texlive[50632] Master: pl/vi translations

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Thu Mar 28 22:29:56 CET 2019


Revision: 50632
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=50632
Author:  karl
Date:   2019-03-28 22:29:55 +0100 (Thu, 28 Mar 2019)
Log Message:
-----------
pl/vi translations

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/index.html
  trunk/Master/readme-html.dir/readme.pl.html
  trunk/Master/readme-txt.dir/README.PL
  trunk/Master/tlpkg/translations/pl.po
  trunk/Master/tlpkg/translations/translators

Added Paths:
-----------
  trunk/Master/readme-html.dir/readme.vi.html

Modified: trunk/Master/index.html
===================================================================
--- trunk/Master/index.html	2019-03-28 21:00:09 UTC (rev 50631)
+++ trunk/Master/index.html	2019-03-28 21:29:55 UTC (rev 50632)
@@ -17,14 +17,14 @@
 <li><a href="readme-html.dir/readme.it.html">LEGGIMI</a>, Italian
 <li><a href="readme-html.dir/readme.ja.html">お読みください</a>, Japanese
 <li><a href="readme-html.dir/readme.pl.html">CZYTAJTO</a>, Polish
-<li><a href="readme-html.dir/readme.pt-br.html">LEIA-ME</a>,
- Brazilian Portuguese
+<li><a href="readme-html.dir/readme.pt-br.html">LEIA-ME</a>, Brazilian Portuguese
 <li><a href="readme-html.dir/readme.ru.html">ПРОЧТИ МЕНЯ</a>, Russian
 <li><a href="readme-html.dir/readme.sr.html">ПРОЧИТАЈ МЕ</a>, Serbian
 <li><a href="readme-html.dir/readme.es.html">LEEME</a>, Spanish
+<li><a href="readme-txt.dir/README.VI">ĐỌC TÔI</a>, Vietnamese
 </ul>
 
 <hr><small>$Date$;
-<a href="http://tug.org/texlive/">TeX Live home page</a>.
+<a href="https://tug.org/texlive/">TeX Live home page</a>.
 </small>
 </body></html>

Modified: trunk/Master/readme-html.dir/readme.pl.html
===================================================================
--- trunk/Master/readme-html.dir/readme.pl.html	2019-03-28 21:00:09 UTC (rev 50631)
+++ trunk/Master/readme-html.dir/readme.pl.html	2019-03-28 21:29:55 UTC (rev 50632)
@@ -1,167 +1,80 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
-<html lang="pl">
-<HEAD>
-<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<TITLE>TeX Live</TITLE>
-</HEAD>
+<html><head>
+<!-- $Id$ -->
+<title>TeX Live</title></head><body>
 
-<center>
-<h1>TeX Live zaprasza</h1>
-</center>
-<b>TeX Live</b> oferuje pe\xB3ny system TeX dla wielu odmian systemu Unix,
-MacOSX i Windows (w wersji 32-bitowej). Znajduj\xB1 si\xEA tu programy 
-do sk\xB3adu tekst\xF3w, programy do przegl\xB1dania i drukowania dokument\xF3w 
-TeX-owych w wielu j\xEAzykach oraz bogate kolekcje makr i font\xF3w.
+<h2>TeX Live zaprasza</h2>
 
-<p>
-W dystrybucji TeX Live znalaz\xB3y si\xEA dokumentacje dotycz\xB1ce og\xF3lnie TeX-a, a tak\xBFe
-dokumentacje towarzysz\xB1ce poszczeg\xF3lnym pakietom oprogramowania.
-Wi\xEAkszo\xB6\xE6 program\xF3w posiada opcj\xEA uruchamiania --help, kt\xF3ra mo\xBFe 
-u\xB3atwi\xE6 rozpocz\xEAcie pracy.
-<p>
+<p><strong>TeX Live</strong> oferuje pełny system TeX-a dla wielu różnych systemów operacyjnych, Unix, Macintosh, Windows i wielu innych.
+Znajdziemy tu programy do składu tekstów, programy do przeglądania i drukowania dokumentów TeX-owych w wielu językach oraz bogate kolekcje makr i fontów.
 
-<p>
-Informacje licencyjne (w j\xEAzyku angielskim) dotycz\xB1ce redystrybucji
-mo\xBFna znale\xBC\xE6 w plikach tekstowych: <a href="../LICENSE.TL">LICENSE.TL</a>
-oraz <a href="../LICENSE.CTAN">LICENSE.CTAN</a>.</p>
+<p>Dystrybucja zawiera obszerną dokumentację TeX-a, a także dokumentacje towarzyszące poszczególnym pakietom oprogramowania. 
 
-<h2>Jak zacz\xB1\xE6</h2>
+<p>Infomacje licencyjne (w języku angielskim) można znaleźć w plikach tekstowych <a
+href="../LICENSE.TL">LICENSE.TL</a> oraz <a
+href="../LICENSE.CTAN">LICENSE.CTAN</a>.
 
-<p>
-Przed rozpocz\xEAciem instalowania warto wydrukowa\xE6 i przeczyta\xE6
-<i>Przewodnik po TeX Live</i>. Zawiera on informacje niezb\xEAdne do 
-korzystania z dystrybucji i prawid\xB3owej instalacji systemu TeX. 
-Gdy instalujemy z p\xB3ytki DVD, wersje <i>Przewodnika</i> w kilku 
-j\xEAzykach dost\xEApne s\xB1 
-w formatach HTML i PDF w podkatalogach katalogu
-<a href="../texlive-doc">texlive-doc</a>. 
-Po zainstalowaniu <i>Przewodnik</i> i jego t\xB3umaczenia znajdziemy 
-w podkatalogach
-<a href="../texmf-dist/doc/texlive/">texmf-dist/doc/texlive</a>.</p>
+<h3>Od czego zacząć</h3>
 
-<p>
-Uwaga: poni\xBFsze odno\xB6niki nie dzia\xB3aj\xB1, gdy instalujemy TeX Live 
-z internetu. W tym wypadku nale\xBFy si\xEAgn\xB1\xE6 do dokumentacji udost\xEApnionej 
-w sieci: <a href="http://tug.org/texlive/doc.html">http://tug.org/texlive/doc.html</a>
-</p>
+<p>Przed rozpoczęciem instalacji zalecamy wydrukować i przeczytać <i>Przewodnik po TeX Live</i>. Prowadzi on krok po kroku przez instalację, znajdziemy tam opis głównego drzewa katalogów i dużo więcej.
 
-<b>Przewodnik po TeX Live</b> (polskie t\xB3umaczenie):
-<ul>
-<li>PDF: <a href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.pdf">texlive-pl.pdf</a>
-<li>HTML: <a href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html">texlive-pl.html</a>
-</ul>
+<p>Gdy instalujemy z płytki DVD, wersje <i>Przewodnika</i> w kilku językach dostępne są w podkatalogu 
+<a href="../texlive-doc"> texlive-doc</a>.
 
-<b>The TeX Live Guide</b> (w j\xEAzyku angielskim):
-<ul>
-<li>PDF: <a href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.pdf">texlive-en.pdf</a>
-<li>HTML: <a href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.html">texlive-en.html</a>
-</ul>
 
-<p>Lista najwa\xBFniejszych zmian znajduje si\xEA na ko\xF1cu
-dokumentacji w rozdziale 
-<a href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html">,,Historia. Wydanie
-obecne''.</a>
+<p>Po zainstalowaniu systemu, <i>Przewodnik</i> w języku angielskim w formacie <a
+href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.html">html</a> i <a href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.pdf">pdf</a> znajdziemy w <a
+href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en">texmf-dist/doc/texlive/</a>. Tam też są dostępne inne wersje językowe <i>Przewodnika</i>, w tym polska.
+ 
 
-<h2>Instalacja</h2>
+<p>Dołączyliśmy również listę odnośników do 
+ <a href="../doc.html"> dokumentacji HTML and PDF</a> programów i pakietów zawartych w instalacji.
+	
+<p>Jeśli instalujemy TeX Live z internetu, powyższe odnośniki nie działają. W tym przypadku należy sięgnąć do dokumentacji tutaj:
+<a
+href="https://tug.org/texlive/doc.html">TeX Live documentation on the
+Internet</a>.
 
-Programem instalacyjnym jest obecnie skrypt install-tl (install-tl-windows.bat
-dla Windows), kt\xF3ry posiada trzy tryby pracy:<p>
+<p>Lista najważniejszych zmian w bieżącej edycji znajduje się na końcu dokumentacji w rozdziale
+ <i>Historia</i>. 
 
-<p>"wizard" (domy\xB6lny dla Windows) graficzny GUI, kt\xF3ry ma ograniczon\xB1
-do minimum list\xEA zapyta\xF1 i instaluje wszystkie pakiety. Odpowiada to
-uruchomieniu polecenia: <tt>install-tl --gui=wizard</tt>.</p>
+<h3>Instalacja</h3>
 
-<p>tekstowy (domy\xB6lny dla innych system\xF3w). Odpowiada to uruchomieniu 
-polecenia: <tt>install-tl --gui=text</tt>.</p>
+<p>Skrypt instalacyjny nazywa się <tt>install-tl</tt>
+(<tt>install-tl-windows.bat</tt> dla Windows) i ma dwa tryby pracy:
 
-<p>perltk - graficzny tryb, szczeg\xF3lnie przydatny dla zaawansowanych 
-u\xBFytkownik\xF3w Windows, kt\xF3rzy chc\xB1 dokona\xE6 wyboru pakiet\xF3w i ustawie\xF1. 
-Uruchamiany jest poleceniem: <tt>install-tl --gui=perltk</tt> (lub 
-w Windows poleceniem <tt>install-tl-advanced.bat</tt>).</p>
+<dl>
+<dt><b>-gui</b></dt> (domyślny dla Windows i Macs), który używając interfejsu graficznego, bez zbędnych zapytań instaluje cały system, ale pozwala również na wybranie instalacji zaawansowanej. <p> 
 
-<p>Po zainstalowaniu proponujemy u\xBFycie tlmgr (TeX Live Manager),
-kt\xF3ry posiada dwa tryby pracy (graficzny i tekstowy) i umo\xBFliwia 
-dodawanie b\xB1d\xBC usuwanie pakiet\xF3w, ich aktualizacj\xEA z internetu 
-i czynno\xB6ci konfiguracyjne.</p>
+<dt><b>-no-gui</b></dt> (domyślny dla wszystkich innych systemów), 
+który w trakcie instalacji umożliwia wybór wszystkich dostępnych opcji za pomocą prostego interfejsu tekstowego. <p>
 
-<p>Zar\xF3wno <a href="http://tug.org/texlive/doc/install-tl.html">install-tl</a>, 
-jak i <a href="http://tug.org/texlive/tlmgr.html">tlmgr</a>
-mo\xBFna uruchomi\xE6 z parametrem <tt>--help</tt>, aby wy\xB6wietli\xE6 wszystkie 
-dost\xEApne opcje.
+</dl>
 
-<h2>Dokumentacje</h2>
+<p> Do dodawania/usuwania pakietów, aktualizacji z internetu oraz innych czynności konfiguracjnych można użyć programu <tt>tlmgr</tt> (TeX Live Package Manager), który tak jak program instalacyjny, ma dwa tryby pracy (graficzny oraz tekstowy).
 
-Wi\xEAkszo\xB6\xE6 dokumentacji po instalacji mo\xBFe by\xE6 przegl\xB1dana bez konieczno\xB6ci
-ich uprzedniego generowania. Zazwyczaj s\xB1 to pliki w formatach HTML
-i/lub PDF. 
+<p> Szczegółowe informacje o <a
+href="https://tug.org/texlive/doc/install-tl.html">install-tl</a> i 
+<a
+href="https://tug.org/texlive/tlmgr.html">tlmgr</a> uzyskamy uruchamiając je z linii poleceń z parametrem <tt>--help</tt>. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji, o której była mowa powyżej.
 
-<ul>
-<li> <A href="../doc.html">Katalog dost\xEApnych na p\xB3ytce
-   dokumentacji w formatach PDF i HTML</A>
-<li> <A href="../texmf-dist/doc/generic/FAQ-en/newfaq.pdf">TeX Frequently Asked
-   Questions</A> (odpowiedzi na cz\xEAsto zadawane pytania)
-</ul>
 
-Wybrane strony, dost\xEApne w sieci:
-<ul>
-<li><a href="http://tug.org/begin.html">http://tug.org/begin.html</a>
-  - strona TeX Users Group dla pocz\xB1tkuj\xB1cych; zawiera odes\xB3ania
-  do podstawowych podr\xEAcznik\xF3w;
-<li> <A href="http://tug.org/interest.html">TeX w Sieci</A>,
-   obszerny wyb\xF3r odsy\xB3aczy do stron WWW dotycz\xB1cych TeX-a;
-<li><a href="http://tug.org/ctan.html">http://tug.org/ctan.html</a>
-  - dost\xEAp do \xB6wiatowych archiw\xF3w TeX-owych CTAN (Comprehensive TeX
-  Archive Network;
-<li> <A href="http://tug.org/usergroups.html">Informacje nt. TeX Users 
-Group</A> i lokalnych grup u\xBFytkownik\xF3w systemu TeX.
-</ul>
+<h3>Przydatne linki</h3>
 
-<h2>Polskie pakiety i dokumentacje</h2>
+<p>Na koniec kilka adresów stron internetowych, na których można znaleźć więcej informacji o TeX-u. Nie są one dołączone do TeX Live:
 
-<b>TeX Live</b> zawiera wi\xEAkszo\xB6\xE6 dost\xEApnego polskiego oprogramowania
-TeX-owego i reprezentatywny wyb\xF3r dokumentacji.
-<a href="../texmf-dist/doc/generic/tex-virtual-academy-pl/index.html">
-Wirtualna Akademia TeX-owa</a>
-prowadzona w ramach polskiej Grupy U\xBFytkownik\xF3w Systemu TeX
-<A href="http://www.gust.org.pl">GUST</A>, przedstawia system TeX,
-a ponadto zawiera opisy wielu praktycznych makr i program\xF3w.
-Pocz\xB1tkuj\xB1cym polecamy szczeg\xF3lnie 
-<a href="../texmf-dist/doc/generic/tex-virtual-academy-pl/cototex.html">
-,,Przewodnik po systemie TeX''</a>.
+<p><ul>
+<li><a href="https://tug.org/begin.html">tug.org/begin.html</a>
+  - dla początkujących użytkowników TeX-a i/lub potrzebujących podstawowych o nim informacji.
+<li><a href="https://tug.org/interest.html">tug.org/interest.html</a>
+  - główna lista internetowych zasobów TeX-owych, systemów, pakietów, fontów i wielu innych, także dokumentacji.
+<li><a href="https://tug.org/ctan.html">tug.org/ctan.html</a>
+  - jeden z adresów Comprehensive TeX Archive Network (CTAN), który zawiera światowe archiwa TeX-owe.
+		
+<li><a href="https://tug.org/usergroups.html">tug.org/usergroups.html</a>
+  - lista grup użytkowników systemu TeX na całym świecie, wraz z danymi kontaktowymi. Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do wybranej grupy użytkowników, a także wspomagania prac przy TeX Live oraz innych aktywności. 
+</ul>
 
-<p>
-<b>TeX Live</b> zawiera ponadto gotowy do u\xBFycia format MeX
-(patrz texmf-dist/doc/mex/base/mex.html), polski odpowiednik
-formatu Plain. Format LaTeX2e jest przystosowany do obs\xB3ugi 
-j\xEAzyka polskiego po za\xB3adowaniu pakietu <tt>polski</tt>. Dost\xEApne 
-s\xB1 oczywi\xB6cie pliki \xBCr\xF3d\xB3owe pakiet\xF3w MeX i "polski"
-oraz fonty przygotowane specjalnie do u\xBFycia w polskoj\xEAzycznym TeX-u.
-</p>
+<h4>Miłego TeX-owania!</h4>
 
-<p>
-Dodatkowe programy, przydatne dla polskich u\xBFytkownik\xF3w, umieszczone zosta\xB3y
-w katalogu <tt>texmf-dist/doc/support/gustprog/</tt> (patrz
-README).
-Wyb\xF3r przydatnych makr dla u\xBFytkownik\xF3w przede wszystkim formatu Plain/MeX
-oraz makra i style do tworzenia polskich skorowidz\xF3w
-i bibliografii mo\xBFna znale\xBC\xE6 w katalogu
-<tt>texmf-dist/tex/plain/gustlib</tt> (patrz
-texmf-dist/doc/plain/gustlib/README).
-</p>
-
-<p>Warto te\xBF zajrze\xE6 na stron\xEA 
-<A href="http://www.gust.org.pl/index.html">GUST</A> polskiej Grupy 
-U\xBFytkownik\xF3w Systemu TeX. Opr\xF3cz informacji
-o dzia\xB3alno\xB6ci grupy, mo\xBFna tam znale\xBC\xE6 sporo materia\xB3\xF3w, kt\xF3re powinny
-zainteresowa\xE6 polskoj\xEAzycznych u\xBFytkownik\xF3w TeX-a.</p>
-
-<b>Mi\xB3ego TeX-owania!</b>
-
-<p>
-<hr>
-Strona projektu TeX Live: <a href="http://tug.org/tex-live/">http://tug.org/tex-live</a>.
-
-<p>
-<hr>
-</BODY>
-</HTML>
+<hr><small><a href="https://tug.org/texlive/">TeX Live home page.</a></small>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Added: trunk/Master/readme-html.dir/readme.vi.html
===================================================================
--- trunk/Master/readme-html.dir/readme.vi.html	            (rev 0)
+++ trunk/Master/readme-html.dir/readme.vi.html	2019-03-28 21:29:55 UTC (rev 50632)
@@ -0,0 +1,135 @@
+<html>
+ <head>
+  <!-- $Id$ -->
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
+  <title>TeX Live</title>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Chào mừng bạn đến với TeX Live</h2>
+
+<p>
+Bộ phân phối phần mềm <strong>TeX Live</strong> giúp cài đặt hoàn chỉnh TeX
+và các công cụ liên quan để dùng trên các máy GNU, Unix, Macintosh, Windows
+hay các kiến trúc máy tính khác. Các phần mềm đi kèm giúp soạn thảo,
+sắp chữ, xem thử hay in ấn tài liệu TeX, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và
+tập hợp rất nhiều thư viện phông chữ, mẫu macro.
+</p>
+
+<p>
+Bộ phân phối TeX Live cũng gồm rất nhiều tài liệu tổng quan về TeX
+và về các gói phần mềm đi kèm.
+</p>
+
+<p>
+Để xem thông tin về giấy phép và bản quyền, hãy đọc trong các tập tin
+<a href="../LICENSE.TL">LICENSE.TL</a>
+và <a href="../LICENSE.CTAN">LICENSE.CTAN</a>.
+</p>
+
+<h3>Bắt đầu từ đâu</h3>
+
+<p>
+Chúng tôi đề nghị bạn đọc tài liệu TeX Live Guide trước khi bắt đầu
+cài đặt. Tài liệu đó mô tả từng bước cài đặt, cấu trúc thư mục, v.v...
+</p>
+
+<p>
+Khi cài đặt từ DVD, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn (TeX Live Guide)
+phiên bản tiếng Anh và các bản dịch trong thư mục con
+<a href="../texlive-doc">texlive-doc</a>.
+</p>
+
+<p>
+Sau khi cài đặt, phiên bản tiếng Anh của tài liệu hướng dẫn được
+chép vào thư mục <a href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en">texmf-dist/doc/texlive/</a>
+(bao gồm hai định dạng
+<a href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.html">html</a>
+và
+<a href="../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.pdf">pdf</a>
+Các bản dịch của tài liệu có trong thư mục
+<a href="../texmf-dist/doc/texlive/">texmf-dist/doc/texlive</a>.
+</p>
+
+<p>
+Chúng tôi cũng liệt kê các liên kết tới
+<a href="../doc.html">bản PDF hay HTML</a> của tài liệu của các gói
+và chương trình liên quan.
+</p>
+
+<p>
+Các liên kết vừa đề cập không phù hợp khi cài đặt TeX Live từ mạng.
+Để thay thế, hãy tham khảo
+<a href="https://tug.org/texlive/doc.html">tài liệu trên mạng</a>.
+</p>
+
+<p>
+Để xem các thay đổi quan trọng của bộ phân phối TeX Live trong năm,
+hãy xem phần Release ở cuối của tài liệu hướng dẫn.
+</p>
+
+<h3>Cài đặt</h3>
+
+<p>
+Kịch bản cài đặt có tên <tt>install-tl</tt> (
+hay <tt>install-tl-windows.bat</tt> cho các máy Windows)
+có thể được dùng ở hai chế độ:
+</p>
+
+<dl>
+ <dt><tt><strong>-gui</strong></tt></dt>
+  (mặc định trên Windows và Mac) với giao diện đồ họa giúp đơn giản
+  hóa quá trình cài đặt, nhưng vẫn có tùy chọn để điều chỉnh bộ
+  cài đặt cho phù hợp nhu cầu của bạn.
+ <dt><tt><strong>-no-gui</strong></tt></dt>
+  (mặc định trên các hệ thống khác) hay chế độ dòng lệnh tối giản,
+  giúp điều chỉnh tối đa cài đặt.
+ </dt>
+</dl>
+
+<p>
+Một số cấu hình và cập nhật gói được thiết lập ở bước sau cùng của
+quá trình cài đặt, nhờ chương trình <tt>tlmgr</tt> (TeX Live Package Manager,
+hay chương trình quản lý TeX Live). Chương trình này cũng có thể
+chạy ở chế độ đồ họa hoặc dòng lệnh.
+</p>
+
+<p>
+Chương trình <a href="https://tug.org/texlive/doc/install-tl.html">install-tl</a>
+và <a href="https://tug.org/texlive/tlmgr.html">tlmgr</a>
+đều in ra các hướng dẫn khi được dùng với tùy chọn <tt><strong>--help</strong></tt>.
+Xem các liên kết đã dẫn ở trên để có thêm chi tiết.
+</p>
+
+<h3>Liên kết</h3>
+
+<p>
+Cuối cùng, chúng tôi giới thiệu với các bạn vài trang web liên quan
+(nhưng không phải là một phần của TeX Live):
+</p>
+
+<ul>
+<li><a href="https://tug.org/begin.html">tug.org/begin.html</a>
+ - dành cho người mới làm quen với TeX hay
+ muốn tiếp cận các tài liệu giới thiệu.
+</li>
+<li><a href="https://tug.org/interest.html">tug.org/interest.html</a>
+ - liệt kê các tài nguyên về TeX trên mạng,
+ bao gồm tài liệu, hệ thống, gói, phông chữ, và nhiều thứ khác.
+</li>
+<li><a href="https://tug.org/ctan.html">tug.org/ctan.html</a>
+ - điểm bắt đầu của kho CTAN (Comprehensive TeX Archive Network) gồm mọi thứ về TeX.
+</li>
+<li><a href="https://tug.org/usergroups.html">tug.org/usergroups.html</a>
+ - danh sách các nhóm người dùng TeX
+ trên thế giới cùng địa chỉ liên hệ. Chúng tôi khuyến khích bạn tham
+ gia các nhóm địa phương để hỗ trợ TeX Live và các hoạt động liên quan
+ đến TeX.</li>
+</ul>
+
+<h4>Happy TeXing!</h4>
+
+<hr><small><a href="https://tug.org/texlive/">Trang chủ TeX Live.</a></small>
+
+</body>
+</html>


Property changes on: trunk/Master/readme-html.dir/readme.vi.html
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: svn:keywords
## -0,0 +1 ##
+Date Author Id Revision
\ No newline at end of property
Modified: trunk/Master/readme-txt.dir/README.PL
===================================================================
--- trunk/Master/readme-txt.dir/README.PL	2019-03-28 21:00:09 UTC (rev 50631)
+++ trunk/Master/readme-txt.dir/README.PL	2019-03-28 21:29:55 UTC (rev 50632)
@@ -1,141 +1,98 @@
-%% iso8859-2
+TeX Live zaprasza
 
-         TeX Live zaprasza
+  TeX Live oferuje pel/ny system TeX-a dla wielu r\xF3znych system\xF3w
+  operacyjnych, Unix, Macintosh, Windows i wielu innych. Znajdziemy tu
+  programy do skl/adu tekst\xF3w, programy do przegladania i drukowania
+  dokument\xF3w TeX-owych w wielu jezykach oraz bogate kolekcje makr i
+  font\xF3w.
 
-TeX Live oferuje pe\xB3ny system TeX dla wielu odmian systemu Unix, MacOSX 
-i Windows (w wersji 32-bitowej). Znajduj\xB1 si\xEA tu programy do sk\xB3adu 
-tekst\xF3w, programy do przegl\xB1dania i drukowania dokument\xF3w TeX-owych 
-w wielu j\xEAzykach oraz bogate kolekcje makr i font\xF3w. 
+  Dystrybucja zawiera obszerna dokumentacje TeX-a, a takze dokumentacje
+  towarzyszace poszczeg\xF3lnym pakietom oprogramowania.
 
-W dystrybucji TeX Live znalaz\xB3y si\xEA dokumentacje dotycz\xB1ce og\xF3lnie TeX-a, a tak\xBFe 
-dokumentacje towarzysz\xB1ce poszczeg\xF3lnym pakietom oprogramowania. 
-Wi\xEAkszo\xB6\xE6 program\xF3w posiada opcj\xEA uruchamiania --help, kt\xF3ra mo\xBFe 
-u\xB3atwi\xE6 rozpocz\xEAcie pracy. 
+  Infomacje licencyjne (w jezyku angielskim) mozna znalezc w plikach
+  tekstowych [1]LICENSE.TL oraz [2]LICENSE.CTAN.
 
-Informacje licencyjne (w j\xEAzyku angielskim) dotycz\xB1ce redystrybucji
-mo\xBFna znale\xBC\xE6 w plikach tekstowych: [1]LICENSE.TL oraz [2]LICENSE.CTAN.
- 
-Jak zacz\xB1\xE6
+ Od czego zaczac
 
-Przed rozpocz\xEAciem instalowania warto przeczyta\xE6 Przewodnik po TeX Live. 
-Zawiera on informacje niezb\xEAdne do korzystania z dystrybucji i prawid\xB3owej 
-instalacji systemu TeX. Gdy instalujemy z p\xB3ytki DVD, wersje Przewodnika 
-w kilku j\xEAzykach dost\xEApne s\xB1 w formatach HTML i PDF w podkatalogach 
-katalogu [3]texlive-doc. Po zainstalowaniu Przewodnik i jego t\xB3umaczenia
-znajdziemy w podkatalogach [4]texmf-dist/doc/texlive.
+  Przed rozpoczeciem instalacji zalecamy wydrukowac i przeczytac
+  Przewodnik po TeX Live. Prowadzi on krok po kroku przez instalacje,
+  znajdziemy tam opis gl/\xF3wnego drzewa katalog\xF3w i duzo wiecej.
 
-Uwaga: poni\xBFsze odno\xB6niki nie dzia\xB3aj\xB1, gdy instalujemy TeX Live 
-z internetu. W tym wypadku nale\xBFy si\xEAgn\xB1\xE6 do dokumentacji udost\xEApnionej 
-w sieci: [5]http://tug.org/texlive/doc.html
+  Gdy instalujemy z pl/ytki DVD, wersje Przewodnika w kilku jezykach
+  dostepne sa w podkatalogu [3]texlive-doc.
 
-Przewodnik po TeX Live (polskie t\xB3umaczenie): 
- [6]PDF: texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.pdf 
- [7]HTML: texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html 
+  Po zainstalowaniu systemu, Przewodnik w jezyku angielskim w formacie
+  [4]html i [5]pdf znajdziemy w [6]texmf-dist/doc/texlive/. Tam tez sa
+  dostepne inne wersje jezykowe Przewodnika, w tym polska.
 
-The TeX Live Guide (w j\xEAzyku angielskim): 
- [8]PDF: texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.pdf 
- [9]HTML: texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.html 
+  Dol/aczylismy r\xF3wniez liste odnosnik\xF3w do [7]dokumentacji HTML and PDF
+  program\xF3w i pakiet\xF3w zawartych w instalacji.
 
-Lista najwa\xBFniejszych zmian znajduje si\xEA na ko\xF1cu
-dokumentacji w rozdziale [10],,Historia. Wydanie obecne''.
+  Jesli instalujemy TeX Live z internetu, powyzsze odnosniki nie
+  dzial/aja. W tym przypadku nalezy siegnac do dokumentacji tutaj: [8]TeX
+  Live documentation on the Internet.
 
-Instalacja
+  Lista najwazniejszych zmian w biezacej edycji znajduje sie na koncu
+  dokumentacji w rozdziale Historia.
 
-Programem instalacyjnym jest obecnie skrypt install-tl (install-tl-windows.bat
-dla Windows), kt\xF3ry posiada trzy tryby pracy: 
+ Instalacja
 
-"wizard" (domy\xB6lny dla Windows) graficzny GUI, kt\xF3ry ma ograniczon\xB1
-do minimum list\xEA zapyta\xF1 i instaluje wszystkie pakiety. Odpowiada to
-uruchomieniu polecenia: install-tl --gui=wizard
+  Skrypt instalacyjny nazywa sie install-tl (install-tl-windows.bat dla
+  Windows) i ma dwa tryby pracy:
 
-tekstowy (domy\xB6lny dla innych system\xF3w). Odpowiada to uruchomieniu 
-polecenia: install-tl --gui=text
+  -gui (domyslny dla Windows i Macs), kt\xF3ry uzywajac interfejsu
+     graficznego, bez zbednych zapytan instaluje cal/y system, ale
+     pozwala r\xF3wniez na wybranie instalacji zaawansowanej.
 
-perltk - graficzny tryb, szczeg\xF3lnie przydatny dla zaawansowanych 
-u\xBFytkownik\xF3w Windows, kt\xF3rzy chc\xB1 dokona\xE6 wyboru pakiet\xF3w i ustawie\xF1. 
-Uruchamiany jest poleceniem: install-tl --gui=perltk (lub 
-w Windows poleceniem install-tl-advanced.bat).
+  -no-gui (domyslny dla wszystkich innych system\xF3w), kt\xF3ry w trakcie
+     instalacji umozliwia wyb\xF3r wszystkich dostepnych opcji za pomoca
+     prostego interfejsu tekstowego.
 
-Po zainstalowaniu proponujemy u\xBFycie tlmgr (TeX Live Manager),
-kt\xF3ry posiada dwa tryby pracy (graficzny i tekstowy) i umo\xBFliwia 
-dodawanie b\xB1d\xBC usuwanie pakiet\xF3w, ich aktualizacj\xEA z internetu i czynno\xB6ci
-konfiguracyjne.
+  Do dodawania/usuwania pakiet\xF3w, aktualizacji z internetu oraz innych
+  czynnosci konfiguracjnych mozna uzyc programu tlmgr (TeX Live Package
+  Manager), kt\xF3ry tak jak program instalacyjny, ma dwa tryby pracy
+  (graficzny oraz tekstowy).
 
-Zar\xF3wno [11]install-tl, jak i [12]tlmgr mo\xBFna uruchomi\xE6 z parametrem --help,
-aby wy\xB6wietli\xE6 wszystkie dost\xEApne opcje.
+  Szczeg\xF3l/owe informacje o [9]install-tl i [10]tlmgr uzyskamy
+  uruchamiajac je z linii polecen z parametrem --help. Wiecej informacji
+  mozna znalezc w dokumentacji, o kt\xF3rej byl/a mowa powyzej.
 
-Dokumentacje
+ Przydatne linki
 
-Wi\xEAkszo\xB6\xE6 dokumentacji po instalacji mo\xBFe by\xE6 przegl\xB1dana bez konieczno\xB6ci 
-ich uprzedniego generowania. Zazwyczaj s\xB1 to pliki w formatach HTML 
-i/lub PDF. 
+  Na koniec kilka adres\xF3w stron internetowych, na kt\xF3rych mozna znalezc
+  wiecej informacji o TeX-u. Nie sa one dol/aczone do TeX Live:
 
-[13]doc.html Katalog dost\xEApnych w instalacji dokumentacji w formatach PDF i HTML 
-[14]texmf-dist/doc/generic/FAQ-en/newfaq.pdf TeX Frequently Asked Questions 
-                   (odpowiedzi na cz\xEAsto zadawane pytania)
+   * [11]tug.org/begin.html - dla poczatkujacych uzytkownik\xF3w TeX-a
+    i/lub potrzebujacych podstawowych o nim informacji.
+   * [12]tug.org/interest.html - gl/\xF3wna lista internetowych zasob\xF3w
+    TeX-owych, system\xF3w, pakiet\xF3w, font\xF3w i wielu innych, takze
+    dokumentacji.
+   * [13]tug.org/ctan.html - jeden z adres\xF3w Comprehensive TeX Archive
+    Network (CTAN), kt\xF3ry zawiera swiatowe archiwa TeX-owe.
+   * [14]tug.org/usergroups.html - lista grup uzytkownik\xF3w systemu TeX
+    na cal/ym swiecie, wraz z danymi kontaktowymi. Goraco zachecamy do
+    przyl/aczenia sie do wybranej grupy uzytkownik\xF3w, a takze
+    wspomagania prac przy TeX Live oraz innych aktywnosci.
 
-Wybrane strony, dost\xEApne w sieci: 
- [15]http://tug.org/begin.html Strona TeX Users Group dla pocz\xB1tkuj\xB1cych; 
-                zawiera odes\xB3ania do podstawowych 
-                podr\xEAcznik\xF3w; 
- [16]http://tug.org/interest.html TeX w Sieci, obszerny wyb\xF3r odsy\xB3aczy 
-                do stron WWW dotycz\xB1cych TeX-a; 
- [17]http://tug.org/ctan.html Dost\xEAp do \xB6wiatowych archiw\xF3w TeX-owych CTAN 
-                (Comprehensive TeX Archive Network; 
- [18]http://tug.org/usegroups.html Informacje nt. TeX Users Group i lokalnych 
-                grup u\xBFytkownik\xF3w systemu TeX. 
+  Mil/ego TeX-owania!
+   __________________________________________________________________
 
-Polskie pakiety i dokumentacje
+  [15]TeX Live home page.
 
-TeX Live zawiera wi\xEAkszo\xB6\xE6 dost\xEApnego polskiego oprogramowania
-TeX-owego i reprezentatywny wyb\xF3r dokumentacji. Wirtualna Akademia TeX-owa,
-prowadzona w ramach polskiej Grupy U\xBFytkownik\xF3w Systemu TeX GUST, 
-przedstawia system TeX, a ponadto zawiera opisy wielu praktycznych makr 
-i program\xF3w. Pocz\xB1tkuj\xB1cym polecamy szczeg\xF3lnie Przewodnik po systemie 
-TeX (texmf-dist/doc/generic/tex-virtual-academy-pl/cototex.html).
+References
 
-TeX Live zawiera ponadto gotowy do u\xBFycia format MeX (polski
-odpowiednik formatu Plain). Format LaTeX2e jest przystosowany do obs\xB3ugi
-j\xEAzyka polskiego po za\xB3adowaniu pakietu "polski". Dost\xEApne s\xB1 oczywi\xB6cie 
-pliki \xBCr\xF3d\xB3owe pakiet\xF3w MeX i "polski" oraz fonty przygotowane specjalnie 
-do u\xBFycia w polskoj\xEAzycznym TeX-u.
-
-Dodatkowe programy, przydatne dla polskich u\xBFytkownik\xF3w, umieszczone 
-zosta\xB3y w katalogu texmf-dist/doc/support/gustprog/ (patrz README). 
-Wyb\xF3r przydatnych makr dla u\xBFytkownik\xF3w przede wszystkim formatu 
-Plain/MeX oraz makra i style do tworzenia polskich skorowidz\xF3w 
-i bibliografii mo\xBFna znale\xBC\xE6 w katalogu texmf-dist/tex/plain/gustlib 
-(patrz README). 
-
-Warto te\xBF zajrze\xE6 na stron\xEA polskiej Grupy U\xBFytkownik\xF3w Systemu TeX GUST: 
-http://www.gust.org.pl 
-Opr\xF3cz informacji o dzia\xB3alno\xB6ci grupy, mo\xBFna tam znale\xBC\xE6 sporo materia\xB3\xF3w, 
-kt\xF3re powinny zainteresowa\xE6 polskoj\xEAzycznych u\xBFytkownik\xF3w TeX-a.
-
-Mi\xB3ego TeX-owania! 
-
-Strona projektu TeX Live: [19]http://tug.org/tex-live. 
-
-Odno\xB6niki
-
-  1. file:LICENSE.TL
-  2. file:LICENSE.CTAN
-  3. file:texlive-doc
-  4. texmf-dist/doc/texlive
-  5. http://tug.org/texlive/doc.html
-  6. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.pdf 
-  7. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html 
-  8. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.pdf
-  9. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.html
- 10. file:texmf-dist/doc/texlive/texlive-pl/texlive-pl.html
- 11. http://tug.org/texlive/doc/install-tl.html
- 12. http://tug.org/texlive/tlmgr.html
- 13. file:doc.html
- 14. file:texmf-dist/doc/generic/FAQ-en/newfaq.pdf
- 15. http://tug.org/begin.html
- 16. http://tug.org/interest.html
- 17. http://tug.org/ctan.html
- 18. http://tug.org/usergroups.html
- 19. http://tug.org/texlive/
-
-
+  1. file:../LICENSE.TL
+  2. file:../LICENSE.CTAN
+  3. file:../texlive-doc
+  4. file:../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.html
+  5. file:../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en/texlive-en.pdf
+  6. file:../texmf-dist/doc/texlive/texlive-en
+  7. file:../doc.html
+  8. https://tug.org/texlive/doc.html
+  9. https://tug.org/texlive/doc/install-tl.html
+ 10. https://tug.org/texlive/tlmgr.html
+ 11. https://tug.org/begin.html
+ 12. https://tug.org/interest.html
+ 13. https://tug.org/ctan.html
+ 14. https://tug.org/usergroups.html
+ 15. https://tug.org/texlive/

Modified: trunk/Master/tlpkg/translations/pl.po
===================================================================
--- trunk/Master/tlpkg/translations/pl.po	2019-03-28 21:00:09 UTC (rev 50631)
+++ trunk/Master/tlpkg/translations/pl.po	2019-03-28 21:29:55 UTC (rev 50632)
@@ -1,23 +1,22 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR TeX Live Team
+# Copyright (C) 2019 TeX Live Team
 # This file is distributed under the same license as the TeX Live package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: TeX Live 2010\n"
+"Project-Id-Version: TeX Live 2019\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: tex-live at tug.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-03-25 02:23+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-04-04 19:16+0200\n"
-"Last-Translator: Zofia Walczak <pelagia48 at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-03-27 19:54+0100\n"
 "Language-Team: \n"
-"Language: pl_PL\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
+"Last-Translator: Zofia Walczak <pelagia48 at gmail.com>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 "
+"|| n%100>14) ? 1 : 2);\n"
+"Language: pl_PL\n"
 
 #: tlpkg/installer/tracked-install.pl:27
 msgid "Installation process"
@@ -99,7 +98,7 @@
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:569
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1468
 msgid "Install TeXworks front end"
-msgstr "Instalacja edytora TeXworks"
+msgstr "Zainstaluj edytor TeXworks"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-wizard.pl:136
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:215
@@ -196,7 +195,7 @@
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1484
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1516
 msgid "Default remote repository"
-msgstr "Domyślne repozytorium"
+msgstr "Domyślne zdalne repozytorium (w sieci)"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-wizard.pl:246
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:246
@@ -205,7 +204,7 @@
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-wizard.pl:248
 msgid "Mirror:"
-msgstr "Mirror: (kopia CTAN):"
+msgstr "Mirror (kopia CTAN):"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-wizard.pl:300
 msgid "Continent"
@@ -245,7 +244,7 @@
 "   local: %s\n"
 "repository: %s"
 msgstr ""
-"Wersje TeX Live instalacji lokalnej\n"
+"Wersje TeX Live instalacji lokalnej\n"
 "i w repozytorium są niezgodne:\n"
 "     lokalnie: %s\n"
 "repozytorium: %s"
@@ -297,7 +296,7 @@
 "The destination folder will contain the installation.\n"
 "It is strongly recommended to keep the year as the last component."
 msgstr ""
-"Docelowy folder będzie zawierał instalację.\n"
+"Folder docelowy będzie zawierał instalację.\n"
 "Zaleca się, by ostatnim składnikiem był rok wydania."
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-wizard.pl:469
@@ -308,8 +307,7 @@
 #: tlpkg/installer/install-menu-wizard.pl:489
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:1091
 msgid "(default not allowed or not writable - please change!)"
-msgstr ""
-"(domyślnie niedozwolone lub brak uprawnień do zapisu - proszę zmienić!)"
+msgstr "(domyślnie niedozwolone lub nie do zapisu - proszę zmienić!)"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-wizard.pl:534
 msgid "This screen allows you to configure some options"
@@ -484,7 +482,7 @@
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1108 tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:422
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:155
 msgid "Ok"
-msgstr "Zatwierdź"
+msgstr "Ok"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:286
 #, perl-format
@@ -495,7 +493,7 @@
 " repository: %s\n"
 "Please select a different mirror."
 msgstr ""
-"Wersje TeX Live lokalnej instalacji i repozytorium w sieci są niezgodne:\n"
+"Wersje TeX Live lokalnej instalacji i repozytorium w sieci nie są zgodne:\n"
 "  lokalnie: %s\n"
 "w repozytorium: %s\n"
 "Proszę wybrać inną kopię (mirror) repozytorium."
@@ -557,7 +555,7 @@
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:383
 msgid "TEXMFLOCAL (directory for site-wide local files)"
-msgstr "TEXMFLOCAL (katalog stylów, fontó itp. w sieci lokalnej)"
+msgstr "TEXMFLOCAL (katalog stylów, fontów itp. w sieci lokalnej)"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:396
 msgid "TEXMFSYSVAR (directory for autogenerated data)"
@@ -606,7 +604,7 @@
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:585
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1505
 msgid "After install, set CTAN as source for package updates"
-msgstr ""
+msgstr "Po instalacji pobierz aktualizacje pakietów z CTAN"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:607
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:609
@@ -627,7 +625,8 @@
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:678
 msgid ""
 "In case of trouble, try disabling your virus scanner during installation."
-msgstr "W razie kłopotów wyłącz na czas instalacji skaner antywirusowy."
+msgstr ""
+"W razie kłopotów spróbuj wyłączyć na czas instalacji skaner antywirusowy."
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:681
 msgid ""
@@ -644,12 +643,12 @@
 msgstr ""
 "Kliknij prawym klawiszem myszy w install-tl-advanced i wybierz\n"
 "\"Uruchom jako administrator\", jeśli instalacja ma być\n"
-"dla wszystkich użytkowników."
+"dostępna dla wszystkich użytkowników."
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:732
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:775
 msgid "Change variable value"
-msgstr "Zmień wartości zmiennych"
+msgstr "Zmień wartość zmiennej"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:735
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:785
@@ -663,7 +662,7 @@
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:869
 msgid "Select the collections to be installed"
-msgstr "Wybór kolekcji do zainstalowania"
+msgstr "Wybierz kolekcje do zainstalowania"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:897
 msgid "Select All"
@@ -711,12 +710,12 @@
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:1106
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:1124
 msgid "(please change TEXDIR first!)"
-msgstr "(proszę zmienić najpierw TEXDIR!)"
+msgstr "(najpierw proszę zmienić TEXDIR!)"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:1111
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:1129
 msgid "(default not writable - please change!)"
-msgstr "(domyślnie brak praw do zapisu - proszę zmienić!)"
+msgstr "(domyślnie nie do zapisu - proszę zmienić!)"
 
 #: tlpkg/installer/install-menu-perltk.pl:1261
 msgid ""
@@ -724,15 +723,15 @@
 "Directories have been reinitialized"
 msgstr ""
 "Zmieniono opcję dla instalacji przenośnej.\n"
-"Foldery zainicjowano ponownie"
+"Katalogi zostały ponownie zainicjowane"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:169
 msgid "Loading local TeX Live database"
-msgstr "Wczytuję lokalną bazę danych TeX Live"
+msgstr "Wczytywanie lokalnej bazy danych TeX Live"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:171
 msgid "This may take some time, please be patient ..."
-msgstr "Trochę to potrwa, proszę czekać..."
+msgstr "Trochę to potrwa, proszę cierpliwie czekać..."
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:228
 msgid "... done loading"
@@ -748,9 +747,8 @@
 "Most buttons will be disabled."
 msgstr ""
 "Nie masz uprawnień do zmieniania instalacji w jakikolwiek sposób;\n"
-"w szczególności niedostępny do zapisu jest katalog %s.\n"
-"Proszę uruchomić program jako administrator lub skontaktować się z "
-"administratorem.\n"
+"w szczególności katalog %s jest niedostępny do zapisu.\n"
+"Uruchom program jako administrator lub skontaktuj się z administratorem.\n"
 "\n"
 "Większość przycisków będzie nieaktywna."
 
@@ -779,7 +777,7 @@
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2612
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1062
 msgid "multiple repositories"
-msgstr "kilka repozytoriów"
+msgstr "kilka repozytoriów pakietów"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:310
 msgid "Default:"
@@ -787,7 +785,7 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:316
 msgid "Display configuration"
-msgstr "Konfiguracja wyświetlania"
+msgstr "Wyświetl konfigurację"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:321
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2122
@@ -828,8 +826,9 @@
 msgstr "schematy"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:342
+#, fuzzy
 msgid "Match"
-msgstr "Dostosuj szukanie"
+msgstr "Dopasuj"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:347
 msgid "descriptions"
@@ -845,11 +844,11 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:378
 msgid "selected"
-msgstr "zaznaczone"
+msgstr "wybrane"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:381
 msgid "not selected"
-msgstr "niezaznaczone"
+msgstr "niewybrane"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:389
 msgid "Select all"
@@ -946,7 +945,7 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:559
 msgid "GUI Language ..."
-msgstr "Język komunikatów w trybie GUI..."
+msgstr "Język komunikatów trybu graficznego (GUI)..."
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:563
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1464
@@ -959,7 +958,7 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:571
 msgid "Disable auto-install of new packages"
-msgstr "Wyłącz automatyczne instalowanie nowszych pakietów"
+msgstr "Wyłącz automatyczne instalowanie nowych pakietów"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:574
 msgid "Disable auto-removal of server-deleted packages"
@@ -986,7 +985,7 @@
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:619
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2424
 msgid "Handle symlinks in system dirs"
-msgstr "Dowiązania symboliczne w katalogach systemowych"
+msgstr "Zarządzaj dowiązaniami symbolicznymi w katalogach systemowych"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:625
 #, perl-format
@@ -996,7 +995,7 @@
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:628
 #, perl-format
 msgid "Remove TeX Live %s"
-msgstr "Usuwanie TeX Live %s"
+msgstr "Usuń TeX Live %s"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:635
 msgid "Complete removal finished"
@@ -1017,7 +1016,7 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:674
 msgid "Details on:"
-msgstr "Szczegóły:"
+msgstr "Szczegóły o:"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:684
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2366
@@ -1042,19 +1041,19 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:702
 msgid "Local revision:"
-msgstr "Lokalna wersja:"
+msgstr "Wersja lokalna:"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:706
 msgid "Local Catalogue version:"
-msgstr "Lokalna wersja wg TeX Catalogue:"
+msgstr ""
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:710
 msgid "Remote revision:"
-msgstr "Wersja w repozytorium:"
+msgstr "Wersja zdalna:"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:714
 msgid "Remote Catalogue version:"
-msgstr "Wersja wg TeX Catalogue w repozytorium:"
+msgstr "Wersja katalogu zdalnego:"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:719
 msgid "Keywords:"
@@ -1066,11 +1065,11 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:729
 msgid "Primary characterization:"
-msgstr "Podstawowa charakterystyka:"
+msgstr "Charakterystyka podstawowa:"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:734
 msgid "Secondary characterization:"
-msgstr "Drugorzędna charakterystyka:"
+msgstr "Charakterystyka poboczna:"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:745
 msgid "Collection:"
@@ -1083,7 +1082,7 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:787
 msgid "Depends:"
-msgstr "Zależności:"
+msgstr "Zależy od:"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:791
 msgid "Binaries' dependencies:"
@@ -1135,7 +1134,7 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1163
 msgid "Create formats on installation"
-msgstr "Generowanie plików formatów podczas instalacji"
+msgstr "Generuj pliki formatów podczas instalacji"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1170
 msgid "Install macro/font sources"
@@ -1147,7 +1146,7 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1184
 msgid "Default backup directory"
-msgstr "Domyślny katalog dla kopii zapasowej pakietów"
+msgstr "Domyślny katalog dla kopii zapasowej"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1192
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1790
@@ -1191,7 +1190,7 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1355
 msgid "Default paper for all"
-msgstr "Domyślny format papieru"
+msgstr "Domyślny format papieru dla wszystkich"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1356
 msgid "a4"
@@ -1205,7 +1204,7 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1391
 msgid "GUI Language"
-msgstr "Język trybu GUI"
+msgstr "Język trybu graficznego (GUI)"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1415
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1420
@@ -1215,7 +1214,7 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1419
 msgid "Default language for GUI:"
-msgstr "Domyślny język dla trybu GUI:"
+msgstr "Domyślny język dla trybu graficznego (GUI):"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1434
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1463
@@ -1314,11 +1313,10 @@
 msgstr ""
 "TeX Live Manager (program, który właśnie uruchomiłeś)\n"
 "musi zostać zaktualizowany przed wszystkimi innymi aktualizacjami.\n"
-"\n"
 "Po zamknięciu tego okna dialogowego\n"
 "kliknij przycisk \"Aktualizuj TeX Live Manager\"\n"
 "\n"
-"Po aktualizacji TeX Live Manager zostanie zamknięty,\n"
+"Po aktualizacji TeX Live Manager zostanie zamknięty.\n"
 "Aby kontynuować aktualizacje należy go ponownie uruchomić."
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2281
@@ -1340,11 +1338,13 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2364
 msgid "Select the package to restore, or restore all packages"
-msgstr "Zaznacz pakiet do przywrócenia, lub przywróć wszystkie pakiety"
+msgstr ""
+"Zaznacz pakiet który chesz przywrócić\n"
+" lub przywróć wszystkie pakiety"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2380
 msgid "Revision:"
-msgstr "Nr wydania:"
+msgstr "Wersja:"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2385
 msgid "Restore selected package"
@@ -1372,12 +1372,12 @@
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2489
 msgid "Edit directory"
-msgstr "Wybierz katalog"
+msgstr "Otwórz katalog"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2492
 #, perl-format
 msgid "New value for %s:"
-msgstr ""
+msgstr "Nowa wartość dla %s:"
 
 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2495
 msgid "Choose Directory"
@@ -1432,7 +1432,7 @@
 msgid ""
 "Target directory %s non-empty;\n"
 "may cause trouble!"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog docelowy %s nie jest pusty; może spowodować problemy!"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:82
 #, tcl-format
@@ -1440,11 +1440,13 @@
 "Target directory %s non-empty;\n"
 "are you sure?"
 msgstr ""
+"Katalog docelowy %s nie jest pusty;\n"
+"jesteś pewny?"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:151
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:2591
 msgid "Welcome to TeX Live!"
-msgstr "TeX Live wita!"
+msgstr "Witamy w TeX Live!"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:154
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:2594
@@ -1456,6 +1458,12 @@
 "world; please consider supporting it by joining the group best for you. The "
 "list of groups is available on the web at https://tug.org/usergroups.html."
 msgstr ""
+"Patrz %s/index.html z odnośnikami do dokumentacji.\n"
+"Na stronie TeX Live (http://tug.org/texlive/) znajdziesz aktualizacje i "
+"poprawki.\n"
+"TeX Live jest zbiorowym projektem grup użytkowników TeX-a z całego świata;\n"
+"proszę rozważyć wsparcie poprzez przystąpienie do grupy.\n"
+"Lista grup dostępna jest na stronie http://tug.org/usergroups.html."
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:158
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:2604
@@ -1474,23 +1482,23 @@
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:238
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1716
 msgid "TeX Live Installer"
-msgstr ""
+msgstr "Instalator TeX Live"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:240
 msgid "Loading..."
-msgstr ""
+msgstr "Wczytuję..."
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:264
 msgid "Really abort?"
-msgstr ""
+msgstr "Naprawdę przerwać?"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:333
 msgid "Cannot be created or cannot be written to"
-msgstr ""
+msgstr "Nie może być utworzony lub nie można zapisać"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:345
 msgid "Directory name..."
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa katalogu..."
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:352
 msgid "Change name (slashes not allowed)"
@@ -1498,7 +1506,7 @@
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:362
 msgid "No slashes allowed"
-msgstr ""
+msgstr "Ukośniki (/) niedozwolone"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:383
 msgid ""
@@ -1505,109 +1513,111 @@
 "TL release component highly recommended!\n"
 "Are you sure?"
 msgstr ""
+"Składnik TL wysoce zalecany!\n"
+"Jesteś pewny?"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:392
 msgid "Add year"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj rok"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:396
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:471
 msgid "Remove year"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń rok"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:438
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1191
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1199
 msgid "Installation root"
-msgstr ""
+msgstr "Korzeń instalacji"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:466
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1088 tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:414
 msgid "Browse..."
-msgstr ""
+msgstr "Przeglądaj..."
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:479
 msgid "Localized directory names will be replaced by their real names"
-msgstr ""
+msgstr "Istniejące nazwy katalogów będą zastąpione przez ich rzeczywiste nazwy"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:559
 #, tcl-format
 msgid "'~' equals %s, e.g. %s"
-msgstr ""
+msgstr "'~' równa się %s, np. %s"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:713
 msgid "Cannot deselect own platform"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odznaczyć własnego systemu"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:748
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1092
 msgid "Binaries"
-msgstr ""
+msgstr "Binaria"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:803
 msgid "Schemes"
-msgstr ""
+msgstr "Schematy"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:896
 msgid "Collections"
-msgstr ""
+msgstr "Kolekcje"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:918
 msgid "Select"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:934
 msgid "Languages"
-msgstr ""
+msgstr "Języki"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:936
 msgid "Other collections"
-msgstr ""
+msgstr "Inne kolekcje"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1045
 msgid "Warning. Not all configured directories are writable!"
-msgstr ""
+msgstr "Uwaga. Nie wszystkie skonfigurowane katalogi są zapisywalne!"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1065
 msgid "Symlinks"
-msgstr ""
+msgstr "Dowiązania symboliczne"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1093
 msgid "Man pages"
-msgstr ""
+msgstr "Strony man"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1094
 msgid "Info pages"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentacje info"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1147
 #, tcl-format
 msgid "TeX Live %s Installer"
-msgstr ""
+msgstr "Instalator TeX Live %s"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1165
 msgid "Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Zaawansowane"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1194
 msgid "Directories"
-msgstr ""
+msgstr "Katalogi"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1213
 msgid "Main tree"
-msgstr ""
+msgstr "Główne drzewo"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1236
 msgid "Local additions"
-msgstr ""
+msgstr "Dodatki lokalne"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1245
 msgid "Per-user additions"
-msgstr ""
+msgstr "Dodatki użytkowników"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1272
 msgid "More ..."
-msgstr ""
+msgstr "Więcej ..."
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1281
 msgid ""
@@ -1615,73 +1625,76 @@
 "May reset TEXMFLOCAL\n"
 "and TEXMFHOME"
 msgstr ""
+"Ustawienia instalacji przenośnej:\n"
+"Mogą zmienić TEXMFLOCAL\n"
+"i TEXMFHOME"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1295
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1291
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2046
 msgid "Platforms"
-msgstr ""
+msgstr "Systemy operacyjne"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1301
 msgid "Current platform:"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualny system:"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1308
 msgid "N. of additional platform(s):"
-msgstr ""
+msgstr "Ilość dodatkowych systemów:"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1321
 msgid "Selections"
-msgstr ""
+msgstr "Wybór"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1326
 msgid "Scheme:"
-msgstr ""
+msgstr "Schemat:"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1335
 msgid "N. of collections:"
-msgstr ""
+msgstr "Ilość kolekcji:"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1338
 msgid "Customize"
-msgstr ""
+msgstr "Dostosuj"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1347
 msgid "Disk space required (in MB):"
-msgstr ""
+msgstr "Wymagana przestrzeń na dysku (w MB)"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1425
 msgid "Adjust searchpath"
-msgstr ""
+msgstr "Dostosuj ścieżkę wyszukiwania"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1434
 msgid "Desktop integration"
-msgstr ""
+msgstr "Integracja pulpitu"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1446
 msgid "File associations"
-msgstr ""
+msgstr "Skojarzenia plików"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1485
 msgid "Create symlinks in standard directories"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz dowiązania symboliczne do standardowych katalogów"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1491
 msgid "Specify directories"
-msgstr ""
+msgstr "Określ katalogi"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1556
 msgid "Custom scheme"
-msgstr ""
+msgstr "Schemat indywidualny"
 
 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1811
 #, tcl-format
 msgid "Loading from %s"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytuję z %s"
 
 #: tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:495
 msgid "Select or type"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz lub wpisz"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:263
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:316
@@ -1688,159 +1701,161 @@
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:438
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:474
 msgid "Running"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchomiony"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:272
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:458
 msgid "Idle"
-msgstr ""
+msgstr "Bezczynny"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:563
 msgid "Needs updating"
-msgstr ""
+msgstr "Potrzebna aktualizacja"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:565
 msgid "Up to date"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualny"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:567
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2095
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Nieznany"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:731
 msgid "A configured repository is unavailable."
-msgstr ""
+msgstr "Skonfigurowane repozytorium jest niedostępne."
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:754
 msgid "Loaded"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytano"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:852
 msgid "Output"
-msgstr ""
+msgstr "Wynik"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:853
 msgid "Other"
-msgstr ""
+msgstr "Inne"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:982
 #, tcl-format
 msgid "%s not a repository"
-msgstr ""
+msgstr "%s nie jest repozytorium"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1124
 msgid "Main Repository"
-msgstr ""
+msgstr "Główne repozytorium"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1135
 msgid "Current:"
-msgstr ""
+msgstr "Bieżący:"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1141
 msgid "New"
-msgstr ""
+msgstr "Nowy"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1149
 msgid "Any CTAN mirror"
-msgstr ""
+msgstr "Dowolna kopia zasobów CTAN"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1159
 msgid "Specific mirror..."
-msgstr ""
+msgstr "Konkretna kopia (mirror)..."
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1179
 msgid "Local directory..."
-msgstr ""
+msgstr "Katalog lokalny..."
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1184
 msgid "tlcontrib additional repository"
-msgstr ""
+msgstr "dodatkowe repozytorium tlcontrib"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1200
 msgid "tlcontrib repository is included"
-msgstr ""
+msgstr "repozytorium tlcontrib jest dołaczone"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1201
 msgid "Remove tlcontrib repository"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń repozytorium tlcontrib"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1203
 msgid "tlcontrib repository is not included"
-msgstr ""
+msgstr "repozytorium tlcontrib nie jest dołaczone"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1204
 msgid "Add tlcontrib repository"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj repozytorium tlcontrib"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1209
 msgid "Save and Load"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz i Wczytaj"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1215
 msgid "Abort"
-msgstr ""
+msgstr "Anuluj"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1235
 #, tcl-format
 msgid "Cannot remove own platform %s"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można usunąć własnego systemu %s"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1299
 msgid "Apply and close"
-msgstr ""
+msgstr "Zastosuj i zamknij"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1319
 msgid "platform"
-msgstr ""
+msgstr "system"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1383
 #, tcl-format
 msgid "Restore %s to revision %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Przywrócić %s do wersji %s?"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1406
 msgid "No backups configured"
-msgstr ""
+msgstr "Nie skonfigurowano kopii zapasowych"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1416
 msgid "No backup directory defined"
-msgstr ""
+msgstr "Nie zdefiniowano katalogu kopii zapasowej"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1421
 #, tcl-format
 msgid "Backup directory %s does not exist"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog kopii zapasowej %s nie istnieje"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1444
 #, tcl-format
 msgid "No packages in backup directory %s"
-msgstr ""
+msgstr "Brak pakietów w katalogu kopii zapasowej %s"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1454
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2169
 msgid "Restore from backup"
-msgstr ""
+msgstr "Przywróć z kopii zapasowej"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1470
 msgid "Package"
-msgstr ""
+msgstr "Pakiet"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1471
 msgid "Revision"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1512
 msgid "Restore all"
-msgstr ""
+msgstr "Przywróć wszystkie"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1530
 msgid "If update fails, try on a command-line:"
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, spróbuj użyć wiersza polecenia:"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1532
 msgid "Use an administrative command prompt for an admin install."
 msgstr ""
+"Użyj wiersza poleceń z uprawnieniami administratora aby zainstalować "
+"globalnie."
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1538
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1564
@@ -1848,7 +1863,7 @@
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1654
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1729
 msgid "Nothing to do!"
-msgstr ""
+msgstr "Nic do zrobienia!"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1619
 #, tcl-format
@@ -1857,11 +1872,14 @@
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Instaluję zależności\n"
+"\n"
+"%s"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1626
 #, tcl-format
 msgid "Already installed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Zainstalowano: %s"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1667
 #, tcl-format
@@ -1870,21 +1888,25 @@
 "\n"
 "%s?"
 msgstr ""
+"Czy aktualizować zależności\n"
+"\n"
+" \n"
+"%s?"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1682
 #, tcl-format
 msgid "Updating some dependencies %s anyway. Continue?"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuję zależności %s mimo wszystko. Kontynuować?"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1694
 #, tcl-format
 msgid "Skipped because not installed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Pomijam ponieważ niezainstalowane: %s"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1697
 #, tcl-format
 msgid "Skipped because already up to date: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Pomijam ponieważ aktualne: %s"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1733
 #, tcl-format
@@ -1893,174 +1915,177 @@
 "\n"
 "%s?"
 msgstr ""
+"Czy usunąć także zależności\n"
+"\n"
+"%s?"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1748
 #, tcl-format
 msgid "Removing some dependencies %s anyway. Continue?"
-msgstr ""
+msgstr "Usuwanie niektórych zależności %s mimo wszystko. Kontynuować?"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1825
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Info"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1890
 msgid "Cannot set default GUI language"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można ustawić domyślnego języka GUI"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1970
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1992
 msgid "File"
-msgstr ""
+msgstr "Plik"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1994
 msgid "Load default repository"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytaj domyślne repozytorium"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1996
 msgid "Exit"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjście"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2005
 msgid "Regenerate filename database"
-msgstr ""
+msgstr "Powtórne generowanie bazy danych"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2006
 msgid "Regenerating filename database..."
-msgstr ""
+msgstr "Generuję powtórnie bazę nazw plików..."
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2007
 msgid "Regenerate formats"
-msgstr ""
+msgstr "Powtórne generowanie formatów"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2008
 msgid "Rebuilding formats..."
-msgstr ""
+msgstr "Odbudowywanie formatów..."
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2009
 msgid "Regenerate fontmaps"
-msgstr ""
+msgstr "Powtórne generowanie map fontowych"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2010
 msgid "Rebuilding fontmap files..."
-msgstr ""
+msgstr "Odbudowywanie map fontowych..."
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2018
 msgid "Repositories"
-msgstr ""
+msgstr "Repozytoria"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2031
 msgid "GUI language (restarts tlshell)"
-msgstr ""
+msgstr "Język trybu graficznego (GIU) (uruchamia ponownie tlshell)"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2054
 msgid ""
 "GUI interface for TeX Live Manager\n"
 "Implemented in Tcl/Tk"
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs graficzny (GUI) dla TeX Live Manager wTcl/Tk"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2055
 msgid "tlmgr help"
-msgstr ""
+msgstr "pomoc tlmgr"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2072
 msgid "Restart self"
-msgstr ""
+msgstr "Zrestartuj się"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2074
 msgid "Restart tlmgr"
-msgstr ""
+msgstr "Zrestartuj tlmgr"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2077
 msgid "Show logs"
-msgstr ""
+msgstr "Polaż pliki log"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2086
 msgid "Default repositories"
-msgstr ""
+msgstr "Domyślne repozytoria"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2090
 msgid "Not loaded"
-msgstr ""
+msgstr "Nie wczytano"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2093
 msgid "TL Manager up to date?"
-msgstr ""
+msgstr "TL Manager jest aktualny?"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2098
 msgid "Last tlmgr command:"
-msgstr ""
+msgstr "Ostatnie polecenie tlmgr:"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2113
 msgid "Package list"
-msgstr ""
+msgstr "Lista pakietów"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2123
 msgid "Installed"
-msgstr ""
+msgstr "Zainstalowany"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2127
 msgid "Updatable"
-msgstr ""
+msgstr "Może być aktualizowany"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2135
 msgid "Detail >> Global"
-msgstr ""
+msgstr "Detail >> Global"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2138
 msgid "Collections and schemes"
-msgstr ""
+msgstr "Kolekcje i schematy"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2140
 msgid "Only schemes"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko schematy"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2148
 msgid "Mark all"
-msgstr ""
+msgstr "Zaznacz wszystko"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2150
 msgid "Mark none"
-msgstr ""
+msgstr "Odznacz wszystko"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2156
 msgid "Install marked"
-msgstr ""
+msgstr "Zainstaluj zaznaczone"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2160
 msgid "Update marked"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuj zaznaczone"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2164
 msgid "Remove marked"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń zaznaczone"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2174
 msgid "Update tlmgr"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuj tlmgr"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2177
 msgid "Update all"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizuj wszystko"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2184
 msgid "Search"
-msgstr ""
+msgstr "Szukaj"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2187
 msgid "By name"
-msgstr ""
+msgstr "Po nazwie"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2189
 msgid "By name and description"
-msgstr ""
+msgstr "Po nazwie i opisie"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2201
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa"
 
 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2204
 msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "Opis"
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:1
 msgid "basic scheme (plain and latex)"
@@ -2084,7 +2109,7 @@
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:6
 msgid "medium scheme (small + more packages and languages)"
-msgstr "schemat typowy (podstawowy + wybrane pakiety i języki):"
+msgstr "schemat typowy (skromny + wybrane dodatkowe pakiety i języki):"
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:7
 msgid "minimal scheme (plain only)"
@@ -2093,15 +2118,16 @@
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:8
 msgid "small scheme (basic + xetex, metapost, a few languages)"
 msgstr ""
-"schemat skromny (podstawowy + xetex oraz wzorce przenoszenia kilku języków):"
+"schemat skromny (podstawowy + xetex, metapost oraz wzorce przenoszenia kilku "
+"języków):"
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:9
 msgid "teTeX scheme (more than medium, but nowhere near full)"
-msgstr "schemat teTeX (obszerniejszy niż rozszerzony, ale mniejszy od pełnego)"
+msgstr "schemat teTeX (obszerniejszy niż typowy, ale mniejszy od pełnego)"
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:10
 msgid "Essential programs and files"
-msgstr "Podstawowe makra i fonty"
+msgstr "Podstawowe programy i pliki"
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:11
 msgid "BibTeX additional styles"
@@ -2109,7 +2135,7 @@
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:12
 msgid "TeX auxiliary programs"
-msgstr "Dodatkowe programy pomocnicze"
+msgstr "Dodatkowe programy pomocnicze TeX-a"
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:13
 msgid "ConTeXt and packages"
@@ -2121,7 +2147,7 @@
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:15
 msgid "Recommended fonts"
-msgstr "Fonty rekomendowne"
+msgstr "Rekomendowne fonty"
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:16
 msgid "Graphics and font utilities"
@@ -2133,7 +2159,7 @@
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:18
 msgid "Games typesetting"
-msgstr "Prezentacja zapisu gier"
+msgstr "Zapis gier"
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:19
 msgid "Humanities packages"
@@ -2173,11 +2199,11 @@
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:28
 msgid "German"
-msgstr "Język niemiecki"
+msgstr "Język grecki"
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:29
 msgid "Greek"
-msgstr "Język gracki"
+msgstr "Język grecki"
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:30
 msgid "Italian"
@@ -2249,7 +2275,7 @@
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:47
 msgid "Publisher styles, theses, etc."
-msgstr "Style dla wydawców, publikacji konferencyjnych itp."
+msgstr "Style wydawców, publikacji konferencyjnych itp."
 
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:48
 msgid "TeXworks editor; TL includes only the Windows binary"
@@ -2262,28 +2288,3 @@
 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:50
 msgid "XeTeX and packages"
 msgstr "XeTeX i pakiety"
-
-#~ msgid "New value for %s"
-#~ msgstr "Nowa wartość dla %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "See %s/index.html for links to documentation.\n"
-#~ "The TeX Live web site (http://tug.org/texlive/) contains any updates and "
-#~ "corrections. TeX Live is a joint project of the TeX user groups around "
-#~ "the world; please consider supporting it by joining the group best for "
-#~ "you. The list of groups is available on the web at http://tug.org/"
-#~ "usergroups.html."
-#~ msgstr ""
-#~ "Patrz %s/index.html z odnośnikami do dokumentacji.\n"
-#~ "Na stronie TeX Live (http://tug.org/texlive/) znajdziesz aktualizacje i "
-#~ "poprawki.\n"
-#~ "TeX Live jest zbiorowym projektem grup użytkowników TeX-a z całego "
-#~ "świata;\n"
-#~ "proszę rozważyć wsparcie poprzez przystąpienie do grupy.\n"
-#~ "Lista grup dostępna jest na stronie http://tug.org/usergroups.html."
-
-#~ msgid "After installation, get package updates from CTAN"
-#~ msgstr "Po instalacji pobierz aktualizacje pakietów z CTAN"
-
-#~ msgid "Enter path for"
-#~ msgstr "Podaj ścieżkę dla"

Modified: trunk/Master/tlpkg/translations/translators
===================================================================
--- trunk/Master/tlpkg/translations/translators	2019-03-28 21:00:09 UTC (rev 50631)
+++ trunk/Master/tlpkg/translations/translators	2019-03-28 21:29:55 UTC (rev 50632)
@@ -5,7 +5,7 @@
 it Marco Pallante marco.pallante (at) gmail.com
 ja Takuto ASAKURA wtsnjp (at) gmail.com
 nl Siep Kroonenberg siepo (at) cybercomm.nl
-pl Zofia Walczak zofia.walczak at wmii.uni.lodz.pl
+pl Zofia Walczak zofia.walczak (at) wmii.uni.lodz.pl, pelagia48 (at) gmail.com
 pt_br Paulo Roberto Massa Cereda cereda.paulo (at) gmail.com
 ru Vladimir Lomov lomov.vl (at) gmail.com; Boris Veytsman borisv (at) lk.net
 sk Ján Buša jan.busa (at) tuke.skMore information about the tex-live-commits mailing list