texlive[64734] Master: schola-otf (17oct22)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Mon Oct 17 22:22:19 CEST 2022


Revision: 64734
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=64734
Author:  karl
Date:   2022-10-17 22:22:19 +0200 (Mon, 17 Oct 2022)
Log Message:
-----------
schola-otf (17oct22)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/tlpkg/bin/tlpkg-ctan-check
  trunk/Master/tlpkg/libexec/ctan2tds
  trunk/Master/tlpkg/tlpsrc/collection-fontsextra.tlpsrc

Added Paths:
-----------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/
  trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/Changes
  trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/README.md
  trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.tex
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/schola-otf/
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/schola-otf/schola-otf.sty
  trunk/Master/tlpkg/tlpsrc/schola-otf.tlpsrc

Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/Changes
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/Changes	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/Changes	2022-10-17 20:22:19 UTC (rev 64734)
@@ -0,0 +1 @@
+0.01 2022-10-17 - first CTAN version

Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/README.md
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/README.md	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/README.md	2022-10-17 20:22:19 UTC (rev 64734)
@@ -0,0 +1,13 @@
+# README #
+Package schola-otf supports the free TeX Gyre fonts Scholaa
+as OpenType and defines all missing typefaces (slanted text
+and bold math).
+
+% This file is distributed under the terms of the LaTeX Project Public
+% License from CTAN archives in directory macros/latex/base/lppl.txt.
+% Either version 1.3 or, at your option, any later version.
+%
+%
+
+% Copyright 2022 Herbert Voss hvoss at tug.org
+


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/README.md
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Index: trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.pdf
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.pdf	2022-10-17 20:20:12 UTC (rev 64733)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.pdf	2022-10-17 20:22:19 UTC (rev 64734)

Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.pdf
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/pdf
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.tex	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.tex	2022-10-17 20:22:19 UTC (rev 64734)
@@ -0,0 +1,899 @@
+%% $Id: schola-otf-doc.tex 636 2022-10-17 05:56:11Z herbert $
+\listfiles
+\documentclass[ngerman,spanish,polish,english,a4paper]{article}
+\usepackage{schola-otf}
+\usepackage{heros-otf}
+\setmonofont[Scale=MatchLowercase,FakeStretch=0.88]{AnonymousPro}
+\usepackage{babel}
+\usepackage{geometry}
+\usepackage{booktabs}
+\usepackage{xltabular}
+\usepackage{listings}
+\usepackage{xspace}
+\usepackage{setspace}
+\usepackage{xltabular}
+\usepackage{marginnote}
+\usepackage{xcolor,url}
+\usepackage{varioref,multido}
+\newcommand\Macro[1]{\texttt{\textbackslash#1}}
+\newcommand\textstyleVariable[1]{\texttt{#1}}
+\newcommand\textgerman[1]{\foreignlanguage{ngerman}{\texttt{#1}}}
+\usepackage{hvextern}
+\lstset{basicstyle=\ttfamily\small}
+%\setkeys{hv}{lstOptions={basicstyle=\Mono\small,columns=fixed}}
+\setkeys{hv}{moveToExampleDir,ExampleDir=Examples,showFilename,verbose}
+
+\usepackage[imakeidx]{xindex}
+\makeindex[title=Index]
+
+\newenvironment{demoquote}
+        {\begingroup
+        \setlength{\topsep}{0pt}
+        \setlength{\partopsep}{0pt}
+        \list{}{\rightmargin\leftmargin}%
+        \item\relax}
+        {\endlist\endgroup}
+
+\def\Lcs#1{\texttt{\textbackslash#1}\index{#1@\texttt{\textbackslash#1}}}
+\def\Largb#1{\texttt{\{}\textit{#1}\texttt{\}}}
+\def\Lpack#1{\texttt{#1}\index{#1@\texttt{#1}}\index{Package!#1@\texttt{#1}}}
+\def\testfeature#1#2#3{{\fontspec[RawFeature={+#2}]{#1}#3\relax}}
+\def\Loption#1{\texttt{#1}\index{#1@\texttt{#1}}\index{Option!#1@\texttt{#1}}}
+\def\SUP{\addfontfeatures{RawFeature={+sups}}}
+
+\usepackage{multicol,luacode}
+\setlength{\columnsep}{0.3cm}
+\setlength{\columnseprule}{0.1pt}
+
+
+\title{The \TeX\ Gyre Schola OpenType font}
+\author{Herbert Voß}
+\usepackage{parskip}
+\parindent=0pt
+
+
+\begin{document}
+\maketitle
+
+
+
+
+\section{The default setting}
+
+The \LaTeX\ package \Lpack{schola-otf} supports the following OpenType fonts:
+\begin{verbatim}
+texgyreschola-regular.otf
+texgyreschola-bold.otf		
+texgyreschola-italic.otf
+texgyreschola-bolditalic.otf	
+texgyreschola-math.otf	
+\end{verbatim}
+
+The fonts are free available and part of any \TeX-distribution.
+
+
+\begin{verbatim}
+\setmainfont{texgyreschola}[ 
+ RawFeature   = {\schola at figurealign;\schola at figurestyle},
+ Scale     = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont  = *-regular,
+ ItalicFont   = *-italic,
+ ItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-italic },
+ SlantedFont  = *-regular,
+ SlantedFeatures= {FakeSlant=0.2},
+ BoldFont    = *-bold,
+ BoldFeatures  = { SmallCapsFont = *-Bold },
+ BoldItalicFont = *-bolditalic,
+ BoldItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-bolditalic },
+ BoldSlantedFont= *-bold,
+ BoldSlantedFeatures= {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = *-bold },
+ SmallCapsFont = *-regular,
+% SmallCapsFeatures={RawFeature=+smcp},
+ SmallCapsFeatures={Letters=SmallCaps}, 
+ Extension   = .otf 
+]
+
+\newfontfamily\scholaOsF{texgyreschola}[
+ RawFeature   = {+onum},
+ Scale     = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont  = *-regular,
+ ItalicFont   = *-italic,
+ ItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-italic },
+ SlantedFont  = *-regular,
+ SlantedFeatures= {FakeSlant=0.2},
+ BoldFont    = *-bold,
+ BoldFeatures  = { SmallCapsFont = *-Bold },
+ BoldItalicFont = *-bolditalic,
+ BoldItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-bolditalic },
+ BoldSlantedFont= *-bold,
+ BoldSlantedFeatures= {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = *-bold },
+ SmallCapsFont = *-regular,
+% SmallCapsFeatures={RawFeature=+smcp},
+ SmallCapsFeatures={Letters=SmallCaps}, 
+ Extension   = .otf 
+]
+
+\newfontfamily\scholaTLF{texgyreschola}[
+ RawFeature    = {+tnum;-onum},
+ Scale     = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont  = *-regular,
+ ItalicFont   = *-italic,
+ ItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-italic },
+ SlantedFont  = *-regular,
+ SlantedFeatures= {FakeSlant=0.2},
+ BoldFont    = *-bold,
+ BoldFeatures  = { SmallCapsFont = *-Bold },
+ BoldItalicFont = *-bolditalic,
+ BoldItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-bolditalic },
+ BoldSlantedFont= *-bold,
+ BoldSlantedFeatures= {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = *-bold },
+ SmallCapsFont = *-regular,
+% SmallCapsFeatures={RawFeature=+smcp},
+ SmallCapsFeatures={Letters=SmallCaps}, 
+ Extension   = .otf 
+]
+\end{verbatim}
+
+
+\section{The serif font}
+
+\selectlanguage{polish}
+\marginnote{mdseries\\upright}
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+\marginnote{\normalfont bfseries\\upright}\bfseries
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+
+\marginnote{\normalfont mdseries\\itshape}\normalfont\itshape
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+\marginnote{\normalfont bfseries\\itshape}\bfseries
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+\normalfont
+\marginnote{\normalfont mdseries\\slshape}\normalfont\slshape
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+\marginnote{\normalfont bfseries\\slshape}\bfseries
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+\normalfont
+\marginnote{\normalfont mdseries\\upright\\scshape}\scshape
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+\marginnote{\normalfont bfseries\\upright\\scshape}\bfseries
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+\mdseries
+\marginnote{\normalfont mdseries\\itshape\\scshape}\itshape
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+\marginnote{\normalfont bfseries\\itshape\\scshape}\bfseries
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+\marginnote{\normalfont mdseries\\slshape\\scspape}\mdseries
+\slshape
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+\marginnote{\normalfont bfseries\\slshape\\scspape}\bfseries
+Honoru myśliwych zaraza Rymsza Libijskich wszystkich Wożny przerywał szczodroty 
+opowiadań. Cesarskich znaczy rączy muchom malarstwie spisem różowemi zacnie 
+urządzał. Nasze Praga stare żeś Żyje cnoty Tabor. Mówcy pokój Również śmieléj 
+wionęła jarzynach liczne drogą jastrząb słowo zabawy odjechał życie. Dano 
+ojcu Wyprowadzają kuca dramatycznych myśliwskiém bór pęk żyt maja Wiec. Nię 
+Taka Albo tace Usta pęk ucha.
+
+
+
+\normalfont\normalsize
+\selectlanguage{english}
+
+\section{Package options}
+
+Possible optional arguments are
+
+\noindent
+\begin{tabular}{@{} >{\ttfamily}l l @{}}
+oldstyle, osf  & old-style figures \\
+lining, nf, lf & lining figures (default)\\
+proportional, p & varying-width figures\\
+tabular, t   & fixed-width figures (default)\\
+ScaleRM     & scaling for the serif font, preset to 1\\
+defaultfeatures & presetting of features only for rmfamily\\
+libertinus   & use integral symbols from Libertinus Math
+\end{tabular}
+
+
+
+%\lstset{extendedchars}
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ frame,
+ compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ runs=2,
+ code,
+ docType=latex,
+ frame,
+ showFilename,
+ ExampleDir=Examples,
+% align=\centering,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage[osf]{schola-otf}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+0000111122223333444455556666777788889999\par abcdefghijklmn
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ runs=1,
+ code,
+ docType=latex,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+%lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage[lining]{schola-otf}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+0000111122223333444455556666777788889999\par
+\addfontfeatures{RawFeature=-lnum;+onum}%
+0000111122223333444455556666777788889999
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+
+
+\begin{externalDocument}[
+ frame,
+ compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ runs=1,
+ code,
+ docType=latex,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+%lstOptions={columns=flexible}
+ ]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage[t=false]{schola-otf}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+0000111122223333444455556666777788889999\par
+\addfontfeatures{RawFeature=+tnum}%L
+0000111122223333444455556666777788889999
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+
+
+
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage[p]{schola-otf}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+0000111122223333444455556666777788889999\par 
+\addfontfeatures{RawFeature=-pnum}%
+0000111122223333444455556666777788889999
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+\section{Features}
+
+
+\begin{lstlisting}[basicstyle=\ttfamily\small]
+bash-3.2$ otfinfo -f texgyreschola-regular.otf 
+aalt	Access All Alternates
+c2sc	Small Capitals From Capitals
+cpsp	Capital Spacing
+dlig	Discretionary Ligatures
+frac	Fractions
+kern	Kerning
+liga	Standard Ligatures
+lnum	Lining Figures
+onum	Oldstyle Figures
+pnum	Proportional Figures
+salt	Stylistic Alternates
+size	Optical Size
+smcp	Small Capitals
+ss01	Stylistic Set 1
+ss02	Stylistic Set 2
+ss03	Stylistic Set 3
+ss04	Stylistic Set 4
+tnum	Tabular Figures
+zero	Slashed Zero
+\end{lstlisting}
+
+%$
+
+
+\subsection{Capitals to Small Caps}
+
+The macro \Lcs{Lctosc}\Largb{arg} is for a local change of \emph{arg} and \Lcs{LCtoSC+} and \Lcs{LCtoSC-} for
+a global change of capitals to small caps.
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+\parindent=0pt
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage{schola-otf}
+\usepackage{xcolor}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+Schola Font ŐŰÉÁÄ \Lctosc{Schola Font ŐŰÉÁÄ}\\
+\LCtoSC+ Schola Font ŐŰÉÁÄ
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+
+\subsection{Capitals to Small Caps and small captitals}
+
+The macro \Lcs{Lctosmcp}\Largb{arg} is for a local change of \emph{arg} and \Lcs{LCtoSMCP+} and \Lcs{LCtoSMCP-} for
+a global change of capitals to small caps.
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+\parindent=0pt
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage{schola-otf}
+\usepackage{xcolor}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+Schola Font ŐŰÉÁÄ \Lctosmcp{Schola Font ŐŰÉÁÄ}\\
+\LCtoSMCP+ Schola Font ŐŰÉÁÄ 
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+\subsection{Ligatures}
+
+The macros \Lcs{Lliga}\Largb{arg} (standard ligatures), \Lcs{Lhlig}\Largb{arg} (historical ligatures), 
+\Lcs{Ldlig}\Largb{arg} (discretionary ligatures)
+are for a local change of \emph{arg} and \Lcs{LLIGA+}/\Lcs{LLIGA-}, \Lcs{LHLIG+}/\Lcs{LHLIG-}, and \Lcs{LDLIG+}/\Lcs{LDIG-} for
+a global change of capitals to small caps relative to the current group.
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+\parindent=0pt
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage{schola-otf}
+\usepackage{xcolor}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}%\LLIGA+ % Default
+ff, fi, ffi, fl
+
+\LLIGA- ff, fi, ffi, fl
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+
+
+\subsection{Capital spacing, uppercase kerning}
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+\parindent=0pt
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage{schola-otf}
+\usepackage{xcolor}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+IN THE BEGINNING GOD CREATED THE HEAVENS AND THE EARTH.\\
+\textcolor{red}{\Lcpsp{IN THE BEGINNING GOD CREATED THE HEAVENS AND THE EARTH.}}
+
+\makebox[0pt][l]{IN THE BEGINNING GOD CREATED THE HEAVENS AND THE EARTH.}%
+\textcolor{red}{\LCPSP IN THE BEGINNING GOD CREATED THE HEAVENS AND THE EARTH.}
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+\subsection{Stylistic Alternates}
+
+The macro \Lcs{Lsalt}\Largb{arg} is for a local change of \emph{arg} and \Lcs{LSALT+} and \Lcs{LSALT-} for
+the alternate characters.
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ usefancyvrb,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+\parindent=0pt
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage{schola-otf}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+θκφ \quad \Lsalt{θκφ} \quad\LSALT+ θκφ \quad\LSALT- θκφ
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+% ss01	Stylistic Set 1
+% ss02	Stylistic Set 2
+% ss03	Stylistic Set 3
+% ss04	Stylistic Set 4
+% ss10	Stylistic Set 10
+
+\subsection{Stylistic Sets}
+
+\iffalse
+
+
+
+
+
+¡“¶¢[]|{}≠¿'
+«∑€®†Ω¨⁄øπ•±
+å‚∂ƒ©ªº∆@œæ
+\≈ç√∫~µ∞…–
+---
+≥¬”#£fi^\˜·¯˙˚
+»„‰¸˝ˇÁÛØ∏°’
+ÅÍ™ÏÌÓıˆflŒÆ
+‡ÙÇ◊‹›˘˛÷—
+\fi
+
+There is a short command \Lcs{Lssxx}\Largb{text} for the seven stylistic sets, where xx is the number of the set (two digits)
+and \textit{text} the local argument:
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ usefancyvrb,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+\parindent=0pt
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage{schola-otf}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+εμφ πρθ Īī@©⁄¶® ̄ $\rightarrow$ \Lss01{εμφ πρθ Īī@©⁄¶® ̄}\par
+@©⁄¶® $\rightarrow$ \Lss02{@©⁄¶®}\par
+εμφπρθ $\rightarrow$ \Lss03{εμφ πρθ}\par
+Īī̄ $\rightarrow$ \Lss04{Īī̄}\par
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+For a global change of the stylistic set one can use the command \Lcs{LSSxx}, where xx
+is again the number of the set.
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ usefancyvrb,
+ force=false,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage{schola-otf}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+εμφ πρθ Īī@©⁄¶® ̄ $\rightarrow$ \LSS01 εμφ πρθ Īī@©⁄¶® ̄
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+
+\begin{externalDocument}[
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=false,
+ usefancyvrb,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage{schola-otf}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+@©⁄¶® $\rightarrow$ \LSS02 @©⁄¶®
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+\iffalse
+≤¡“¶¢[]|{}≠¿'
+«∑€®†Ω¨⁄øπ•±
+å‚∂ƒ©ªº∆@œæ
+\≈ç√∫~µ∞…–
+---
+≥¬”#£fi^\˜·¯˙˚
+»„‰¸˝ˇÁÛØ∏°’
+ÅÍ™ÏÌÓıˆflŒÆ
+‡ÙÇ◊‹›˘˛÷—
+\fi
+
+
+%\section{New text macros}
+%
+%\Lcs{textsup}\Largb{text} for superiors:
+%
+%\begin{verbatim}
+%7\textsup{th} floor 
+%\end{verbatim}
+
+%7\textsup{th} floor 
+
+
+\section{Font commands}
+Instead of using the command \Lcs{fontspec} for changing to a different type of
+a Schola font, one can use a predefinded command:
+
+\begin{verbatim}
+\schola (default)
+\scholaOsF (Old style proportional figures)
+\scholaTLF (tabular lining figures)
+\end{verbatim}
+
+\begin{externalDocument}[
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=true,
+ usefancyvrb,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage{schola-otf}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+The default setting with 123456. \scholaOsF Now with 123456 and
+\scholaTLF now with 123456 \schola and back to the default 123456.
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+
+
+
+\section{Math mode}
+
+
+%bash-3.2$ otfinfo -f --script=math texgyreschola-math.otf 
+%aalt	Access All Alternates
+%dtls	<unknown feature>
+%ssty	<unknown feature>
+
+
+\subsection{Example for schola math}
+
+
+\noindent\fbox{%
+\begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-2\fboxsep-2\fboxrule}
+\textbf{Theorem 1 (Residue Theorem).}
+Let $f$ be analytic in the region $G$ except for the isolated singularities $a_1,a_2,\ldots,a_m$. If $\gamma$ is a closed rectifiable curve in $G$ which does not pass through any of the points $a_k$ and if $\gamma\approx 0$ in $G$ then
+%
+\[
+\mathop{\symup{Res}}\limits_{z=a}f(z) = \mathop{\mathrm{Res}}\limits_a f 
+ = \frac{1}{2\pi\symup{i}} \int\limits_C f(z)\,\symup dz,
+\]
+%
+where $C\subset D\backslash\{a\}$ is a closed line 
+$ n(C,a)=1$ (e.\,g. a counterclockwise circle loop).
+
+\medskip 
+$\symup{A} \Lambda \Delta \nabla \symup{B C D} \Sigma \symup{E F} \Gamma \symup{G H I J} K L M N O
+  \Theta \Omega \symup{P} \Phi \Pi \Xi \mathtt{Q R S T} U V W X Y \Upsilon \Psi \symup{Z}$ 
+$\mathsf{ABCDabcd1234}$
+
+$a\alpha b \beta c \partial d \delta e \epsilon \varepsilon f \zeta \xi g \gamma h \hbar \iota i \imath j
+k \kappa l \ell \lambda m n \eta \theta \vartheta o \sigma \varsigma \phi \varphi \wp p
+\rho \varrho q r s t \tau \pi u \mu \nu v \upsilon w \omega \varpi $ 
+
+$xyz \infty \propto \emptyset y=f(x)$ 
+\hfill$\sum\int\prod\displaystyle~\prod\int\sum~
+ \textstyle\sum_a^b\int_a^b\prod_a^b~ \displaystyle\sum_a^b\int\limits_a^b\prod_a^b$
+
+\boldmath
+$\symup{A} \Lambda \Delta \nabla \symup{B C D} \Sigma \symup{E F} \Gamma \symup{G H I J} K L M N O
+  \Theta \Omega \symup{P} \Phi \Pi \Xi \mathtt{Q R S T} U V W X Y \Upsilon \Psi \symup{Z}$ 
+$\mathsf{ABCDabcd1234}$
+
+$a\alpha b \beta c \partial d \delta e \epsilon \varepsilon f \zeta \xi g \gamma h \hbar \iota i \imath j
+k \kappa l \ell \lambda m n \eta \theta \vartheta o \sigma \varsigma \phi \varphi \wp p
+\rho \varrho q r s t \tau \pi u \mu \nu v \upsilon w \omega \varpi $ 
+
+$xyz \infty \propto \emptyset y=f(x)$ 
+\hfill$\sum\int\prod\displaystyle~\prod\int\sum~
+ \textstyle\sum_a^b\int_a^b\prod_a^b~ \displaystyle\sum_a^b\int\limits_a^b\prod_a^b$
+\unboldmath
+\end{minipage}}
+
+
+There exists an optional argument \texttt{math} for setting features only for the math font,
+for example \texttt{+aalt} for slightly wider characters:
+
+
+\begin{externalDocument}[
+% grfOptions={width=0.5\linewidth},
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=true,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+% showFilename,
+% align=\centering,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage{schola-otf}
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+ $\alpha\beta\gamma\delta\Delta\epsilon\varepsilon\zeta
+ \eta\theta\Theta\vartheta\iota\kappa\lambda\Lambda\mu
+ \nu\xi\Xi\pi\Pi\varpi\rho\varrho\sigma\Sigma\varsigma
+ \tau\upsilon\Upsilon\phi\Phi\varphi\chi\psi\Psi\omega
+ \Omega$
+
+{\setmathfont[Script=Math,RawFeature=+aalt]{texgyreschola-math.otf}
+ $\alpha\beta\gamma\delta\Delta\epsilon\varepsilon\zeta
+ \eta\theta\Theta\vartheta\iota\kappa\lambda\Lambda\mu
+ \nu\xi\Xi\pi\Pi\varpi\rho\varrho\sigma\Sigma\varsigma
+ \tau\upsilon\Upsilon\phi\Phi\varphi\chi\psi\Psi\omega
+ \Omega$
+} 
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+
+\subsection{Integrals}
+If you do not like the small integral symbols from Schola then use the package
+option \Loption{libertinus}. Then these symbols are taken from Libertinus Math.
+
+
+\begin{externalDocument}[
+ frame,compiler=lualatex,
+ crop,
+ force=true,
+ runs=2,code,docType=latex,
+ frame,
+ usefancyvrb,
+% lstOptions={columns=flexible}
+]{Schola}
+\documentclass{article}
+\pagestyle{empty}
+%StartVisiblePreamble
+\usepackage[libertinus]{schola-otf}% use integrals from Libertinus
+%StopVisiblePreamble
+\begin{document}
+The integrals from Libertinus Math:
+\[ \int_\gamma\iint\iiint\iiiint\oint\oiint\oiiint\frac{f(x)}{z-a} \]
+
+The default integrals from Schola:
+\setmathfont{texgyreschola-math.otf}
+\[ \int_\gamma\iint\iiint\iiiint\oint\oiint\oiiint\frac{f(x)}{z-a} \]
+\end{document}
+\end{externalDocument}
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+\clearpage
+\newgeometry{margin=1cm,bmargin=2cm}
+
+\section{The font list of Schola Regular}
+
+\begin{multicols}{5}
+\begin{luacode*}
+ local f = fontloader.open('/Users/voss/Links/fonts/opentype/public/tex-gyre/texgyreschola-regular.otf')
+ print("Max glyphs: "..f.glyphmax)
+ local glyphs = {}
+ for i = 0, f.glyphmax - 1 do
+	local g = f.glyphs[i]
+	if g then
+ 	 table.insert(glyphs, {name = g.name, unicode = g.unicode})
+	end
+ end
+ table.sort(glyphs, function (a,b) return (a.unicode < b.unicode) end)
+ for i = 1, #glyphs do
+  tex.sprint('\\scriptsize'..glyphs[i].unicode .. ': ')
+  if (glyphs[i].unicode > 0) then
+   tex.sprint('{\\char' .. glyphs[i].unicode .. '}');
+  end
+  tex.sprint(' {\\scriptsize (')
+  tex.sprint(-2, glyphs[i].name)
+  tex.sprint(')}\\\\')
+ end
+ fontloader.close(f)
+\end{luacode*}
+\end{multicols}
+
+
+
+
+\section{The font list of Schola Math}
+
+
+\begingroup
+\catcode`\%=12
+\gdef\perCent{%}
+\endgroup
+
+%\UnicodeMathSymbol{"00021}{\mathexclam        }{\mathclose}{exclamation mark}%
+\begin{multicols}{3}
+\def\UnicodeMathSymbol#1#2#3#4{\scriptsize\texttt{#1}: $#2{}$ (#4) \\}
+\input{unicode-math-table}
+\end{multicols}
+
+
+\clearpage\restoregeometry
+
+\printindex
+
+
+
+
+\end{document}


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/schola-otf/schola-otf-doc.tex
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/schola-otf/schola-otf.sty
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/schola-otf/schola-otf.sty	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/schola-otf/schola-otf.sty	2022-10-17 20:22:19 UTC (rev 64734)
@@ -0,0 +1,301 @@
+%% $Id: schola-otf.sty 636 2022-10-17 05:56:11Z herbert $
+%%
+%% This file is distributed under the terms of the LaTeX Project Public
+%% License from CTAN archives in directory macros/latex/base/lppl.txt.
+%% Either version 1.3 or, at your option, any later version.
+%%
+%
+\ProvidesPackage{schola-otf}[%
+ 2022/10/17 v. 0.01 (Herbert Voss) Supports TeX Gyre schola fonts for lualatex and xelatex.] 
+
+\RequirePackage{iftex,xkeyval,textcomp}
+
+\newif\ifschola at lining \schola at liningtrue
+\newif\ifschola at tabular \schola at tabulartrue
+\newif\ifschola at usefilenames \schola at usefilenamestrue
+\newif\ifschola at nomath \schola at nomathfalse
+\newif\ifschola at libertinus \schola at libertinusfalse
+
+\DeclareOptionX{lining}[true]{\@nameuse{schola at lining#1}}
+\DeclareOptionX{nf}[true]{\@nameuse{schola at lining#1}}
+\DeclareOptionX{lf}[true]{\@nameuse{schola at lining#1}}
+\DeclareOptionX{oldstyle}[true]{\@nameuse{if#1}\schola at liningfalse\else\schola at liningtrue\fi}
+\DeclareOptionX{osf}[true]{\@nameuse{if#1}\schola at liningfalse\else\schola at liningtrue\fi}
+\DeclareOptionX{libertinus}[true]{\@nameuse{schola at libertinus#1}}
+
+\newcommand*\scholaMM at feature{}
+\DeclareOptionX{math}[]{\renewcommand*\scholaMM at feature{#1}}
+\DeclareOptionX{nomath}[true]{\@nameuse{schola at nomath#1}}
+
+\DeclareOptionX{usefilenames}[true]{\@nameuse{schola at usefilenames#1}}
+
+\DeclareOptionX{tabular}[true]{\@nameuse{schola at tabular#1}}
+\DeclareOptionX{t}[true]{\@nameuse{schola at tabular#1}}
+\DeclareOptionX{proportional}[true]{\@nameuse{if#1}\schola at tabularfalse\else\schola at tabulartrue\fi}
+\DeclareOptionX{p}[true]{\@nameuse{if#1}\schola at tabularfalse\else\schola at tabulartrue\fi}
+
+\newcommand*\scholaRM at scale{1} 
+\DeclareOptionX{ScaleRM}{\renewcommand*{\scholaRM at scale}{#1}}
+
+\def\schola at defaultfeatures{}
+\DeclareOptionX{defaultfeatures}{\def\schola at defaultfeatures{#1}}
+
+\ProcessOptionsX\relax
+
+\RequirePackage{unicode-math}
+
+\ifschola at lining
+  \def\schola at figurestyle{+lnum}
+\else
+  \def\schola at figurestyle{+onum}
+\fi
+
+\ifschola at tabular
+  \def\schola at figurealign{+tnum} 
+\else
+  \def\schola at figurealign{+pnum} 
+\fi
+
+\ifxetex\XeTeXtracingfonts=1\fi
+\defaultfontfeatures[\rmfamily,\sffamily]{
+   Ligatures = TeX ,
+   SmallCapsFeatures={Letters=SmallCaps},%    \ifluatex,Renderer=Basic\fi}, 
+   \schola at defaultfeatures
+}
+
+\ifschola at usefilenames
+%------------------------  filenames start -------------------------
+
+%texgyreschola-bold.otf		texgyreschola-italic.otf
+%texgyreschola-bolditalic.otf	texgyreschola-regular.otf
+
+
+\setmainfont{texgyreschola}[ 
+ RawFeature   = {\schola at figurealign;\schola at figurestyle},
+ Scale     = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont  = *-regular,
+ ItalicFont   = *-italic,
+ ItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-italic },
+ SlantedFont  = *-regular,
+ SlantedFeatures= {FakeSlant=0.2},
+ BoldFont    = *-bold,
+ BoldFeatures  = { SmallCapsFont = *-bold },
+ BoldItalicFont = *-bolditalic,
+ BoldItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-bolditalic },
+ BoldSlantedFont= *-bold,
+ BoldSlantedFeatures= {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = *-bold },
+ SmallCapsFont = *-regular,
+% SmallCapsFeatures={RawFeature=+smcp},
+ SmallCapsFeatures={Letters=SmallCaps}, 
+ Extension   = .otf 
+]
+
+\newfontfamily\schola{texgyreschola}[ 
+ RawFeature   = {\schola at figurealign;\schola at figurestyle},
+ Scale     = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont  = *-regular,
+ ItalicFont   = *-italic,
+ ItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-italic },
+ SlantedFont  = *-regular,
+ SlantedFeatures= {FakeSlant=0.2},
+ BoldFont    = *-bold,
+ BoldFeatures  = { SmallCapsFont = *-bold },
+ BoldItalicFont = *-bolditalic,
+ BoldItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-bolditalic },
+ BoldSlantedFont= *-bold,
+ BoldSlantedFeatures= {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = *-bold },
+ SmallCapsFont = *-regular,
+% SmallCapsFeatures={RawFeature=+smcp},
+ SmallCapsFeatures={Letters=SmallCaps}, 
+ Extension   = .otf 
+]
+
+\newfontfamily\scholaOsF{texgyreschola}[
+ RawFeature   = {+onum},
+ Scale     = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont  = *-regular,
+ ItalicFont   = *-italic,
+ ItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-italic },
+ SlantedFont  = *-regular,
+ SlantedFeatures= {FakeSlant=0.2},
+ BoldFont    = *-bold,
+ BoldFeatures  = { SmallCapsFont = *-bold },
+ BoldItalicFont = *-bolditalic,
+ BoldItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-bolditalic },
+ BoldSlantedFont= *-bold,
+ BoldSlantedFeatures= {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = *-bold },
+ SmallCapsFont = *-regular,
+% SmallCapsFeatures={RawFeature=+smcp},
+ SmallCapsFeatures={Letters=SmallCaps}, 
+ Extension   = .otf 
+]
+
+\newfontfamily\scholaTLF{texgyreschola}[
+ RawFeature    = {+tnum;-onum},
+ Scale     = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont  = *-regular,
+ ItalicFont   = *-italic,
+ ItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-italic },
+ SlantedFont  = *-regular,
+ SlantedFeatures= {FakeSlant=0.2},
+ BoldFont    = *-bold,
+ BoldFeatures  = { SmallCapsFont = *-bold },
+ BoldItalicFont = *-bolditalic,
+ BoldItalicFeatures = { SmallCapsFont = *-bolditalic },
+ BoldSlantedFont= *-bold,
+ BoldSlantedFeatures= {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = *-bold },
+ SmallCapsFont = *-regular,
+% SmallCapsFeatures={RawFeature=+smcp},
+ SmallCapsFeatures={Letters=SmallCaps}, 
+ Extension   = .otf 
+]
+%------------------------  filenames stop -------------------------
+\else
+%------------------------  symbolic names start -------------------------
+\setmainfont{TeX Gyre Schola}[ 
+ RawFeature    = {\schola at figurealign,\schola at figurestyle},
+ Scale       = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont    = * Regular,
+ SlantedFont    = * Regular,
+ SlantedFeatures  = {FakeSlant=0.2},
+ ItalicFont    = * Italic,
+ ItalicFeatures  = { SmallCapsFont = * Italic },
+ BoldFont     = * Bold, 
+ BoldFeatures   = { SmallCapsFont = * Bold },
+ BoldItalicFont  = * Bold Italic,
+ BoldItalicFeatures= { SmallCapsFont = * Bold Italic },
+ SmallCapsFont   = * Regular,
+ SmallCapsFeatures = {RawFeature=+smcp},
+ BoldSlantedFont  = * Bold,
+ BoldSlantedFeatures = {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = * Bold },
+ SmallCapsFeatures = {Letters=SmallCaps}, 
+]
+\newfontfamily\schola{TeX Gyre Schola}[
+ RawFeature    = {\schola at figurealign,\schola at figurestyle},
+ Scale       = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont    = * Regular,
+ SlantedFont    = * Regular,
+ SlantedFeatures  = {FakeSlant=0.2},
+ ItalicFont    = * Italic,
+ ItalicFeatures  = { SmallCapsFont = * Italic },
+ BoldFont     = * Bold, 
+ BoldFeatures   = { SmallCapsFont = * Bold },
+ BoldItalicFont  = * Bold Italic,
+ BoldItalicFeatures= { SmallCapsFont = * Bold Italic },
+ SmallCapsFont   = * Regular,
+ SmallCapsFeatures = {RawFeature=+smcp},
+ BoldSlantedFont  = * Bold,
+ BoldSlantedFeatures = {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = * Bold },
+ SmallCapsFeatures = {Letters=SmallCaps}, 
+]
+\newfontfamily\scholaOsF{TeX Gyre Schola}[
+ RawFeature    = {OldStyle,Proportional},
+ Scale       = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont    = * Regular,
+ SlantedFont    = * Regular,
+ SlantedFeatures  = {FakeSlant=0.2},
+ ItalicFont    = * Italic,
+ ItalicFeatures  = { SmallCapsFont = * Italic },
+ BoldFont     = * Bold, 
+ BoldFeatures   = { SmallCapsFont = * Bold },
+ BoldItalicFont  = * Bold Italic,
+ BoldItalicFeatures= { SmallCapsFont = * Bold Italic },
+ SmallCapsFont   = * Regular,
+ SmallCapsFeatures = {RawFeature=+smcp},
+ BoldSlantedFont  = * Bold,
+ BoldSlantedFeatures = {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = * Bold },
+ SmallCapsFeatures = {Letters=SmallCaps}, 
+]
+
+\newfontfamily\scholaTLF{TeX Gyre Schola}[
+ RawFeature    = {Lining,Monospaced},
+ Scale       = \scholaRM at scale ,
+ UprightFont    = * Regular,
+ SlantedFont    = * Regular,
+ SlantedFeatures  = {FakeSlant=0.2},
+ ItalicFont    = * Italic,
+ ItalicFeatures  = { SmallCapsFont = * Italic },
+ BoldFont     = * Bold, 
+ BoldFeatures   = { SmallCapsFont = * Bold },
+ BoldItalicFont  = * Bold Italic,
+ BoldItalicFeatures= { SmallCapsFont = * Bold Italic },
+ SmallCapsFont   = * Regular,
+ SmallCapsFeatures = {RawFeature=+smcp},
+ BoldSlantedFont  = * Bold,
+ BoldSlantedFeatures = {FakeSlant=0.2, SmallCapsFont = * Bold },
+ SmallCapsFeatures = {Letters=SmallCaps}, 
+]
+
+\fi
+%------------------------  symbolic names stop -------------------------
+
+\ifschola at nomath\else
+ \typeout{*************************************^^J%
+      * Using schola math       *^^J%
+      *************************************}%
+ \setmathfont{texgyreschola-math.otf}[AutoFakeBold,RawFeature=\scholaMM at feature]
+ \ifschola at libertinus
+  \setmathfont{LibertinusMath-Regular.otf}[AutoFakeBold,RawFeature=\scholaMM at feature,
+  	range={\int,\iint,\iiint,\iiiint,\oint,\oiint,\oiiint}]
+ \fi	
+\fi
+
+\def\sufigures{\addfontfeatures{VerticalPosition=Superior}}
+\DeclareTextFontCommand{\textsup}{\sufigures}
+\DeclareTextFontCommand{\textinit}{\scholaInitials}% Initials
+
+\def\Lsup#1{{\addfontfeature{RawFeature=+sups}#1}}
+\def\Lsinf#1{{\addfontfeature{RawFeature=+sinf}#1}}
+\def\Land{{\addfontfeature{RawFeature=+ss06}\&}}
+
+\def\Lcase#1{{\addfontfeature{RawFeature=case}#1}}
+\def\LCASE{\@ifnextchar-\L at CASE\L@@CASE}
+\def\L at CASE-{\addfontfeature{RawFeature=-case}}
+\def\L@@CASE#1{\addfontfeature{RawFeature=+case}\ifx#1+\else#1\fi}
+
+\def\Lfrac#1{{\addfontfeature{RawFeature=+frac}#1}}
+\def\LFRAC{\@ifnextchar-\L at FRAC\L@@FRAC}
+\def\L at FRAC-{\addfontfeature{RawFeature=-frac}}
+\def\L@@FRAC#1{\addfontfeature{RawFeature=+frac}\ifx#1+\else#1\fi}
+
+\def\Lcpsp#1{{\addfontfeature{RawFeature=+cpsp}#1}}
+\def\LCPSP{\@ifnextchar-\L at CPSP\L@@CPSP}
+\def\L at CPSP-{\addfontfeature{RawFeature=-cpsp}}
+\def\L@@CPSP#1{\addfontfeature{RawFeature=+cpsp}\ifx#1+\else#1\fi}
+
+\def\Lss#1#2#3{{\addfontfeature{RawFeature=+ss#1#2}#3}}
+\def\LSS#1#2{\addfontfeature{RawFeature=+ss#1#2}}
+
+\def\Lctosc#1{{\addfontfeature{RawFeature=+c2sc}#1}}
+\def\LCtoSC{\@ifnextchar-\L at CtoSC\L@@CtoSC}
+\def\L at CtoSC-{\addfontfeature{RawFeature=-c2sc}}
+\def\L@@CtoSC#1{\addfontfeature{RawFeature=+c2sc}\ifx#1+\else#1\fi}
+
+\def\Lctosmcp#1{{\addfontfeature{RawFeature={+c2sc,+smcp}}#1}}
+\def\LCtoSMCP{\@ifnextchar-\L at CtoSMCP\L@@CtoSMCP}
+\def\L at CtoSMCP-{\addfontfeature{RawFeature={-c2sc,-smcp}}}
+\def\L@@CtoSMCP#1{\addfontfeature{RawFeature={+c2sc,+smcp}}\ifx#1+\else#1\fi}
+
+\def\Lsalt#1{{\addfontfeature{RawFeature=+salt}#1}}
+\def\LSALT{\@ifnextchar-\L at SALT\L@@SALT}
+\def\L at SALT-{\addfontfeature{RawFeature=-salt}}
+\def\L@@SALT#1{\addfontfeature{RawFeature=+salt}\ifx#1+\else#1\fi}
+
+\def\Lliga#1{{\addfontfeature{RawFeature=+liga}#1}}
+\def\LLIGA{\@ifnextchar-\L at LIGA\L@@LIGA}
+\def\L at LIGA-{\addfontfeature{RawFeature=-liga}}
+\def\L@@LIGA#1{\addfontfeature{RawFeature=+liga}\ifx#1+\else#1\fi}
+
+
+\def\Lhlig#1{{\addfontfeature{RawFeature=+hlig}#1}}
+\def\LHLIG{\@ifnextchar-\L at HLIG\L@@HLIG}
+\def\L at HLIG-{\addfontfeature{RawFeature=-hlig}}
+\def\L@@HLIG#1{\addfontfeature{RawFeature=+hlig}\ifx#1+\else#1\fi}
+
+\def\Ldlig#1{{\addfontfeature{RawFeature=+dlig}#1}}
+\def\LDLIG{\@ifnextchar-\L at DLIG\L@@DLIG}
+\def\L at DLIG-{\addfontfeature{RawFeature=-dlig}}
+\def\L@@DLIG#1{\addfontfeature{RawFeature=+dlig}\ifx#1+\else#1\fi}
+
+\endinput
+


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/schola-otf/schola-otf.sty
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Modified: trunk/Master/tlpkg/bin/tlpkg-ctan-check
===================================================================
--- trunk/Master/tlpkg/bin/tlpkg-ctan-check	2022-10-17 20:20:12 UTC (rev 64733)
+++ trunk/Master/tlpkg/bin/tlpkg-ctan-check	2022-10-17 20:22:19 UTC (rev 64734)
@@ -708,7 +708,7 @@
   sapthesis sasnrdisplay sauerj
   sauter sauterfonts saveenv savefnmark savesym savetrees
   scale scalebar scalerel scanpages
-  schedule schemabloc schemata scholax schooldocs
+  schedule schemabloc schemata schola-otf scholax schooldocs
   schulmathematik sclang-prettifier
   schule schulschriften schwalbe-chess
   sciposter scientific-thesis-cover scontents

Modified: trunk/Master/tlpkg/libexec/ctan2tds
===================================================================
--- trunk/Master/tlpkg/libexec/ctan2tds	2022-10-17 20:20:12 UTC (rev 64733)
+++ trunk/Master/tlpkg/libexec/ctan2tds	2022-10-17 20:22:19 UTC (rev 64734)
@@ -1265,6 +1265,7 @@
 'sansmathaccent',   "&MAKEflatten",
 'sansmathfonts',    "&MAKEflatten",
 'scholax',		"&MAKEflatten",
+ 'schola-otf',	 "&MAKEflatten",
 'schulschriften',   "&MAKEflatten",
 'schwell',       "die 'skipping, use gothic'",
 'scientifixpaper',   "die 'skipping, noinfo license'",

Modified: trunk/Master/tlpkg/tlpsrc/collection-fontsextra.tlpsrc
===================================================================
--- trunk/Master/tlpkg/tlpsrc/collection-fontsextra.tlpsrc	2022-10-17 20:20:12 UTC (rev 64733)
+++ trunk/Master/tlpkg/tlpsrc/collection-fontsextra.tlpsrc	2022-10-17 20:22:19 UTC (rev 64734)
@@ -297,6 +297,7 @@
 depend sansmathfonts
 depend sauter
 depend sauterfonts
+depend schola-otf
 depend scholax
 depend schulschriften
 depend semaphor

Added: trunk/Master/tlpkg/tlpsrc/schola-otf.tlpsrc
===================================================================


More information about the tex-live-commits mailing list.