texlive[55569] Master/texmf-dist: marathi (16jun20)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Tue Jun 16 22:48:07 CEST 2020


Revision: 55569
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=55569
Author:  karl
Date:   2020-06-16 22:48:07 +0200 (Tue, 16 Jun 2020)
Log Message:
-----------
marathi (16jun20)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/marathi.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt	2020-06-16 20:47:51 UTC (rev 55568)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/README.txt	2020-06-16 20:48:07 UTC (rev 55569)
@@ -1,7 +1,11 @@
 आज्ञासंच:   marathi
 लेखक:    निरंजन
-आवृत्ती:   १.१.५ (१४ जून, २०२०)
-माहिती: लुआ-लाटेक् व झी-लाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील मराठीच्या स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल. तूर्त expex व blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.
+आवृत्ती:   १.२ (१६ जून, २०२०)
+माहिती: लुआ-लाटेक् व झी-लाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा
+सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील मराठीच्या
+स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल.
+तूर्त expex व blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण
+ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.
 दुवा:  https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
 अडचणी: https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
 परवाना:   लाटेक् प्रकल्प परवाना. आवृत्ती १.३सी किंवा त्यापुढील.
@@ -18,8 +22,12 @@
 --------------------------------------------------------------------------
 Package:   marathi
 Author:    Niranjan
-Version:   1.1.5 (14 June, 2020)
-Description: For conveniently typesetting Marathi language with LuaLaTeX and XeLaTeX. This package will now onwards host localizations needed for Marathi language. Currently the package localizes package blindtext and package expex.
+Version:   1.2 (16 June, 2020)
+Description: For conveniently typesetting Marathi
+language with LuaLaTeX and XeLaTeX. This package
+will now onwards host localizations needed for Marathi
+language. Currently the package localizes package
+blindtext and package expex.
 Repository:  https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
 Bug tracker: https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
 License:   The LaTeX Project Public License v1.3c or later.

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/marathi/marathi.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx	2020-06-16 20:47:51 UTC (rev 55568)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.dtx	2020-06-16 20:48:07 UTC (rev 55569)
@@ -32,8 +32,12 @@
 %<*readme>
 आज्ञासंच:   marathi
 लेखक:    निरंजन
-आवृत्ती:   १.१.५ (१४ जून, २०२०)
-माहिती: लुआ-लाटेक् व झी-लाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील मराठीच्या स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल. तूर्त expex व blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.
+आवृत्ती:   १.२ (१६ जून, २०२०)
+माहिती: लुआ-लाटेक् व झी-लाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा 
+सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील मराठीच्या
+स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल.
+तूर्त expex व blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण
+ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.
 दुवा:  https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
 अडचणी: https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
 परवाना:   लाटेक् प्रकल्प परवाना. आवृत्ती १.३सी किंवा त्यापुढील.
@@ -50,8 +54,12 @@
 --------------------------------------------------------------------------
 Package:   marathi
 Author:    Niranjan
-Version:   1.1.5 (14 June, 2020)
-Description: For conveniently typesetting Marathi language with LuaLaTeX and XeLaTeX. This package will now onwards host localizations needed for Marathi language. Currently the package localizes package blindtext and package expex.
+Version:   1.2 (16 June, 2020)
+Description: For conveniently typesetting Marathi
+language with LuaLaTeX and XeLaTeX. This package
+will now onwards host localizations needed for Marathi
+language. Currently the package localizes package
+blindtext and package expex.
 Repository:  https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
 Bug tracker: https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
 License:   The LaTeX Project Public License v1.3c or later.
@@ -70,8 +78,8 @@
 %</internal>
 %<*driver|package>
 \def\marathiPackageName{marathi}
-\def\marathiPackageVersion{१.१.५}
-\def\marathiPackageDate{१४ जून, २०२०}
+\def\marathiPackageVersion{१.२}
+\def\marathiPackageDate{१६ जून, २०२०}
 \def\marathiPackageDescription{लुआ-लाटेक् व झी-लाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील मराठीच्या स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल. तूर्त expex व blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.}
 %</driver|package>
 %<*driver>
@@ -166,7 +174,22 @@
 % \end{syntax}
 % ह्या आज्ञासंचात शोभिका हा \gls{मूलटंक} म्हणून निवडून ठेवला आहे. तो बदलायचा असेल तर \mintinline{latex}{\टंक} ह्या आज्ञेची सोय करण्यात आली आहे. ह्या आज्ञेसह आपोआप देवनागरी टंकांसाठी आवश्यक असणारी \verb|Renderer=Harfbuzz, Script=Devanagari| (लुआ-लाटेक्), \verb|Script=Devanagari, Mapping=devanagarinumerals| (झी-लाटेक्) ही प्राचले लिहून ठेवली आहेत. शिवाय \linebreak\mintinline{latex}{\setmainfont{टंकाचे नाव}} ही आज्ञा नेहमीप्रमाणे चालतेच. टंकाचे नाव हा \mintinline{latex}{\टंक} ह्या आज्ञेचा \gls{कार्यघटक} आहे.
 % \end{function}
-%\begin{function}{अंतर}
+%\begin{function}{\दुसराटंक}
+% \begin{syntax}
+% \cs{दुसराटंक}\marg{टंकासाठीची आज्ञा}\marg{टंकाचे नाव}
+% \end{syntax}
+% दस्तऐवजात मूलटंकाखेरीज आणखी एखादा टंक वापरण्याची गरजदेखील पडू शकते. त्याकरिता \verb|\दुसराटंक| आज्ञा पुढीलप्रमाणे वापरावी.
+% \begin{minted}[linenos,escapeinside=//]{latex}
+% \documentclass{article}
+% \usepackage{marathi}
+% \दुसराटंक{/\textbackslash/नवाटंक}{Mukta}
+%
+% \begin{document}
+%	 नमस्कार, हा मजकूर शोभिका टंकात छापला गेला आहे, परंतु {/\textbackslash/नवाटंक हा मजकूर मुक्त टंकात छापला गेला आहे.}
+% \end{document}
+% \end{minted}
+%\end{function}
+% \begin{function}{अंतर}
 % हे प्राचल वापरल्यास आज्ञासंचातर्फे दोन ओळींमधील अंतरात कोणताही हस्तक्षेप केला जात नाही. अधिक माहितीसाठी \ref{अंतर} वाचा. ह्या प्राचलाला किंमतदेखील देता येते. उदा. \verb|\usepackage[अंतर=2]{marathi}| अशा प्रकारे आज्ञासंच वापरल्यास ओळींमधले अंतर दुप्पट होते. कोणत्याही प्राचलाशिवाय वापरल्यास आज्ञासंचातर्फे मूलभूत अंतराच्या दीडपट अंतर पुरवले जाते. पुढील कोष्टकाने अंतर ह्या प्राचलाचा वापर अधिक स्पष्ट होईल.\label{प्राचल}
 %\begin{center}
 % \includestandalone{table}
@@ -266,7 +289,7 @@
 \renewcommand\theenumiii{\localecounter{vyanjan}{enumiii}}
 %  \end{macrocode}
 % \subsection{झी-लाटेक् व टंक}
-% शोभिका हा लाटेक्-वितरणासह येणारा व देवनागरीची अतिशय चांगली अक्षरजुळणी करणारा टंक आहे. तो मूलटंक म्हणून ह्या आज्ञासंचाद्वारे निवडला जातो. अर्थात तो बदलण्याच्या सुविधेसकट. शिवाय कुठल्याही देवनागरी टंकाचे योग्य फलित दिसण्यासाठी \verb|Script=Devanagari| हे प्राचल वापरावे लागते व लुआ-लाटेक्-मध्ये ह्यासह हर्फ़बझ ही आज्ञावली वापरावी लागते. \mintinline{latex}{\टंक} ह्या आज्ञेद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या टंकासदेखील ती प्राचले वापरणे हे पुढील आज्ञांनी साधले जाते. झी-लाटेक्-सह \verb|polyglossia| वापरणं हाच चांगला पर्याय आहे. त्यामुळे तशी निवड करून ठेवाली आहे.
+% शोभिका हा लाटेक्-वितरणासह येणारा व देवनागरीची अतिशय चांगली अक्षरजुळणी करणारा टंक आहे. तो मूलटंक म्हणून ह्या आज्ञासंचाद्वारे निवडला जातो. अर्थात तो बदलण्याच्या सुविधेसकट. शिवाय \verb|\दुसराटंक| ह्या आज्ञेमार्फत तात्पुरता टंक निवडता येतो. शिवाय कुठल्याही देवनागरी टंकाचे योग्य फलित दिसण्यासाठी \verb|Script=Devanagari| हे प्राचल वापरावे लागते व लुआ-लाटेक्-मध्ये ह्यासह हर्फ़बझ ही आज्ञावली वापरावी लागते. \mintinline{latex}{\टंक} ह्या आज्ञेद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या टंकासदेखील ती प्राचले वापरणे हे पुढील आज्ञांनी साधले जाते. झी-लाटेक्-सह \verb|polyglossia| वापरणं हाच चांगला पर्याय आहे. त्यामुळे तशी निवड करून ठेवली आहे.
 % \begin{macrocode}
 \usepackage{fontspec}
 \defaultfontfeatures{Renderer=HarfBuzz}
@@ -292,6 +315,15 @@
 {#1}
 \fi
 }
+
+\providecommand{\दुसराटंक}[2]{
+\ifluatex
+\newfontfamily{#1}[Renderer=Harfbuzz,Script=Devanagari]{#2}
+\else
+\ifxetex
+\newfontfamily{#1}[Script=Devanagari,Mapping=devanagarinumerals]{#2}
+\fi\fi
+}
 %  \end{macrocode}
 % ह्या आज्ञांमुळे धारिका लुआ-लाटेक् अथवा झी-लाटेक् ह्यांपैकी कोणत्याही चालकासह चालवता येते.
 % \subsection{नमुना मजकूर}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins	2020-06-16 20:47:51 UTC (rev 55568)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/marathi/marathi.ins	2020-06-16 20:48:07 UTC (rev 55569)
@@ -9,7 +9,7 @@
 -------------------------------------------------------------------------
 आज्ञासंच:   marathi
 लेखक:    निरंजन
-आवृत्ती:   १.१.५ (१४ जून, २०२०)
+आवृत्ती:   १.२ (१६ जून, २०२०)
 माहिती: लुआ-लाटेक् व झी-लाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी.
 दुवा:  https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
 अडचणी: https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
@@ -32,7 +32,7 @@
 --------------------------------------------------------------------------
 Package:   marathi
 Author:    Niranjan
-Version:   1.1.5 (14 June, 2020)
+Version:   1.2 (16 June, 2020)
 Description: For conveniently typesetting Marathi language with LuaLaTeX and XeLaTeX.
 Repository:  https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
 Bug tracker: https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty	2020-06-16 20:47:51 UTC (rev 55568)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/marathi/marathi.sty	2020-06-16 20:48:07 UTC (rev 55569)
@@ -9,7 +9,7 @@
 %% -------------------------------------------------------------------------
 %% आज्ञासंच:   marathi
 %% लेखक:    निरंजन
-%% आवृत्ती:   १.१.५ (१४ जून, २०२०)
+%% आवृत्ती:   १.२ (१६ जून, २०२०)
 %% माहिती: लुआ-लाटेक् व झी-लाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी.
 %% दुवा:  https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
 %% अडचणी: https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
@@ -32,7 +32,7 @@
 %% --------------------------------------------------------------------------
 %% Package:   marathi
 %% Author:    Niranjan
-%% Version:   1.1.5 (14 June, 2020)
+%% Version:   1.2 (16 June, 2020)
 %% Description: For conveniently typesetting Marathi language with LuaLaTeX and XeLaTeX.
 %% Repository:  https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi
 %% Bug tracker: https://gitlab.com/niranjanvikastambe/marathi/-/issues
@@ -40,8 +40,8 @@
 %% ---------------------------------------------------------------------------
 %% 
 \def\marathiPackageName{marathi}
-\def\marathiPackageVersion{१.१.५}
-\def\marathiPackageDate{१४ जून, २०२०}
+\def\marathiPackageVersion{१.२}
+\def\marathiPackageDate{१६ जून, २०२०}
 \def\marathiPackageDescription{लुआ-लाटेक् व झी-लाटेक् ह्यांच्यासह मराठीचा सुलभ वापर करण्यासाठी. इथून पुढे लाटेक्-वरील मराठीच्या स्थानिकीकरणाचे काम ह्या आज्ञासंचामार्फत केले जाईल. तूर्त expex व blindtext ह्या आज्ञासंचांचे स्थानिकीकरण ह्या आज्ञासंचामार्फत पुरवले आहे.}
 
 \ProvidesPackage{marathi}
@@ -117,6 +117,15 @@
 \fi
 }
 
+\providecommand{\दुसराटंक}[2]{
+\ifluatex
+\newfontfamily{#1}[Renderer=Harfbuzz,Script=Devanagari]{#2}
+\else
+\ifxetex
+\newfontfamily{#1}[Script=Devanagari,Mapping=devanagarinumerals]{#2}
+\fi\fi
+}
+
 \providecommand{\परिच्छेद}{\input{namuna-para}}
 
 \newcounter{क्र}More information about the tex-live-commits mailing list.