texlive[58760] Master/texmf-dist: marathi (6apr21)

commits+preining at tug.org commits+preining at tug.org
Tue Apr 6 00:43:01 CEST 2021


Revision: 58760
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=58760
Author:  preining
Date:   2021-04-06 00:43:00 +0200 (Tue, 06 Apr 2021)
Log Message:
-----------
marathi (6apr21)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/marathi.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty

Added Paths:
-----------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/LICENSE.md

Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/LICENSE.md
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/LICENSE.md	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/LICENSE.md	2021-04-05 22:43:00 UTC (rev 58760)
@@ -0,0 +1,207 @@
+---
+आलोक नित्यमुक्त परवाना
+---
+
+पहिली आवृत्ती (९ नोव्हेंबर, २०२०)
+
+© २०२१ आलोक मराठी नियतकालिक
+
+ह्या परवान्याची नवीनतम अधिकृत प्रत पुढील दुव्यावर उपलब्ध आहे.
+
+[https://varnamudra.com/aalok/nityamukta-parwana/](https://varnamudra.com/aalok/nityamukta-parwana/)
+
+ह्या परवान्याच्या प्रतीचे वितरण मुक्त आहे, परंतु त्यात परस्पर बदल करण्याची परवानगी
+नाही. परवान्यातील मजकुरासंदर्भात कोणत्याही तक्रारी, सूचना अथवा सल्ले असल्यास आलोक नित्यमुक्त
+परवान्याच्या गिट-पृष्ठावर त्यांची नोंद करावी. गिट-पृष्ठाच्या तक्रारींचे पान पुढील दुव्यावर
+सापडेल.
+
+[https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana/-/issues](https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana/-/issues)
+
+---
+प्रस्तावना
+---
+
+आलोक नित्यमुक्त परवाना हा कोणत्याही प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त सामग्रीचे वितरण मुक्तपणे करण्यासाठी
+लिहिण्यात आलेला एक परवाना आहे. ह्या परवान्यासह वितरित होणाऱ्या सामग्रीची प्रतिमुद्रा
+करण्याचा व ती व्यावसायिक अथवा अव्यावसायिक, परिवर्तित अथवा यथामूल स्वरूपात वितरित
+करण्याचा अधिकार प्रतधारकास प्राप्त होतो, परंतु ह्या परवान्यासह वितरित होणाऱ्या सामग्रीवर
+आधारित अशी सामग्री अथवा मूळ सामग्रीत बदल करून निर्माण केलेली सामग्री वितरित करायची असेल,
+तर ती ह्या परवान्यातील सर्व अटींसह वितरित करणे सक्तीचे असते.
+
+-----------------------------------------------------
+तांत्रिक शब्द व त्यांचे अर्थ
+-----------------------------------------------------
+
+* सामग्री - ह्या परवान्यात वापरला गेलेला सामग्री हा शब्द प्रतिमुद्राधिकार लागू असलेल्या
+ कोणत्याही सामग्रीला उद्देशून येतो.
+
+* प्रतिमुद्रा - एखाद्या सामग्रीची नक्कल म्हणजे तिची प्रतिमुद्रा. उदा. एखाद्या कागदाची
+ छायाप्रत अथवा त्याचे काढलेले छायाचित्र ही मूळ कागदी प्रतीची प्रतिमुद्रा होय.
+ 
+* प्रतिमुद्राधिकार - कोणत्याही सामग्रीची निर्मिती करणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेकडे त्या सामग्रीचे
+ प्रतिमुद्राधिकार असतात. प्रतिमुद्राधिकार कायद्याद्वारे पुढील हक्क प्रतिमुद्राधिकारधारकास
+ प्राप्त होतात.
+ 
+ - प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त सामग्रीची निर्मिती प्रतिमुद्राधिकारधारकानेच केली आहे हे
+  वैधानिकरित्या सिद्ध करण्याचा हक्क.
+ - प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त सामग्रीची पुनर्निर्मिती करण्याचा हक्क.
+ - प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त सामग्रीच्या प्रतींचे वितरण करण्याचा हक्क.
+ 
+  संदर्भ - [http://www.legalserviceindia.com/article/l195-Copyright-Law-in-India.html](http://www.legalserviceindia.com/article/l195-Copyright-Law-in-India.html)
+* मुक्त परवाना - प्रतिमुद्राधिकारधारकास मिळणाऱ्या (वर निर्दिष्ट केलेल्या) तीन हक्कांपैकी
+ पहिल्या हक्काचे संरक्षण व उर्वरित दोन हक्क प्रत्येक प्रतधारकास प्रदान करणे मुक्त परवान्यांद्वारे
+ साधले जाते. मुक्त परवान्यासह वितरित झालेल्या सामग्रीची परिवर्तित अथवा यथामूल पुनर्निर्मिती
+ व तिचे व्यावसायिक अथवा अव्यावसायिक वितरण प्रत प्राप्त झालेली कोणतीही व्यक्ती करू
+ शकते. काही महत्त्वाचे मुद्दे.
+ 
+ - मुक्त परवान्यासह प्रतिमुद्राधिकारातील पहिल्या हक्काचे पूर्ण संरक्षण होते. सामग्रीच्या
+  निर्मात्या/निर्मातीखेरीज अन्य कोणीच वैधानिकरित्या सामग्रीच्या निर्मितीचा दावा करू शकत
+  नाही, परंतु मूळ मुक्त सामग्रीत बदल केला गेला असेल, तर मात्र बदल करणाऱ्याने/करणारीने बदल
+  समाविष्ट असलेल्या नव्या संपूर्ण सामग्रीचा प्रतिमुद्राधिकार स्वतःकडे घेऊन मूळ सामग्रीच्या
+  निर्मात्या/निर्मातीचा श्रेयनिर्देश करणे बंधनकारक असते.
+ - मुक्त परवान्यासह वितरित होणाऱ्या सामग्रीवर प्रतिमुद्राधिकारधारक तसेच अन्य प्रतधारक शुल्क
+  आकारू शकतात.
+ - ज्या सामग्रीत परिवर्तन करण्याचा अधिकार प्रतधारकास आहे, त्याच सामग्रीस मुक्त म्हणता येते.
+ - ज्या सामग्रीचे व्यावसायिक वितरण करण्याचा अधिकार प्रतधारकास आहे, त्याच सामग्रीस मुक्त
+  म्हणता येते.
+ - मुक्त परवान्यासह वितरित झालेल्या सामग्रीची प्रत एखाद्या व्यक्तीकडे असेल, तरी तिचे वितरण
+  करण्यासाठी कोणीही त्या व्यक्तीवर बळजबरी करू शकत नाही. मुक्त असलेल्या सामग्रीचे वितरण न
+  करण्याचा अधिकारही प्रतधारकाकडे आहे.
+ - मुक्त सामग्रीवर आधारित अथवा मुक्त सामग्रीत बदल करून तयार केलेली सामग्री अमुक्त असू शकते.
+  मुक्ततेची अट असलेल्या परवान्यांचा एक उपवर्ग आहे, त्याबद्दल आता जाणून घेऊ.
+ 
+* नित्यमुक्त परवाना - हा मुक्त परवान्यांचाच एक उपवर्ग आहे. ह्या परवान्यांसह वितरित होणारी
+ सामग्री सदैव मुक्त असते. तिच्या परिवर्तित स्वरूपाचे वितरणदेखील अमुक्त अटींसह करता येऊ शकत
+ नाही. नित्यमुक्त सामग्रीवर आधारित अथवा नित्यमुक्त सामग्रीत बदल करून तयार केलेली सामग्री
+ एका नित्यमुक्त परवान्यासह वितरित करण्याचे बंधन प्रतधारकास पाळावे लागते. तसे न केल्यास तो
+ परवान्याचा भंग ठरतो व त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. आलोक हा एक नित्यमुक्त परवाना
+ आहे.
+
+* अनुरूप परवाना - एखाद्या पुनर्निर्मित अथवा परिवर्तित सामग्रीस आलोकव्यतिरिक्त जे अन्य परवाने
+ चालू शकतात, त्या परवान्यांस अनुरूप परवाने असे म्हटले जाते. अननुरूप परवान्यांसह पुनर्वितरण केल्याचे
+ आढळल्यास त्या सामग्रीचा परवाना अवैध ठरवण्याचे अधिकार आलोक नियतकालिकाकडे आहेत.
+
+* परिवर्तन/बदल - मूळ सामग्रीत कोणत्याही प्रकारची भर घालणे, घट करणे, तिचा अनुवाद करणे व
+ इतर लहानात लहान भेद हे परिवर्तन म्हणून मोजले जातील. मिळालेली प्रतिमुद्रा यथामूल वितरित न
+ करता तिच्यात केलेला कुठलाही बदल मूळ सामग्रीचे परिवर्तन म्हणून पाहिला जाईल. परिवर्तित
+ सामग्रीचे प्रतिमुद्राधिकार बदल करणाऱ्या/करणारीने स्वतःकडे घेणे नित्यमुक्त परवान्यांमध्ये आवश्यक
+ ठरते. असे करताना मूळ सामग्रीच्या प्रतिमुद्राधिकारधारकास श्रेयनिर्देशन करणे हेदेखील बंधनकारक
+ होय.
+
+* बीज व फलित - ज्या धारिकेत आज्ञावली लिहिली जाते, तिला बीजधारिका असे म्हटले जाते. एखाद्या
+ चालकासह चालवल्यास आज्ञावली नेमून दिलेले कार्य पूर्ण करते. अशा वेळी मिळणारी धारिका फलित
+ म्हणून ओळखली जाते. ग्नू संस्थेचे परवाने व आलोक नित्यमुक्त परवाना हे आज्ञावलीय बीज मुक्तपणे
+ देण्याची वितरित करण्याची सक्ती निर्मात्यावर/निर्मातीवर करतो.
+
+-----------------------------------------------------
+कोणत्या सामग्रीस लागू?
+-----------------------------------------------------
+
+आलोक नित्यमुक्त परवाना प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त कोणत्याही सामग्रीस वापरला जाऊ शकतो, परंतु
+ते वितरण करताना सामग्रीची प्रतिमुद्रा कोणत्या स्वरूपातील आहे ह्यावरून तिची परवाना
+वापरण्यासाठीची अर्हता ठरते. संगणकबाह्य कोणतीही सामग्री आलोक नित्यमुक्त परवाना वापरू
+शकते. उदा. छापील लेखन, छापील छायाचित्रे, फिल्मवर आधारित चित्रपट अथवा छायाचित्रे, रिळावर
+आधारलेली ध्वनिमुद्रणे. ही व अशी संगणकबाह्य कोणतीही सामग्री आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह वितरित
+केली गेली असेल, तर तिच्या पुनर्निर्मितीस व वितरणास निर्मात्याची/निर्मातीची परवानगी आहे असे
+मानण्यात येईल. अशा संगणकबाह्य सामग्रीचे संगणकीकृत वितरण करावयाची परवावगी ह्या परवान्यासह
+आपसूक मिळत असली तरीही कोणत्याही स्वरूपाचे पुनर्वितरण एखाद्या नित्यमुक्त परवान्यासह करण्याची
+अट आहेच व आलोक नित्यमुक्त परवानाच वापरण्याची इच्छा असेल, तर संगणकबाह्य मुक्त सामग्रीचे
+संगणकीकरण करताना पुढील मुद्द्यांची काळजी घेण्यात यावी.
+
+आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह संगणकीकृत सामग्रीचे वितरण करावयाचे असल्यास पुढील अटींची पूर्तता करणे
+आवश्यक आहे.
+
+* सामग्रीची निर्मिती मुक्त आज्ञावलीचा वापर करून झालेली असावी.
+* फलित सामग्रीचे आज्ञावलीय बीज कुठे पाहता येईल ह्याचा स्पष्ट निर्देश सामग्रीतच केलेला असावा.
+* संगणकीय आज्ञावलीचे बीजदेखील एका नित्यमुक्त परवान्यासह वितरित केलेले असावे.
+
+उदा. एखादा लेखी दस्तऐवज जर पीडीएफ् स्वरूपात वितरित करावयाचा असेल, तर त्याची निर्मिती
+करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट वर्ड/इन-डिझाईन/ॲडॉब अशा अमुक्त आज्ञावल्या वापरू नयेत. अमुक्त
+आज्ञावल्यांचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या संगणकीकृत सामग्रीचे वितरण आलोक मुक्त परवान्यासह
+करता येणार नाही. संगणकीकृत सामग्रीचे वितरण करताना जर तिच्या सार्वत्रिक आज्ञावलीय बीजाचा
+निर्देश केला गेला नसेल व सामग्री अमुक्त आज्ञावल्यांचा वापर करून घडवण्यात आली असेल, तर त्या
+सामग्रीचा परवाना अवैध ठरवण्याचे अधिकार आलोक मराठी नियतकालिकाकडे आहेत.
+
+विविध प्रकारची संगणकीय सामग्री व तिचे वितरण करण्यासाठी आम्ही शिफारस करत असलेले स्वरूप
+पुढीलप्रमाणे -
+
+* लेखी दस्तऐवज - युनिकोड प्रणाली, .txt, .tex, .dvi (टेक्-फलित), .pdf (आवृत्ती १.७+
+ आवश्यक, मुक्त आज्ञावलीच्या वापर होणे आवश्यक), .odf, .md, .html, .epub, .djvu, .csv
+* छायाचित्रे - .flif (उत्कृष्ट गुणवत्तेसाठी), .png, .svg, .jpeg
+* ध्वनिफीती - .flac (उत्कृष्ट गुणवत्तेसाठी), .ogg (कमी आकारमान व मध्यम गुणवत्तेसाठी)
+* ध्वनिचित्रफीती - .mkv, .webm
+
+वर नोंदवलेले सामग्रीचे प्रकार व त्यांचे स्वरूप ही एक सर्वसमावेशक यादी नसून, केवळ आमच्या काही
+शिफारसी आहेत. ह्याव्यतिरिक्त उपलब्ध असलेल्या मुक्त स्वरूपांसह संगणकावर वितरित होणारी सामग्री
+आलोक नित्यमुक्त परवाना वापरण्यास पात्र आहे. मुक्त स्वरूपांची आणखी तपशीलवार यादी पुढील दुव्यावर
+पाहता येऊ शकते.
+
+[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats)
+
+प्रतिमुद्राधिकारप्राप्त सामग्री संगणकीय आज्ञावलीच असेल तर ती मनुष्यास वाचनीय (द्विमान सामग्री
+मनुष्यास वाचनीय नसते) स्वरूपात महाजालावर उपलब्ध करून द्यावी. आज्ञावलीय बीज वितरित
+करण्यासाठी गिटहबऐवजी गिटलॅब ह्या मुक्त प्रणालीचा वापर करावा असे आम्ही सुचवू. ही एक अट नसून
+शिफारस आहे.
+
+-----------------------------------------------------
+वितरणविषयक नियम
+-----------------------------------------------------
+
+* सर्वप्रथम सामग्रीच्या निर्मात्याने/निर्मातीने प्रतिमुद्राधिकार आपले असल्याचा स्पष्ट निर्देश
+ करावा. तो करताना तारीख अथवा वर्ष स्पष्टपणे नमूद केलेले असावे. तत्पूर्वी प्रस्तुत सामग्रीची ही
+ कितवी आवृत्ती आहे व कधी प्रकाशित होत आहे तेही नमूद करावे. प्रतिमुद्राधिकाराचा निर्देश पुढील
+ प्रकारे करणे बंधनकारक आहे.
+ 
+ > <आवृत्तिक्रमांक>वी आवृत्ती <प्रकाशनाची तारीख><br>
+ > © <प्रकाशनवर्ष> <निर्मात्याचे/निर्मातीचे नाव>
+
+* ह्या मजकुराखाली पुढील परिच्छेद लिहिण्यात यावा.
+
+  > ह्या सामग्रीच्या वितरणाचे व प्रतिमुद्रणाचे अधिकार आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह मुक्त करण्यात येत
+	 > आहेत. ह्या सामग्रीची यथामूल अथवा परिवर्तित प्रतिमुद्रणे व्यावसायिक अथवा अव्यावसायिक
+  > स्वरूपात वितरित करण्यास प्रतिमुद्राधिकारधारक संमती देत आहे, परंतु असे करताना वितरकाने
+  > प्रतिमुद्राधिकारांचा योग्य श्रेयनिर्देश करणे व सामग्री परिवर्तित असल्यास ती ह्याच अटींसह
+  > वितरित करणे बंधनकारक आहे. ही सामग्री जशी आहे तशी पुरवण्यात येत आहे, पुरवणारा/पुरवणारी
+  > हिच्याबाबत कोणतीही हमी देत नाही. ह्या (व ह्यावर आधारित) सामग्रीचे अमुक्त वितरण
+  > बेकायदेशीर मानले जाईल. आलोक नित्यमुक्त परवान्याचा संपूर्ण मसुदा पुढील दुव्यावर वाचता
+ 	> येईल.
+ 
+  > [https://varnamudra.com/aalok/nityamukta-parwana/](https://varnamudra.com/aalok/nityamukta-parwana/)
+
+-----------------------------------------------------
+सामग्रीचे पुनर्वितरण कसे करावे?
+-----------------------------------------------------
+
+* ह्या परवान्यासह वितरित होणाऱ्या सामग्रीच्या परिवर्तित स्वरूपाचे वितरण करायचे असेल, तर
+ मूळ सामग्रीच्या प्रतिमुद्राधिकारधारकास त्याचे श्रेय पुढीलप्रमाणे द्यावे व त्याखाली नव्या
+ निर्मात्याने/निर्मातीने प्रतिमुद्राधिकार स्वतःकडे घ्यावेत. उदा.
+ 
+  > मूळ सामग्री - <सामग्रीचे नाव><br>
+  > निर्माता/निर्माती - <निर्माता/निर्मातीचे नाव><br>
+  > निर्मितीवर्ष - <मूळ सामग्रीच्या निर्मितीचे वर्ष><br>
+
+  > आधारित/परिवर्तित सामग्री<br>
+  > <आवृत्तिक्रमांक>वी आवृत्ती <प्रकाशनाची तारीख><br>
+  > © <प्रकाशनवर्ष> <निर्मात्याचे/निर्मातीचे नाव><br>
+
+* एखादी सामग्री प्रकाशित झाली तेव्हा मुक्त नसेल, परंतु प्रतिमुद्राधिकारधारकास तिचे नित्यमुक्त
+ वितरण करण्याची इच्छा असेल, तर त्याने/तिने नित्यमुक्त परवान्यासह त्या सामग्रीची सुधारित
+ आवृत्ती प्रकाशित करावी. एखादी प्रकाशित अमुक्त सामग्री आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह मुक्त
+ माध्यमांवर प्रकाशित करायची असेल, तरीही त्या सामग्रीच्या प्रतिमुद्राधिकारधारकाशी संपर्क
+ साधून, त्यांची लेखी परवानगी घेऊन, हा परवाना वापरता येईल. असे करतानादेखील
+ प्रतिमुद्राधिकार मूळ निर्मात्या/निर्मातीकडेच राहतील.
+
+---
+अनुरूप परवाने
+---
+
+आलोक नित्यमुक्त परवान्यास केवळ `ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना` व ग्नू संस्थेचा `जनरल पब्लिक
+परवाना` हे दोन परवानेच अनुरूप आहेत. क्रिएटिव्ह कॉमन्सचे परवाने संगणकीय पुनर्वितरणाच्या वेळी
+अमुक्त आज्ञावल्यांना प्रतिबंध करत नाहीत, शिवाय आज्ञावलीय बीज देण्याची सक्तीदेखील करत नाहीत,
+त्यामुळे सामग्रीची परिवर्तनशीलता कमी होते व सामग्रीची मुक्तता घटते, त्यामुळे क्रिएटिव्ह कॉमन्सचे
+परवाने आलोकच्या परिवर्तित सामग्रीकरिता वापरू नयेत. अन्य कोणताही असा परवाना ज्यात
+आज्ञावलीच्या मुक्ततेचा विचार केला जातो व प्रतधारकाच्या सुरक्षेचा व स्वातंत्र्याचा विचार केला
+जातो, त्या परवान्याचा समावेश अनुरूप परवान्यांमध्ये करता येईल. असा कोणताही परवाना आढळल्यास
+आलोकच्या गिट-पृष्ठावर सुधारणांमध्ये तसे नोंदवावे. त्या परवान्याचा ह्या यादीत समावेश केला
+जाईल. परंतु (पहिल्या आवृत्तीनुसार) केवळ हे दोन परवानेच आलोक परवान्याकरिता अनुरूप मानले गेले
+आहेत.


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/LICENSE.md
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt	2021-04-05 22:40:07 UTC (rev 58759)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt	2021-04-05 22:43:00 UTC (rev 58760)
@@ -1,13 +1,19 @@
+--------------------------------------------------------------------------
+Note: This README file contains information about LaTeX package <marathi> in
+Marathi & English. As this package is targeted more towards the speakers of
+Marathi language, the description is initially given in Marathi, but for general
+readers an English description is provided at the end.
+--------------------------------------------------------------------------
 आज्ञासंच:     marathi
 लेखक:      निरंजन
-आवृत्ती:      १.६.१ (१५ जानेवारी, २०२१)
+आवृत्ती:      १.६.२ (३ एप्रिल, २०२१)
 माहिती:      लुआलाटेक् व झीलाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा
         सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील मराठीच्या
         स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल.
         तूर्त expex व blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण
         ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.
-संग्राहिका:     https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
-अडचणी:     https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
+संग्राहिका:     https://gitlab.com/niruvt/marathi
+अडचणी:     https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
 परवाना:      आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.० किंवा त्यापुढील.
         दुवा - https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
         आणि
@@ -25,14 +31,14 @@
 --------------------------------------------------------------------------
 Package:    marathi
 Author:     Niranjan
-Version:    1.6.1 (15 January, 2021)
+Version:    1.6.2 (3 April, 2021)
 Description:  For conveniently typesetting Marathi
         language with LuaLaTeX and XeLaTeX. This package
         will now onwards host localizations needed for Marathi
         language. Currently the package localizes package
         blindtext and package expex.
-Repository:   https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
-Bug tracker:  https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
+Repository:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
+Bug tracker:  https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
 License:    `आलोक' copyleft license v1.0 or later.
         Link - https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
         and

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/marathi.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx	2021-04-05 22:40:07 UTC (rev 58759)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx	2021-04-05 22:43:00 UTC (rev 58760)
@@ -5,8 +5,8 @@
 % आज्ञासंच:   marathi
 % लेखक:    निरंजन
 % माहिती:    लुआलाटेक् व झीलाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी.
-% संग्राहिका:   https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
-% अडचणी:   https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
+% संग्राहिका:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
+% अडचणी:   https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
 % परवाना:   आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.० किंवा त्यापुढील तसेच
 %      ग्नू पब्लिक परवाना आवृत्ती ३.०+
 % ---------------------------------------------------------------------------
@@ -32,16 +32,22 @@
 \iffalse
 %</internal>
 %<*readme>
+--------------------------------------------------------------------------
+Note: This README file contains information about LaTeX package <marathi> in
+Marathi & English. As this package is targeted more towards the speakers of
+Marathi language, the description is initially given in Marathi, but for general
+readers an English description is provided at the end.
+--------------------------------------------------------------------------
 आज्ञासंच:     marathi
 लेखक:      निरंजन
-आवृत्ती:      १.६.१ (१५ जानेवारी, २०२१)
+आवृत्ती:      १.६.२ (३ एप्रिल, २०२१)
 माहिती:      लुआलाटेक् व झीलाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा 
         सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील मराठीच्या
         स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल.
         तूर्त expex व blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण
         ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.
-संग्राहिका:     https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
-अडचणी:     https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
+संग्राहिका:     https://gitlab.com/niruvt/marathi
+अडचणी:     https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
 परवाना:      आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.० किंवा त्यापुढील.
         दुवा - https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
         आणि
@@ -59,14 +65,14 @@
 --------------------------------------------------------------------------
 Package:    marathi
 Author:     Niranjan
-Version:    1.6.1 (15 January, 2021)
+Version:    1.6.2 (3 April, 2021)
 Description:  For conveniently typesetting Marathi
         language with LuaLaTeX and XeLaTeX. This package
         will now onwards host localizations needed for Marathi
         language. Currently the package localizes package
         blindtext and package expex.
-Repository:   https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
-Bug tracker:  https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
+Repository:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
+Bug tracker:  https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
 License:    `आलोक' copyleft license v1.0 or later.
         Link - https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
         and
@@ -94,7 +100,7 @@
 \hypersetup{
  unicode,
  pdfauthor={निरंजन},
- pdftitle={मराठी (आवृत्ती १.६.१, जानेवारी २०२१)},
+ pdftitle={मराठी (आवृत्ती १.६.२, एप्रिल २०२१)},
  pdfsubject={लुआलाटेक् व झीलाटेक्-सह मराठीत अक्षरजुळणी.},
  pdfkeywords={मराठी, लुआलाटेक्, झीलाटेक्, बेबल, पॉलिग्लॉसिया},
  pdfproducer={हायपर्रेफ्-सह लुआलाटेक्},
@@ -148,8 +154,8 @@
 % \author{निरंजन}
 % \date^^A
 %  {^^A
-%   आवृत्ती १.६.१ \textemdash\ १५ जानेवारी, २०२१\\[1ex]^^A
-%   {\small\textcolor{गिटलॅब}{\faIcon{gitlab}}\quad\url{https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi}}^^A
+%   आवृत्ती १.६.२ \textemdash\ ३ एप्रिल, २०२१\\[1ex]^^A
+%   {\small\textcolor{गिटलॅब}{\faIcon{gitlab}}\quad\url{https://gitlab.com/niruvt/marathi}}^^A
 %  }^^A
 %
 % \maketitle
@@ -324,17 +330,17 @@
 %<*package>
 %  \end{macrocode}
 %  \begin{macrocode}
-\ProvidesPackage{marathi}[2021-01-15 v1.6 झीलाटेक् व लुआलाटेक्-सह मराठीचा सुलभ वापर]
+\ProvidesPackage{marathi}[2021-04-03 v1.6.2 झीलाटेक् व लुआलाटेक्-सह मराठीचा सुलभ वापर]
 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
 %  \end{macrocode}
 % ह्या आज्ञांसह आज्ञासंचाची पायाभूत माहिती पुरवली. डेव्हिड कार्लआयल ह्यांनी गिट
 % प्रकल्पावर नोंदवलेल्या
-% \href{https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues/1}{ह्या}
+% \href{https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues/1}{ह्या}
 % तक्रारीमुळे आज्ञासंचाची संक्षिप्त माहिती पुरवण्याची पद्धत मला वापरता आली.
 % 
 % \subsection{अडचण दाखवणे}
 % ह्या आज्ञासंचाच्या गिट प्रकल्पावर नोंदवलेल्या
-% \href{https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues/4}{तक्रारीचा}
+% \href{https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues/4}{तक्रारीचा}
 % विचार करून झी-लाटेक् अथवा लुआलाटेक् ह्या चालकांव्यतिरिक्त एखादा चालक वापरला गेल्यास
 % वापरकर्त्यास चालक बदलण्याची सूचना दिली जावी ह्याकरिता पुढील आज्ञावली लिहिण्यात
 % आली आहे.
@@ -408,7 +414,7 @@
 % आज्ञासंचाला मूलभूत भाषांतरे पुरवणारा आज्ञासंच मानून \pkg{polyglossia} हा आज्ञासंच
 % वैकल्पिक ठेवला आहे. \pkg{polyglossia} आज्ञासंच केवळ झीलाटेक्-सह योग्य फलित
 % देतो. डेव्हिड कार्लआयल ह्यांनी नोंदवलेल्या
-% \href{https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues/2}{ह्या}
+% \href{https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues/2}{ह्या}
 % तक्रारीमुळे भाषांतरे पुरवणारा आज्ञासंच निवडण्यात खूप मदत झाली. शोभिका हा उत्कृष्ट
 % देवनागरी टंक टेक्-वितरणासह येत असल्याने त्याची निवड मूलटंक म्हणून करण्यात आली
 % आहे. \verb|\टंक| ह्या आज्ञेसह मूलटंक बदलता येतो. \verb|\दुसराटंक| ह्या आज्ञेसह अधिकचे

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins	2021-04-05 22:40:07 UTC (rev 58759)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins	2021-04-05 22:43:00 UTC (rev 58760)
@@ -6,7 +6,7 @@
 
 \preamble
 --------------------------------------------------------------------------
-लाटेक् आज्ञासंच मराठी आवृत्ती १.६.१
+लाटेक् आज्ञासंच मराठी आवृत्ती १.६.२
 © २०२१ निरंजन
 
 ह्या सामग्रीच्या वितरणाचे व प्रतिमुद्रणाचे अधिकार आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह मुक्त करण्यात येत
@@ -20,7 +20,7 @@
 
 https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
 --------------------------------------------------------------------------
-LaTeX Package marathi v1.6.1
+LaTeX Package marathi v1.6.2
 © 2021 Niranjan
 
 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
@@ -39,8 +39,8 @@
 आज्ञासंच: marathi
 लेखक:  निरंजन
 माहिती:  लुआलाटेक् व झीलाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी.
-दुवा:   https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
-अडचणी: https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
+दुवा:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
+अडचणी: https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
 परवाना:  आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.०+
     दुवा : https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
     आणि

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty	2021-04-05 22:40:07 UTC (rev 58759)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty	2021-04-05 22:43:00 UTC (rev 58760)
@@ -6,7 +6,7 @@
 %%
 %% marathi.dtx (with options: `package')
 %% --------------------------------------------------------------------------
-%% लाटेक् आज्ञासंच मराठी आवृत्ती १.६.१
+%% लाटेक् आज्ञासंच मराठी आवृत्ती १.६.२
 %% © २०२१ निरंजन
 %% 
 %% ह्या सामग्रीच्या वितरणाचे व प्रतिमुद्रणाचे अधिकार आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह मुक्त करण्यात येत
@@ -20,7 +20,7 @@
 %% 
 %% https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
 %% --------------------------------------------------------------------------
-%% LaTeX Package marathi v1.6.1
+%% LaTeX Package marathi v1.6.2
 %% © 2021 Niranjan
 %% 
 %% This program is free software: you can redistribute it and/or modify
@@ -39,8 +39,8 @@
 %% आज्ञासंच: marathi
 %% लेखक:  निरंजन
 %% माहिती:  लुआलाटेक् व झीलाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी.
-%% दुवा:   https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
-%% अडचणी: https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
+%% दुवा:   https://gitlab.com/niruvt/marathi
+%% अडचणी: https://gitlab.com/niruvt/marathi/-/issues
 %% परवाना:  आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.०+
 %%     दुवा : https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
 %%     आणि
@@ -60,7 +60,7 @@
 %% 
 %% ह्या कामात marathi.dtx, marathi.ins तसेच त्यांपासून निर्माण केलेली
 %% marathi.sty ही धारिका समाविष्ट आहे.
-\ProvidesPackage{marathi}[2021-01-15 v1.6 झीलाटेक् व लुआलाटेक्-सह मराठीचा सुलभ वापर]
+\ProvidesPackage{marathi}[2021-04-03 v1.6.2 झीलाटेक् व लुआलाटेक्-सह मराठीचा सुलभ वापर]
 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
 \RequirePackage{iftex}
 \iftutexMore information about the tex-live-commits mailing list.