texlive[59300] Master/texmf-dist: aalok (21may21)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Fri May 21 23:08:34 CEST 2021


Revision: 59300
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=59300
Author:  karl
Date:   2021-05-21 23:08:33 +0200 (Fri, 21 May 2021)
Log Message:
-----------
aalok (21may21)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/aalok/README.txt
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/aalok/aalok.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/aalok/aalok.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/aalok/aalok.ins
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/aalok/aalok.cls

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/aalok/README.txt
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/aalok/README.txt	2021-05-21 21:08:21 UTC (rev 59299)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/aalok/README.txt	2021-05-21 21:08:33 UTC (rev 59300)
@@ -8,26 +8,31 @@
 --------------------------------------------------------------------------
 लाटेक्-वर्ग:    आलोक
 लेखक:     निरंजन
-आवृत्ती:     ०.२ (१३ फेब्रुवारी, २०२१)
+आवृत्ती:     ०.४ (२० मे, २०२१)
 वर्णन:      आलोक मराठी नियतकालिकाच्या अक्षरजुळणीकरिता लाटेक्-वर्ग.
 संग्राहिका:    https://gitlab.com/aalok/aalok-latex
 अडचणी:     https://gitlab.com/aalok/aalok-latex/-/issues
 परवाना:     आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.० किंवा त्यापुढील.
-दुवा -     https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
-       आणि
-       ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.० किंवा त्यापुढील
-       दुवा - https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+परवाना:     आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.०+
+       ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.०+
+       ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना. आवृत्ती १.३+
+       दुवे:
+       https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
+       https://www.gnu.org/licenses/gpl
+       https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3
 --------------------------------------------------------------------------
 Class:     aalok
 Author:     Niranjan
-Version:    0.2 (13 February, 2021)
+Version:    0.4 (20 May, 2021)
 Description:  LaTeX class for typesetting Aalok Marathi
    Journal.
 Repository:   https://gitlab.com/aalok/aalok-latex
 Bug tracker:  https://gitlab.com/aalok/aalok-latex/-/issues
 License:    `आलोक' copyleft license v1.0 or later.
+        GPL v3.0+
+        GFDL v1.3+
+        Links:
 https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
-        and
-        GPL v3.0+
 https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+        https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3
 --------------------------------------------------------------------------

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/aalok/aalok.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/aalok/aalok.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/aalok/aalok.dtx	2021-05-21 21:08:21 UTC (rev 59299)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/aalok/aalok.dtx	2021-05-21 21:08:33 UTC (rev 59300)
@@ -4,12 +4,17 @@
 % ---------------------------------------------------------------------------
 % लाटेक्-वर्ग:   आलोक
 % लेखक:     निरंजन
-% आवृत्ती:     ०.२
+% आवृत्ती:     ०.४
 % वर्णन:     आलोक मराठी नियतकालिकाच्या अक्षरजुळणीकरिता लाटेक्-वर्ग.
 % संग्राहिका:    https://gitlab.com/aalok/aalok-latex
 % अडचणी:    https://gitlab.com/aalok/aalok-latex/-/issues
-% परवाना:    आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.० किंवा त्यापुढील तसेच
-%        ग्नू पब्लिक परवाना आवृत्ती ३.०+
+% परवाना:     आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.०+
+%        ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.०+
+%        ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना. आवृत्ती १.३+
+%        दुवे:
+%        https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
+%        https://www.gnu.org/licenses/gpl
+%        https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3
 % ---------------------------------------------------------------------------
 % हे काम आलोक नित्यमुक्त परवाना तसेच ग्नू पब्लिक परवान्याच्या अटींचे पालन करून वितरित केले जाऊ
 % शकते तसेच सुधारले जाऊ शकते.
@@ -41,28 +46,33 @@
 --------------------------------------------------------------------------
 लाटेक्-वर्ग:    आलोक
 लेखक:     निरंजन
-आवृत्ती:     ०.२ (१३ फेब्रुवारी, २०२१)
+आवृत्ती:     ०.४ (२० मे, २०२१)
 वर्णन:      आलोक मराठी नियतकालिकाच्या अक्षरजुळणीकरिता लाटेक्-वर्ग.
 संग्राहिका:    https://gitlab.com/aalok/aalok-latex
 अडचणी:     https://gitlab.com/aalok/aalok-latex/-/issues
 परवाना:     आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.० किंवा त्यापुढील.
-दुवा -     https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
-       आणि
-       ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.० किंवा त्यापुढील
-       दुवा - https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+परवाना:     आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.०+
+       ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.०+
+       ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना. आवृत्ती १.३+
+       दुवे:
+       https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
+       https://www.gnu.org/licenses/gpl
+       https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3
 --------------------------------------------------------------------------
 Class:     aalok
 Author:     Niranjan
-Version:    0.2 (13 February, 2021)
+Version:    0.4 (20 May, 2021)
 Description:  LaTeX class for typesetting Aalok Marathi
    		Journal.
 Repository:   https://gitlab.com/aalok/aalok-latex
 Bug tracker:  https://gitlab.com/aalok/aalok-latex/-/issues
 License:    `आलोक' copyleft license v1.0 or later.
+        GPL v3.0+
+        GFDL v1.3+
+        Links:
 		https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana 
-        and
-        GPL v3.0+
-		https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt 
+		https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
+        https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3
 --------------------------------------------------------------------------
 %</readme>
 %<*internal>
@@ -70,8 +80,8 @@
 %</internal>
 %<*driver|class>
 \def\aalokName{aalok}
-\def\aalokVersion{०.२}
-\def\aalokDate{२०२१/०२/१३}
+\def\aalokVersion{०.४}
+\def\aalokDate{२०२१/०५/२०}
 \def\aalokDescription{आलोक लाटेक् आ. \aalokVersion}
 %</driver|class>
 %<*driver>
@@ -132,7 +142,7 @@
 \usepackage{hyperref}
 \hypersetup{%
  unicode,
- pdftitle={।। आलोक ।। (लाटेक्-वर्ग - आवृत्ती ०.२)},
+ pdftitle={।। आलोक ।। (लाटेक्-वर्ग - आवृत्ती ०.३)},
  pdfauthor={निरंजन},
  pdfsubject={आलोक मराठी नियतकालिकाच्या अक्षरजुळणीकरिता लाटेक्-वर्ग.},
  pdfkeywords={आलोक मराठी नियतकालिक},
@@ -142,7 +152,7 @@
  urlcolor=आलोकनिळा%
 }%
 \usepackage{expl3}
-\usepackage{l3pdf}
+\IfFileExists{l3pdf.sty}{\usepackage{l3pdf}}{}
 \ExplSyntaxOn
 \pdf_version_gset:n{2.0}
 \ExplSyntaxOff
@@ -337,8 +347,8 @@
 %<*class>   
 %  \end{macrocode}
 %  \begin{macrocode}
-\ProvidesClass{aalok}[2021/02/13 v0.2
-\aalokDescription]
+\ProvidesClass{aalok}[2021/05/20 v0.4
+आलोक लाटेक् आ. ०.४]
 %  \end{macrocode}
 % वरील आज्ञेसह पायाभूत माहिती पुरवण्यात आली.
 %  \begin{macrocode}
@@ -439,7 +449,7 @@
 % असणारी प्राचले वापरणे व ते न वापरल्यास डिजिटल आवृत्तीसाठीची प्राचले वापरणे वरील आज्ञांनी साधले.
 %  \begin{macrocode}
 \RequirePackage{expl3}
-\RequirePackage{l3pdf}
+\IfFileExists{l3pdf.sty}{\RequirePackage{l3pdf}}{}
 \ExplSyntaxOn
 \pdf_version_gset:n{2.0}
 \ExplSyntaxOff
@@ -446,7 +456,15 @@
 %  \end{macrocode}
 % आलोक नित्यमुक्त परवान्यातील अटीनुसार पीडीएफ् ह्या दस्तऐवजातील प्रकाराची १.७+ आवृत्ती
 % वापरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे वरील आज्ञांसह लाटेक्-च्या मूलभूत १.५ ह्या आवृत्तीऐवजी २.० ही
-% नवीनतम आवृत्ती वापरण्यात आली आहे.
+% नवीनतम आवृत्ती वापरण्यात आली आहे. उलरिके फिशर ह्यांनी नोंदवलेल्या
+% \href{https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana/-/issues/8}{तक्रारीनुसार}\footnote{नजरचुकीने
+% आलोक लाटेक्-वर्गाऐवजी आलोक नित्यमुक्त परवान्याच्या गिटपृष्ठावर ही तक्रार नोंदवली गेली, परंतु
+% आम्ही ह्या तक्रारीची नोंद नंतर आलोक लाटेक्-वर्गाच्या पृष्ठावरदेखील घेतली आहे. पाहा:
+% \url{https://gitlab.com/aalok/aalok-latex/-/issues/2}}
+% l3pdf हा आज्ञासंच टेक्-वितरणाचा भाग नाही व त्याच्या सर्व आज्ञा मूळ टेक्-आज्ञावलीतच समाविष्ट
+% केल्या आहेत, त्यामुळे त्या आज्ञासंचाचा वापर आवृत्ती ०.३पासून सोपाधिकासह करण्यात आला आहे. जर
+% आज्ञासंचाची धारिका टेक्-वितरणात असेल, तरच हा आज्ञासंच वापरला जाईल, अन्यथा टेक्-चालकासह
+% धारिका आपसूक चालवली जाईल.
 %  \begin{macrocode}
 \RequirePackage{expex}
 \RequirePackage{xcolor}
@@ -578,27 +596,9 @@
 % आलोक नियतकालिकातील लेखकांना ORCID वर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. आलोकच्या अंकात ORCID
 % क्रमांकांचा समावेश करण्यासाठी वरील आज्ञा समाविष्ट केल्या.
 %  \begin{macrocode}
-\newfontfamily{\गोटू}[%
-Script=Devanagari,%
-Renderer=Harfbuzz,%
-Language=Marathi%
-]%
-{Gotu}
-\newfontfamily{\यशोमुद्रा}[%
-Path=सामग्री/टंक/यशोमुद्रा/,%
-Language=Marathi,%
-Script=Devanagari,%
-Renderer=Harfbuzz%
-]%
-{Yashomudra-Italic.ttf}
-\newfontfamily{\मुक्त}[%
-Path=सामग्री/टंक/मुक्त/,%
-Language=Marathi,%
-Script=Devanagari,%
-Renderer=Harfbuzz,%
-Color=लाल%
-]%
-{Mukta-Regular.ttf}
+\दुसराटंक{\गोटू}{Gotu}
+\दुसराटंक{\यशोमुद्रा}{Yashomudra-Italic.ttf}[Path=सामग्री/टंक/यशोमुद्रा]
+\दुसराटंक{\मुक्त}{Mukta-Regular.ttf}[Path=सामग्री/टंक/मुक्त]
 %  \end{macrocode}
 % आलोकच्या मुखपृष्ठावर वापरला गेलेला गोटू हा टंक, अनुक्रमणिकेतील तिरक्या अक्षरांसाठी लागणारा
 % यशोमुद्रा हा टंक व नित्यमुक्त परवान्याच्या संहितेत लागणारा मुक्त हा टंक वरील आज्ञांसह पुरवण्यात
@@ -678,12 +678,6 @@
 %  \end{macrocode}
 % संदर्भसूची चालू पानावरच येण्याकरिता ही आज्ञा घडवण्यात आली आहे.
 %  \begin{macrocode}
-\sloppy
-\hyphenpenalty=10000
-\exhyphenpenalty=1000
-%  \end{macrocode}
-% शब्द अयोग्यरित्या तुटू नयेत, म्हणून वरील आज्ञा वापरण्यात आल्या आहेत. 
-%  \begin{macrocode}
 \def\parsecomma#1,#2\endparsecomma{\def\page at x{#1}\def\page at y{#2}}
 \tikzdeclarecoordinatesystem{पृष्ठ}{%
  \parsecomma#1\endparsecomma

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/aalok/aalok.ins
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/aalok/aalok.ins	2021-05-21 21:08:21 UTC (rev 59299)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/aalok/aalok.ins	2021-05-21 21:08:33 UTC (rev 59300)
@@ -7,7 +7,7 @@
 \preamble
 
 --------------------------------------------------------------------------
-लाटेक्-वर्ग आलोक आवृत्ती ०.१
+लाटेक्-वर्ग आलोक आवृत्ती ०.४
 © २०२१ निरंजन, आलोक मराठी नियतकालिक
 
 ह्या सामग्रीच्या वितरणाचे व प्रतिमुद्रणाचे अधिकार आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह मुक्त करण्यात येत
@@ -20,7 +20,7 @@
 
 https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
 --------------------------------------------------------------------------
-LaTeX Class aalok v0.1
+LaTeX Class aalok v0.4
 © 2021 Niranjan, Aalok Marathi Niyatkalik
 
 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
@@ -38,15 +38,17 @@
 --------------------------------------------------------------------------
 लाटेक्-वर्ग:    आलोक
 लेखक:     निरंजन
-आवृत्ती:     ०.१
+आवृत्ती:     ०.४
 वर्णन:      आलोक मराठी नियतकालिकाच्या अक्षरजुळणीकरिता लाटेक्-वर्ग.
 दुवा:      https://gitlab.com/aalok/aalok-latex
 अडचणी:     https://gitlab.com/aalok/aalok-latex/-/issues
 परवाना:     आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.०+
-        दुवा : https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
-        आणि
        ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.०+
-        दुवा : https://www.gnu.org/licenses/gpl
+        ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना. आवृत्ती १.३+
+        दुवे:
+        https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
+        https://www.gnu.org/licenses/gpl
+        https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3
 ---------------------------------------------------------------------------
 हे काम आलोक नित्यमुक्त परवान्याच्या (आवृत्ती १.० अथवा त्यापुढील) अटींचे पालन करून वितरित केले
 जाऊ शकते तसेच सुधारले जाऊ शकते.

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/aalok/aalok.cls
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/aalok/aalok.cls	2021-05-21 21:08:21 UTC (rev 59299)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/aalok/aalok.cls	2021-05-21 21:08:33 UTC (rev 59300)
@@ -7,7 +7,7 @@
 %% aalok.dtx (with options: `class')
 %% 
 %% --------------------------------------------------------------------------
-%% लाटेक्-वर्ग आलोक आवृत्ती ०.१
+%% लाटेक्-वर्ग आलोक आवृत्ती ०.४
 %% © २०२१ निरंजन, आलोक मराठी नियतकालिक
 %% 
 %% ह्या सामग्रीच्या वितरणाचे व प्रतिमुद्रणाचे अधिकार आलोक नित्यमुक्त परवान्यासह मुक्त करण्यात येत
@@ -20,7 +20,7 @@
 %% 
 %% https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
 %% --------------------------------------------------------------------------
-%% LaTeX Class aalok v0.1
+%% LaTeX Class aalok v0.4
 %% © 2021 Niranjan, Aalok Marathi Niyatkalik
 %% 
 %% This program is free software: you can redistribute it and/or modify
@@ -38,15 +38,17 @@
 %% --------------------------------------------------------------------------
 %% लाटेक्-वर्ग:    आलोक
 %% लेखक:     निरंजन
-%% आवृत्ती:     ०.१
+%% आवृत्ती:     ०.४
 %% वर्णन:      आलोक मराठी नियतकालिकाच्या अक्षरजुळणीकरिता लाटेक्-वर्ग.
 %% दुवा:      https://gitlab.com/aalok/aalok-latex
 %% अडचणी:     https://gitlab.com/aalok/aalok-latex/-/issues
 %% परवाना:     आलोक नित्यमुक्त परवाना. आवृत्ती १.०+
-%%        दुवा : https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
-%%        आणि
 %%        ग्नू पब्लिक परवाना. आवृत्ती ३.०+
-%%        दुवा : https://www.gnu.org/licenses/gpl
+%%        ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टेशन परवाना. आवृत्ती १.३+
+%%        दुवे:
+%%        https://gitlab.com/aalok/nityamukta-parwana
+%%        https://www.gnu.org/licenses/gpl
+%%        https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3
 %% ---------------------------------------------------------------------------
 %% हे काम आलोक नित्यमुक्त परवान्याच्या (आवृत्ती १.० अथवा त्यापुढील) अटींचे पालन करून वितरित केले
 %% जाऊ शकते तसेच सुधारले जाऊ शकते.
@@ -64,11 +66,11 @@
 %% ---------------------------------------------------------------------------
 %% 
 \def\aalokName{aalok}
-\def\aalokVersion{०.२}
-\def\aalokDate{२०२१/०२/१३}
+\def\aalokVersion{०.४}
+\def\aalokDate{२०२१/०५/२०}
 \def\aalokDescription{आलोक लाटेक् आ. \aalokVersion}
-\ProvidesClass{aalok}[2021/02/13 v0.2
-\aalokDescription]
+\ProvidesClass{aalok}[2021/05/20 v0.4
+आलोक लाटेक् आ. ०.४]
 \let\पुष्पसंख्या\@empty
 \def\पुष्प#1{%
  \def\पुष्पसंख्या{#1}%
@@ -155,7 +157,7 @@
 \fi
 \fi
 \RequirePackage{expl3}
-\RequirePackage{l3pdf}
+\IfFileExists{l3pdf.sty}{\RequirePackage{l3pdf}}{}
 \ExplSyntaxOn
 \pdf_version_gset:n{2.0}
 \ExplSyntaxOff
@@ -254,27 +256,9 @@
  \textcolor{orcidcolor}{\faIcon{orcid}}
  \fi
 }%
-\newfontfamily{\गोटू}[%
-Script=Devanagari,%
-Renderer=Harfbuzz,%
-Language=Marathi%
-]%
-{Gotu}
-\newfontfamily{\यशोमुद्रा}[%
-Path=सामग्री/टंक/यशोमुद्रा/,%
-Language=Marathi,%
-Script=Devanagari,%
-Renderer=Harfbuzz%
-]%
-{Yashomudra-Italic.ttf}
-\newfontfamily{\मुक्त}[%
-Path=सामग्री/टंक/मुक्त/,%
-Language=Marathi,%
-Script=Devanagari,%
-Renderer=Harfbuzz,%
-Color=लाल%
-]%
-{Mukta-Regular.ttf}
+\दुसराटंक{\गोटू}{Gotu}
+\दुसराटंक{\यशोमुद्रा}{Yashomudra-Italic.ttf}[Path=सामग्री/टंक/यशोमुद्रा]
+\दुसराटंक{\मुक्त}{Mukta-Regular.ttf}[Path=सामग्री/टंक/मुक्त]
 \ifसुटालेख
 \else
 \RequirePackage{tocloft}
@@ -328,9 +312,6 @@
  {\LARGE\section*{संदर्भसूची}}%
  \printbibliography[heading=none]%
 }%
-\sloppy
-\hyphenpenalty=10000
-\exhyphenpenalty=1000
 \def\parsecomma#1,#2\endparsecomma{\def\page at x{#1}\def\page at y{#2}}
 \tikzdeclarecoordinatesystem{पृष्ठ}{%
  \parsecomma#1\endparsecommaMore information about the tex-live-commits mailing list.