texlive[50527] Master: cstex

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Fri Mar 22 16:55:47 CET 2019


Revision: 50527
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=50527
Author:  karl
Date:   2019-03-22 16:55:47 +0100 (Fri, 22 Mar 2019)
Log Message:
-----------
cstex

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex
  trunk/Master/tlpkg/tlpsrc/csplain.tlpsrc

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex	2019-03-22 09:48:02 UTC (rev 50526)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex	2019-03-22 15:55:47 UTC (rev 50527)
@@ -1308,28 +1308,15 @@
 OPmac supports all languages but only English, Czech and Slovak languages
 are immediately ready for use. When using another language, you have to do
 little more work. First of all, use \TeX{} engine and \TeX{} format ready
-for such language (with hyphenation patterns preloaded). In order to not
-fall to the ``encoding hell'', I recommend to use Unicode engine ("xetex" or
-"luatex") and to use Unicode font family where all characters and letters
-needed for your language are prepared.
+for such language (with hyphenation patterns preloaded or prepared). 
+\CS{}plain for pdf\TeX{} supports 16 languages (since March 2019) but better
+choice is \CS{}plain for Lua\TeX{} which works in Unicode and supports all
+languages from \TeX{} distribution (about 57 languages).
 
-The "xetex" and "luatex" run with e\TeX{} plain format (generated from
-"etex.src" sources) by default. This format includes hyphenation tables for
-all languages. For example, you can select Spanish language by
-"\uselanguage{espanol}".
+The next example shows usage of Spanish language. \CS{}plain for Lua\TeX{}
+is assumed, so use the command
+"luatex -fmt pdfcsplain example".
 
-OPmac needs to know the translation of three auto-generated words
-``Chapter'', ``Table'' and ``Figure'' for selected language. And this
-language is marked by its ISO 639-1 code, "es" for Spanish, for example.
-
-If you are using e\TeX{} plain format you
-must set the connection between long language name and short ISO code 
-by the macro "\isolangset{<long-name>}{<iso-code>}". This command does nothing if
-\csplain{} is used, because \csplain{} sets ISO codes during format generation.
-
-The full example with Spanish language follows. Use "xetex example"
-or "luatex example" for compiling this.
-
 \mubyte \ntie ^^c3^^b1\endmubyte \def\ntie{\~n}
 \mubyte \ccedilla ^^c3^^a7\endmubyte \def\ccedilla{\c c}
 \mubyte \Ccedilla ^^c3^^87\endmubyte \def\Ccedilla{\c C}
@@ -1336,28 +1323,14 @@
 
 \begtt
 \input opmac
+\input lmfonts  % Unicode fonts
 
-\ifx\directlua\undefined \else \ifx\luafonts\undefined \input luafonts
-\fi\fi % lua code to re-define \font primitive, irrelevant in XeTeX
-
-\font\tenrm="DejaVu Serif"  % Unicode font family, 
-\font\tenbf="DejaVu Serif/B" % where all needed characters are ready 
-\font\tenit="DejaVu Serif/I"
-\font\tenbi="DejaVu Serif/IB"
-\tenrm
-
-\input tx-math  % Math setting using TX fonts
-
-\isolangset {espanol}{es}
 \sdef{mt:chap:es}{Capítulo}  % Chapter in es
 \sdef{mt:t:es}{Cuadro}    % Table in es
 \sdef{mt:f:es}{Figura}    % Figure in es
 
-\uselanguage{espanol} % Spanish hyphenation + autogenerated words
-\typosize[12/14.4]
+\eslang % Spanish hyphenation + activation of declated "es" words
 
-\tit Mañana
-
 \sec Mañana
 
 Mañana.
@@ -1367,6 +1340,17 @@
 \bye
 \endtt
 
+The declaration of the Spanish words ``Capítulo'', ``Cuadro'' and ``Figura''
+is shown in this example. You can see that such declaration is based on the
+short language name "es" (by ISO 639-1). The declared words are activated
+after the hyphenation selector "\eslang" is used.
+
+When you are using basic fromat from "etex.src", i.e.\ the commands
+"luatex example" or "xetex example", then you have to use language selector
+"\uselanguage{espanol}" instead "\eslang" and you have to declare the
+connection from long language name to short name by
+"\isolangset{espanol}{es}".
+
 When sorting the index by "\makeindex" in the non-\csplain{} format, OPmac
 writes a warning: ``falling back to ASCII sorting''.
 If you want to use sorting rules given for your language, 
@@ -1460,7 +1444,7 @@
 \ulink[http://petr.olsak.net/opmac-tricks-e.html\#slidy]{0017 and 0022}.
 
 
-\vfil\break
+%\vfil\break
 
 \sec Summary
 %%%%%%%%%%%%

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex	2019-03-22 09:48:02 UTC (rev 50526)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex	2019-03-22 15:55:47 UTC (rev 50527)
@@ -1659,33 +1659,16 @@
 
 OPmac přímo podporuje češtinu, slovenštinu a angličtinu. Ostatní jazyky lze
 použít také, ale je potřeba vynaložit nepatrné úsilí. Především je potřeba
-použít \TeX{}ový stroj a formát takový, aby byl jazyk podporován. Formát
-musí mít připravené vzory dělení vybraného jazyka. Abychom se nepropadli do
-kódovacího pekla, doporučuji použít Unikódový \TeX{}ový stroj ("xetex" nebo
-"luatex") a zavést rodinu fontů podporující Unicode, ve které jsou všechny
-potřebné znaky abecedy daného jazyka připraveny.
+použít \TeX{}ový stroj a formát takový, aby v něm byly podporovány vzory
+dělení příslušného jazyka. \CS{}plain pro pdf\TeX{} podporuje v~implicitním
+nastavení vzory dělení 16 jazyků (od března 2019) a \CS{}plain pro Lua\TeX{}
+podporuje vzory dělení všech jazyků dostupných v \TeX{}ové distribuci (kolem
+57 jazyků). Doporučuji tedy pro více jazyků použít Lua\TeX{}.
 
-Na příkladu si ukážeme, jak toto lze udělat v nativním formátu pro Xe\TeX{}
-nebo Lua\TeX. Tyto stroje používají formát generovaný ze souboru "etex.src"
-jako implicitní (tj. formát je přímo připraven po spuštění příkazu "xetex" nebo "luatex").
-Protože tento formát má vloženy vzory dělení všech dostupných jazyků, je pro
-práci s dalšími jazyky ideální. Není totiž nutné nic přegenerovávat. Například
-vzory dělení pro španělštinu aktivujete v dokumentu pomocí
-"\uselanguage{espanol}".
+Následuje ukázka pro španělštinu. Ukázku můžete zpracovat \CS{}plainem v
+Lua\TeX{}u, tedy příkazem
+"luatex -fmt pdfcsplain dokument".
 
-OPmac potřebuje znát překlad tří automaticky generovaných slov
-\uv{Kapitola}, \uv{Tabulka} a \uv{Obrázek} pro zvolený jazyk. Tento jazyk je
-v OPmac označován pomocí zkratky podle ISO~639-1. Například španělština je
-tam označena ISO-kódem "es".
-
-Při použití formátu z "etex.src" je nutné přidělit dlouhému názvu jazyka
-jeho ISO kód pomocí "\isolangset{<název>}{<iso-kód>}". Naopak, při použití
-\csplain{}u jsou všechny ISO kódy již nastaveny, a proto příkaz
-"\isolangset" v takovém případě neudělá nic.
-
-Následuje příklad pro španělštinu. \TeX{}ujte pomocí "xetex soubor" nebo
-"luatex soubor".
-
 \mubyte \ntie ^^c3^^b1\endmubyte \def\ntie{\~n}
 \mubyte \ccedilla ^^c3^^a7\endmubyte \def\ccedilla{\c c}
 \mubyte \Ccedilla ^^c3^^87\endmubyte \def\Ccedilla{\c C}
@@ -1692,28 +1675,14 @@
 
 \begtt
 \input opmac
+\input lmfonts % Unicode fonty
 
-\ifx\directlua\undefined \else \ifx\luafonts\undefined \input luafonts
-\fi\fi % to zavede lua kód na redefinování \font, v XeTeXu je irelevantní
-
-\font\tenrm="DejaVu Serif"  % Unicodová rodina fontů, 
-\font\tenbf="DejaVu Serif/B" % kde všechny potřebné znaky 
-\font\tenit="DejaVu Serif/I" % jsou k dispozici
-\font\tenbi="DejaVu Serif/IB"
-\tenrm
-
-\input tx-math  % Nastavení TX fontů v matematice
-
-\isolangset {espanol}{es}   % Deklarace ISO kódu
 \sdef{mt:chap:es}{Capítulo}  % "Kapitola" v jazyku es
 \sdef{mt:t:es}{Cuadro}    % "Tabulka" v jazyku es
 \sdef{mt:f:es}{Figura}    % "Obrázek" v jazyku es
 
-\uselanguage{espanol} % Španělské vzory dělení + autogenerovaná slova
-\typosize[12/14.4]
+\eslang % Španělské vzory dělení slov + deklarovaná slova v jazyku "es".
 
-\tit Mañana
-
 \sec Mañana
 
 Mañana.
@@ -1723,6 +1692,16 @@
 \bye
 \endtt
 
+V ukázce je patrné, že nová tři slova ve španělštině je třeba přidat pod
+zkratku jazyka "es" (podle ISO~639-1). Tato slova začnou být používána automaticky
+po zapnutí vzorů dělení slov, tedy po použití přepínače "\eslang".
+
+Pokud používáte OPmac s formátem generovaným z "etex.src" (tj. příkaz 
+"xetex dokument" nebo "luatex dokument"), pak nefunguje přepínač "\eslang" a
+místo něj zapnete vzory dělení pomocí "\uselanguage{espanol}".
+Navíc v takovém případě musíte přiřadit dlouhému názvu jazyka jeho zkratku podle
+ISO~639-1 příkazem "\isolangset{espanol}{es}".
+
 Při abecedním řazení rejstříku pomocí "\makeindex" může OPmac ohlásit
 (není-li použit \csplain) varování: ``falling back to ASCII sorting''.
 Pokud chcete dodržet pravidla řazení daného jazyka, je proto nutné definovat makro 

Modified: trunk/Master/tlpkg/tlpsrc/csplain.tlpsrc
===================================================================
--- trunk/Master/tlpkg/tlpsrc/csplain.tlpsrc	2019-03-22 09:48:02 UTC (rev 50526)
+++ trunk/Master/tlpkg/tlpsrc/csplain.tlpsrc	2019-03-22 15:55:47 UTC (rev 50527)
@@ -12,6 +12,11 @@
      options="-etex -enc csplain-utf8.ini" \
      fmttriggers=${fmtcomm},enctex,tex-ini-files
 #
+#
+execute AddFormat name=luacsplain engine=luatex \
+     options="-etex csplain.ini" \
+     fmttriggers=${fmtcomm},tex-ini-files
+#
 # intentionally no user-level executables for these formats, also named
 # pdfcsplain (a la ConTeXt), by author's request.
 execute AddFormat name=pdfcsplain engine=xetex \More information about the tex-live-commits mailing list