texlive[50372] Master/texmf-dist/doc/cstex: cstex (13mar19)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Wed Mar 13 21:57:14 CET 2019


Revision: 50372
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=50372
Author:  karl
Date:   2019-03-13 21:57:13 +0100 (Wed, 13 Mar 2019)
Log Message:
-----------
cstex (13mar19)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex	2019-03-13 20:56:52 UTC (rev 50371)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-d.tex	2019-03-13 20:57:13 UTC (rev 50372)
@@ -8,7 +8,7 @@
 % UTF-8 encTeX has a conflict with DocByTeX
 
 \chyph
-\def\projectversion{Aug. 2018}
+\def\projectversion{Mar. 2019}
 \def\headtitle{OPmac}
 
 \widowpenalty=10000 
@@ -344,6 +344,7 @@
 \dgn \nb colsep
 \dgn \nb mnoteindent
 \dgn \nb mnotesize
+\dgn \nb titskip
 \dgn \nb picdir
 \dgn \nb bibtexhook
 \dgn \nb chaphook
@@ -2797,7 +2798,41 @@
 
 \inext{trueunit}{\empty}{+-}
 
+\subsec [styly] P\xF8eddefinovan\xE9 styly
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
+Makro \db boxlines pracuje obdobn\xEC jako makro plainTeX{}u "\obeylines", ale
+jednotliv\xE9 \xF8\xE1dky jsou samostatn\xE9 "\hbox"y r\xF9zn\xEC \xB9irok\xE9. 
+Proto nap\xF8\xEDklad "\vbox{\boxlines <\xF8\xE1dky textu>}" vytvo\xF8\xED "\vbox", kter\xFD je stejn\xEC
+\xB9irok\xFD jako nej\xB9ir\xB9\xED \xF8\xE1dek v n\xECm. Toto makro bude pou\xBEito v makru
+"\address", kter\xE9 je definov\xE1no ve stylu "\letter".
+
+\inext{boxlines}{\empty}{+-}
+
+Toto makro p\xF8i p\xF8echodu do horizont\xE1ln\xEDho m\xF3du pomoc\xED "\everypar" tento m\xF3d
+okam\xBEit\xEC uzav\xF8e a otev\xF8e b\xEC\xBEn\xFD "\hbox\bgroup". V n\xECm je konc \xF8\xE1dku aktivn\xED a
+jakmile k n\xECmu dojde, provede se \db boxlinesE, co\xBE ukon\xE8\xED skupinu "\hbox"u
+pmoc\xED "\egroup". Nejv\xEDce komplikac\xED p\xF8in\xE1\xB9\xED syntaktick\xE1 alternativa, kdy
+u\xBEivatel m\xF9\xBEe ukon\xE8it skupinu, kterou s\xE1m otev\xF8el, explicitn\xEDm "}", a to
+nejen ve vertik\xE1ln\xEDm m\xF3du (to pak funguje spr\xE1vn\xEC), ale tak\xE9 t\xF8eba
+v r\xE1mci vnit\xF8n\xEDho horizont\xE1ln\xEDho m\xF3du. T\xEDm se tento m\xF3d ukon\xE8\xED, ale
+neukon\xE8\xED se u\xBEivatelova skupina. Proto pomoc\xED "\aftergroup" iniciaozav\xE9n ve
+vnit\xF8n\xEDm horizont\xE1ln\xEDm m\xF3du je za kompletovan\xFDm "\hbox"em
+spu\xB9t\xECna dvojice maker \db boxlinesC a \db boxlinesD, kter\xE1 zkontroluje,
+zda t\xECsn\xEC n\xE1sleduje "\empty". To je p\xF8\xEDznak toho, \xBEe jsme ukon\xE8ili intern\xED
+horizonr\xE1ln\xED m\xF3d pomoc\xED "\boxlinesE". V takov\xE9m p\xF8\xEDpad\xEC ned\xECl\xE1me nic. Jinak
+ukon\xE8\xEDme i u\xBEivatelovu skupinu pomoc\xED "\egroup". Je tam pou\xBEit
+"\expandafter", proto\xBEe u\xBEivatel m\xF9\xBEe m\xEDt taky sv\xE9 "\aftergroup".
+
+N\xE1sleduj\xED definice maker \db report a \db letter nastavuj\xEDc\xED p\xF8eddefinovan\xFD
+styl dokumentu v souladu s t\xEDm, co je o tom ps\xE1no v u\xBEivatelsk\xE9 dokumentaci.
+\dgn \nb address
+\dgn \nb subject
+\dgn \nb author
+
+\inext{report}{\empty}{+-}
+
+
 \subsec [zaver] Z\xE1v\xECr
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex	2019-03-13 20:56:52 UTC (rev 50371)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u-en.tex	2019-03-13 20:57:13 UTC (rev 50372)
@@ -20,7 +20,7 @@
 \tit OPmac -- macros for plain\TeX\fnotemark1
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
-\centerline{\it Petr Ol\v s\'ak, 2012 -- 2016}
+\centerline{\it Petr Ol\v s\'ak, 2012 -- 2019}
 
 \bigskip
 \centerline{\url{http://petr.olsak.net/opmac-e.html}}
@@ -1414,11 +1414,58 @@
 but you must keep the format, keep "\setlccodes" in the front and "{}{}" in
 the end.
 
+\sec Pre-defined styles
 
+OPmac defines two style-declaration macros "\report" and "\letter" since
+Mar.~2019. You can use them at the beginning of your document if you are
+preparing these types of document and you don't need to create your own
+macros.
+
+The "\report" declaration is intended to create reports. It 
+sets default font size to 11\,pt and "\parindent" to 1.2\,em.
+The "\tit" macro uses smaller font because we assume that ``chapter'' level
+will be not used in reports. The first page has no page number, but next pages
+are numbered (from number 2). The footnotes are numbered from one in whole
+document. The macro "\author <authors><end-line>" can be used when 
+"\report" is declared. It prints "<authors>" in italics at center of the
+line. You can separate authors by "\nl" to more lines.
+
+The "\letter" declaration is intended to create letters. It sets default
+font size to 11\,pt and "\parindent" to 0\,pt. It sets half-line space
+between paragraphs. The page numbers are not printed. The "\subject" macro
+can be used, it prints the word ``Subject:'' or ``V\v{e}c'' in bold
+depending on used language. Moreover, the "\address" macro
+can be used when "\letter" is declared. The usage of the "\address" macro
+looks like:
+
+\begtt
+\address
+ <first line of address>
+ <second line of address>
+ <etc.>
+ <empty line>
+\endtt
+
+It means that you need not to use any special mark at the end of lines: end
+of lines in the source file are the same as in printed output. The
+"\address" macro creates "\vtop" with address lines. The width of such
+"\vtop" is equal to the most wide line used in it. So, you can use
+"\hfill\address..." in order to put the address box to the right side of the
+document. Or you can use "<prefixed text>\address..." to put 
+"<prefixed text>" before first line of the address.
+
+Analogical declaration macros "\book" or "\slides" are not prepared. Each
+book needs an individual typographical care so you need to cerate specific
+macros for design. And you can find an inspiration of slides in OPmac tricks
+\ulink[http://petr.olsak.net/opmac-tricks-e.html\#slidy]{0017 and 0022}.
+
+
+\vfil\break
+
 \sec Summary
 %%%%%%%%%%%%
 
-\def\tthook{\adef!{\string\endtt}\adef&{\kern.25em}}
+\def\tthook{\typosize[10/12]\adef!{\string\endtt}\adef&{\kern.25em}}
 \begtt
 \tit Title (terminated by end of line)
 \chap Chapter Title (terminated by end of line)
@@ -1471,6 +1518,8 @@
 
 \magscale[factor] % resize typesetting, line/page breaking unchanged
 \margins/pg format (left, right, top, bottom)unit % margins setting
+
+\report \letter  % style declaration macros
 \endtt
 
 \end

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex	2019-03-13 20:56:52 UTC (rev 50371)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/cstex/opmac-u.tex	2019-03-13 20:57:13 UTC (rev 50372)
@@ -20,7 +20,7 @@
 \tit OPmac -- rozšiřující makra plain\TeX{}u
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
-\centerline{\it Petr Olšák, 2012 -- 2016}
+\centerline{\it Petr Olšák, 2012 -- 2019}
 
 \bigskip
 \centerline{\url{http://petr.olsak.net/opmac.html}}
@@ -1637,7 +1637,7 @@
 pro tisk na a5, doprostřed stránky a4 a odpovídajícím způsobem ji zvětší,
 aby se to korektorům lépe četlo. 
 
-
+\label[lastpage]
 \sec Poslední strana
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
@@ -1770,6 +1770,62 @@
 
 \maybebreak 4cm
 
+\sec Předdefinované styly dokumentů
+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
+Implicitní styl dokumentu při použití OPmac zahrnuje výchozí parametry a
+vzhled sazby
+jako v plain\TeX u. Pochopitelně
+uživatel si styl dokumentu obvykle upraví pomocí svých maker a třeba s
+využitím maker OPmac.
+
+Od března 2019 nabízí OPmac kromě toho zkratky s výchozím nastavením jiných
+stylů, což je možné použít, pokud chce uživatel vytvořit
+běžný typ dokumentu a nechce se zdržovat nastavováním parametrů a
+definicí vlastních maker. Jsou připraveny deklarační makra "\report" a 
+"\letter", která je možné použít v záhlaví dokumentu.
+
+Deklarace "\report" je určena pro psaní zpráv. Písmo je nastaveno
+na 11 bodů, odsazení odstavců je 1,2\,em. Makro "\tit" použije menší font
+než obvykle, protože se nepředpokládá, že bude použita úroveň \uv{kapitola}.
+První stránka je nečíslovaná, ostatní jsou číslovány (od strany~2). 
+Poznámky pod čarou jsou číslovány vzestupně v celém dokumentu.
+Při použití tohoto makra v záhlaví dokumentu je připraveno též makro
+"\author<text><konec řádku>", které umístí <text> v kurzívě doprostřed
+řádku. Při použití "\nl" je text rozdělen do více řádků, každý je centrován.
+
+Deklarace "\letter" je určena pro psaní dopisů. Písmo je nastaveno na 11
+bodů, odsazení není žádné a mezi odstavci je půlřádková mezera. Stránky
+nejsou číslovány. Chcete-li je číslovat, můžete použít například kód uvedený
+v sekci \ref[lastpage].
+Při použití tohoto makra je dále připraveno makro
+"\address" pro psaní víceřádkových adres a makro "\subject" které vypíše
+tučně slovo \uv{Věc:} nebo \uv{Vec:} nebo \uv{Subject:} v závislosti na
+použitém jazyce. Užití makra "\address" vypadá takto:
+
+\begtt
+\address
+ <první řádek adresy>
+ <druhý řádek adresy>
+ <atd.>
+ <prázdný řádek>
+\endtt
+%
+tedy řádky se neukončují žádným speciálním znakem, ale konec řádku na 
+vstupu je koncem řádku i v sazbě. 
+Makro vytvoří "\vtop" se sazbou řádků tak, že jeho šířka
+odpovídá nejširšímu řádku. Chcete-li mít víceřádkovou adresu u pravého
+okraje stránky stačí tedy psát "\hfill\address..." 
+A před adresu lze také do prvního
+řádku předsadit text jednoduše pomocí "<text>\address..."
+
+Analogický deklarátor "\book" není zahrnut, protože kniha vyžaduje individuální
+péči typografa a každá kniha může být jiná. Na takový projekt je účelné si
+připravit vlastní makra. Deklarátor "\slides" také není zahrnut, ale je
+možné použít OPmac triky 
+\ulink[http://petr.olsak.net/opmac-tricks.html\#slidy]{0017 a 0022}.
+
+
 \sec Shrnutí
 %%%%%%%%%%%%
 
@@ -1827,6 +1883,8 @@
 
 \magscale[<faktor>] % zvětšení/zmenšení sazby beze změny zlomu
 \margins/<pg> <formát> (<levý>,<pravý>,<horní>,<dolní>)<jednotka> % okraje
+
+\report \letter % inicializace předdefinovaného stylu dokumentu
 \endtt
 
 \byeMore information about the tex-live-commits mailing list