texlive[55662] Master/texmf-dist: thesis-ekf (25jun20)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Fri Jun 26 00:10:51 CEST 2020


Revision: 55662
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=55662
Author:  karl
Date:   2020-06-26 00:10:51 +0200 (Fri, 26 Jun 2020)
Log Message:
-----------
thesis-ekf (25jun20)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx	2020-06-25 22:10:19 UTC (rev 55661)
+++ trunk/Master/texmf-dist/source/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.dtx	2020-06-25 22:10:51 UTC (rev 55662)
@@ -20,7 +20,7 @@
 \ProvidesFile{thesis-ekf.dtx}
 %</driver>
 %<class>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
-%<class>\ProvidesClass{thesis-ekf}[2020/02/05 v3.3 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
+%<class>\ProvidesClass{thesis-ekf}[2020/06/25 v4.0 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
 %<class>
 %<*driver>
 \documentclass{ltxdoc}
@@ -27,9 +27,11 @@
 \OnlyDescription
 \usepackage[utf8]{inputenc}
 \usepackage[T1]{fontenc}
-\usepackage[a4paper,left=2in]{geometry}
 \PassOptionsToPackage{active=onlycs}{magyar.ldf}
 \usepackage[english,magyar]{babel}
+\usepackage[unicode,pdfstartview=FitH,bookmarksopen]{hyperref}
+\usepackage{bookmark}
+\usepackage[a4paper,left=2in,top=1.5in,bottom=1.5in]{geometry}
 \frenchspacing
 \usepackage{lmodern,paralist,textcomp,fancyvrb}
 \setlength{\MacroTopsep}{0pt}
@@ -59,15 +61,15 @@
 %   Right brace     \}   Tilde      \~}
 %
 % \GetFileInfo{thesis-ekf.cls}
-% \title{Thesis class for\\ Eszterházy Károly University\\\textsf{thesis-ekf.cls}\\[2mm]{\normalsize Version 3.3\\2020/02/05\\}}
+% \title{Thesis class for\\ Eszterházy Károly University\\\textsf{thesis-ekf.cls}\\[2mm]{\normalsize Version 4.0\\2020/06/25\\}}
 % \author{Tibor Tómács\\{\small\ttfamily tomacs.tibor at uni-eszterhazy.hu}}
 % \date{}
 % \maketitle
+% \def\abstractname{}
+%\begin{abstract}
+% \selectlanguage{english}\noindent This is a class file for theses and dissertations at Eszterházy Károly University, Eger, Hungary (website: \texttt{https://uni-eszterhazy.hu}). The documentation is in Hungarian.
+%\end{abstract}
 %
-% \selectlanguage{english}
-% This is a class file for theses and dissertations at Eszterházy Károly University, Eger, Hungary (website: \texttt{https://uni-eszterhazy.hu}). The documentation is in Hungarian.
-%
-% \selectlanguage{magyar}
 % \section{Bevezető}
 %
 % A \texttt{thesis-ekf} dokumentumosztály segítségével az Eszterházy Károly Egyetem szabályzatának megfelelő szakdolgozatokat lehet készíteni. A névben szereplő \texttt{ekf} az Eszterházy Károly Főiskola rövidítése, ugyanis ez a dokumentumosztály 2014-től létezik, amikor az intézmény még főiskola volt. A formai követelmények a következők:
@@ -85,11 +87,31 @@
 % \medskip\noindent
 % A \texttt{thesis-ekf} ezeket a paramétereket automatikusan beállítja, továbbá a megfelelő címoldal elkészítését is elvégzi.
 %
-% \section{A dokumentumosztály betöltése}
+% \section{A dokumentumosztály által betöltött csomagok}
 %
-% A \texttt{thesis-ekf} dokumentumosztály a \texttt{report} osztályt használja alapként, továbbá a következő csomagokat tölti be: \texttt{cmap}, \texttt{lmodern}, \texttt{fixcmex}, \texttt{kvoptions}, \texttt{etoolbox}, \texttt{ifpdf}, \texttt{setspace}, \texttt{hyperref}, \texttt{geometry}, \texttt{graphicx}, \texttt{upqute}.
+% A |thesis-ekf| dokumentumosztály a |report| osztályt használja alapként, továbbá rendre a következő csomagokat tölti be:
 %
-% \medskip
+%\medskip
+%\begin{compactdesc}
+%\item[|kvoptions|] (opciók definiálásához)
+%\item[|iftex|] (|pdflatex| fordító detektálásához)
+%\item[|cmap|] (|pdflatex| fordítóval készült pdf-ben a keresés és ,,kopizás'' ezzel minden ékezetes betűre jól működik; csak |pdflatex| fordító használata esetén töltődik be)
+%\item[|hyperref|] (elektronikus verzióhoz; opciók: |unicode|, |allcolors=blue|, |linktocpage|, |pdfstartview=FitH|, |bookmarksnumbered|, |pdfborder={0 0 0}|)
+%\item[|geometry|] (oldalméretek beállításához; opciók: |a4paper|, |top=25mm|, |bottom=25mm|, |inner=30mm|, |outer=25mm|)
+%\item[|lmodern|] (Latin Modern fontkészlethez; |times| opció esetén nem töltődik be)
+%\item[|fixcmex|] (Latin Modern fontkészlet esetén a nagy operátor jeleket méretezhetővé teszi; |times| opció esetén nem töltődik be)
+%\item[|cmupint|] (Latin Modern fontkészlet esetén az integráljelek álló alakúak; csak az |upint| és |times=false| opciók esetén töltődik be)
+%\item[|etoolbox|] (dokumentum horgonyokhoz)
+%\item[|setspace|] (sortávolság beállításához)
+%\item[|graphicx|] (képek betöltéséhez)
+%\item[|newtxtext|] (Times fontkészlethez; |times| opció esetén töltődik be)
+%\item[|newtxmath|] (Times matematikai fontkészlethez; |times| opció esetén töltődik be)
+%\item[|fontsize|] (|fontsize=|\meta{méret} opcióhoz; csak akkor töltődik be, ha a \meta{méret} különbözik a |10pt|, |11pt| és |12pt| értékektől.)
+%\item[|upquote|] (verbatimban \textquotesingle\ és \textasciigrave\ jelekért)
+%\end{compactdesc}
+%
+% \section{A dokumentumosztály betöltése és legfontosabb opciói}
+%
 % \begin{macro}{\documentclass}\param{\oarg{opciók}\texttt{\{thesis-ekf\}}}
 % A dokumentumosztályt a preambulum elején ezzel a paranccsal lehet betölteni.
 % \end{macro}
@@ -110,6 +132,18 @@
 % A tartalomjegyzéknek nem lesz oldalszámozása. Ha közvetlenül a címoldalt követően van elhelyezve a tartalomjegyzék, akkor az első számozott oldal csak ezután következik.
 % \end{macro}
 %
+% \begin{macro}{reverseorder}
+% Alapbeállítás esetén a címoldalon a szerző bal, a témavezető pedig a jobb oldalon helyezkedik el. Ezzel az opcióval fordított lesz a sorrend.
+% \end{macro}
+%
+% \begin{macro}{times}
+% Alapbeállítás esetén a Latin Modern fontkészletet használja a dokumentumosztály. Ezzel az opcióval áttérhet a Times fontkészletre, amely nagyon hasonló a közismert Times New Roman-hoz. Ne használja \texttt{xelatex} és \texttt{lualatex} fordítók esetén!
+% \end{macro}
+%
+% \begin{macro}{upint}
+% Alapbeállítás esetén a dokumentumban található integráljelek dőltek. Ezzel az opcióval álló alakúak lesznek és kiemelt képletekben a határok az integráljel alatt és fölött helyezkednek el (hasonlóan az |amsmath| csomag |intlimits| opciójához). Ezt főleg magyar nyelvű dokumentumok esetén használja.
+% \end{macro}
+%
 % \section{Címoldal létrehozása}
 %
 % \begin{macro}{\institute}\param{\marg{intézmény neve}}
@@ -128,6 +162,18 @@
 % Ezzel kell megadni a szakdolgozat témavezetőjének a nevét és beosztását.
 % \end{macro}
 %
+% \begin{macro}{\collaborator}\param{\oarg{felirat}}
+% Ha több szerzőt vagy témavezetőt akar beírni, akkor azokat ezzel kell elválasztani. A \meta{felirat} opció használatával ez a felirat jelenik meg a soronkövetkező név felett. Például
+%\begin{Verbatim}
+%\author{Kiss István\\matematika BSc
+%    \collaborator
+%    Nagy János\\matematika BSc}
+%\supervisor{Dr. Szabó Gábor\\egyetemi docens
+%      \collaborator[Külső konzulens]
+%      Dr. Takács Tamás\\adjunktus\\ELTE}
+%\end{Verbatim}
+% \end{macro}
+%
 % \begin{macro}{\city}\param{\marg{város}}
 % Ezzel kell megadni annak a városnak a nevét, ahol az intézmény található.
 % \end{macro}
@@ -177,7 +223,7 @@
 %
 % \subsection{A dokumentumosztály opciói}
 %
-% A |twoside|, |colorlinks| és |tocnopagenum| opciókról már volt szó. További opciók:
+% A |twoside|, |colorlinks|, |tocnopagenum|, |reverseorder|, |times| és |upint| opciókról már volt szó. További opciók:
 %
 % \medskip
 % \begin{macro}{centeredchapter}\param{\texttt{=false}}
@@ -188,8 +234,20 @@
 % A dokumentumosztály figyelmeztetéseinek kikapcsolása.
 % \end{macro}
 %
+% \begin{macro}{10pt}
+% Az alapbetűméret 10\,pt.
+% \end{macro}
+%
+% \begin{macro}{11pt}
+% Az alapbetűméret 11\,pt.
+% \end{macro}
+%
+% \begin{macro}{12pt}
+% Az alapbetűméret 12\,pt (alapopció).
+% \end{macro}
+%
 % \begin{macro}{fontsize}\param{\texttt{=}\meta{betűméret}}
-% A \meta{betűméret} lehetséges értékei |10pt|, |11pt| és |12pt| (alapérték |12pt|). Ez adja meg az alapbetűméretet.
+% A \meta{betűméret} adja meg az alapbetűméretet, amely bármilyen méret lehet. Ha a \meta{betűméret} különbözik a |10pt|, |11pt| és |12pt| értékektől, akkor ez az opció a beállításhoz betölti a |fontsize| csomagot. Ennek az opciónak a használata felülbírálja a |10pt|, |11pt| és |12pt| opciókat.
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{logodown}
@@ -197,7 +255,7 @@
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{logofont}\param{\texttt{=}\meta{betűtípus}}
-% Ha a logó helyén szöveg van -- lásd a |\logo| parancsot --, akkor annak a betűtípusa (alapérték |\large\scshape|).
+% Ha a logó helyén szöveg van (lásd a |\logo| parancsot), akkor annak a betűtípusa (alapérték |\large\scshape|).
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{logosep}\param{\texttt{=}\meta{méret}}
@@ -217,7 +275,7 @@
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{titlesep}\param{\texttt{=}\meta{méret}}
-% A cím feletti térköz mérete |\stretch{1}|. Ezzel a cím alatti térközt lehet beállítani a normál sortávolságon felül (alapérték |\stretch{1.5}|).
+% A cím feletti térköz mérete |\stretch{1}|. Ezzel a cím alatti térközt lehet beállítani a normál sortávolságon felül (alapérték |\stretch{1.4}|).
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{captionfont}\param{\texttt{=}\meta{betűtípus}}
@@ -225,9 +283,13 @@
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{captionsep}\param{\texttt{=}\meta{méret}}
-% Az előbbi feliratok alatti térköz a normál sortávolságon felül (alapérték |0mm|).
+% Az előbbi feliratok alatti térköz a normál sortávolságon felül, amennyiben nem használja a |\collaborator| parancsot több szerző vagy témavezető megadásához (alapérték |0mm|).
 % \end{macro}
 %
+% \begin{macro}{collcaptionsep}\param{\texttt{=}\meta{méret}}
+% Az előbbi feliratok alatti térköz a normál sortávolságon felül, amennyiben használja az |\collaborator| parancsot több szerző vagy témavezető megadásához (alapérték |2mm|). Ahol az |collcaptionsep| értékét fel kell használni, ott még nem lehet tudni, hogy lesz-e |\collaborator| kifejtve. Ezért ennek érzékeléséhez kereszthivatkozást alkalmaz a kód, így csak a második fordításnál alakulnak ki a helyes térközök. Mivel például a tartalomjegyzék miatt úgyis többször kell fordítani, ezért ez nem okoz gondot. Ha |latexmk|-val vagy valamilyen hasonló programmal fordít, akkor természetesen azt csak egyszer kell futtatni.
+% \end{macro}
+%
 % \begin{macro}{authorfont}\param{\texttt{=}\meta{betűtípus}}
 % A szerző nevének és szakjának, illetve a témavezető nevének és beosztásának betűtípusa (alapérték |\large|).
 % \end{macro}
@@ -241,13 +303,17 @@
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{authorxmargin}\param{\texttt{=}\meta{méret}}
-% Ezzel a szerzőnél és a témavezetőnél egy extra margóméret adható meg, azaz a normál margó ennyivel nő (alapérték |10mm|).
+% Ezzel a szerző és témavezető dobozának sorában a normál margóméret ennyivel nő meg (alapérték |10mm|).
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{authorsep}\param{\texttt{=}\meta{méret}}
-% A szerző illetve témavezető alatti térköz a normál sortávolságon felül (alapérték |15mm|).
+% A szerző és témavezető dobozait tartalmazó sor alatti térköz a normál sortávolságon felül (alapérték |15mm|).
 % \end{macro}
 %
+% \begin{macro}{hminsep}\param{\texttt{=}\meta{méret}}
+% A szerző és témavezető dobozai közötti minimális vízszintes térköz (alapérték |5mm|).
+% \end{macro}
+%
 % \begin{macro}{cityfont}\param{\texttt{=}\meta{betűtípus}}
 % A város nevének betűtípusa (alapérték |\large\scshape|).
 % \end{macro}
@@ -263,7 +329,7 @@
 % \subsection{Parancsok}
 %
 % \begin{macro}{\setkeys}\param{\texttt{\{thesis-ekf\}}\marg{opciók}}
-% A \texttt{thesis-ekf} opciói a |fontsize| kivételével, ezzel is beállíthatók. Például |\setkeys{thesis-ekf}{logodown,tocnopagenum}|. Ha a |\setkeys| parancsot a konfigurációs fájlba írja (lásd később), akkor abba a |fontsize| opció is beírható. Azok az opciók, melyekben parancs van, mint például a betűtípusra vonatkozók, csak a |\setkeys| parancsba írhatók!
+% A \texttt{thesis-ekf} opciói az alapbetűméretet beállító (|10pt|, |11pt|, |12pt|, |fontsize=|\meta{méret}) opciók kivételével ezzel is beállíthatók. Ha a |\setkeys| parancsot a konfigurációs fájlba írja (lásd később), akkor abba az alapbetűméretet beállító opciók is beírhatók. Azok az opciók, melyekben parancs van, mint például a betűtípusra vonatkozók, csak a |\setkeys| parancsba írhatók! Például |\setkeys{thesis-ekf}{logodown,tocnopagenum}|.
 % \end{macro}
 %
 % \begin{macro}{\hypersetup}\param{\marg{hyperref opciók}}
@@ -305,7 +371,11 @@
 % A következőket írja be a \texttt{thesis-ekf.cfg} fájlba, majd tegye a \texttt{tex} forrásfájl mellé.
 %
 %\begin{Verbatim}
-%\setkeys{thesis-ekf}{fontsize=11pt,centeredchapter=false,titlefont=\Huge\sffamily}
+%\setkeys{thesis-ekf}{
+% 11pt,
+% centeredchapter=false,
+% titlefont=\Huge\sffamily
+%}
 %\AtEndOfClass{
 % \hypersetup{allcolors=red}
 % \geometry{b5paper,top=20mm,bottom=20mm,inner=25mm,outer=20mm}
@@ -316,23 +386,29 @@
 %
 % \StopEventually{}
 %  \begin{macrocode}
-\@ifundefined{pdffontattr}{}{\ifnum\pdfoutput>0\RequirePackage{cmap}\fi}
-\RequirePackage{lmodern,fixcmex,kvoptions,etoolbox,ifpdf,setspace,graphicx}
-
+\RequirePackage{kvoptions}
 \SetupKeyvalOptions{family=thesis-ekf,prefix=thesisekf@}
 \DeclareVoidOption{twoside}{\PassOptionsToClass{twoside}{report}}
 \DeclareVoidOption{colorlinks}{\PassOptionsToPackage{colorlinks}{hyperref}}
+\DeclareBoolOption{times}
+\DeclareBoolOption{upint}
 \DeclareBoolOption{logodown}
 \DeclareBoolOption{tocnopagenum}
+\DeclareBoolOption{reverseorder}
 \DeclareBoolOption[true]{centeredchapter}
 \DeclareBoolOption[true]{warning}
-\DeclareStringOption[12pt]{fontsize}
+\DeclareVoidOption{10pt}{\def\thesisekf at fontsize@{10pt}}
+\DeclareVoidOption{11pt}{\def\thesisekf at fontsize@{11pt}}
+\DeclareVoidOption{12pt}{\def\thesisekf at fontsize@{12pt}}
+\DeclareStringOption{fontsize}
 \DeclareStringOption[10mm]{institutesep}
 \DeclareStringOption[0mm]{logosep}
-\DeclareStringOption[\stretch{1.5}]{titlesep}
+\DeclareStringOption[\stretch{1.4}]{titlesep}
 \DeclareStringOption[15mm]{authorsep}
+\DeclareStringOption[5mm]{hminsep}
 \DeclareStringOption[10mm]{authorxmargin}
 \DeclareStringOption[0mm]{captionsep}
+\DeclareStringOption[2mm]{collcaptionsep}
 \DeclareStringOption[left]{authoralign}
 \DeclareStringOption[left]{supervisoralign}
 \DeclareStringOption[\large\scshape]{institutefont}
@@ -343,6 +419,7 @@
 \DeclareStringOption[\large\scshape]{cityfont}
 \DeclareStringOption[\large\scshape]{datefont}
 \DeclareStringOption[,~]{datesep}
+\def\thesisekf at fontsize@{12pt}
 \ProcessKeyvalOptions{thesis-ekf}
 
 \InputIfFileExists{thesis-ekf.cfg}{}{}
@@ -350,226 +427,426 @@
 \def\thesisekf at ten{10pt}
 \def\thesisekf at eleven{11pt}
 \def\thesisekf at twelve{12pt}
+\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at ten
+  \def\thesisekf at fontsize@{10pt}
+\fi
+\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at eleven
+  \def\thesisekf at fontsize@{11pt}
+\fi
+\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at twelve
+  \def\thesisekf at fontsize@{12pt}
+\fi
 
-\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at ten\else
-\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at eleven\else
-\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at twelve\else
-\ClassWarning{thesis-ekf}{Unused option: fontsize=\thesisekf at fontsize. Use fontsize=10pt, fontsize=11pt or fontsize=12pt!}
-\def\thesisekf at fontsize{12pt}
-\fi\fi\fi
-
-\PassOptionsToClass{\thesisekf at fontsize}{report}
-\LoadClass{report}
-
+\LoadClass[\thesisekf at fontsize@]{report}
+\RequirePackage{iftex}
+\ifpdf
+  \RequirePackage{cmap}
+\fi
 \RequirePackage[unicode,linktocpage,allcolors=blue,pdfstartview=FitH,bookmarksnumbered,pdfborder={0 0 0}]{hyperref}
 \RequirePackage[a4paper,top=25mm,bottom=25mm,inner=30mm,outer=25mm]{geometry}
+\ifthesisekf at times
+  \ifthesisekf at upint
+    \PassOptionsToPackage{upint}{newtxmath}
+    \PassOptionsToPackage{intlimits}{amsmath}
+  \fi
+\else
+  \RequirePackage{lmodern,fixcmex}
+  \ifthesisekf at upint
+    \RequirePackage{cmupint}
+  \fi
+\fi
+\RequirePackage{etoolbox,setspace,graphicx}
 
 \onehalfspacing
 
-\AtEndPreamble{\RequirePackage{upquote}}
+\AtEndPreamble{
+\ifthesisekf at times
+  \RequirePackage{newtxtext,newtxmath}
+\fi
+\ifx\thesisekf at fontsize\@empty
+\else
+  \ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at ten
+  \else
+    \ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at eleven
+    \else
+      \ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at twelve
+      \else
+        \RequirePackage[fontsize=\thesisekf at fontsize]{fontsize}
+      \fi
+    \fi
+  \fi
+\fi
+\RequirePackage{upquote}
+}
 
 \AfterEndPreamble{
 
 \ifthesisekf at tocnopagenum
- \hypersetup{pageanchor=false}
- \let\thesisekf at tableofcontents\tableofcontents
- \def\tableofcontents{%
-   \global\let\thesisekf at thepage\thepage%
-   \global\let\thepage\empty%
-   \thesisekf at tableofcontents%
-   \clearpage%
-   \global\c at page\@ne%
-   \global\let\thepage\thesisekf at thepage%
-   \hypersetup{pageanchor}}
+  \hypersetup{pageanchor=false}
+  \let\thesisekf at tableofcontents\tableofcontents
+  \def\tableofcontents{%
+    \global\let\thesisekf at thepage\thepage%
+    \global\let\thepage\empty%
+    \thesisekf at tableofcontents%
+    \clearpage%
+    \global\c at page\@ne%
+    \global\let\thepage\thesisekf at thepage%
+    \hypersetup{pageanchor}}
 \fi
 
 \ifthesisekf at centeredchapter
- \let\thesisekf at makechapterhead\@makechapterhead
- \let\thesisekf at makeschapterhead\@makeschapterhead
- \let\thesisekf at raggedright\raggedright
- \def\@makechapterhead#1{
-  \let\raggedright\centering
-  \thesisekf at makechapterhead{#1}
-  \let\raggedright\thesisekf at raggedright}
- \def\@makeschapterhead#1{
-  \let\raggedright\centering
-  \thesisekf at makeschapterhead{#1}
-  \let\raggedright\thesisekf at raggedright}
+  \let\thesisekf at makechapterhead\@makechapterhead
+  \let\thesisekf at makeschapterhead\@makeschapterhead
+  \let\thesisekf at raggedright\raggedright
+  \def\@makechapterhead#1{
+    \let\raggedright\centering
+    \thesisekf at makechapterhead{#1}
+    \let\raggedright\thesisekf at raggedright}
+  \def\@makeschapterhead#1{
+    \let\raggedright\centering
+    \thesisekf at makeschapterhead{#1}
+    \let\raggedright\thesisekf at raggedright}
 \fi
 
 \def\@dottedtocline#1#2#3#4#5{%
- \ifnum #1>\c at tocdepth \else
-  \vskip \z@ \@plus.2\p@
-  {\leftskip #2\relax \rightskip \@tocrmarg \parfillskip -\rightskip
-   \parindent #2\relax\@afterindenttrue
-   \interlinepenalty\@M
-   \leavevmode
-   \@tempdima #3\relax
-   \advance\leftskip \@tempdima \null\nobreak\hskip -\leftskip
-   {#4}\nobreak
-   \leaders\hbox{$\m at th
-    \mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep
-    mu$}\hfill
-   \nobreak
-   \hb at xt@\@pnumwidth{\hfil\normalfont \normalcolor #5}%
-   \par}%
- \fi}
+  \ifnum #1>\c at tocdepth \else
+    \vskip \z@ \@plus.2\p@
+    {\leftskip #2\relax \rightskip \@tocrmarg \parfillskip -\rightskip
+     \parindent #2\relax\@afterindenttrue
+     \interlinepenalty\@M
+     \leavevmode
+     \@tempdima #3\relax
+     \advance\leftskip \@tempdima \null\nobreak\hskip -\leftskip
+     {#4}\nobreak
+     \leaders\hbox{$\m at th
+      \mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep
+      mu$}\hfill
+     \nobreak
+     \hb at xt@\@pnumwidth{\hfil\normalfont \normalcolor #5}%
+     \par}%
+  \fi}
 
 \renewcommand*\l at chapter[2]{%
- \ifnum \c at tocdepth >\z@
-  \addpenalty\@secpenalty
-  \addvspace{1.0em \@plus\p@}%
-  \setlength\@tempdima{1.8em}%
-  \begingroup
-   \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
-   \parfillskip -\@pnumwidth
-   \leavevmode \bfseries
-   \advance\leftskip\@tempdima
-   \hskip -\leftskip
-   #1\nobreak\hfil \nobreak\hb at xt@\@pnumwidth{\hss #2}\par
-  \endgroup
- \fi}
+  \ifnum \c at tocdepth >\z@
+   \addpenalty\@secpenalty
+   \addvspace{1.0em \@plus\p@}%
+   \setlength\@tempdima{1.8em}%
+   \begingroup
+     \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
+     \parfillskip -\@pnumwidth
+     \leavevmode \bfseries
+     \advance\leftskip\@tempdima
+     \hskip -\leftskip
+     #1\nobreak\hfil \nobreak\hb at xt@\@pnumwidth{\hss #2}\par
+   \endgroup
+  \fi}
 \renewcommand*\l at section{\@dottedtocline{1}{1.8em}{2.5em}}
 \renewcommand*\l at subsection{\@dottedtocline{2}{4.3em}{3.2em}}
 
 \if at thesisekf@nochanged at authorcaption@%
   \@ifundefined{l at magyar}{}{%
-  \iflanguage{magyar}{\gdef\thesisekf at authorcaption{K\'{e}sz\'{\i}tette}}{}}%
+    \iflanguage{magyar}{\gdef\thesisekf at authorcaption{K\'{e}sz\'{\i}tette}}{}}%
   \@ifundefined{l at ngerman}{}{%
-  \iflanguage{ngerman}{\gdef\thesisekf at authorcaption{Autor}}{}}%
+    \iflanguage{ngerman}{\gdef\thesisekf at authorcaption{Autor}}{}}%
   \@ifundefined{l at german}{}{%
-  \iflanguage{german}{\gdef\thesisekf at authorcaption{Autor}}{}}\fi
+    \iflanguage{german}{\gdef\thesisekf at authorcaption{Autor}}{}}%
+\fi
 
 \if at thesisekf@nochanged at supervisorcaption@%
   \@ifundefined{l at magyar}{}{%
-  \iflanguage{magyar}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{T\'{e}mavezet\H{o}}}{}}%
+    \iflanguage{magyar}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{T\'{e}mavezet\H{o}}}{}}%
   \@ifundefined{l at ngerman}{}{%
-  \iflanguage{ngerman}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{Betreuer}}{}}%
+    \iflanguage{ngerman}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{Betreuer}}{}}%
   \@ifundefined{l at german}{}{%
-  \iflanguage{german}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{Betreuer}}{}}\fi
+    \iflanguage{german}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{Betreuer}}{}}%
+\fi
 
 \if at thesisekf@nochanged at logo@%
   \@ifundefined{l at magyar}{}{%
-  \iflanguage{magyar}{\if at thesisekf@exists at logo@hu@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-hu}}\fi}{}}%
+    \iflanguage{magyar}{\if at thesisekf@exists at logo@hu@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-hu}}\fi}{}}%
   \@ifundefined{l at ngerman}{}{%
-  \iflanguage{ngerman}{\if at thesisekf@exists at logo@de@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-de}}\fi}{}}%
+    \iflanguage{ngerman}{\if at thesisekf@exists at logo@de@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-de}}\fi}{}}%
   \@ifundefined{l at german}{}{%
-  \iflanguage{german}{\if at thesisekf@exists at logo@de@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-de}}\fi}{}}\fi
+    \iflanguage{german}{\if at thesisekf@exists at logo@de@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-de}}\fi}{}}%
+\fi
 
 }
 
-\newif\if at thesisekf@nochanged at logo@\@thesisekf at nochanged@logo at true
+\newif\if at thesisekf@nochanged at logo@
+\@thesisekf at nochanged@logo at true
 \def\logo#1{\@thesisekf at nochanged@logo at false\gdef\thesisekf at logo{#1}}
 \def\thesisekf at logo{}
 \newif\if at thesisekf@exists at logo@en@
-\ifpdf\IfFileExists{eszterhazy-logo-en.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at en@true}{}
-  \else\IfFileExists{eszterhazy-logo-en.eps}{\@thesisekf at exists@logo at en@true}{}\fi
+\ifpdf
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-en.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at en@true}{}
+\else
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-en.eps}{\@thesisekf at exists@logo at en@true}{}
+\fi
 \newif\if at thesisekf@exists at logo@hu@
-\ifpdf\IfFileExists{eszterhazy-logo-hu.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at hu@true}{}
-  \else\IfFileExists{eszterhazy-logo-hu.eps}{\@thesisekf at exists@logo at hu@true}{}\fi
+\ifpdf
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-hu.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at hu@true}{}
+\else
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-hu.eps}{\@thesisekf at exists@logo at hu@true}{}
+\fi
 \newif\if at thesisekf@exists at logo@de@
-\ifpdf\IfFileExists{eszterhazy-logo-de.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at de@true}{}
-  \else\IfFileExists{eszterhazy-logo-de.eps}{\@thesisekf at exists@logo at de@true}{}\fi
-\if at thesisekf@exists at logo@en@\def\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-en}}\fi
-\def\thesisekf at logo@{\thesisekf at logo%
-  \ifx\thesisekf at logo\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't logo!}\fi\fi}
+\ifpdf
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-de.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at de@true}{}
+\else
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-de.eps}{\@thesisekf at exists@logo at de@true}{}
+\fi
+\if at thesisekf@exists at logo@en@
+  \def\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-en}}
+\fi
+\def\thesisekf at logo@{%
+  \thesisekf at logo%
+  \ifx\thesisekf at logo\@empty%
+    \ifthesisekf at warning%
+      \ClassWarning{thesis-ekf}{logo is missing}%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\institute#1{\gdef\thesisekf at institute{#1}}
 \institute{}
-\def\thesisekf at institute@{\thesisekf at institute%
-  \ifx\thesisekf at institute\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't institute!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at institute@{%
+  \thesisekf at institute%
+  \ifx\thesisekf at institute\@empty%
+    \ifthesisekf at warning%
+      \ClassWarning{thesis-ekf}{institute is missing}%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\title#1{\gdef\thesisekf at title{#1}}
 \title{}
-\def\thesisekf at title@{\thesisekf at title%
-  \ifx\thesisekf at title\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't title!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at title@{%
+  \thesisekf at title%
+  \ifx\thesisekf at title\@empty%
+    \ifthesisekf at warning%
+      \ClassWarning{thesis-ekf}{title is missing}%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\author#1{\gdef\thesisekf at author{#1}}
 \author{}
-\def\thesisekf at author@{\thesisekf at author%
-  \ifx\thesisekf at author\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't author!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at author@{%
+  \ifx\thesisekf at authorcaption\@empty%
+  \else%
+    \ifx\thesisekf at author\@empty%
+      \ifthesisekf at warning%
+        \ClassWarning{thesis-ekf}{author is missing}%
+      \fi%
+    \else%
+      \thesisekf at author%
+    \fi%
+  \fi}
 
-\newif\if at thesisekf@nochanged at authorcaption@\@thesisekf at nochanged@authorcaption at true
-\def\authorcaption#1{\@thesisekf at nochanged@authorcaption at false\gdef\thesisekf at authorcaption{#1}}
+\newif\if at thesisekf@nochanged at authorcaption@
+\@thesisekf at nochanged@authorcaption at true
+\def\authorcaption#1{%
+  \@thesisekf at nochanged@authorcaption at false%
+  \gdef\thesisekf at authorcaption{#1}}
 \def\thesisekf at authorcaption{Author}
 \def\thesisekf at authorcaption@{%
-  \ifx\thesisekf at author\@empty\else
-  \ifx\thesisekf at authorcaption\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't authorcaption!}\fi
-  \else\thesisekf at authorcaption\fi\fi}
+  \ifx\thesisekf at author\@empty%
+  \else%
+    \ifx\thesisekf at authorcaption\@empty%
+      \ifthesisekf at warning%
+        \ClassWarning{thesis-ekf}{authorcaption is missing}%
+      \fi%
+    \else%
+      \thesisekf at authorcaption%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\supervisor#1{\gdef\thesisekf at supervisor{#1}}
 \supervisor{}
-\def\thesisekf at supervisor@{\thesisekf at supervisor%
-  \ifx\thesisekf at supervisor\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't supervisor!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at supervisor@{%
+  \ifx\thesisekf at supervisorcaption\@empty
+  \else
+    \ifx\thesisekf at supervisor\@empty
+      \ifthesisekf at warning
+        \ClassWarning{thesis-ekf}{supervisor is missing}
+      \fi
+    \else
+      \thesisekf at supervisor
+    \fi
+  \fi}
 
-\newif\if at thesisekf@nochanged at supervisorcaption@\@thesisekf at nochanged@supervisorcaption at true
-\def\supervisorcaption#1{\@thesisekf at nochanged@supervisorcaption at false\gdef\thesisekf at supervisorcaption{#1}}
+\newif\if at thesisekf@nochanged at supervisorcaption@
+\@thesisekf at nochanged@supervisorcaption at true
+\def\supervisorcaption#1{%
+  \@thesisekf at nochanged@supervisorcaption at false%
+  \gdef\thesisekf at supervisorcaption{#1}}
 \def\thesisekf at supervisorcaption{Supervisor}
 \def\thesisekf at supervisorcaption@{%
-  \ifx\thesisekf at supervisor\@empty\else
-  \ifx\thesisekf at supervisorcaption\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't supervisorcaption!}\fi
-  \else\thesisekf at supervisorcaption\fi\fi}
+  \ifx\thesisekf at supervisor\@empty%
+  \else%
+    \ifx\thesisekf at supervisorcaption\@empty%
+      \ifthesisekf at warning%
+        \ClassWarning{thesis-ekf}{supervisorcaption is missing}%
+      \fi%
+    \else%
+      \thesisekf at supervisorcaption%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\city#1{\gdef\thesisekf at city{#1}}
 \city{}
-\def\thesisekf at city@{\thesisekf at city%
-  \ifx\thesisekf at city\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't city!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at city@{%
+  \thesisekf at city%
+  \ifx\thesisekf at city\@empty%
+    \ifthesisekf at warning%
+      \ClassWarning{thesis-ekf}{city is missing}%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\date#1{\gdef\thesisekf at date{#1}}
 \date{\number\year}
-\def\thesisekf at date@{\thesisekf at date%
-  \ifx\thesisekf at date\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't date!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at date@{%
+  \thesisekf at date%
+  \ifx\thesisekf at date\@empty%
+    \ifthesisekf at warning%
+      \ClassWarning{thesis-ekf}{date is missing}%
+    \fi%
+  \fi}
 
-\def\thesisekf at datesep@{\ifx\thesisekf at city\@empty\else\ifx\thesisekf at date\@empty\else\thesisekf at datesep\fi\fi}
+\def\thesisekf at datesep@{%
+  \ifx\thesisekf at city\@empty
+  \else
+    \ifx\thesisekf at date\@empty
+    \else
+      \thesisekf at datesep
+    \fi
+  \fi}
 
-\newif\if at thesisekf@noempty at author@supervisor@\@thesisekf at noempty@author at supervisor@true
+\def\thesisekf at box@logo{%
+  \ifthesisekf at logodown%
+    {\normalfont\normalsize\thesisekf at institutefont\thesisekf at institute@%
+     \ifx\thesisekf at institute\@empty%
+     \else%
+       \\%
+       \ifx\thesisekf at logo\@empty%
+       \else%
+         \vspace{\thesisekf at institutesep}%
+       \fi%
+     \fi}%
+    {\normalfont\normalsize\thesisekf at logofont\thesisekf at logo@%
+     \ifx\thesisekf at logo\@empty%
+     \else%
+       \\%
+     \fi}%
+  \else%
+    {\normalfont\normalsize\thesisekf at logofont\thesisekf at logo@%
+     \ifx\thesisekf at logo\@empty%
+     \else%
+       \\%
+       \ifx\thesisekf at institute\@empty%
+       \else%
+         \vspace{\thesisekf at logosep}%
+       \fi%
+     \fi}%
+    {\normalfont\normalsize\thesisekf at institutefont\thesisekf at institute@%
+     \ifx\thesisekf at institute\@empty%
+     \else%
+       \\%
+     \fi}%
+  \fi%
+  \vspace*{\fill}}
 
+\def\thesisekf at box@title{%
+  {\normalfont\normalsize\thesisekf at titlefont\thesisekf at title@%
+   \ifx\thesisekf at title\@empty%
+   \else%
+     \par\vspace{\thesisekf at titlesep}%
+   \fi}}
+
+\def\thesisekf at align@center{center}
+\def\thesisekf at align@left{left}
+\def\thesisekf at align@right{right}
+
+\def\thesisekf at box@author{%
+  {\normalfont\normalsize\thesisekf at authorfont%
+   \ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@center%
+     \begin{tabular}[t]{@{}c@{}}%
+   \fi%
+   \ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@left%
+     \begin{tabular}[t]{@{}l@{}}%
+   \fi%
+   \ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@right%
+     \begin{tabular}[t]{@{}r@{}}%
+   \fi%
+   {\normalfont\normalsize\thesisekf at captionfont\thesisekf at authorcaption@}\\[\thesisekf at captionsep]%
+   \thesisekf at author@%
+   \end{tabular}}}
+
+\def\thesisekf at box@supervisor{%
+  {\normalfont\normalsize\thesisekf at authorfont%
+   \ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@center%
+     \begin{tabular}[t]{@{}c@{}}%
+   \fi%
+   \ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@left%
+     \begin{tabular}[t]{@{}l@{}}%
+   \fi%
+   \ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@right%
+     \begin{tabular}[t]{@{}r@{}}%
+   \fi%
+   {\normalfont\normalsize\thesisekf at captionfont\thesisekf at supervisorcaption@}\\[\thesisekf at captionsep]%
+   \thesisekf at supervisor@%
+   \end{tabular}}}
+
+\def\thesisekf at box@author at supervisor@{%
+  \hbox{}\nobreak\hspace*{\thesisekf at authorxmargin}%
+  \ifthesisekf at reverseorder%
+    \thesisekf at box@supervisor%
+    \nobreak\hspace{\thesisekf at hminsep}\hfill%
+    \thesisekf at box@author%
+  \else%
+    \thesisekf at box@author%
+    \nobreak\hspace{\thesisekf at hminsep}\hfill%
+    \thesisekf at box@supervisor%
+  \fi%
+  \nobreak\hspace{\thesisekf at authorxmargin}\hbox{}%
+  \par\vspace{\thesisekf at authorsep}}
+
+\def\thesisekf at box@author at supervisor{%
+  \if\getrefnumber{@thesisekf at collaborator@}%
+    \gdef\thesisekf at captionsep{\thesisekf at collcaptionsep}%
+  \fi%
+  \thesisekf at box@author at supervisor@%
+  \gdef\@currentlabel{10}%
+  \if at thesisekf@collaborator@%
+    \gdef\@currentlabel{11}%
+  \fi%
+  \label{@thesisekf at collaborator@}}
+
+\def\thesisekf at box@city at date{%
+  {\normalfont\normalsize\thesisekf at cityfont\thesisekf at city@\thesisekf at datesep@}%
+  {\normalfont\normalsize\thesisekf at datefont\thesisekf at date@}}
+
+\newif\if at thesisekf@collaborator@
+
+\newcommand{\collaborator}[1][]{%
+  \global\@thesisekf at collaborator@true%
+  \\[\thesisekf at captionsep]
+  \def\thesisekf at temp{#1}%
+  \ifx\thesisekf at temp\@empty%
+  \else%
+    {\normalfont\normalsize\thesisekf at captionfont#1}\\[\thesisekf at captionsep]%
+  \fi}
+
 \def\maketitle{
-\thispagestyle{empty}
-{\centering
-\ifthesisekf at logodown
-  {\normalfont\normalsize\thesisekf at institutefont\thesisekf at institute@%
-  \ifx\thesisekf at institute\@empty\else\\
-    \ifx\thesisekf at logo\@empty\else\vspace{\thesisekf at institutesep}\fi\fi}
-  {\normalfont\normalsize\thesisekf at logofont\thesisekf at logo@%
-  \ifx\thesisekf at logo\@empty\else\\\fi}
-\else
-  {\normalfont\normalsize\thesisekf at logofont\thesisekf at logo@%
-  \ifx\thesisekf at logo\@empty\else\\
-    \ifx\thesisekf at institute\@empty\else\vspace{\thesisekf at logosep}\fi\fi}
-  {\normalfont\normalsize\thesisekf at institutefont\thesisekf at institute@%
-  \ifx\thesisekf at institute\@empty\else\\\fi}
-\fi
-\vspace*{\fill}
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at titlefont\thesisekf at title@%
-\ifx\thesisekf at title\@empty\else\\\vspace{\thesisekf at titlesep}\fi}
-\ifx\thesisekf at supervisor\@empty\ifx\thesisekf at author\@empty\@thesisekf at noempty@author at supervisor@false\fi\fi
-\if at thesisekf@noempty at author@supervisor@
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at authorfont
-\def\thesisekf at align@center{center}%
-\def\thesisekf at align@left{left}%
-\def\thesisekf at align@right{right}%
-\ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@center\begin{tabular}[t]{@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}c@{}}\fi
-\ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@left\begin{tabular}[t]{@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}l@{}}\fi
-\ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@right\begin{tabular}[t]{@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}r@{}}\fi
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at captionfont\thesisekf at authorcaption@}\\[\thesisekf at captionsep]
-\thesisekf at author@
-\end{tabular}
-\hfill
-\ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@center\begin{tabular}[t]{@{}c@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}}\fi
-\ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@left\begin{tabular}[t]{@{}l@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}}\fi
-\ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@right\begin{tabular}[t]{@{}r@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}}\fi
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at captionfont\thesisekf at supervisorcaption@}\\[\thesisekf at captionsep]
-\thesisekf at supervisor@
-\end{tabular}
-\\\vspace{\thesisekf at authorsep}}
-\fi
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at cityfont\thesisekf at city@\thesisekf at datesep@}%
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at datefont\thesisekf at date@}
-\par
-}
-\newpage
-\if at twoside\thispagestyle{empty}\hbox{}\newpage\fi}
+  \thispagestyle{empty}
+  {\centering
+   \thesisekf at box@logo%
+   \thesisekf at box@title%
+   \thesisekf at box@author at supervisor%
+   \thesisekf at box@city at date%
+   \par}
+  \newpage
+  \if at twoside
+    \thispagestyle{empty}
+    \hbox{}
+    \newpage
+  \fi}
 
 %  \end{macrocode}
 % \Finale

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls	2020-06-25 22:10:19 UTC (rev 55661)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/thesis-ekf/thesis-ekf.cls	2020-06-25 22:10:51 UTC (rev 55662)
@@ -19,25 +19,31 @@
 %% 
 
 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
-\ProvidesClass{thesis-ekf}[2020/02/05 v3.3 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
+\ProvidesClass{thesis-ekf}[2020/06/25 v4.0 Thesis class for Eszterhazy Karoly University (Eger, Hungary)]
 
-\@ifundefined{pdffontattr}{}{\ifnum\pdfoutput>0\RequirePackage{cmap}\fi}
-\RequirePackage{lmodern,fixcmex,kvoptions,etoolbox,ifpdf,setspace,graphicx}
-
+\RequirePackage{kvoptions}
 \SetupKeyvalOptions{family=thesis-ekf,prefix=thesisekf@}
 \DeclareVoidOption{twoside}{\PassOptionsToClass{twoside}{report}}
 \DeclareVoidOption{colorlinks}{\PassOptionsToPackage{colorlinks}{hyperref}}
+\DeclareBoolOption{times}
+\DeclareBoolOption{upint}
 \DeclareBoolOption{logodown}
 \DeclareBoolOption{tocnopagenum}
+\DeclareBoolOption{reverseorder}
 \DeclareBoolOption[true]{centeredchapter}
 \DeclareBoolOption[true]{warning}
-\DeclareStringOption[12pt]{fontsize}
+\DeclareVoidOption{10pt}{\def\thesisekf at fontsize@{10pt}}
+\DeclareVoidOption{11pt}{\def\thesisekf at fontsize@{11pt}}
+\DeclareVoidOption{12pt}{\def\thesisekf at fontsize@{12pt}}
+\DeclareStringOption{fontsize}
 \DeclareStringOption[10mm]{institutesep}
 \DeclareStringOption[0mm]{logosep}
-\DeclareStringOption[\stretch{1.5}]{titlesep}
+\DeclareStringOption[\stretch{1.4}]{titlesep}
 \DeclareStringOption[15mm]{authorsep}
+\DeclareStringOption[5mm]{hminsep}
 \DeclareStringOption[10mm]{authorxmargin}
 \DeclareStringOption[0mm]{captionsep}
+\DeclareStringOption[2mm]{collcaptionsep}
 \DeclareStringOption[left]{authoralign}
 \DeclareStringOption[left]{supervisoralign}
 \DeclareStringOption[\large\scshape]{institutefont}
@@ -48,6 +54,7 @@
 \DeclareStringOption[\large\scshape]{cityfont}
 \DeclareStringOption[\large\scshape]{datefont}
 \DeclareStringOption[,~]{datesep}
+\def\thesisekf at fontsize@{12pt}
 \ProcessKeyvalOptions{thesis-ekf}
 
 \InputIfFileExists{thesis-ekf.cfg}{}{}
@@ -55,226 +62,426 @@
 \def\thesisekf at ten{10pt}
 \def\thesisekf at eleven{11pt}
 \def\thesisekf at twelve{12pt}
+\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at ten
+  \def\thesisekf at fontsize@{10pt}
+\fi
+\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at eleven
+  \def\thesisekf at fontsize@{11pt}
+\fi
+\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at twelve
+  \def\thesisekf at fontsize@{12pt}
+\fi
 
-\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at ten\else
-\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at eleven\else
-\ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at twelve\else
-\ClassWarning{thesis-ekf}{Unused option: fontsize=\thesisekf at fontsize. Use fontsize=10pt, fontsize=11pt or fontsize=12pt!}
-\def\thesisekf at fontsize{12pt}
-\fi\fi\fi
-
-\PassOptionsToClass{\thesisekf at fontsize}{report}
-\LoadClass{report}
-
+\LoadClass[\thesisekf at fontsize@]{report}
+\RequirePackage{iftex}
+\ifpdf
+  \RequirePackage{cmap}
+\fi
 \RequirePackage[unicode,linktocpage,allcolors=blue,pdfstartview=FitH,bookmarksnumbered,pdfborder={0 0 0}]{hyperref}
 \RequirePackage[a4paper,top=25mm,bottom=25mm,inner=30mm,outer=25mm]{geometry}
+\ifthesisekf at times
+  \ifthesisekf at upint
+    \PassOptionsToPackage{upint}{newtxmath}
+    \PassOptionsToPackage{intlimits}{amsmath}
+  \fi
+\else
+  \RequirePackage{lmodern,fixcmex}
+  \ifthesisekf at upint
+    \RequirePackage{cmupint}
+  \fi
+\fi
+\RequirePackage{etoolbox,setspace,graphicx}
 
 \onehalfspacing
 
-\AtEndPreamble{\RequirePackage{upquote}}
+\AtEndPreamble{
+\ifthesisekf at times
+  \RequirePackage{newtxtext,newtxmath}
+\fi
+\ifx\thesisekf at fontsize\@empty
+\else
+  \ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at ten
+  \else
+    \ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at eleven
+    \else
+      \ifx\thesisekf at fontsize\thesisekf at twelve
+      \else
+        \RequirePackage[fontsize=\thesisekf at fontsize]{fontsize}
+      \fi
+    \fi
+  \fi
+\fi
+\RequirePackage{upquote}
+}
 
 \AfterEndPreamble{
 
 \ifthesisekf at tocnopagenum
- \hypersetup{pageanchor=false}
- \let\thesisekf at tableofcontents\tableofcontents
- \def\tableofcontents{%
-   \global\let\thesisekf at thepage\thepage%
-   \global\let\thepage\empty%
-   \thesisekf at tableofcontents%
-   \clearpage%
-   \global\c at page\@ne%
-   \global\let\thepage\thesisekf at thepage%
-   \hypersetup{pageanchor}}
+  \hypersetup{pageanchor=false}
+  \let\thesisekf at tableofcontents\tableofcontents
+  \def\tableofcontents{%
+    \global\let\thesisekf at thepage\thepage%
+    \global\let\thepage\empty%
+    \thesisekf at tableofcontents%
+    \clearpage%
+    \global\c at page\@ne%
+    \global\let\thepage\thesisekf at thepage%
+    \hypersetup{pageanchor}}
 \fi
 
 \ifthesisekf at centeredchapter
- \let\thesisekf at makechapterhead\@makechapterhead
- \let\thesisekf at makeschapterhead\@makeschapterhead
- \let\thesisekf at raggedright\raggedright
- \def\@makechapterhead#1{
-  \let\raggedright\centering
-  \thesisekf at makechapterhead{#1}
-  \let\raggedright\thesisekf at raggedright}
- \def\@makeschapterhead#1{
-  \let\raggedright\centering
-  \thesisekf at makeschapterhead{#1}
-  \let\raggedright\thesisekf at raggedright}
+  \let\thesisekf at makechapterhead\@makechapterhead
+  \let\thesisekf at makeschapterhead\@makeschapterhead
+  \let\thesisekf at raggedright\raggedright
+  \def\@makechapterhead#1{
+    \let\raggedright\centering
+    \thesisekf at makechapterhead{#1}
+    \let\raggedright\thesisekf at raggedright}
+  \def\@makeschapterhead#1{
+    \let\raggedright\centering
+    \thesisekf at makeschapterhead{#1}
+    \let\raggedright\thesisekf at raggedright}
 \fi
 
 \def\@dottedtocline#1#2#3#4#5{%
- \ifnum #1>\c at tocdepth \else
-  \vskip \z@ \@plus.2\p@
-  {\leftskip #2\relax \rightskip \@tocrmarg \parfillskip -\rightskip
-   \parindent #2\relax\@afterindenttrue
-   \interlinepenalty\@M
-   \leavevmode
-   \@tempdima #3\relax
-   \advance\leftskip \@tempdima \null\nobreak\hskip -\leftskip
-   {#4}\nobreak
-   \leaders\hbox{$\m at th
-    \mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep
-    mu$}\hfill
-   \nobreak
-   \hb at xt@\@pnumwidth{\hfil\normalfont \normalcolor #5}%
-   \par}%
- \fi}
+  \ifnum #1>\c at tocdepth \else
+    \vskip \z@ \@plus.2\p@
+    {\leftskip #2\relax \rightskip \@tocrmarg \parfillskip -\rightskip
+     \parindent #2\relax\@afterindenttrue
+     \interlinepenalty\@M
+     \leavevmode
+     \@tempdima #3\relax
+     \advance\leftskip \@tempdima \null\nobreak\hskip -\leftskip
+     {#4}\nobreak
+     \leaders\hbox{$\m at th
+      \mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep
+      mu$}\hfill
+     \nobreak
+     \hb at xt@\@pnumwidth{\hfil\normalfont \normalcolor #5}%
+     \par}%
+  \fi}
 
 \renewcommand*\l at chapter[2]{%
- \ifnum \c at tocdepth >\z@
-  \addpenalty\@secpenalty
-  \addvspace{1.0em \@plus\p@}%
-  \setlength\@tempdima{1.8em}%
-  \begingroup
-   \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
-   \parfillskip -\@pnumwidth
-   \leavevmode \bfseries
-   \advance\leftskip\@tempdima
-   \hskip -\leftskip
-   #1\nobreak\hfil \nobreak\hb at xt@\@pnumwidth{\hss #2}\par
-  \endgroup
- \fi}
+  \ifnum \c at tocdepth >\z@
+   \addpenalty\@secpenalty
+   \addvspace{1.0em \@plus\p@}%
+   \setlength\@tempdima{1.8em}%
+   \begingroup
+     \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
+     \parfillskip -\@pnumwidth
+     \leavevmode \bfseries
+     \advance\leftskip\@tempdima
+     \hskip -\leftskip
+     #1\nobreak\hfil \nobreak\hb at xt@\@pnumwidth{\hss #2}\par
+   \endgroup
+  \fi}
 \renewcommand*\l at section{\@dottedtocline{1}{1.8em}{2.5em}}
 \renewcommand*\l at subsection{\@dottedtocline{2}{4.3em}{3.2em}}
 
 \if at thesisekf@nochanged at authorcaption@%
   \@ifundefined{l at magyar}{}{%
-  \iflanguage{magyar}{\gdef\thesisekf at authorcaption{K\'{e}sz\'{\i}tette}}{}}%
+    \iflanguage{magyar}{\gdef\thesisekf at authorcaption{K\'{e}sz\'{\i}tette}}{}}%
   \@ifundefined{l at ngerman}{}{%
-  \iflanguage{ngerman}{\gdef\thesisekf at authorcaption{Autor}}{}}%
+    \iflanguage{ngerman}{\gdef\thesisekf at authorcaption{Autor}}{}}%
   \@ifundefined{l at german}{}{%
-  \iflanguage{german}{\gdef\thesisekf at authorcaption{Autor}}{}}\fi
+    \iflanguage{german}{\gdef\thesisekf at authorcaption{Autor}}{}}%
+\fi
 
 \if at thesisekf@nochanged at supervisorcaption@%
   \@ifundefined{l at magyar}{}{%
-  \iflanguage{magyar}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{T\'{e}mavezet\H{o}}}{}}%
+    \iflanguage{magyar}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{T\'{e}mavezet\H{o}}}{}}%
   \@ifundefined{l at ngerman}{}{%
-  \iflanguage{ngerman}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{Betreuer}}{}}%
+    \iflanguage{ngerman}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{Betreuer}}{}}%
   \@ifundefined{l at german}{}{%
-  \iflanguage{german}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{Betreuer}}{}}\fi
+    \iflanguage{german}{\gdef\thesisekf at supervisorcaption{Betreuer}}{}}%
+\fi
 
 \if at thesisekf@nochanged at logo@%
   \@ifundefined{l at magyar}{}{%
-  \iflanguage{magyar}{\if at thesisekf@exists at logo@hu@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-hu}}\fi}{}}%
+    \iflanguage{magyar}{\if at thesisekf@exists at logo@hu@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-hu}}\fi}{}}%
   \@ifundefined{l at ngerman}{}{%
-  \iflanguage{ngerman}{\if at thesisekf@exists at logo@de@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-de}}\fi}{}}%
+    \iflanguage{ngerman}{\if at thesisekf@exists at logo@de@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-de}}\fi}{}}%
   \@ifundefined{l at german}{}{%
-  \iflanguage{german}{\if at thesisekf@exists at logo@de@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-de}}\fi}{}}\fi
+    \iflanguage{german}{\if at thesisekf@exists at logo@de@\gdef\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-de}}\fi}{}}%
+\fi
 
 }
 
-\newif\if at thesisekf@nochanged at logo@\@thesisekf at nochanged@logo at true
+\newif\if at thesisekf@nochanged at logo@
+\@thesisekf at nochanged@logo at true
 \def\logo#1{\@thesisekf at nochanged@logo at false\gdef\thesisekf at logo{#1}}
 \def\thesisekf at logo{}
 \newif\if at thesisekf@exists at logo@en@
-\ifpdf\IfFileExists{eszterhazy-logo-en.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at en@true}{}
-  \else\IfFileExists{eszterhazy-logo-en.eps}{\@thesisekf at exists@logo at en@true}{}\fi
+\ifpdf
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-en.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at en@true}{}
+\else
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-en.eps}{\@thesisekf at exists@logo at en@true}{}
+\fi
 \newif\if at thesisekf@exists at logo@hu@
-\ifpdf\IfFileExists{eszterhazy-logo-hu.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at hu@true}{}
-  \else\IfFileExists{eszterhazy-logo-hu.eps}{\@thesisekf at exists@logo at hu@true}{}\fi
+\ifpdf
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-hu.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at hu@true}{}
+\else
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-hu.eps}{\@thesisekf at exists@logo at hu@true}{}
+\fi
 \newif\if at thesisekf@exists at logo@de@
-\ifpdf\IfFileExists{eszterhazy-logo-de.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at de@true}{}
-  \else\IfFileExists{eszterhazy-logo-de.eps}{\@thesisekf at exists@logo at de@true}{}\fi
-\if at thesisekf@exists at logo@en@\def\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-en}}\fi
-\def\thesisekf at logo@{\thesisekf at logo%
-  \ifx\thesisekf at logo\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't logo!}\fi\fi}
+\ifpdf
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-de.pdf}{\@thesisekf at exists@logo at de@true}{}
+\else
+  \IfFileExists{eszterhazy-logo-de.eps}{\@thesisekf at exists@logo at de@true}{}
+\fi
+\if at thesisekf@exists at logo@en@
+  \def\thesisekf at logo{\includegraphics{eszterhazy-logo-en}}
+\fi
+\def\thesisekf at logo@{%
+  \thesisekf at logo%
+  \ifx\thesisekf at logo\@empty%
+    \ifthesisekf at warning%
+      \ClassWarning{thesis-ekf}{logo is missing}%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\institute#1{\gdef\thesisekf at institute{#1}}
 \institute{}
-\def\thesisekf at institute@{\thesisekf at institute%
-  \ifx\thesisekf at institute\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't institute!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at institute@{%
+  \thesisekf at institute%
+  \ifx\thesisekf at institute\@empty%
+    \ifthesisekf at warning%
+      \ClassWarning{thesis-ekf}{institute is missing}%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\title#1{\gdef\thesisekf at title{#1}}
 \title{}
-\def\thesisekf at title@{\thesisekf at title%
-  \ifx\thesisekf at title\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't title!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at title@{%
+  \thesisekf at title%
+  \ifx\thesisekf at title\@empty%
+    \ifthesisekf at warning%
+      \ClassWarning{thesis-ekf}{title is missing}%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\author#1{\gdef\thesisekf at author{#1}}
 \author{}
-\def\thesisekf at author@{\thesisekf at author%
-  \ifx\thesisekf at author\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't author!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at author@{%
+  \ifx\thesisekf at authorcaption\@empty%
+  \else%
+    \ifx\thesisekf at author\@empty%
+      \ifthesisekf at warning%
+        \ClassWarning{thesis-ekf}{author is missing}%
+      \fi%
+    \else%
+      \thesisekf at author%
+    \fi%
+  \fi}
 
-\newif\if at thesisekf@nochanged at authorcaption@\@thesisekf at nochanged@authorcaption at true
-\def\authorcaption#1{\@thesisekf at nochanged@authorcaption at false\gdef\thesisekf at authorcaption{#1}}
+\newif\if at thesisekf@nochanged at authorcaption@
+\@thesisekf at nochanged@authorcaption at true
+\def\authorcaption#1{%
+  \@thesisekf at nochanged@authorcaption at false%
+  \gdef\thesisekf at authorcaption{#1}}
 \def\thesisekf at authorcaption{Author}
 \def\thesisekf at authorcaption@{%
-  \ifx\thesisekf at author\@empty\else
-  \ifx\thesisekf at authorcaption\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't authorcaption!}\fi
-  \else\thesisekf at authorcaption\fi\fi}
+  \ifx\thesisekf at author\@empty%
+  \else%
+    \ifx\thesisekf at authorcaption\@empty%
+      \ifthesisekf at warning%
+        \ClassWarning{thesis-ekf}{authorcaption is missing}%
+      \fi%
+    \else%
+      \thesisekf at authorcaption%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\supervisor#1{\gdef\thesisekf at supervisor{#1}}
 \supervisor{}
-\def\thesisekf at supervisor@{\thesisekf at supervisor%
-  \ifx\thesisekf at supervisor\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't supervisor!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at supervisor@{%
+  \ifx\thesisekf at supervisorcaption\@empty
+  \else
+    \ifx\thesisekf at supervisor\@empty
+      \ifthesisekf at warning
+        \ClassWarning{thesis-ekf}{supervisor is missing}
+      \fi
+    \else
+      \thesisekf at supervisor
+    \fi
+  \fi}
 
-\newif\if at thesisekf@nochanged at supervisorcaption@\@thesisekf at nochanged@supervisorcaption at true
-\def\supervisorcaption#1{\@thesisekf at nochanged@supervisorcaption at false\gdef\thesisekf at supervisorcaption{#1}}
+\newif\if at thesisekf@nochanged at supervisorcaption@
+\@thesisekf at nochanged@supervisorcaption at true
+\def\supervisorcaption#1{%
+  \@thesisekf at nochanged@supervisorcaption at false%
+  \gdef\thesisekf at supervisorcaption{#1}}
 \def\thesisekf at supervisorcaption{Supervisor}
 \def\thesisekf at supervisorcaption@{%
-  \ifx\thesisekf at supervisor\@empty\else
-  \ifx\thesisekf at supervisorcaption\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't supervisorcaption!}\fi
-  \else\thesisekf at supervisorcaption\fi\fi}
+  \ifx\thesisekf at supervisor\@empty%
+  \else%
+    \ifx\thesisekf at supervisorcaption\@empty%
+      \ifthesisekf at warning%
+        \ClassWarning{thesis-ekf}{supervisorcaption is missing}%
+      \fi%
+    \else%
+      \thesisekf at supervisorcaption%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\city#1{\gdef\thesisekf at city{#1}}
 \city{}
-\def\thesisekf at city@{\thesisekf at city%
-  \ifx\thesisekf at city\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't city!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at city@{%
+  \thesisekf at city%
+  \ifx\thesisekf at city\@empty%
+    \ifthesisekf at warning%
+      \ClassWarning{thesis-ekf}{city is missing}%
+    \fi%
+  \fi}
 
 \def\date#1{\gdef\thesisekf at date{#1}}
 \date{\number\year}
-\def\thesisekf at date@{\thesisekf at date%
-  \ifx\thesisekf at date\@empty\ifthesisekf at warning\ClassWarning{thesis-ekf}{There isn't date!}\fi\fi}
+\def\thesisekf at date@{%
+  \thesisekf at date%
+  \ifx\thesisekf at date\@empty%
+    \ifthesisekf at warning%
+      \ClassWarning{thesis-ekf}{date is missing}%
+    \fi%
+  \fi}
 
-\def\thesisekf at datesep@{\ifx\thesisekf at city\@empty\else\ifx\thesisekf at date\@empty\else\thesisekf at datesep\fi\fi}
+\def\thesisekf at datesep@{%
+  \ifx\thesisekf at city\@empty
+  \else
+    \ifx\thesisekf at date\@empty
+    \else
+      \thesisekf at datesep
+    \fi
+  \fi}
 
-\newif\if at thesisekf@noempty at author@supervisor@\@thesisekf at noempty@author at supervisor@true
+\def\thesisekf at box@logo{%
+  \ifthesisekf at logodown%
+    {\normalfont\normalsize\thesisekf at institutefont\thesisekf at institute@%
+     \ifx\thesisekf at institute\@empty%
+     \else%
+       \\%
+       \ifx\thesisekf at logo\@empty%
+       \else%
+         \vspace{\thesisekf at institutesep}%
+       \fi%
+     \fi}%
+    {\normalfont\normalsize\thesisekf at logofont\thesisekf at logo@%
+     \ifx\thesisekf at logo\@empty%
+     \else%
+       \\%
+     \fi}%
+  \else%
+    {\normalfont\normalsize\thesisekf at logofont\thesisekf at logo@%
+     \ifx\thesisekf at logo\@empty%
+     \else%
+       \\%
+       \ifx\thesisekf at institute\@empty%
+       \else%
+         \vspace{\thesisekf at logosep}%
+       \fi%
+     \fi}%
+    {\normalfont\normalsize\thesisekf at institutefont\thesisekf at institute@%
+     \ifx\thesisekf at institute\@empty%
+     \else%
+       \\%
+     \fi}%
+  \fi%
+  \vspace*{\fill}}
 
+\def\thesisekf at box@title{%
+  {\normalfont\normalsize\thesisekf at titlefont\thesisekf at title@%
+   \ifx\thesisekf at title\@empty%
+   \else%
+     \par\vspace{\thesisekf at titlesep}%
+   \fi}}
+
+\def\thesisekf at align@center{center}
+\def\thesisekf at align@left{left}
+\def\thesisekf at align@right{right}
+
+\def\thesisekf at box@author{%
+  {\normalfont\normalsize\thesisekf at authorfont%
+   \ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@center%
+     \begin{tabular}[t]{@{}c@{}}%
+   \fi%
+   \ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@left%
+     \begin{tabular}[t]{@{}l@{}}%
+   \fi%
+   \ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@right%
+     \begin{tabular}[t]{@{}r@{}}%
+   \fi%
+   {\normalfont\normalsize\thesisekf at captionfont\thesisekf at authorcaption@}\\[\thesisekf at captionsep]%
+   \thesisekf at author@%
+   \end{tabular}}}
+
+\def\thesisekf at box@supervisor{%
+  {\normalfont\normalsize\thesisekf at authorfont%
+   \ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@center%
+     \begin{tabular}[t]{@{}c@{}}%
+   \fi%
+   \ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@left%
+     \begin{tabular}[t]{@{}l@{}}%
+   \fi%
+   \ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@right%
+     \begin{tabular}[t]{@{}r@{}}%
+   \fi%
+   {\normalfont\normalsize\thesisekf at captionfont\thesisekf at supervisorcaption@}\\[\thesisekf at captionsep]%
+   \thesisekf at supervisor@%
+   \end{tabular}}}
+
+\def\thesisekf at box@author at supervisor@{%
+  \hbox{}\nobreak\hspace*{\thesisekf at authorxmargin}%
+  \ifthesisekf at reverseorder%
+    \thesisekf at box@supervisor%
+    \nobreak\hspace{\thesisekf at hminsep}\hfill%
+    \thesisekf at box@author%
+  \else%
+    \thesisekf at box@author%
+    \nobreak\hspace{\thesisekf at hminsep}\hfill%
+    \thesisekf at box@supervisor%
+  \fi%
+  \nobreak\hspace{\thesisekf at authorxmargin}\hbox{}%
+  \par\vspace{\thesisekf at authorsep}}
+
+\def\thesisekf at box@author at supervisor{%
+  \if\getrefnumber{@thesisekf at collaborator@}%
+    \gdef\thesisekf at captionsep{\thesisekf at collcaptionsep}%
+  \fi%
+  \thesisekf at box@author at supervisor@%
+  \gdef\@currentlabel{10}%
+  \if at thesisekf@collaborator@%
+    \gdef\@currentlabel{11}%
+  \fi%
+  \label{@thesisekf at collaborator@}}
+
+\def\thesisekf at box@city at date{%
+  {\normalfont\normalsize\thesisekf at cityfont\thesisekf at city@\thesisekf at datesep@}%
+  {\normalfont\normalsize\thesisekf at datefont\thesisekf at date@}}
+
+\newif\if at thesisekf@collaborator@
+
+\newcommand{\collaborator}[1][]{%
+  \global\@thesisekf at collaborator@true%
+  \\[\thesisekf at captionsep]
+  \def\thesisekf at temp{#1}%
+  \ifx\thesisekf at temp\@empty%
+  \else%
+    {\normalfont\normalsize\thesisekf at captionfont#1}\\[\thesisekf at captionsep]%
+  \fi}
+
 \def\maketitle{
-\thispagestyle{empty}
-{\centering
-\ifthesisekf at logodown
-  {\normalfont\normalsize\thesisekf at institutefont\thesisekf at institute@%
-  \ifx\thesisekf at institute\@empty\else\\
-    \ifx\thesisekf at logo\@empty\else\vspace{\thesisekf at institutesep}\fi\fi}
-  {\normalfont\normalsize\thesisekf at logofont\thesisekf at logo@%
-  \ifx\thesisekf at logo\@empty\else\\\fi}
-\else
-  {\normalfont\normalsize\thesisekf at logofont\thesisekf at logo@%
-  \ifx\thesisekf at logo\@empty\else\\
-    \ifx\thesisekf at institute\@empty\else\vspace{\thesisekf at logosep}\fi\fi}
-  {\normalfont\normalsize\thesisekf at institutefont\thesisekf at institute@%
-  \ifx\thesisekf at institute\@empty\else\\\fi}
-\fi
-\vspace*{\fill}
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at titlefont\thesisekf at title@%
-\ifx\thesisekf at title\@empty\else\\\vspace{\thesisekf at titlesep}\fi}
-\ifx\thesisekf at supervisor\@empty\ifx\thesisekf at author\@empty\@thesisekf at noempty@author at supervisor@false\fi\fi
-\if at thesisekf@noempty at author@supervisor@
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at authorfont
-\def\thesisekf at align@center{center}%
-\def\thesisekf at align@left{left}%
-\def\thesisekf at align@right{right}%
-\ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@center\begin{tabular}[t]{@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}c@{}}\fi
-\ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@left\begin{tabular}[t]{@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}l@{}}\fi
-\ifx\thesisekf at authoralign\thesisekf at align@right\begin{tabular}[t]{@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}r@{}}\fi
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at captionfont\thesisekf at authorcaption@}\\[\thesisekf at captionsep]
-\thesisekf at author@
-\end{tabular}
-\hfill
-\ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@center\begin{tabular}[t]{@{}c@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}}\fi
-\ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@left\begin{tabular}[t]{@{}l@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}}\fi
-\ifx\thesisekf at supervisoralign\thesisekf at align@right\begin{tabular}[t]{@{}r@{\hspace{\thesisekf at authorxmargin}}}\fi
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at captionfont\thesisekf at supervisorcaption@}\\[\thesisekf at captionsep]
-\thesisekf at supervisor@
-\end{tabular}
-\\\vspace{\thesisekf at authorsep}}
-\fi
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at cityfont\thesisekf at city@\thesisekf at datesep@}%
-{\normalfont\normalsize\thesisekf at datefont\thesisekf at date@}
-\par
-}
-\newpage
-\if at twoside\thispagestyle{empty}\hbox{}\newpage\fi}
+  \thispagestyle{empty}
+  {\centering
+   \thesisekf at box@logo%
+   \thesisekf at box@title%
+   \thesisekf at box@author at supervisor%
+   \thesisekf at box@city at date%
+   \par}
+  \newpage
+  \if at twoside
+    \thispagestyle{empty}
+    \hbox{}
+    \newpage
+  \fi}
 
 \endinput
 %%More information about the tex-live-commits mailing list.