[XeTeX] رسم تصاویر با PSTricks

Vafa Khalighi vafa at users.berlios.de
Sat Aug 29 04:10:32 CEST 2009


این پست را شروع کردم به خاطر یادگیری PSTricks. به این خاطر که فکر می‌کنم
PSTricks را می‌توانید خیلی سریع با این پست و مثالها یاد بگیرید. هر کسی هر
شکلی که می‌خواهد در مقاله‌اش بیاورد می‌تواند آ» را به این پست ارسال کند و من
آن را با PSTricks رسم می‌کنم. فکر کنم خوب باشد که قسمتی هم در پرونده‌های
نمونه ویکی (البته قسمت مجزا) بهتر است داشته باشیم که این مثالهای PSTricks را
که کابردی هستند (از آنجایی که در نوشتار شما استفاده می‌شوند) قرار دهیم.

هر کسی که شکلی دارد تصویرش را می‌تواند پست کند و من هم شکل یا تصویر را با
PSTricks رسم می‌کنم و به این پست می‌فرستم با توضیحات تا  PSTricks را راحت و
آسان یاد بگیرید.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://tug.org/pipermail/xetex/attachments/20090829/b1c82820/attachment-0001.html>


More information about the XeTeX mailing list