texlive[60322] Master/texmf-dist: polski (25aug21)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Wed Aug 25 22:05:07 CEST 2021


Revision: 60322
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=60322
Author:  karl
Date:   2021-08-25 22:05:06 +0200 (Wed, 25 Aug 2021)
Log Message:
-----------
polski (25aug21)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/README
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/conowego.txt
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/czytaj.txt
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/polski.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/sample-polski.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/polski.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/polski.ins
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/strony.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/amigapl.def
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/mazovia.def
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omlplcm.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omlplm.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omsplsy.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omxplex.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4ccr.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmdh.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmfib.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmfr.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmr.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmss.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmtt.fd
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/polski.sty
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/qxenc.def

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/README
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/README	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/README	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -1,13 +1,13 @@
 Copyright © 1994 by Mariusz Olko.
 Copyright © 1997, 1998 by Mariusz Olko and Marcin Woliński.
-Copyright © 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woliński.
+Copyright © 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woliński.
 
 Tools to typeset monolingual Polish documents in LaTeX2ε without babel
-or polyglossia. The package
+or polyglossia. The package:
 • loads Polish hyphenation patterns,
 • ensures a font encoding suitable for Polish is used; in particular
  it enables Polish adaptation of Computer Modern fonts (the so-called
- PL fonts),
+ PL fonts in OT4 encoding),
 • provides translations of \today and the names such as Bibliography or
  Chapter,
 • redefines math symbols according to Polish typographical tradition,

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/conowego.txt
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/conowego.txt	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/conowego.txt	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -1,6 +1,15 @@
 Zmiany w pakiecie Polski
 ========================
 
+Wersja 1.3.6 (2021/08/25):
+==========================
+* Drobne poprawki w dokumentacji
+
+Wersja 1.3.5 (2021/08/22):
+==========================
+* Poprawiony błąd, powodujący, że polecenia \pauza i \ppauza użyte na
+ początku akapitu zaburzały odstępy międzywierszowe
+
 Wersja 1.3.4 (2017/05/04):
 ==========================
 

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/czytaj.txt
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/czytaj.txt	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/czytaj.txt	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -6,157 +6,152 @@
 *                                  *
 * Copyright (C) 1994 by Mariusz Olko.                *
 * Copyright (C) 1997 by Mariusz Olko and Marcin Woli\'nski.     *
-* Copyright (C) 2000,2002,2003,2007 by Marcin Woli\'nski.      *
+* Copyright (C) 2000,2002,2003,2007,2017,2021 by Marcin Woli\'nski. *
 *                                  *
 **********************************************************************
 
 
---- Informacje og\xF3lne
+——— Informacje ogólne
 
-Pakiet 'Polski' dostarcza narz\xEAdzi potrzebnych do sk\xB3adu dokument\xF3w
-w j\xEAzyku polskim LaTeXem 2e. G\xB3\xF3wne cechy pakietu
+Pakiet ‹Polski› dostarcza narzędzi potrzebnych do składu dokumentów
+w języku polskim LaTeXem 2e. Główne cechy pakietu
 
-* umo\xBFliwia sk\xB3ad czcionkami `PL' pochodz\xB1cymi z pakietu MeX
-* umo\xBFliwia sk\xB3ad czcionkami w ukladzie T1 znanymi jako czcionki EC
-* umo\xBFliwia sk\xB3ad czcionkami w ukladzie QX, w szczeg\xF3lno\xB6ci krojami
- TeX Gyre (dawniej 'Quasi') tworzonymi przez JNS Team 
-* umo\xBFliwia skompilowanie dokumentu nawet wtedy, gdy dost\xEApne s\xB1
- jedynie czcionki `CM'
-* wykorzystuje polskie wzorce przenoszenia
-* dzia\xB3a z _formatem_ Babel z polskimi wzorcami przenoszenia
-* wspomaga prace z r\xF3\xBFnymi wej\xB6ciowymi stronami kodowymi
-* wspomaga `notacj\xEA ciachow\xB1' polskich znak\xF3w
-* posiada tryb 99.99% zgodno\xB6ci z LaMeXem (polsk\xB1 adaptacj\xB1 LaTeXa 2.09)
+• umożliwia skład „czcionkami PL” pochodzącymi z pakietu MeX
+• umożliwia skład czcionkami w ukladzie T1 (europejskim)
+• umożliwia skład czcionkami w ukladzie QX, w szczególności krojami
+ TeX Gyre (dawniej Quasi) tworzonymi przez JNS Team 
+• umożliwia skompilowanie dokumentu nawet wtedy, gdy dostępne są
+ jedynie oryginalne czcionki Computer Modern
+• wykorzystuje polskie wzorce przenoszenia
+• działa z _formatem_ Babel z polskimi wzorcami przenoszenia
+• wspomaga prace z różnymi wejściowymi stronami kodowymi
+• wspomaga „notację ciachową” polskich znaków
+• posiada tryb 99.99% zgodności z LaMeXem (polską adaptacją LaTeXa 2.09)
 
-Dodatkowo do\xB3\xB1czone s\xB1 dwa pakiety, kt\xF3re pozwol\xB1 pos\xB3u\xBFy\xE6 si\xEA
+Dodatkowo dołączone są dwa pakiety, które pozwolą posłużyć się
 LaTeXem 2e w najbardziej nawet nieprzyjaznym otoczeniu:
 
-* pakiet plprefix pozwala na uzyskanie polskich liter przy pomocy
+• pakiet plprefix pozwala na uzyskanie polskich liter przy pomocy
  notacji prefiksowej z dowolnie wybranym prefiksem (pomocny
  np. do robienia wydrukow z CWEBa).
-* pakiet OT1patch dorabia ogonki wg najlepszych znanych standard\xF3w do
+• pakiet OT1patch dorabia ogonki wg najlepszych znanych standardów do
  oryginalnych czcionek CM (kod Leszka Holenderskiego).
 
-Nie zach\xEAcamy do stosowania tych pakietow, poza szczeg\xF3lnymi
-przypadkami. S\xB1dzimy, \xBFe powody do ich stosowania znik\xB3y w
-wi\xEAkszo\xB6ci system\xF3w komputerowych co najmniej 10 lat temu.
+Nie zachęcamy do stosowania tych pakietow, poza szczególnymi
+przypadkami. Sądzimy, że powody do ich stosowania znikły w
+większości systemów komputerowych co najmniej 10 lat temu.
 
- Obecnie nie ma powod\xF3w ze strony samego TeXa \xBFeby nie u\xBFywa\xE6 dla
-polskich znak\xF3w naturalnej notacji o\xB6miobitowej. Notacja prefiksowa
-jest w dzisiejszych czasach nienaturalnym dziwactwem. Wyj\xB1tek
-stanowi\xB1 jeszcze pewne nieprzyjazne \xB6rodowiska obliczeniowe, w kt\xF3rych
-nie spos\xF3b wy\xB6wietli\xE6 polskich znak\xF3w. Na t\xEA okoliczno\xB6\xE6 polski.sty
-oferuje notacj\xEA ciachow\xB1 (polecenie \prefixing).
+ Obecnie nie ma powodów ze strony samego TeXa żeby nie używać dla
+polskich znaków naturalnej notacji ośmiobitowej. Notacja prefiksowa
+jest w dzisiejszych czasach nienaturalnym dziwactwem. Wyjątek
+stanowią jeszcze pewne nieprzyjazne środowiska obliczeniowe, w których
+nie sposób wyświetlić polskich znaków. Na tę okoliczność polski.sty
+oferuje notację ciachową (polecenie \prefixing).
 
- Polskie znaki obecne w fontach zawsze b\xEAd\xB1 dawa\xE6 lepsze efekty ni\xBF
-stosowanie protez zawartych w OT1patch. Poza tym u\xBFywanie OT1patch
-nie pozwala na pe\xB3ne zastosowanie polskich wzorc\xF3w przenoszenia.
+ Polskie znaki obecne w fontach zawsze będą dawać lepsze efekty niż
+stosowanie protez zawartych w OT1patch. Poza tym używanie OT1patch
+nie pozwala na pełne zastosowanie polskich wzorców przenoszenia.
 
---- Licencja
+——— Licencja
 
-'Polski' stanowi oprogramowanie swobodne, mo\xBFe by\xE6 dystrybuowany w
-zgodzie z licencj\xB1 LaTeX Project Public License (zob. plik lppl.txt w
+‹Polski› stanowi oprogramowanie swobodne, może być dystrybuowany w
+zgodzie z licencją LaTeX Project Public License (zob. plik lppl.txt w
 dystrybucji LaTeXa; CTAN:macros/latex/base/lppl.txt).
 
---- Pliki wchodzace w sk\xB3ad pakietu
+——— Pliki wchodzace w skład pakietu
 
-W sk\xB3ad pakietu wchodzi kilka plik\xF3w zawieraj\xB1cych udokumentowane 
-(w wi\xEAkszosci :-) \xBCr\xF3d\xB3a makr.
+W skład pakietu wchodzi kilka plików zawierających udokumentowane 
+(w większosci :-) źródła makr.
 
-* polski.dtx - zawiera \xBCr\xF3d\xB3a pakietu polski
-* polski.ins - g\xB3\xF3wny skrypt instalacyjny
-* strony.dtx - plik z wej\xB6ciowymi stronami kodowymi dla LaTeXa oraz
- definicj\xB1 uk\xB3adu czcionek OT4
-* plfonts.fdd - definicje czcionek `PL' do wykorzystania w LaTeXu
-* plprefix.dtx - zawiera \xBCr\xF3d\xB3a pakietu pozwalaj\xB1cego na uzyskiwanie
- polskich liter za pomoc\xB1 `notacji prefiksowej'
-* plprefix.ins - skrypt instalacyjny dla plprefix.sty
-* ot1patch.dtx - zawiera \xBCr\xF3d\xB3a pakietu dorabiaj\xB1cego ogonki
+• polski.dtx — zawiera źródła pakietu polski
+• polski.ins — główny skrypt instalacyjny
+• strony.dtx — plik z wejściowymi stronami kodowymi dla LaTeXa oraz
+ definicją układu czcionek OT4
+• plfonts.fdd — definicje czcionek PL do wykorzystania w LaTeXu
+• plprefix.dtx — zawiera źródła pakietu pozwalającego na uzyskiwanie
+ polskich liter za pomocą „notacji prefiksowej”
+• plprefix.ins — skrypt instalacyjny dla plprefix.sty
+• ot1patch.dtx — zawiera źródła pakietu dorabiającego ogonki
  do oryginalnych czcionek Computer Modern
-* ot1patch.ins - skrypt instalacyjny dla ot1patch.sty
-* czytaj.txt - ten plik
-* readme.txt - opis instalacji po angielsku
-* conowego.txt - lista zmian w pakiecie
-* sample-polski.tex - przyk\xB3adowy dokument
-* sample-rysunek{.mp,1.mps} - rysunek do przyk\xB3adowego dokumentu
+• ot1patch.ins — skrypt instalacyjny dla ot1patch.sty
+• czytaj.txt — ten plik
+• readme.txt — opis instalacji po angielsku
+• conowego.txt — lista zmian w pakiecie
+• sample-polski.tex — przykładowy dokument
+• sample-rysunek{.mp,1.mps} — rysunek do przykładowego dokumentu
 
---- Instalacja pakietu
+——— Instalacja pakietu
 
-Po rozpakowaniu archiwum nale\xBFy wygenerowa\xE6 wszystkie potrzebne pliki
-uruchamiaj\xB1c skrypt polski.ins
+Po rozpakowaniu archiwum należy wygenerować wszystkie potrzebne pliki
+uruchamiając skrypt polski.ins
 
    tex polski.ins 
 
-Skrypt wygeneruje na pocz\xB1tek podstawowe pliki, tzn. pakiet polski.sty
-oraz opisy wejsciowych stron kodowych. Nast\xEApnie u\xBFytkownik jest
-pytany czy ma zainstalowane czcionki `PL' pochodz\xB1ce z instalacji
-MeXa. Je\xB6li czcionki sa zainstalowane, generowane s\xB1 pliki
-definiuj\xB1ce polskie czcionki dla LaTeXa. Je\xB6li czcionki nie s\xB1
-zainstalowane w systemie, nale\xBFy zadba\xE6, aby nie by\xB3o te\xBF pliku
-ot4cmr.fd na \xB6cie\xBFce LaTeXa, aby nie wprowadzic w b\xB3\xB1d procedury
-rozpoznaj\xB1cej \xB6rodowisko w pakiecie polski.sty. Na zako\xF1czenie nale\xBFy
-skopiowa\xE6 pliki *.fd *.sty *.def *.cfg do katalogu czytanego przez
-TeXa.
+Skrypt wygeneruje na początek podstawowe pliki, tzn. pakiet polski.sty
+oraz opisy wejsciowych stron kodowych. Następnie generowane są pliki
+opisujące fonty Computer Modern w polskim układzie OT4 (tzw. „fonty
+PL”). Na zakończenie należy skopiować pliki *.fd *.sty *.def *.cfg do
+katalogu czytanego przez TeXa.
 
-Do poprawnego sk\xB3adu po polsku konieczna jest obecno\xB6\xE6 polskich
-wzorc\xF3w przenoszenia wyraz\xF3w w tzw. formacie LaTeXa. Zestaw wzorc\xF3w
-przenoszenia wbudowany w format zale\xBFy od zawarto\xB6ci pliku
-language.dat (zob. dokumentacj\xEA LaTeXa). Wsp\xF3\xB3czesne implementacje
-TeXa zawieraj\xB1 pomocnicze narz\xEAdzia automatyzuj\xB1ce generowanie
-format\xF3w. Zwykle wi\xEAc wystarczy w narz\xEAdziu konfiguracyjnym wybra\xE6
-cz\xEA\xB6\xE6 zatytu\xB3owan\xB1 'J\xEAzyki' i zaznaczy\xE6 odpowiednie wzorce
+Do poprawnego składu po polsku konieczna jest obecność polskich
+wzorców przenoszenia wyrazów w tzw. formacie LaTeXa. Zestaw wzorców
+przenoszenia wbudowany w format zależy od zawartości pliku
+language.dat (zob. dokumentację LaTeXa). Współczesne implementacje
+TeXa zawierają pomocnicze narzędzia automatyzujące generowanie
+formatów. Zwykle więc wystarczy w narzędziu konfiguracyjnym wybrać
+część zatytułowaną „Języki” i zaznaczyć odpowiednie wzorce
 przenoszenia.
-W systemie emTeX (pod MS DOS-em) do generowania formatu nale\xBFa\xB3o u\xBFy\xE6
+W systemie emTeX (pod MS DOS-em) do generowania formatu należało użyć
 polecenia:
 	tex386 /i/o/r/8 /mt13000 latex.ltx
 
 
---- Dokumentacja
+——— Dokumentacja
 
-Pliki dtx zawieraj\xB1 teksty makr wraz z dokumentacj\xB1. S\xB1 one gotowe
-do wydruku po przetworzeniu przez LaTeXa. Instrukcj\xEA pos\xB3ugiwania si\xEA
-pakietem polski mo\xBFna uzyska\xE6 uruchamiaj\xB1c
+Pliki dtx zawierają teksty makr wraz z dokumentacją. Są one gotowe
+do wydruku po przetworzeniu przez LaTeXa. Instrukcję posługiwania się
+pakietem polski można uzyskać uruchamiając
   latex polski.dtx
-a dalej u\xBFywaj\xB1c swojego ulubionego programu do podgl\xB1du.
+a dalej używając swojego ulubionego programu do podglądu.
 
 
---- Osmiobitowe wprowadzanie polskich liter
+——— Osmiobitowe wprowadzanie polskich liter
 
-Aby z\xB3o\xBFy\xE6 w TeXu dokument zapisany w tzw. stronie kodowej trzeba
-wskaza\xE6 TeXowi, w jakiej stronie dokument jest zapisany. Mo\xBFliwe s\xB1
+Aby złożyć w TeXu dokument zapisany w tzw. stronie kodowej trzeba
+wskazać TeXowi, w jakiej stronie dokument jest zapisany. Możliwe są
 dwa sposoby:
 
-* Pos\xB3u\xBFenie si\xEA mechanizmem przekodowywania znak\xF3w na posta\xE6
-wewn\xEAtrzn\xB1 przez samego TeXa. W chwili obecnej stosowne wsparcie jest
+• Posłużenie się mechanizmem przekodowywania znaków na postać
+wewnętrzną przez samego TeXa. W chwili obecnej stosowne wsparcie jest
 obecne co najmniej w web2c, teTeXu, TeXlive, fpTeXu, mikTeXu i emTeXu.
 
-* Zastosowanie standardowego pakietu inputenc.
+• Zastosowanie standardowego pakietu inputenc.
 
-Przekodowywanie nie pozwala na prac\xEA z kilkoma wej\xB6ciowymi stronami
-kodowymi w jednym dokumencie ani fontami o r\xF3\xBFnych uk\xB3adach polskich
-znak\xF3w. Jest za to bardziej bezpieczne ze wzgledu na wsp\xF3\xB3prac\xEA z
-programami zewn\xEAtrznymi (np. MakeIndex). Nale\xBFy r\xF3wnie\xBF zwr\xF3ci\xE6
-uwag\xEA, \xBFe przekodowanie na poziomie implementacji jest zale\xBFne od
-uk\xB3adu stosowanych font\xF3w. Definicje przekodowania przygotowane dla
-font\xF3w PL z konieczno\xB6ci mapuj\xB1 tylko ,,polskie znaki''. Dla
+Przekodowywanie nie pozwala na pracę z kilkoma wejściowymi stronami
+kodowymi w jednym dokumencie ani fontami o różnych układach polskich
+znaków. Jest za to bardziej bezpieczne ze wzgledu na współpracę z
+programami zewnętrznymi (np. MakeIndex). Należy również zwrócić
+uwagę, że przekodowanie na poziomie implementacji jest zależne od
+układu stosowanych fontów. Definicje przekodowania przygotowane dla
+fontów PL z konieczności mapują tylko „polskie znaki”. Dla
 kontrastu definicje stron kodowych pakietu inputenc (np. cp1250 czy
-cp852) obejmuj\xB1 wszystkie znaki strony kodowej (w\xB3\xB1cznie ze znakami
-nieliterowymi). Pakiet inputenc pozwala r\xF3wnie\xBF przetwarza\xE6 dokumenty
+cp852) obejmują wszystkie znaki strony kodowej (włącznie ze znakami
+nieliterowymi). Pakiet inputenc pozwala również przetwarzać dokumenty
 zakodowane w Unikodzie zapisanym w formie UTF-8 (opcja utf8).
 
-Oto szczeg\xF3\xB3y specyficzne dla implementacji:
+Oto szczegóły specyficzne dla implementacji:
 
------- web2c, teTeX, TeXlive, fpTeX, mikTeX
+—————— web2c, teTeX, TeXlive, fpTeX, mikTeX
 
-W tych implementacjach kodowanie dokumentu zadaje si\xEA za pomoc\xB1 opcji
---translate-file wskazuj\xB1cej plik definiuj\xB1cy przekodowanie. Na
-przyk\xB3ad
+W tych implementacjach kodowanie dokumentu zadaje się za pomocą opcji
+--translate-file wskazującej plik definiujący przekodowanie. Na
+przykład
 
 	latex --translate-file=il2-pl dokument.tex
 
 przetwarza dokument z polskimi znakami zapisanymi w kodzie ISO
-Latin-2. Mo\xBFna r\xF3wnie\xBF, i jest to rozwi\xB1zanie zalecane, zada\xE6 kod w
-pierwszej linii dokumentu za pomoc\xB1 nast\xEApuj\xB1cego ,,magicznego''
+Latin-2. Można również, i jest to rozwiązanie zalecane, zadać kod w
+pierwszej linii dokumentu za pomocą następującego „magicznego”
 komentarza:
 
 %&latex --translate-file=il2-pl
@@ -165,32 +160,31 @@
 
 	latex dokument.tex
 
-W standardowej dystrybucji zawarta jest spora gar\xB6\xE6 plik\xF3w
-definiuj\xB1cych przekodowanie. Pliki te maj\xB1 rozszerzenie .tcx i
-rezyduj\xB1 w podkatalogu texmf/web2c korzenia instalacji. S\xB1 to pliki
-tekstowe, o realizowanym przekodowaniu mo\xBFna dowiedzie\xE6 si\xEA z
+W standardowej dystrybucji zawarta jest spora garść plików
+definiujących przekodowanie. Pliki te mają rozszerzenie .tcx i
+rezydują w podkatalogu texmf/web2c korzenia instalacji. Są to pliki
+tekstowe, o realizowanym przekodowaniu można dowiedzieć się z
 komentarza w pierwszych liniach pliku.
 
------- emTeX
+—————— emTeX
 
-W przypadku pracy z emTeXem przekodowanie musi zosta\xE6 ,,zaszyte'' w
-plik formatu. Je\xBFeli ma si\xEA do czynienia z dokumentami w r\xF3\xBFnych
-stronach kodowych, konieczny jest oddzielny plik formatu dla ka\xBFdej
-strony.
+W przypadku pracy z emTeXem przekodowanie musi zostać „zaszyte” w plik
+formatu. Jeżeli ma się do czynienia z dokumentami w różnych stronach
+kodowych, konieczny jest oddzielny plik formatu dla każdej strony.
 
-Pliki przekodowa\xF1 dla polskich znak\xF3w dla emTeXa dostarczane s\xB1 z
-MeXem. Na przyk\xB3ad poni\xBFsze polecenie generuje format LaTeX z
+Pliki przekodowań dla polskich znaków dla emTeXa dostarczane są z
+MeXem. Na przykład poniższe polecenie generuje format LaTeX z
 kodowaniem Mazovii:
 
   tex386 /i/o/r /cmaz2pl /mt13000 latex.ltx
 
 
------- implementacje nie zapewniaj\xB1ce przekodowania
+—————— implementacje nie zapewniające przekodowania
 
-W przypadku korzystania z takiej implementacji (lub ch\xEAci u\xBFycia w
-jednym dokumencie r\xF3\xBFnie zakodowanych fragment\xF3w) nale\xBFy do preambu\xB3y
-dokumentu doda\xE6 wywo\xB3anie pakietu inputenc z opcj\xB1 wskazuj\xB1c\xB1 stron\xEA
-kodow\xB1, np.
+W przypadku korzystania z takiej implementacji (lub chęci użycia w
+jednym dokumencie różnie zakodowanych fragmentów) należy do preambuły
+dokumentu dodać wywołanie pakietu inputenc z opcją wskazującą stronę
+kodową, np.
   \documentclass{article}
   \usepackage{polski}
   \usepackage[mazovia]{inputenc}
@@ -197,29 +191,29 @@
 
 Podczas instalacji pakietu Polski tworzone sa pliki ze stronami kodowymi:
 
-mazovia   - dla popularnej (kiedy\xB6) strony kodowej na PCetach.
-amigapl   - dla polskiej strony kodowej u\xBFywanej na Amidze
+mazovia   — dla popularnej (kiedyś) strony kodowej na PCetach.
+amigapl   — dla polskiej strony kodowej używanej na Amidze
 
-Ponadto w dystrybucji LaTeXa zawarte s\xB1 nast\xEApuj\xB1ce strony
-interesuj\xB1ce dla polskiego u\xBFytkownika:
+Ponadto w dystrybucji LaTeXa zawarte są następujące strony
+interesujące dla polskiego użytkownika:
 
-cp1250   - dla Windowsowej strony centralnoeuropejskiej CP1250
-latin2   - kodowanie ISO 8859-2 (Latin-2)
-cp852    - dla DOS-owej strony CP852 (tzw. IBM Latin-2)
-macce    - dla strony centralnoeuropejskiej na komputerach Macintosh
-utf8    - kodowanie UTF-8 (Unikod; to w zasadzie nie jest `strona
-       kodowa', ale zasada u\xBFycia jest ta sama)
+cp1250   — dla Windowsowej strony centralnoeuropejskiej CP1250
+latin2   — kodowanie ISO 8859-2 (Latin-2)
+cp852    — dla DOS-owej strony CP852 (tzw. IBM Latin-2)
+macce    — dla strony centralnoeuropejskiej na komputerach Macintosh
+utf8    — kodowanie UTF-8 (Unikod; to w zasadzie nie jest strona
+       kodowa, ale zasada użycia jest ta sama)
 
-Wi\xEAkszo\xB6\xE6 instalacji TeXowych czyta osmiobitowe znaki zawarte w
-dokumentach. Niekt\xF3re starsze implementacje wymagaj\xB1 u\xBFycia do tego
+Większość instalacji TeXowych czyta osmiobitowe znaki zawarte w
+dokumentach. Niektóre starsze implementacje wymagają użycia do tego
 specjalnej opcji podczas generowania formatu.
 
---- Podzi\xEAkowania
+——— Podziękowania
 
-* Marek Ry\xE6ko i Bogus\xB3aw Jackowski stworzyli MeXa i LaMeXa
-* Robert Ramiega przys\xB3a\xB3 tablic\xEA kodow\xB1 u\xBFywan\xB1 na Amidze
-* Staszek Wawrykiewicz napisa\xB3 dokument przyk\xB3adowy i, co wa\xBFniejsze,
- zanurzy\xB3 ca\xB3o\xB6\xE6 w kontekst TeXlive
+• Marek Ryćko i Bogusław Jackowski stworzyli MeXa i LaMeXa
+• Robert Ramiega przysłał tablicę kodową używaną na Amidze
+• Staszek Wawrykiewicz napisał dokument przykładowy i, co ważniejsze,
+ zanurzył całość w kontekst TeXlive
 
 
 
@@ -226,5 +220,4 @@
 
 **********************************************************************
 Marcin Woli\'nski             mailto:wolinski at gust.org.pl
-                   http://www.mimuw.edu.pl/~wolinski
 **********************************************************************

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/polski.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/polski/sample-polski.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/polski.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/polski.dtx	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/polski.dtx	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -23,7 +23,7 @@
 %<driver>% Comment next line if you want to print the code
 %<driver>%\OnlyDescription
 \def\parsedate#1/#2/#3.{\day=#3 \month=#2 \year=#1 }
-\parsedate 2021/08/22.
+\parsedate 2021/08/25.
 \author{\begin{tabular}[t]{c}
      Mariusz Olko\\[4pt]
      (inactive)
@@ -36,7 +36,7 @@
 }%\\[4pt]
 
 \title{Pakiet \textsc{Polski}\\
-   wersja 1.3.5}
+   wersja 1.3.6}
 
 \begin{document}
 \maketitle
@@ -280,7 +280,7 @@
 %  \end{macrocode}
 % Announce the name of the package to the world
 %  \begin{macrocode}
-\ProvidesPackage{polski}[2021/08/22 v1.3.5 Polish language package]
+\ProvidesPackage{polski}[2021/08/25 v1.3.6 Polish language package]
 %  \end{macrocode}
 %
 % \subsection{Category codes and all that}
@@ -1252,7 +1252,7 @@
 %
 %  \begin{macrocode}
 %<*encoding>
-\ProvidesFile{ot4enc.def}[2021/08/22 v1.3.5 Output encoding for polish fonts]
+\ProvidesFile{ot4enc.def}[2021/08/25 v1.3.6 Output encoding for polish fonts]
 %  \end{macrocode}
 %  Declare the encoding.
 %  \begin{macrocode}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/polski.ins
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/polski.ins	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/polski.ins	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 Copyright (C) 1994 by Mariusz Olko. All rights reserved.
 Copyright (C) 1997, 1998 by Mariusz Olko and Marcin Woli\string\'nski.
-Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\string\'nski.
+Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\string\'nski.
 
 
 This file is part of the package `Polski'
@@ -56,7 +56,7 @@
 
 This is a generated file. 
 
-Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\string\'nski.
+Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\string\'nski.
 
 This file is part of the package `Polski'
 -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/strony.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/strony.dtx	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/polski/strony.dtx	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -1,26 +1,15 @@
 % \iffalse meta-comment -*- doctex -*-
-% $Id: strony.dtx,v 0.6 2007/12/18 14:58:21 marcin Exp $
+% $Id: strony.dtx,v 0.7 2021/08/25 15:11:44 marcin Exp $
 %
 % Copyright (C) 1994 by Mariusz Olko. All rights reserved.
 % 
-% This file is part of the package `Polski'
+% This file is part of the package 'Polski'
 % ------------------------------------------------------------------
 % 
-% This system is distributed in the hope that it will be useful,
-% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
-% 
-% 
-% IMPORTANT NOTICE:
-% 
-% You are not allowed to change this file.
-% 
-% If you receive only some of these files from someone, complain!
-% 
-% You are NOT ALLOWED to distribute this file alone. You are NOT
-% ALLOWED to take money for the distribution or use of either this
-% file or a changed version, except for a nominal charge for copying
-% etc.
+% The file may be distributed under the terms of the LaTeX Project
+% Public License, as described in lppl.txt in the base LaTeX
+% distribution. Either version 1.2 or, at your option, any later
+% version. 
 %
 % \fi
 % \iffalse

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/amigapl.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/amigapl.def	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/amigapl.def	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -10,7 +10,7 @@
 %% 
 %% Copyright (C) 1994 by Mariusz Olko. All rights reserved.
 %% Copyright (C) 1997, 1998 by Mariusz Olko and Marcin Woli\'nski.
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/mazovia.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/mazovia.def	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/mazovia.def	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -10,7 +10,7 @@
 %% 
 %% Copyright (C) 1994 by Mariusz Olko. All rights reserved.
 %% Copyright (C) 1997, 1998 by Mariusz Olko and Marcin Woli\'nski.
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omlplcm.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omlplcm.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omlplcm.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omlplm.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omlplm.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omlplm.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omsplsy.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omsplsy.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omsplsy.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omxplex.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omxplex.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/omxplex.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4ccr.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4ccr.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4ccr.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmdh.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmdh.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmdh.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmfib.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmfib.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmfib.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmfr.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmfr.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmfr.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmr.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmr.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmr.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmss.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmss.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmss.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmtt.fd
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmtt.fd	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/ot4cmtt.fd	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -8,7 +8,7 @@
 %% 
 %% This is a generated file.
 %% 
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
 %% -----------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/polski.sty
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/polski.sty	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/polski.sty	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -10,7 +10,7 @@
 %% 
 %% Copyright (C) 1994 by Mariusz Olko. All rights reserved.
 %% Copyright (C) 1997, 1998 by Mariusz Olko and Marcin Woli\'nski.
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'
@@ -28,7 +28,7 @@
 %% package.
 %% 
 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1996/12/01]
-\ProvidesPackage{polski}[2021/08/22 v1.3.5 Polish language package]
+\ProvidesPackage{polski}[2021/08/25 v1.3.6 Polish language package]
 \begingroup
 \def\t#1#2!{\def\s{#2}}\t ą!%
 \expandafter\endgroup\ifx\s\empty\else

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/qxenc.def
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/qxenc.def	2021-08-25 20:04:44 UTC (rev 60321)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/polski/qxenc.def	2021-08-25 20:05:06 UTC (rev 60322)
@@ -10,7 +10,7 @@
 %% 
 %% Copyright (C) 1994 by Mariusz Olko. All rights reserved.
 %% Copyright (C) 1997, 1998 by Mariusz Olko and Marcin Woli\'nski.
-%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017 by Marcin Woli\'nski.
+%% Copyright (C) 2000, 2002, 2003, 2007, 2017, 2021 by Marcin Woli\'nski.
 %% 
 %% 
 %% This file is part of the package `Polski'More information about the tex-live-commits mailing list.