% LaTeX Package marathi v1.6.2
+%% LaTeX Package marathi v1.6.3
 %% © 2021 Niranjan
 %% 
 %% This program is free software: you can redistribute it and/or modify
@@ -42,10 +42,11 @@
 %% दुवा:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
 %% अडचणी: https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
 %% परवाना:  आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.०+
-%%     दुवा : https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
+%%     दुवा: https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
 %%     आणि
 %%     ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.०+
-%%     दुवा : https://www.gnu.org/licenses/gpl
+%%     दुवा: https://www.gnu.org/licenses/gpl
+%%     हस्तपुस्तिकेकरिता ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना
 %% --------------------------------------------------------------------------
 %% हे काम आलोक नित्यमुक्त परवान्याच्या अटींचे पालन करून वितरित केले जाऊ शकते
 %% तसेच सुधारले जाऊ शकते.
@@ -60,8 +61,7 @@
 %% 
 %% ह्या कामात marathi.dtx, marathi.ins तसेच त्यांपासून निर्माण केलेली
 %% marathi.sty ही धारिका समाविष्ट आहे.
-\ProvidesPackage{marathi}[2021-04-03 v1.6.2 झीलाटेक् व लुआलाटेक्-सह मराठीचा सुलभ वापर]
-\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
+\ProvidesPackage{marathi}[2021-05-11 v1.6.3 झीलाटेक् व लुआलाटेक्-सह मराठीचा सुलभ वापर]
 \RequirePackage{iftex}
 \iftutex
 \else
@@ -104,81 +104,81 @@
 \RequirePackage{fontspec}
 \ifluatex
 \setmainfont[%
-Script=Devanagari,%
-Renderer=Harfbuzz%
-]{Shobhika}
+ Script=Devanagari,%
+ Renderer=Harfbuzz,%
+ Language=Marathi%
+]%
+{Shobhika}
 \providecommand{\टंक}[1]{%
  \setmainfont[%
- Script=Devanagari,%
- Renderer=Harfbuzz%
- ]{#1}%
-}%
+  Script=Devanagari,%
+  Renderer=Harfbuzz,%
+  Language=Marathi
+ ]%
+ {#1}%
+}
 \providecommand{\दुसराटंक}[2]{%
  \newfontfamily{#1}[%
- Renderer=Harfbuzz,%
- Script=Devanagari%
- ]{#2}%
+  Renderer=Harfbuzz,%
+  Script=Devanagari,%
+  Language=Marathi%
+ ]%
+ {#2}%
 }%
 \else
 \setmainfont[%
-Script=Devanagari,%
-Mapping=devanagarinumerals%
-]{Shobhika}%
+ Script=Devanagari,%
+ Mapping=devanagarinumerals,%
+ Language=Marathi%
+]%
+{Shobhika}%
 \providecommand{\टंक}[1]{%
  \setmainfont[%
- Script=Devanagari,%
- Mapping=devanagarinumerals%
- ]{#1}%
+  Script=Devanagari,%
+  Mapping=devanagarinumerals,%
+  Language=Marathi%
+ ]%
+ {#1}%
 }%
 \providecommand{\दुसराटंक}[2]{%
  \newfontfamily{#1}[%
- Script=Devanagari,%
- Mapping=devanagarinumerals%
- ]{#2}%
+  Script=Devanagari,%
+  Mapping=devanagarinumerals,%
+  Language=Marathi%
+ ]%
+ {#2}%
 }%
 \fi
-\@ifpackageloaded{polyglossia}{%
- \setdefaultlanguage{marathi}%
- \ifluatex
- \setmainfont[%
- Script=Devanagari,%
- Renderer=Harfbuzz%
- ]{Shobhika}%
- \else
- \setmainfont[%
- Script=Devanagari,%
- Mapping=devanagarinumerals%
- ]{Shobhika}%
- \fi
-}%
+\@ifpackageloaded{polyglossia}{\setdefaultlanguage{marathi}}
 {%
  \usepackage{babel}%
- \babelprovide[import, main, maparabic, mapdigits,
- counters/स्वर = अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः ॲ ऋ ऌ ऑ,
- alph=स्वर,
- counters/anka = एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा
- तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणीस वीस एकवीस बावीस तेवीस
- चोवीस पंचवीस सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीस एकोणतीस तीस एकतीस बत्तीस
- तेहतीस चौतीस पस्तीस छत्तीस सदतीस अडतीस एकोणचाळीस चाळीस
- एकेचाळीस बेचाळीस त्रेचाळीस चव्वेचाळीस पंचेचाळीस शेहेचाळीस सत्तेचाळीस
- अठ्ठेचाळीस एकोणपन्नास पन्नास एकावन्न बावन्न त्रेपन्न चौपन्न पंचावन्न छप्पन्न
- सत्तावन्न अठ्ठावन्न एकोणसाठ साठ एकसष्ट बासष्ट त्रेसष्ट चौसष्ट पासष्ट सहासष्ट
- सदुष्ट अडुसष्ट एकोणसत्तर सत्तर एकाहत्तर बाहत्तर त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तर पंचाहत्तर
- शाहत्तर सत्त्याहत्तर अठ्ठ्याहत्तर एकोणऐंशी ऐंशी एक्याऐंशी ब्याऐंशी त्र्याऐंशी
- चौऱ्याऐंशी पंच्याऐंशी श्याऐंशी सत्त्याऐंशी अठ्ठ्याऐंशी एकोणनव्वद नव्वद एक्याण्णव
- ब्याण्णव त्र्याण्णव चौऱ्याण्णव पंचाण्णव शहाण्णव सत्त्याण्णव अठ्याण्णव नव्याण्णव शंभर,
- counters/व्यंजन = क ख ग घ ङ
- च छ ज झ ञ
- ट ठ ड ढ ण
- त थ द ध न
- प फ ब भ म
- य र ल व श ष स ह ळ,
- Alph=व्यंजन
- ]{marathi}
+ \babelprovide[%
+  import, main, maparabic, mapdigits,%
+  counters/स्वर = अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः ॲ ऋ ऌ ऑ,%
+  alph=स्वर,%
+  counters/anka = एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा%
+  तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा एकोणीस वीस एकवीस बावीस तेवीस%
+  चोवीस पंचवीस सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीस एकोणतीस तीस एकतीस बत्तीस%
+  तेहतीस चौतीस पस्तीस छत्तीस सदतीस अडतीस एकोणचाळीस चाळीस%
+  एकेचाळीस बेचाळीस त्रेचाळीस चव्वेचाळीस पंचेचाळीस शेहेचाळीस सत्तेचाळीस%
+  अठ्ठेचाळीस एकोणपन्नास पन्नास एकावन्न बावन्न त्रेपन्न चौपन्न पंचावन्न छप्पन्न%
+  सत्तावन्न अठ्ठावन्न एकोणसाठ साठ एकसष्ट बासष्ट त्रेसष्ट चौसष्ट पासष्ट सहासष्ट%
+  सदुष्ट अडुसष्ट एकोणसत्तर सत्तर एकाहत्तर बाहत्तर त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तर पंचाहत्तर%
+  शाहत्तर सत्त्याहत्तर अठ्ठ्याहत्तर एकोणऐंशी ऐंशी एक्याऐंशी ब्याऐंशी त्र्याऐंशी%
+  चौऱ्याऐंशी पंच्याऐंशी श्याऐंशी सत्त्याऐंशी अठ्ठ्याऐंशी एकोणनव्वद नव्वद एक्याण्णव%
+  ब्याण्णव त्र्याण्णव चौऱ्याण्णव पंचाण्णव शहाण्णव सत्त्याण्णव अठ्याण्णव नव्याण्णव शंभर,%
+  counters/व्यंजन = क ख ग घ ङ%
+  च छ ज झ ञ%
+  ट ठ ड ढ ण%
+  त थ द ध न%
+  प फ ब भ म%
+  य र ल व श ष स ह ळ,%
+  Alph=व्यंजन%
+ ]%
+ {marathi}
  \renewcommand\thepart{\localecounter{स्वर}{part}}%
  \renewcommand\theenumiii{\localecounter{व्यंजन}{enumiii}}%
 }%
-
 \DeclareSymbolFont{devletters}{\encodingdefault}{Shobhika(0)}{}{}
 \ExplSyntaxOn
 \int_step_inline:nnn { "0900 } { "097F }
@@ -186,25 +186,13 @@
  \Umathcode #1 = "0 ~ \use:c{ symdevletters } ~ #1
 }
 \ExplSyntaxOff
-\providecommand{\परिच्छेद}{
- \input{namuna-para}
-}
+\providecommand{\परिच्छेद}{\input{namuna-para}}
 \newcounter{क्र}
-\@ifclassloaded{article}{%
- \setcounter{क्र}{1}%
-}{}%
-\@ifclassloaded{book}{%
- \setcounter{क्र}{2}%
-}{}%
-\@ifclassloaded{report}{%
- \setcounter{क्र}{3}%
-}{}%
-\@ifclassloaded{beamer}{%
- \setcounter{क्र}{4}%
-}{}%
-\@ifclassloaded{letter}{%
- \setcounter{क्र}{5}%
-}{}%
+\@ifclassloaded{article}{\setcounter{क्र}{1}}{}
+\@ifclassloaded{book}{\setcounter{क्र}{2}}{}
+\@ifclassloaded{report}{\setcounter{क्र}{3}}{}
+\@ifclassloaded{beamer}{\setcounter{क्र}{4}}{}
+\@ifclassloaded{letter}{\setcounter{क्र}{5}}{}
 \providecommand{\नमुना}{%
  \ifnum\value{क्र}=1\input{namuna-article}\else
  \ifnum\value{क्र}=2\input{namuna-book}\else
@@ -211,10 +199,8 @@
  \ifnum\value{क्र}=3\input{namuna-report}\else
  \ifnum\value{क्र}=4\input{namuna-beamer}\else
  \input{namuna-letter}\relax\fi\fi\fi\fi
-}%
-\@ifclassloaded{beamer}{%
- \usefonttheme{serif}%
-}{}%
+}
+\@ifclassloaded{beamer}{\usefonttheme{serif}}{}
 \@ifpackageloaded{expex}{%
  \definelabeltype{devanagari}%
  {%
@@ -226,7 +212,8 @@
   labelwidth=1.5em%
  }%
  \lingset{labeltype=devanagari}%
-}{}%
+}%
+{}
 \endinput
 %%
 %% End of file `marathi.sty'.More information about the tex-live-commits mailing list.