texlive[51725] Master/texmf-dist: yazd-thesis (25jul19)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Thu Jul 25 23:47:37 CEST 2019


Revision: 51725
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=51725
Author:  karl
Date:   2019-07-25 23:47:36 +0200 (Thu, 25 Jul 2019)
Log Message:
-----------
yazd-thesis (25jul19)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/README
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter2.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter3.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter4.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/eninfo.tex
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/yazd-thesis.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/yazd-thesis.tex
  trunk/Master/texmf-dist/tex/xelatex/yazd-thesis/yazd-thesis.cls

Removed Paths:
-------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/symbols.tex

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/README
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/README	2019-07-25 16:35:16 UTC (rev 51724)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/README	2019-07-25 21:47:36 UTC (rev 51725)
@@ -5,7 +5,9 @@
 easily write their theses and dissertations.
 
 Author: Vahid Damanafshan <vdamanafshan at gmail.com>
-Copyright (C) 2019 by Vahid Damanafshan <http://damanafshan.ir>
+Copyright (C) 2015-2019 by Vahid Damanafshan 
+http://xelinic.ir
+vdamanafshan at gmail.com
 
 
 
@@ -15,13 +17,13 @@
 
 -------------------------------------------------------------------
 This file may be distributed and/or modified under the
-conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
+conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3c
 of this license or (at your option) any later version.
 The latest version of this license is in:
 
   http://www.latex-project.org/lppl.txt
 
-and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX 
+and version 1.3c or later is part of all distributions of LaTeX 
 version 2003/06/01 or later.
 
 This work has the LPPL maintenance status "author-maintained".

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter2.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter2.tex	2019-07-25 16:35:16 UTC (rev 51724)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter2.tex	2019-07-25 21:47:36 UTC (rev 51725)
@@ -156,7 +156,7 @@
 \item ابتدا مطابق شکل، بسته مشخص شده را به روزرسانی کنید. پس از بروز رسانی این بسته، برنامه بسته می‌شود و لازم است دو مرحله قبل را دوباره تکرار کنید.
 \item حال روی \lr{Updtate all installed} کلیک کنید. به روزرسانی نیز مشابه نصب مدت زمانی که به سرعت کامپیوتر و سرعت اینترنت شما وابسته است طول می‌کشد.
 \end{enumerate}
-\endinput
+%\endinput
 \latin
 \begin{figure}[h]
 \includegraphics[width=0.4\textwidth]{TexLive2015-Update-1}\hfill
@@ -202,6 +202,7 @@
 \newpage 
 \pagebreak
 \subsection{نصب \lr{Miktex 2.9}  به طور کامل (\XePersian)}
+\baselineskip=1cm
 \begin{enumerate}
 \item برای دانلود فایل‌های لازم از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:
 \begin{itemize}
@@ -208,12 +209,12 @@
 \item اگر به شبکه دانشگاه یزد دسترسی دارید (به شبکه داخلی دانشگاه متصل هستید) بدون نیاز به اتصال
 به اکانتینگ، از لینک زیر فایل مربوطه را دانلود کنید:
 
-\centerline{\href{ftp://ftp.yazd.ac.ir:8621/Mathematic/TeX/}{ftp://ftp.yazd.ac.ir:8621/Mathematic/TeX/}}
+\centerline{\lr{ftp://ftp.yazd.ac.ir:8621/Mathematic/TeX/}}
 
 توجه کنید که این فایل لزوماً آخرین نگارش نرم افزار نیست ولی برای اجرا مشکلی ندارد. پس از دانلود
 فایل فشرده را باز کنید.
 
-\item دانلود فایل setup-2.9.4503.exe از مسیر زیر و اجرای آن و انتخاب گزینۀ دانلود برای دانلود فایل‌های لازم.
+\item دانلود فایل \lr{setup-2.9.4503.exe} از مسیر زیر و اجرای آن و انتخاب گزینۀ دانلود برای دانلود فایل‌های لازم.
 
 \lr{http://ctan.yazd.ac.ir/systems/win32/miktex/setup/}
 
@@ -224,7 +225,7 @@
 \lr{http://ctan.yazd.ac.ir/systems/win32/miktex/tm/packages/}
 \end{itemize}
 \item  از پوشه مربوطه، فایل \lr{setup-2.9.4503.exe} را اجرا کنید. (شکل 1 را ببینید\footnote{شکل‌ها مربوط
-به MikTeX2.8 است ولی مشابه شکل‌های اجرا است. }).
+به \lr{MikTeX2.8} است ولی مشابه شکل‌های اجرا است. }).
 \item در پنجرۀ باز شده \lr{Accept the Miktex ...} را تیک زده و روی \lr{Next} کلیک کنید.
 \item \label{complete} در پنجره بعدی \lr{Complete Miktex} را انتخاب کنید و روی \lr{Next} کلیک کنید.
 
@@ -276,10 +277,11 @@
 \end{verbatim}
 \persian
 \section{نصب Notepad++}
+\baselineskip=1cm
 ادیتور \lr{Notepad++ } به دلیل قابلیت فارسی نویسی و همچنین از راست به چپ نویسی و امکان اجرای دستورات خط فرمان در ادیتور،
-انتخاب مناسبی برای نوشتن متون است. برای فعال کردن قابلیت اجرای دستورات خط فرمان با استفاده از کلید F6، پس از نصب نرم افزار
+انتخاب مناسبی برای نوشتن متون است. برای فعال کردن قابلیت اجرای دستورات خط فرمان با استفاده از کلید \lr{F6}، پس از نصب نرم افزار
 \lr{Notepad++ }، فایل \lr{NppExec\_030\_dll\_Unicode.zip}
-را در پوشه plugins از مسیری که \lr{Notepad++ } در آن نصب شده است باز کنید. حال با زدن کلید F6 در ادیتور، پنجره اجرای دستور باز می‌شود.
+را در پوشه plugins از مسیری که \lr{Notepad++ } در آن نصب شده است باز کنید. حال با زدن کلید \lr{F6} در ادیتور، پنجره اجرای دستور باز می‌شود.
 
 نمونه دستوری که می‌توانید وارد کنید به صورت زیر است:
 
@@ -291,15 +293,15 @@
 \end{verbatim}
 \end{latin}
 
-برای تایپ از راست به چپ کلیدهای Alt+CTRL+R را بزنید و برای از چپ به راست نویسی کلیدهای Alt+Ctrl+L را بزنید.
+برای تایپ از راست به چپ کلیدهای \lr{Alt+CTRL+R} را بزنید و برای از چپ به راست نویسی کلیدهای \lr{Alt+Ctrl+L} را بزنید.
 
-برای نیم فاصله، کلید استاندارد Ctrl+SHift+2 است که در این ادیتور به دلیل استفاده از این ترکیب برای کار دیگری عمل نمی‌کند.
+برای نیم فاصله، کلید استاندارد \lr{Ctrl+SHift+2} است که در این ادیتور به دلیل استفاده از این ترکیب برای کار دیگری عمل نمی‌کند.
 برای عمل کردن آن باید این ترکیب کلید را از ادیتور حذف کنید. برای این منظور از منوی \lr{settings -> Shortcut Mapper}
 در برگه \lr{Main Menu} در ردیف حدودا 80 این ترکیب را پیدا کرده و به چیز دیگری (مثلا \lr{CTRL+Shift+T}) عوض کنید.
 
- پس از این کار ترکیب Ctrl+SHift+2 برای نیم فاصله (وقتی زبان فارسی باشد) کار می‌کند.
+ پس از این کار ترکیب \lr{Ctrl+SHift+2} برای نیم فاصله (وقتی زبان فارسی باشد) کار می‌کند.
 
- توجه: برای تهیه فایل مقاله یا کتاب با \XePersian، باید از کد UTF8 برای کدگذاری فایل استفاده شود. برای انتخاب در ادیتور، از منوی
+ توجه: برای تهیه فایل مقاله یا کتاب با \XePersian، باید از کد \lr{UTF8} برای کدگذاری فایل استفاده شود. برای انتخاب در ادیتور، از منوی
 Encoding گزینه مورد نظر انتخاب شود.
 \section{کلاس پایان‌نامه دانشگاه یزد}
 با توجه به تنظیمات خاص پایان‌نامه‌های دانشگاههای مختلف و وقت قابل ملاحظه‌ای که انجام این تنظیمات از دانشجویان می‌گیرد، کلاسی بر مبنای تنظیمات پایان نامه‌های دانشگاه یزد ایجاد شده است و از طریق وبسایت زیر در دسترس دانشجویان عزیز می‌باشد.
@@ -329,7 +331,7 @@
  Word تبدیل شده و باز می‌شود و می‌توانید آن را ذخیره کنید. امکان انتخاب فونت و سایر خواص در پنجره باز شده هنگام تبدیل ممکن است.
  
  مشابه قبل، اگر فایل \LaTeX \ شما \textcolor{red}{\bf فارسی} است، باید از پنجره باز شده، در قسمت encoding، 
- گزینۀ UTF8 یا Unicode را انتخاب کنید. (شکل 3 را ببینید.) 
+ گزینۀ \lr{UTF8} یا Unicode را انتخاب کنید. (شکل 3 را ببینید.) 
 \latin
 \begin{figure}
 \begin{center}
@@ -346,6 +348,7 @@
 این فایل‌ها به یونیکد، آنها را با استفاده از ابزار فوق به Word نیز تبدیل کرد. البته این مورد از نظر کیفیت انجام آزمایش نشده است.
 %\pagebreak 
 \section{نصب \lr{Farsi\TeX}}
+\baselineskip=1cm
 \begin{enumerate}
 \item ابتدا \lr{MikTeX2.9} را نصب کنید.\footnote{امکان نصب فارسی تک روی
 TeXLive نیز باید ممکن باشد ولی برای آن فعلا دستورالعملی نیست. می‌توانید دستورات معادل
@@ -400,12 +403,11 @@
 شده و برای اجرا لازم است آن را روی کامپیوتر نصب نمایید. جزئیات اجرا از راهنمای زیپرشن در زیر آمده است.
 \begin{center}
 \includegraphics[width=\textwidth]{farsitex2xepersian-1.jpg} 
-
 \includegraphics[width=\textwidth]{farsitex2xepersian-2.jpg} 
 %\includegraphics[width=\textwidth]{farsitex2xepersian-p1} 
-
 %\includegraphics[width=\textwidth]{farsitex2xepersian-p2} 
 \end{center}
+
 انتخاب دیگر برای تبدیل، بازکردن فایل با استفاده از \lr{bidi-TeXMaker} است. این نرم افزار دارای منوی \lr{Import FTX File(s)} در منوی \lr{File} است. با باز کردن فایل‌های با پسوند \lr{.FTX}، فایل تبدیل به یونیکد می‌شود.
 \section{جزئیات فارسی نویسی در \lr{IPE Drawing}}
 نرم‌افزار مجانی \lr{Ipe Drawing} که یک ابزار قوی برای رسم اشکال است و بر مبنای \TeX\ کار می‌کند 
@@ -424,6 +426,7 @@
 
 پس از وارد شدن در \lr{IPE}، دستورات زیر را در منوی \lr{Edit-> Document properties} در قسمت
 \lr{Latex preamble } اضافه شود:
+
 {\tiny
 \latin
 \begin{verbatim}
@@ -491,6 +494,8 @@
 }
 \persian
 
+\baselineskip=1cm
+
 نمونه فایل ساده ایجاد شده در لینک زیر است.
 اگر در کپی و پیست کردن دستورات فوق ناموفق بودید، می‌توانی فایل نمونه زیر را در
 Ipe باز کرده و سپس این دستورات را در محلی که در فوق اشاره شده کپی و سپس در محل
@@ -502,4 +507,3 @@
 
 \url{http://cs.yazd.ac.ir/farshi/LaTeX/LaTeX.html}
 
-\persian
\ No newline at end of file

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter3.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter3.tex	2019-07-25 16:35:16 UTC (rev 51724)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter3.tex	2019-07-25 21:47:36 UTC (rev 51725)
@@ -1,7 +1,6 @@
 \chapter{راهنمای استفاده از کلاس \lr{yazd-thesis}}
 \section{مقدمه}
 حروف‌چینی پایان‌نامه یا رساله یکی از موارد پرکاربرد استفاده از زی‌پرشین است. از طرفی، یک پایان‌نامه یا رساله، احتیاج به تنظیمات زیادی از نظر صفحه‌آرایی دارد که ممکن است برای
-%endinput
 یک کاربر مبتدی، مشکل باشد. به همین خاطر، برای راحتی کار کاربر، کلاس حاضر با نام 
 \LRE{\verb!yazd-thesis!}
 برای حروف‌چینی پروژه‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه یزد با استفاده از نرم‌افزار زی‌پرشین، آماده شده است. این فایل به 
@@ -67,8 +66,8 @@
 دست ندهید.
 
 حال اگر نوشتن پایان‌نامه یا رساله اولین تجربه شما از کار با لاتک است، توصیه می‌شود که یک‌بار به طور سرسری، کتاب «%
-\href{http://www.tug.ctan.org/tex-archive/info/lshort/persian/lshort.pdf}{مقدمه‌ای نه چندان کوتاه بر
-\lr{\LaTeXe}}\LTRfootnote{\url{http://www.tug.ctan.org/tex-archive/info/lshort/persian/lshort.pdf}}»
+\href{http://mirror.ctan.org/tex-archive/info/lshort/persian/lshort.pdf}{مقدمه‌ای نه چندان کوتاه بر
+\lr{\LaTeXe}}\LTRfootnote{\url{http://mirror.ctan.org/tex-archive/info/lshort/persian/lshort.pdf}}»
  ترجمه دکتر مهدی امیدعلی، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد را مطالعه کنید. این کتاب، کتاب بسیار کاملی است که خیلی از نیازهای شما در ارتباط با حروف‌چینی را برطرف می‌کند.
 
 
@@ -185,20 +184,32 @@
 \begin{latin}
 \footnotesize
 \begin{verbatim}
-xindy -L persian-variant1 -C utf8 -M numeric-sort -M latex -M latex-loc-fmts -M texindy %.idx
+xindy -L persian-variant2 -C utf8 -M texindy -M page-ranges yazd-thesis.idx
 \end{verbatim}
 \end{latin}
-اگر از نسخۀ جدید xindy استفاده می‌کنید، به جای
-\lr{persian-variant1}
-از 
-\lr{persian}
-استفاده کنید.
 
-\begin{figure}[htb]
- {\centerline{\includegraphics[width=0.6\textwidth]{Print-PDF}}}
- \caption{تنظیمات پرینتر در زمان چاپ.}\label{print}
- \end{figure}
+\subsection{تعریف نمادها و ایجاد فهرست نمادها}
+ابتدا باید نمادها یکی یکی با استفاده از دستور
+\LRE{\verb!\psymbol{<symbol>}{<description>}!}
+در متن کتاب تعریف شوند. در این دستور منظور از 
+\LRE{\verb!<symbol>!}
+خود نماد است که در صورت ریاضی بودن آن، از 
+\verb!$...$!
+و در صورت ریاضی نبودن آن از دستور
+\verb!\lr{...}!
+برای نوشتن آن استفاده می‌شود. 
+\LRE{\verb!<description>!}
+هم توضیح و یا معنی نماد است. این دستور، نماد را در متن کتاب چاپ می‌کند. دستور
+\verb!\listofsymbols%[3em]!
+در فایل
+\textsf{yazd-thesis.tex}
+هم فهرست نمادها را چاپ می‌کند. 
+مقدار
+\verb![3em]!
+را می‌توانید در پایان کار، بسته به پهنای نمادها 
+کم و زیاد کنید. 
 
+
 \section{چاپ فایل پی دی اف}
 فایل پی دی اف حاصل از این بسته، مطمئناً مطابق با آیین‌نامه نگارش پایان‌نامه دانشگاه یزد
 است و این امر توسط کارشناسان مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد تایید شده است.
@@ -212,7 +223,11 @@
 به Page Handling را غیرفعال کنید. نمونه به صورت شکل~\ref{print} است.
 دقت کنید که بسته به پرینتر شما ممکن است موارد دیگری نظیر shrinking و غیره نیز 
 موجود باشد که باید همه غیر فعال شوند.
-با این ترنیب، مطمئنا حاشیه‌ها مطابق حاشیه‌ها در فایل پی دی اف خواهد بود.
+با این ترتیب، مطمئنا حاشیه‌ها مطابق حاشیه‌ها در فایل پی دی اف خواهد بود.
+\begin{figure}[!h]
+ {\centerline{\includegraphics[width=0.7\textwidth]{Print-PDF}}}
+ \caption{تنظیمات پرینتر در زمان چاپ.}\label{print}
+ \end{figure}
 \section{اگر سوالی داشتم، از کی بپرسم؟}
 برای پرسیدن سوال‌های خود در مورد حروف‌چینی با زی‌پرشین، می‌توانید به
 \href{http://qa.parsilatex.com}{سایت پرسش و پاسخ پارسی‌لاتک}%
@@ -219,10 +234,7 @@
 \LTRfootnote{\url{http://qa.parsilatex.com}}
 مراجعه کنید. شما هم می‌توانید روزی به سوال‌های دیگران در این سایت جواب بدهید.
   
-در ادامه، برای فهم بیشتر مطالب، چند تعریف، قضیه و مثال آورده شده است. سپس با نمادهای\index{نماد} 
-\ac{real}،
-\ac{im}
-و \ac{nat} آشنا می‌شویم. از نماد \ac{cpu} نیز استفاده خواهیم کرد!
+در ادامه، برای فهم بیشتر مطالب، چند تعریف، قضیه و مثال آورده شده است. 
 \begin{definition}
 مجموعه همه ارزیابی‌های (پیوسته) روی $(X,\tau)$، دامنه توانی احتمالی
 \index{دامنه توانی احتمالی}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter4.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter4.tex	2019-07-25 16:35:16 UTC (rev 51724)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/chapter4.tex	2019-07-25 21:47:36 UTC (rev 51725)
@@ -35,18 +35,7 @@
 اگر $\cal F$ مجموعه‌ای از $n$ تابع چندجمله‌ای با درجه‌ی $s$ باشد. با توجه به این‌که هر دو تابع چندجمله‌ای از درجه‌ی $s$ حداکثر در $s$ نقطه با یکدیگر برخورد می‌کنند (این بدان معنی است که حداکثر $s$ تناوب از هر دو تابع مجزا از $\cal F$ در $\Gamma(\cal F)$ وجود خواهد داشت) و نیز وجود دو تابع یکسان مجاور به هم در $\Gamma(\cal F)$ هم امکان ندارد، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که $\Gamma(\cal F)$ متناظر با یک $(n, s)$ دنباله‌ی داونپورت-شینزل است و پیچیدگی آن نیز، برابر با طول دنباله‌ی داونپورت-شینزل متناظر با آن خواهد شد. شکل \ref{fig-DSsequence} را ببینید. پس می‌توان گفت که پیچیدگی $\Gamma(\cal F)$ از مرتبه‌ی $O(\lambda_{s}(n))$ است. تمام نتایج به‌طور مشابه برای پیچیدگی پوشش بالایی نیز برقرار است. اگر دامنه‌ی تعریف $\Gamma(\cal F)$ در نظر گرفته شود و هر تابع چندجمله‌ای از $\cal F$ روی قسمتی از این دامنه (یک بازه مشخص از دامنه) تعریف شود، یعنی نمودار هر تابع تکه‌ای از نمودار آن تابع با دامنه نامحدود باشد، آنگاه پیچیدگی $ \Gamma(\cal F)$ برابر $O(\lambda_{s+2}(n))$ می‌شود \cite{sp-dssga-95}.
 برای یک ثابت $s\geq 3$، $\lambda_{s}(n)$ یک تابع ابرخطی است اما خیلی آهسته رشد می‌کند. در ادامه قضیه‌ای بیان می‌شود که فرمول‌های مربوط به محاسبه $\lambda_{s}(n)$ را بیان می‌کند. تابع $\alpha(n)$ به معکوس تابع آکرمان\LTRfootnote{Ackermann function} اشاره می‌کند \cite{sp-dssga-95}.
 
-\endinput
-\begin{theorem}\label{theo-DS-sequ}
-پیچیدگی پوشش پایینی (یا بالایی) یک مجموعه از $n$ تابع چندجمله‌ای با درجه $s$ برابر $O(\lambda_{s}(n))$ است، که $\lambda_{s}(n)$ در روابط زیر صدق می‌کند.
 
-$$\begin{array}{l l l l l}
-\lambda_{1}(n) = n \\ \\
-\lambda_{2}(n) = 2n - 1 \\ \\
-\lambda_{3}(n) = \Theta(n\alpha(n)) \\ \\
- \lambda_{s}(n) \leq n2^{{(1+o(1))\alpha(n)}^{\frac{s - 2}{2}}} & $ باشد، زوج $n$اگر $\\ \\
-\lambda_{s}(n) \leq n2^{{(1+o(1))\alpha(n)}^{\frac{s - 2}{2}}\log \alpha(n)} 
- & $ باشد، فرد $n$اگر $ \end{array}$$
-\end{theorem}
 از آن جایی که $\alpha(n)$ تابعی است که بی‌نهایت آهسته رشد می‌کند (تقریبا برای مقادیر عملی و منطقاً بزرگ $n$ مقدار ثابت است)، بنابراین برای یک مقدار ثابت $s$، $\lambda_{s}(n)$ تقریبا خطی از $n$ است.  
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
@@ -110,59 +99,28 @@
 \label{obsr-angles}
 با انتخاب $ \phi = \arcsin \frac{\varepsilon}{2(1+\varepsilon)}$ و $\varphi = 2\arcsin \frac{\varepsilon^{2}}{4(1+\varepsilon)(2+\varepsilon)}$ دو شرط \ref{eq-rd-first} و \ref{eq-rd-sec} برقرار است.
 \end{observation}
-\begin{proof}
-قسمت اول اثبات: با توجه به مشاهده‌ی \ref{obsr-phi}، رابطه‌ی 
-$0 < \phi < \dfrac{\pi}{6}$ برقرار است، بنابراین رابطه‌ی 
-$\cos \phi \geq 1-\sin \phi$ نیز برقرار خواهد بود و شرط 
-\ref{eq-rd-first} به این صورت اثبات می‌شود:
-\begin{LTR}
-\begin{center}
-\begin{tabular}{rll} 
-$\phi$ & $=$ & $\arcsin \frac{\varepsilon}{2(1 + \varepsilon)}$\\ \\
-$\sin \phi $ & $=$ & $\dfrac{\varepsilon}{2(1 + \varepsilon)}$\\ \\
-$2\sin \phi- 1$ & $=$ & $\dfrac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} - 1$\\ \\
-$1 - 2\sin \phi$ & $=$ & $\dfrac{1}{1 + \varepsilon}$
-\end{tabular}
-\end{center}
-\end{LTR}
-\begin{LTR}
-\begin{center}
-\begin{tabular}{rll} 
-$1- \sin \phi-\sin \phi$ & $=$ & $\dfrac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}$\\ \\
-$\cos \phi - \sin \phi$ & $\geq$ & $\dfrac{1}{1 + \varepsilon}.$
-\end{tabular}
-\end{center}
-\end{LTR}
-قسمت دوم اثبات: از مشاهده‌ی \ref{obsr-phi}، رابطه‌ی 
-\mbox{$\dfrac{1}{2} < \cos(\phi/2) < 1$} و از قسمت اول اثبات، 
-رابطه‌ی $\sin \phi = \dfrac{\varepsilon}{2(1 + \varepsilon)}$ 
-برقرار است. با توجه به این روابط و نیز رابطه‌ی مثلثاتی \linebreak $\sin \phi = 2\sin(\phi/2) \cos(\phi/2)$، شرط \ref{eq-rd-sec} به این صورت اثبات می‌شود:
-\begin{center}
-\begin{LTR}
-\begin{tabular}{rll}
-$\varphi$ & $=$ & $2\arcsin \frac{\varepsilon^{2}}{4(\varepsilon + 2)(1 + \varepsilon)}$ \\ \\
-$\sin(\varphi/2)$ & $=$ & $\dfrac{\varepsilon^{2}}{4(\varepsilon + 2)(1 + \varepsilon)}$ \\ \\
-$\sin(\varphi/2)\cos(\phi/2)$ & $\leq$ & $\dfrac{\varepsilon^{2}}{4(\varepsilon + 2)(1 + \varepsilon)}$ \\ \\
-$\dfrac{1}{\sin(\varphi/2)\cos(\phi/2)}$ & $\geq$ & $\dfrac{4(\varepsilon + 2)(1 + \varepsilon)}{\varepsilon^{2}}$ \\ \\
-$\dfrac{\dfrac{\varepsilon}{2(1 + \varepsilon)}}{\sin(\varphi/2)\cos(\phi/2)}$ & $\geq$ & $\dfrac{2(\varepsilon + 2)}{\varepsilon}$ \\ \\
-$\dfrac{\sin\phi}{2\sin(\varphi/2)\cos(\phi/2)}$ & $\geq$ & $\dfrac{\varepsilon + 2}{\varepsilon}$ \\ \\
-$\dfrac{\sin(\phi/2)}{\sin(\varphi/2)}$ & $\geq$ & $1 + 2/\varepsilon.$
-\end{tabular}
-\end{LTR}
-\end{center}
-\end{proof}
+مشتق\index{مشتق} تابع $f$، تابعی است که با علامت $f'$ نشان داده می‌شود و مقدار آن در هر عدد $x$ واقع در دامنهٔ $f$
+به صورت 
+\begin{align}\label{bderi1}
+f'(x)=\lim_{\Delta x\rightarrow 0}\dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}
+\end{align}
+\ysymbol{$f'(x)$}{مشتق تابع $f$ در نقطهٔ $x$}
+تعریف می‌شود؛ به شرطی که حد فوق وجود داشته باشد.
 
-\begin{lemma}
-پیچیدگی پوشش پایینی (یا بالایی) یک مجموعه از $n$ تابع چندجمله‌ای با درجه $s$ برابر $O(\lambda_{s}(n))$ است، که $\lambda_{s}(n)$ در روابط زیر صدق می‌کند.
+اگر $f$ روی بازهٔ $[a,b]$ هموار باشد، طول منحنی $y=f(x)$ از $a$ تا $b$ برابر است با
+\begin{align}\label{10eq6}
+L=\int_a^b \sqrt{1+\Big(\dfrac{dy}{dx}\Big)^2}dx=\int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}dx.
+\ysymbol{$L$}{طول منحنی}
+\end{align}
 
-$$\begin{array}{l l l l l}
-\lambda_{1}(n) = n \\ \\
-\lambda_{2}(n) = 2n - 1 \\ \\
-\lambda_{3}(n) = \Theta(n\alpha(n)) \\ \\
- \lambda_{s}(n) \leq n2^{{(1+o(1))\alpha(n)}^{\frac{s - 2}{2}}} & $ باشد، زوج $n$اگر $\\ \\
-\lambda_{s}(n) \leq n2^{{(1+o(1))\alpha(n)}^{\frac{s - 2}{2}}\log \alpha(n)} 
- & $ باشد، فرد $n$اگر $ \end{array}$$
-\end{lemma}
+اگر تابع $f$ در $x_1$ تعریف شده باشد، آنگاه مشتق راست $f$ در $x_1$ با $f'_{+}(x_1)$ 
+\ysymbol{$f'_{+}(x)$}{مشتق راست $f$ در نقطهٔ $x$}
+نشان داده می‌شود و به صورت 
+\begin{align}
+f'_{+}(x_1)=\lim_{\Delta x\rightarrow 0^{+}}\dfrac{f(x_1+\Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}
+\end{align}
+و یا به عبارت دیگر،
+تعریف می‌شود؛ به شرطی که این حدود موجود باشند.
 
 \begin{example}
 نمونه مثال

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/eninfo.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/eninfo.tex	2019-07-25 16:35:16 UTC (rev 51724)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/eninfo.tex	2019-07-25 21:47:36 UTC (rev 51725)
@@ -1,7 +1,6 @@
 % در این فایل، عنوان پایان‌نامه، مشخصات خود و چکیده پایان‌نامه را به انگلیسی وارد کنید.
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 \begin{latin}
-\latincampus{Sciences Campus}
 \latinfaculty{Faculty of Sciences}
 \latindepartment{Department of Mathematical Sciences}
 \latinfield{Communications (System)}

Deleted: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/symbols.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/symbols.tex	2019-07-25 16:35:16 UTC (rev 51724)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/symbols.tex	2019-07-25 21:47:36 UTC (rev 51725)
@@ -1,22 +0,0 @@
-\mychapter{فهرست نمادها}
-\thispagestyle{plain}
-\begin{multicols*}{2}
-% پهن‌ترین نماد باید داخل کروشه زیر قرار بگیرد تا توضیحات نمادها زیر هم تراز شوند.
-\begin{acronym}[\lr{CPU}]
-\baselineskip=.7cm
-\acro{real}[$\mathbb{R}$]{مجموعه اعداد حقیقی}
-\acro{im}[$\mathbb{C}$]{مجموعه اعداد موهومی}
-\acro{nat}[$\mathbb{N}$]{مجموعه اعداد طبیعی}
-\acro{cpu}[\lr{CPU}]{\lr{Central Processing Unit}}
-\end{acronym}
-\end{multicols*}
-%\begin{tabbing}
-%\parbox{0.17\textwidth}{نماد}\=\parbox{0.7\textwidth}{توضیح\hfill صفحه}\\
-%\addsymbol \lambda_{s}(n): {طول طولانی‌ترین $(n, s)$ دنباله‌ی داونپورت-شینزل}{landaDavShinz}
-%\addsymbol \cal F: {یک مجموعه از توابع}{setOfFunc}
-%\addsymbol \Gamma(\cal F): {پوشش پایینی مجموعه توابع $\cal F$}{lowerEnvelop}
-%\addsymbol \alpha(n): {معکوس تابع آکرمان}{alphaN}
-%\end{tabbing}
-
-\cleardoublepage
-

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/yazd-thesis.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/yazd-thesis.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/yazd-thesis.tex	2019-07-25 16:35:16 UTC (rev 51724)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/xelatex/yazd-thesis/yazd-thesis.tex	2019-07-25 21:47:36 UTC (rev 51725)
@@ -1,9 +1,7 @@
 % !TEX TS-program = XeLaTeX
 % اگر قصد نوشتن رساله دکتری را دارید، در خط زیر، گزینه msc را پاک کنید. کلیه تنظیمات لازم به طور خودکار اعمال می‌شود.
-% در صورت استفاده از گزینه withpage شماره صفحات حاوی نمادها در جلوی آن‌ها در فهرست نمادها چاپ می‌شود و در صورت 
-% استفاده از گزینه printonlyused فقط نمادهایی که در متن استفاده شده‌اند، در فهرست نمادها چاپ می‌شوند.
-% برای عدم نمایش فرم صورت‌جلسه، گزینه minutes را در خط زیر حذف کنید.
-\documentclass[withpage,printonlyused,msc,hidelinks,minutes]{yazd-thesis}
+% برای عدم نمایش فرم صورت‌جلسه، گزینه minutes را در خط زیر پاک کنید.
+\documentclass[msc,hidelinks,minutes]{yazd-thesis}
 \usepackage{xepersian}
 \settextfont[Scale=1.32]{Yas}
 \setlatintextfont[Scale=1.3]{Times New Roman} 
@@ -19,8 +17,7 @@
 \input{fainfo}
 \frontmatter
 \tableofcontents
-\clearpage
-\include{symbols}
+\listofsymbols%[3em]
 \mainmatter
 \include{chapter1}
 \include{chapter2}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/xelatex/yazd-thesis/yazd-thesis.cls
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/xelatex/yazd-thesis/yazd-thesis.cls	2019-07-25 16:35:16 UTC (rev 51724)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/xelatex/yazd-thesis/yazd-thesis.cls	2019-07-25 21:47:36 UTC (rev 51725)
@@ -8,9 +8,9 @@
 %% 
 %% 
 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
-\def\yazd-thesisversion{0.2}
+\def\yazd-thesisversion{0.3}
 \ProvidesClass{yazd-thesis}
-       [07/16/2019 v\yazd-thesisversion\space A template for the Yazd University]
+       [2019/07/25 v\yazd-thesisversion\space A template for the Yazd University]
 \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{book}}
 \ProcessOptions
 \LoadClass[a4paper,11pt]{book}
@@ -20,7 +20,6 @@
 \RequirePackage{amsmath}
 \RequirePackage{calc}
 \RequirePackage[top=3cm, bottom=2.5cm, left=4cm, right=2.5cm]{geometry}
-\RequirePackage[]{acronym}
 \RequirePackage[]{graphicx}
 \graphicspath{{figures/}}
 \RequirePackage{array}
@@ -138,7 +137,7 @@
 \if at mscthesis 
 \lr{\yefont EP/F013}
 \else
-\lr{EP/F114}
+\lr{\yefont EP/F114}
 \fi
 \par
 ویرایش:
@@ -720,23 +719,6 @@
                   {-1.4cm \@plus -0ex \@minus -0ex}%
                  {1cm \@plus0ex}%
                   {\normalfont\normalsize\bfseries}} 
-
-
-\def\bflabel#1{{\textsf{#1}\hfill}}
-\renewcommand*\@verridelabel[1]{%
- \@bsphack
- \label{#1}%
- \protected at write\@auxout{}{\string\undonewlabel{#1}}%
- \@overriddenmessage rs{#1}%
- \@esphack
-}%
-\renewcommand*{\@acf}[1]{%
-   \ifAC at starred\else\AC at logged{#1}\fi%
-    \acffont{%
-     \AC at placelabel{#1}\hskip\z@%\AC at acl{#1}%
-     \nolinebreak[3]%
-     \acfsfont{\acsfont{\AC at acs{#1}}}%
-    }}
 \makeatother
 
 \makeatletter
@@ -766,6 +748,37 @@
  \origprintindex
 }
 \makeatother
+
+
+
+\newcommand{\ysymbol}[2]{%
+\gdef\currntsymbol{#1}%
+\gdef\currntsymboldef{#2}%
+\csname phantomsection\endcsname%
+%#1%
+\addcontentsline{los}{ysymbol}{%
+\protect\numberline{\currntsymbol}%
+\currntsymboldef}%
+}
+
+\makeatletter
+\renewcommand\@tocrmarg{1.55em}
+\newcommand\listsymbolsname{فهرست نمادها}
+\newcommand\listofsymbols[1][3em]{%
+\cleardoublepage
+\newcommand*\l at ysymbol{%
+\@dottedtocline{1}{0em}{#1}}\mychapter{\listsymbolsname}%
+\setlength{\columnsep}{5ex}
+\begin{multicols*}{2}
+\small
+\baselineskip=1cm
+\@starttoc{los}
+\raggedcolumns
+\end{multicols*}
+}
+\makeatother
+
+
 %% 
 %% 
 %% Distributable under the LaTeX Project Public License,More information about the tex-live-commits mailing list