[tex-live] source changes

Kaja Christiansen kaja@daimi.au.dk
Sat, 1 Jun 2002 14:11:51 +0200


At 1:28 PM +0100 6/1/02, Sebastian Rahtz wrote:

>  * anything with src specials will identify itself as euTeX in the
>    banner

'eu' for european union? you are joking, aren't you?

Kaja

--