texlive[62550]

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Wed Mar 9 22:10:39 CET 2022


Revision: 62550
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=62550
Author:  karl
Date:   2022-03-09 22:10:39 +0100 (Wed, 09 Mar 2022)
Log Message:
-----------
kaytannollista-latexia (9mar22) (branch)

Modified Paths:
--------------
  branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/README.md
  branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kaytannollista-latexia.pdf
  branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kirjallisuutta.bib
  branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-asetukset.tex
  branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-merkintakieli.tex
  branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/versio.tex

Modified: branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/README.md
===================================================================
--- branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/README.md	2022-03-09 21:10:24 UTC (rev 62549)
+++ branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/README.md	2022-03-09 21:10:39 UTC (rev 62550)
@@ -145,3 +145,5 @@
  - Mahdollisesti käsitellään wrapfig-paketti (myös wrapfig2).
  - Uusi `fi-x-school`-tavutuskaava.
  - Mittojen käsittelyn yhteydessä voisi käsitellä calc-paketin.
+ - Babelin versiossa 3.70 on ominaisuus, joka hoitaa automaattisesti
+  yhdysmerkin oikein tilanteessa "pakastekaapit ja -arkut".

Modified: branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kaytannollista-latexia.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kirjallisuutta.bib
===================================================================
--- branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kirjallisuutta.bib	2022-03-09 21:10:24 UTC (rev 62549)
+++ branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/kirjallisuutta.bib	2022-03-09 21:10:39 UTC (rev 62550)
@@ -76,3 +76,13 @@
  pages =      {10-14},
  url =       {https://www.skrolli.fi/numerot/2015-3/}
 }
+
+ at book{kaijanaho,
+ author =     {Kaijan\-aho, Antti-Juhani},
+ title =      {Latex ja AMS-Latex},
+ subtitle =    {Opus asiatekstin ladonnasta},
+ date =      1998,
+ publisher =    {Jyväskylän yli\-opiston atk-keskus},
+ url =       {http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7159-5},
+ langid =     {finnish}
+}

Modified: branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-asetukset.tex
===================================================================
--- branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-asetukset.tex	2022-03-09 21:10:24 UTC (rev 62549)
+++ branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-asetukset.tex	2022-03-09 21:10:39 UTC (rev 62550)
@@ -2312,10 +2312,9 @@
 
 \noindent
 Kirjoittajan ei tarvitse itse käyttää edellä mainittuja komentoja kuten
-\komento{englishfont}, \komento{greekfont} jne. Riittää, että
-kirjoittaja käyttää vain kielenvaihtokomentoja, ja fontti vaihtuu
-samalla itsestään, jos vain kohdekielelle ja \=/kirjainperheelle on
-määritelty sopiva fonttikomento.
+\komento{englishfont}, \komento{greekfont} jne. Kirjoittaja käyttää vain
+kielenvaihtokomentoja, ja fonttikin vaihtuu samalla itsestään, jos vain
+kohdekielelle ja \=/kirjainperheelle on määritelty sopiva fonttikomento.
 
 \subsection{Babel}
 
@@ -2479,24 +2478,19 @@
 \subsection{Yksittäisten sanojen tavutus}
 \label{luku/tavutuksen-merkit}
 
-Tietyt sanassa mukana olevat merkit kytkevät muut tavutussäännöt pois
-päältä ja muuttavat sanan tavutuksen yksilölliseksi. Jos sanassa on
-mukana yksikin tavutusvihje (\komento{-}), yhdysmerkki (\koodi{\=/}),
+Tietyt sanassa mukana olevat merkit kytkevät tavalliset tavutussäännöt
+pois päältä. Jos sanassa on mukana yksikin yhdysmerkki (\koodi{\=/}),
 lyhyt ajatusviiva (\mbox{\koodi{--}}) tai pitkä ajatusviiva
-(\mbox{\koodi{---}}), sana katkaistaan vain näiden kohdalta tai
-jälkeen.\footnote{Kielipaketti \paketti{polyglossia} ja Tex toimivat
- tekstissä kuvatulla tavalla. Sen sijaan \paketti{babel}\-/ paketti
- määrittelee ainakin suomen kielelle tavutusvihjeen (\komento{-})
- siten, että se sallii sanan tavutuksen muistakin kohdista kuin
- tavutusvihjeen kohdalta. Tavutusvihjeen molemmin puolin sanan osat
- tavutetaan yleisten sääntöjen mukaisesti, ellei tavutuksen estäviä
- merkkejä kuten yhdysmerkkejä tai ajatusviivoja ole.}
+(\mbox{\koodi{---}}), sana katkaistaan vain näiden merkkien jälkeen, eli
+muut tavutuskohdat kytketään pois käytöstä.
 
-Myös Unicoden ajatusviivamerkit \uctunnus{u+2013 en dash} ja
-\uctunnus{u+2014 em dash} toimivat, mutta ne ovat käyttäytyneet
-tavutuksen kannalta eri tavalla Lualatex\-/\ ja Xelatex\-/ kääntäjillä.
-Yhteensopivuussyistä kannattanee välttää Unicoden ajatusviivoja Latex\-/
-lähdetiedostossa.
+Myös tavutusvihje (\komento{-}) käyttäytyy yleensä samoin: jos sanassa
+on mukana yksikin tavutusvihje, tavalliset tavutuskohdat kytkeytyvät
+pois käytöstä, ja sana katkaistaan vain tavutusvihjeiden kohdalta sekä
+edellä mainittujen viivavälimerkkien jälkeen. Kielipaketti
+\paketti{babel} käyttäytyy kuitenkin suomen kielessä eri tavoin. Se
+määrittelee suomen kielelle tavutusvihjeen siten, että se sallii sanan
+tavutuksen muistakin kohdista kuin tavutusvihjeen kohdalta.
 
 \leijutlk{
  \begin{tabular}{lll}
@@ -2505,35 +2499,54 @@
   & \ots{Tavutus}
   & \ots{Merkitys} \\
   \midrule
+
   \koodi{matkustaa}
   & mat\tavukohta kus\tavukohta taa
   & tavutus kaikista kohdista \\
+
   \koodi{matkus\komento{-}taa}
   & matkus\tavukohta taa
   & vain tavutusvihjeen kohdalta \\
+
+  \koodi{matkus\komento{-}taa}
+  & mat\tavukohta kus\tavukohta taa
+  & (\paketti{babel} ja suomen kieli) \\
+
   \koodi{matka-aika}
   & matka-\tavukohta aika
   & vain yhdysmerkin jälkeen \\
+
   \koodi{matka-ai\komento{-}ka}
   & matka-\tavukohta ai\tavukohta ka
   & vain yhdysmerkki ja tavutusvihje \\
+
   \koodi{Oulu--Rovaniemi}
   & Oulu--\tavukohta Rovaniemi
   & vain ajatusviivan jälkeen \\
+
   \koodi{Oulu--Rova\komento{-}niemi}
   & Oulu--\tavukohta Rova\tavukohta niemi
   & vain ajatusviiva ja tavutusvihje \\
+
+  \koodi{Oulu--Rova\komento{-}niemi}
+  & Oulu--\tavukohta Rova\tavukohta nie\tavukohta mi
+  & (\paketti{babel} ja suomen kieli) \\
+
   \koodi{matka-}
   & matka-
   & ei tavutuskohtia \\
+
   \koodi{-aika}
   & -\tavukohta aika
   & vain yhdysmerkin jälkeen \\
+
   \bottomrule
  \end{tabular}
 }{
  \caption{Tavutusvihjeen, yhdysmerkin ja ajatusviivan vaikutus
-  tavutukseen}
+  tavutukseen. \paketti{babel}\-/ kielipaketin tavutusvihje
+  (\komento{-}) ei suomen kielessä estä sanan tavutusta muista
+  kohdista}
  \label{tlk/tex-tavutus}
 }
 
@@ -2555,9 +2568,9 @@
 \subsection{Tavutuksen sallivia ja sitovia merkkejä}
 \label{luku/tavutus-sallivat-sitovat}
 
-Unicode\-/merkistön sitova yhdysmerkki \uctunnus{u+2011 non\-/breaking
+Unicode\-/merkistön sitova yhdysmerkki \uctunnus{u+2011 non\-/ breaking
  hyphen} näkyy tavallisena yhdysmerkkinä, mutta se estää sanan
-katkaisemisen yhdysmerkin vierestä. \uctunnus{u+2011}\-/merkkiä voi siis
+katkaisemisen yhdysmerkin vierestä. \uctunnus{u+2011}\-/merkkiä voi
 käyttää, mutta se ei ole aina toiminut luotettavasti eikä
 yhdenmukaisesti eri kääntäjissä. Yhteensopivuussyistä voi olla järkevää
 käyttää muita vaihtoehtoja sitovalle yhdysmerkille.
@@ -2761,9 +2774,8 @@
 \komento{discretionary}\-/komennolla voi luoda myös tavutuskohtia,
 joihin ei ilmesty yhdysmerkkiä eikä mitään muutakaan merkkiä
 katkaisutilanteessa. Tämä vastaa kielipakettien tavutusvihjettä
-\koodi{\textquotedbl\textquotedbl} (luku \ref{luku/tavutus-muut}).
-\komento{discretionary}\-/ komennolla sama toteutetaan jättämällä kaikki
-argumentit tyhjäksi:
+\koodi{\textquotedbl\textquotedbl}. \komento{discretionary}\-/
+komennolla sama toteutetaan jättämällä kaikki argumentit tyhjäksi:
 
 \komentoi{discretionary}
 \begin{koodilohkosis}
@@ -2786,23 +2798,22 @@
 
 \noindent
 Tavutuksen suunnittelussa ja tutkimisessa voi auttaa
-\pakettictan{showhyphens}\-/ paketti, jonka lataamalla kaikki
-tavutuskohdat tulevat näkyviin. Dokumentin kaikkien sanojen
-tavutuskohtiin piirretään ohut punainen pystyviiva. Tämä paketti
-hyödyntää Lualatex\-/kääntäjän ominaisuuksia, eikä se siis toimi muiden
-kääntäjien kanssa.
+\pakettictan{showhyphens}\-/ paketti. Kun paketti on ladattuna, kaikkien
+sanojen mahdollisiin tavutuskohtiin ladotaan ohut punainen pystyviiva.
+Paketti hyödyntää Lualatex\-/ kääntäjän ominaisuuksia, eikä se siis
+toimi muiden kääntäjien kanssa.
 
 \subsection{Suomen kielen tavutus}
 
-Texin kirjainyhdistelmiin perustuvat tavutussäännöt eivät yksinään riitä
-suomen kieleen, ja esimerkiksi yhdyssanojen rajakohdat tuottavat usein
-ongelmia. Sana \emph{alku\-osa} katkaistaan Latexissa kohdista
-\emph{al-kuo-sa}. Se on kyllä oikein tavurakenteen kannalta mutta
-käytännössä ongelmallinen. Tässä ei ole kyse \emph{uo}\-/ diftongista
-eli samaan tavuun kuuluvista vokaaleista, vaan yhdyssanan rajalla on
-myös tavutuskohta (\emph{al-ku-o\=/sa}). Lisäksi sanaa ei saisi
-katkaista siten, että siitä jää yksittäinen kirjain eri riville (ei:
-\emph{o\=/sa}).
+Texin kirjainyhdistelmiin perustuvat tavutussäännöt eivät yksinään ole
+tarpeeksi älykkäitä suomen kieleen, ja esimerkiksi yhdyssanojen
+rajakohdat tuottavat usein ongelmia. Sana \emph{alku\-osa} katkaistaan
+Latexissa kohdista \emph{al-kuo-sa}. Se on kyllä oikein tavurakenteen
+kannalta mutta käytännössä ongelmallinen. Tässä ei ole kyse \emph{uo}\-/
+diftongista eli samaan tavuun kuuluvista vokaaleista, vaan yhdyssanan
+rajalla on myös tavutuskohta (\emph{al-ku-o\=/sa}). Lisäksi sanaa ei
+saisi katkaista siten, että siitä jää yksittäinen kirjain eri riville
+(ei: \emph{o\=/sa}).
 
 Parasta olisi katkaista suomen kielen yhdyssanat vain yhdysosien välistä
 (\emph{alku-osa}). Muualtakin voi katkaista (\emph{al-ku-osa}), kunhan
@@ -2832,12 +2843,11 @@
 rivittämiseen. Voi syntyä liian suuria sanavälejä, tai joistakin
 riveistä tulee ylipitkiä, eli ne yltävät marginaalin puolelle.
 
-Tavutuskohtia voi lisätä sopiviin kohtiin tavutusvihjeillä
-(\komento{-}). Vaihtoehtoisesti kaikki yleisten tavutussääntöjen
-mukaiset tavutuskohdat saa käyttöön \paketti{extdash}\-/ paketin
-välimerkkikomennoilla (taulukko \ref{tlk/extdash}). Seuraavassa
-esimerkissä on tavutuksen hallintaa sanalle
-\emph{Molo\-tov--Ribben\-trop-sopi\-mus}:
+Tavutuskohtia voi lisätä sopiviin kohtiin tavutusvihjeillä.
+Vaihtoehtoisesti kaikki yleisten tavutussääntöjen mukaiset tavutuskohdat
+saa käyttöön \paketti{extdash}\-/ paketin välimerkkikomennoilla
+(taulukko \ref{tlk/extdash}). Seuraavassa esimerkissä on tavutuksen
+hallintaa sanalle \emph{Molo\-tov--Ribben\-trop-sopi\-mus}:
 
 \komentoi{-}
 \komentoi{--}

Modified: branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-merkintakieli.tex
===================================================================
--- branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-merkintakieli.tex	2022-03-09 21:10:24 UTC (rev 62549)
+++ branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/luku-merkintakieli.tex	2022-03-09 21:10:39 UTC (rev 62550)
@@ -408,10 +408,10 @@
 
 \noindent
 Myös Unicoden ajatusviivamerkit \uctunnus{u+2013 en dash} ja
-\uctunnus{u+2014 em dash} toimivat, mutta tavutuksen kannalta ne
-käyttäytyvät eri tavoin Lualatex\-/\ ja Xelatex\-/kääntäjillä.
+\uctunnus{u+2014 em dash} toimivat, mutta tavutuksen kannalta ne ovat
+käyttäytyneet eri tavoin Lualatex\-/\ ja Xelatex\-/ kääntäjillä.
 Yhteensopivuussyistä on parasta tehdä ajatusviivat Latexin omilla
-merkintätavoilla eikä Unicode\-/merkeillä.
+merkintätavoilla eikä Unicode\-/ merkeillä.
 
 Silloin kun todella täytyy latoa kaksi tai kolme peräkkäistä
 yhdysmerkkiä, voi käyttää tasalevyistä fonttia

Modified: branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/versio.tex
===================================================================
--- branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/versio.tex	2022-03-09 21:10:24 UTC (rev 62549)
+++ branches/branch2021.final/Master/texmf-dist/doc/latex/kaytannollista-latexia/versio.tex	2022-03-09 21:10:39 UTC (rev 62550)
@@ -1 +1 @@
-\newcommand{\versio}{2022}
+\newcommand{\versio}{2022.3}More information about the tex-live-commits mailing list.