texlive[49681] Master/texmf-dist: csbulletin (12jan19)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Sun Jan 13 00:06:53 CET 2019


Revision: 49681
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=49681
Author:  karl
Date:   2019-01-13 00:06:52 +0100 (Sun, 13 Jan 2019)
Log Message:
-----------
csbulletin (12jan19)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/README
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.tex
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulletin.cls

Added Paths:
-----------
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulobalka.cls
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulobalka.sty
  trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulv1.cls

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/README
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/README	2019-01-12 23:06:35 UTC (rev 49680)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/README	2019-01-12 23:06:52 UTC (rev 49681)
@@ -1,5 +1,5 @@
 =============================================================================
-Package: csbulletin  Version 1.1              18 February 2016
+Package: csbulletin  Version 1.2               12 January 2019
 =============================================================================
 
 The package provides the class for articles for the CSTUG Bulletin 

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.tex	2019-01-12 23:06:35 UTC (rev 49680)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/latex/csbulletin/csbulletin.tex	2019-01-12 23:06:52 UTC (rev 49681)
@@ -1,17 +1,11 @@
 %% $Id$
-\input utf8-t1 % text is in UTF8, requires encTeX
-% for ISO-8859-2: %& --translate-file=il2-t1.tcx
-% for CP-1250:  %& --translate-file=cp1250t1.tcx
-% for CP-852:   %& --translate-file=cp852t1.tcx
 \documentclass{csbulletin}
-% No optional packages needed
-% Macros
-\DeclareRobustCommand\version{\unskip~v.\,1.1}
+\DeclareRobustCommand\version{\unskip~v.\,1.2}
 \let\pkg\textsc
 
-\usepackage[pdftitle=LaTeX\ Class\ for\ CSTUG\ Bulletin, pdfauthor=Zdenek\ Wagner,
+\usepackage[utf8]{inputenc}
+\usepackage[pdftitle=LaTeX\ Class\ for\ CSTUG\ Bulletin, pdfauthor={Zdenek\ Wagner, Vit\ Novotny},
       pdfkeywords=CSTUG\ Bulletin,bookmarks=false]{hyperref}
-\usepackage{encxvlna}
 
 % section numbering
 \setcounter{secnumdepth}{2}
@@ -19,8 +13,8 @@
 \begin{document}
 \title{Styl pro Zpravodaj Československého sdružení uživatelů \TeX{}u,\version}
 \EnglishTitle{\LaTeX\ Class for \CSTUG\ Bulletin,\version}
-\author{Zdeněk Wagner}
-\podpis{Zdeněk Wagner\\\url{http://bulletin.cstug.cz}}
+\author{Zdeněk Wagner, Vít Novotný}
+\podpis{Zdeněk Wagner, Vít Novotný\\\url{http://bulletin.cstug.cz}}
 \maketitle
 
 \begin{abstract}
@@ -49,18 +43,17 @@
 instrukce pro autory.
 
 \section{Použité balíčky}
-Třída \pkg{csbulletin} nějaké balíčky načítá automaticky. Jejich seznam je uveden v následujících
+Třída \pkg{csbulletin} nějaké balíčky načítá automaticky. Jejich seznam je uveden v~následujících
 podsekcích.
 
 \subsection{Povinné balíčky}
-Balíčky, uvedené v následujícím seznamu, se načítají vždy. Musíte je tedy mít instalovány.
+Balíčky, uvedené v~následujícím seznamu, se načítají vždy. Musíte je tedy mít instalovány.
 
 \begin{itemize}
 \item Balíček \pkg{csbulacronym} definuje běžné akronymy robustním způsobem pomocí \cmd{DeclareRobustCommand} a
-některé speciální akronymy, jako je např. makro \cmd{cstug} pro \cstug. Soubor je dodáván společně s
-třídou \pkg{csbulletin}. Definice se používají i mimo Zpravodaj, proto jsou v samostatném souboru.
+některé speciální akronymy, jako je např. makro \cmd{cstug} pro \cstug. Soubor je dodáván společně s~třídou \pkg{csbulletin}. Definice se používají i mimo Zpravodaj, proto jsou v~samostatném souboru.
 
-\item \pkg{fontenc} s parametrem T1
+\item \pkg{fontenc} s~parametrem T1
 
 \item \pkg{lmodern}
 
@@ -72,9 +65,9 @@
 \end{itemize}
 
 \subsection{Nepovinné balíčky}
-Některé balíčky jsou využívány v redakci při sazbě finální verze Zpravodaje, ale pro pracovní verzi
+Některé balíčky jsou využívány v~redakci při sazbě finální verze Zpravodaje, ale pro pracovní verzi
 článku nejsou nezbytné. Jejich instalace na počítači autorů tedy není vyžadována. Třída jejich
-přítomnost detekuje a načte je, pokud jsou v počítači přítomny.
+přítomnost detekuje a načte je, pokud jsou v~počítači přítomny.
 
 \begin{itemize}
 \item \pkg{microtype}
@@ -87,11 +80,11 @@
 \end{itemize}
 
 \subsection{Babel}\label{babel}
-Třída \pkg{csbulletin} vyžaduje \pkg{babel} s moduly pro češtinu a slovenštinu ve verzi~3.2 nebo
-novější. Tato verze je distribuována na \TeX Live~2008, ale dělení slov funguje pouze v
-kódování~T1. Pokud máte starší verzi těchto modulů, bude \LaTeX\ hlásit chybu na dvou příkazech
-\cmd{languageattribute}. Chyby odstraníte použitím parametru \texttt{oldcsbabel} v hranatých
-závorkách v příkazu \cmd{documentclass}.
+Třída \pkg{csbulletin} vyžaduje \pkg{babel} s~moduly pro češtinu a slovenštinu ve verzi~3.2 nebo
+novější. Tato verze je distribuována na \TeX Live~2008, ale dělení slov funguje pouze
+v~kódování~T1. Pokud máte starší verzi těchto modulů, bude \LaTeX\ hlásit chybu na dvou příkazech
+\cmd{languageattribute}. Chyby odstraníte použitím parametru \texttt{oldcsbabel} v~hranatých
+závorkách v~příkazu \cmd{documentclass}.
 
 \section{Začátek souboru}
 Prvním příkazem souboru, kde lze (viz sekce~\ref{babel}) použít nepovinný parametr, je:
@@ -101,9 +94,9 @@
 \medskip
 
 Pak můžete načíst nezbytné balíčky, definovat vlastní makra a prostředí. Všechny definice budou
-lokální pro váš článek, nemusíte se proto obávat kolizí s články jiných autorů.
+lokální pro váš článek, nemusíte se proto obávat kolizí s~články jiných autorů.
 
-Implicitním jazykem pro Zpravodaj je čeština. Pokud je článek psán v jiném jazyce, vložte hned za
+Implicitním jazykem pro Zpravodaj je čeština. Pokud je článek psán v~jiném jazyce, vložte hned za
 \cmd{begin\{document\}} přepínač \cmd{selectlanguage} se správným jazykem.
 
 Název článku zapište do makra \cmd{title}, jména autorů do makra \cmd{author} a anglický název do
@@ -110,35 +103,35 @@
 makra \cmd{EnglishTitle}. Nepovinně můžete použít makro \cmd{podpis}, jehož parametr se objeví
 kurzívou na konci článku. Poté použijte makro \cmd{maketitle}.
 
-Abstrakt článku v jazyce článku zapište v prostředí \texttt{abstract}. Ve výjimečných případech lze
+Abstrakt článku v~jazyce článku zapište v~prostředí \texttt{abstract}. Ve výjimečných případech lze
 abstrakt vynechat.
 
-Na konci článku uveďte anglický souhrn v prostředí \texttt{summary}. Anglický název bude vzat z
-příkazu \cmd{EnglishTitle}, přepnutí jazyka se též provede automaticky. Anglický souhrn nemusí být
+Na konci článku uveďte anglický souhrn v~prostředí \texttt{summary}. Anglický název bude vzat
+z~příkazu \cmd{EnglishTitle}, přepnutí jazyka se též provede automaticky. Anglický souhrn nemusí být
 přesným překladem abstraktu.
 
-Redakce se postará o jazykovou korekturu anglického souhrnu. V případě, že jej autor nedodá,
-postará se o překlad redakce.
+Redakce se postará o~jazykovou korekturu anglického souhrnu. V~případě, že jej autor nedodá,
+postará se o~překlad redakce.
 
 \section{Číslování kapitol}
 Implicitně nejsou kapitoly ve Zpravodaji číslovány. Složitější články jsou však bez číslování
-nepřehledné. Číslování zapnete vložením kladné hodnoty do čítače \texttt{secnumdepth}. V tomto
+nepřehledné. Číslování zapnete vložením kladné hodnoty do čítače \texttt{secnumdepth}. V~tomto
 manuálu je před \verb;\begin{document}; použit příkaz \verb;\setcounter{secnumdepth}{2};.
 
 \section{Tabulky a obrázky}
 Všechny
-tabulky a obrázky musí být v plovoucích prostředích. Musí mít název v makru \cmd{caption} a
-případně symbolický název definovaný v makru \cmd{label}.
+tabulky a obrázky musí být v~plovoucích prostředích. Musí mít název v~makru \cmd{caption} a
+případně symbolický název definovaný v~makru \cmd{label}.
 
 \section{Chyby}
-Třída \pkg{csbulletin} nemá žádné známé zjevné chyby. V
-každém případě je třeba si uvědomit, že třída samotná pracuje na hranicích možností \LaTeX{}u.
-Použití různých balíčků může vést k dalším problémům. Redakce se bude snažit o vyřešení všech
+Třída \pkg{csbulletin} nemá žádné známé zjevné chyby.
+V~každém případě je třeba si uvědomit, že třída samotná pracuje na hranicích možností \LaTeX{}u.
+Použití různých balíčků může vést k~dalším problémům. Redakce se bude snažit o~vyřešení všech
 nahlášených potíží.
 
 \section{Licence}
 Balíček může být používán a šířen podle \LaTeX\ Project Public License verze~1.3 nebo novější, jejíž
-text najdete v souboru \texttt{LICENSE.txt} v adresáři \texttt{doc}, nebo na
+text najdete v~souboru \texttt{LICENSE.txt} v~adresáři \texttt{doc}, nebo na
 \url{http://www.latex-project.org/lppl.txt}
 
 \begin{summary}

Modified: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulletin.cls
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulletin.cls	2019-01-12 23:06:35 UTC (rev 49680)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulletin.cls	2019-01-12 23:06:52 UTC (rev 49681)
@@ -1,4 +1,4 @@
-\ProvidesClass{csbulletin}[2017/02/10 CSTUG Bulletin class]
+\ProvidesClass{csbulletin}[2019/01/12 CSTUG Bulletin class]
 \ClassInfo{csbulletin}{$Id$}
 
 % Switch
@@ -297,6 +297,8 @@
 \renewenvironment{abstract}{\narrower \small \noindent \ignorespaces}{\ifhmode \par \fi}
 
 \def\keywords:{\ifhmode \par \fi \medskip \noindent\textbf{Keywords:} \ignorespaces}
+\def\klicovaslova:{\ifhmode \par \fi \medskip \noindent\textbf{Kl\'i\v cov\'a slova:} \ignorespaces}
+\def\klucoveslova:{\ifhmode \par \fi \medskip \noindent\textbf{K\v l\'u\v cov\'e slov\'a:} \ignorespaces}
 
 % ===================================================== New layout
 

Added: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulobalka.cls
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulobalka.cls	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulobalka.cls	2019-01-12 23:06:52 UTC (rev 49681)
@@ -0,0 +1,23 @@
+%% $Id$
+\ProvidesClass{csbulobalka}[2008/12/08 Naskladej obalku]
+\newif\if at ZWzadek
+\newif\if at ZWvnitrek
+\def\ZW at sz{a5}
+\DeclareOption{zadek}{\def\ZW at sz{a4,Landscape,spine=0mm}\@ZWzadektrue}
+\DeclareOption{Zadek}{\def\ZW at sz{a4,Landscape,spine=0mm}\@ZWzadektrue\@ZWvnitrektrue}
+\ProcessOptions
+\LoadClass{article}
+\RequirePackage[\ZW at sz,margins=0mm,strictheight,cropmarks,nopagenumbers]{zwpagelayout}
+\RequirePackage{zwtools,graphicx}
+\RequirePackage[T1]{fontenc}
+\RequirePackage{lmodern}
+\parindent 0mm
+\pagestyle{empty}
+\newcount\zw at pg
+\newcommand\BulObalka[2][bul.pdf]{\setkeys{zwpl}{croptitle=Zpravodaj #2}\ZWPDFgetnum #1 \ZW at pgnum
+ \if at ZWzadek \includegraphics[page=\ZW at pgnum]{#1}\hfill \fi
+ \includegraphics[page=1]{#1}\if at ZWvnitrek
+ \clearpage
+ \zw at pg=\ZW at pgnum \advance\zw at pg\m at ne
+ \includegraphics[page=2]{#1}\hfill
+ \includegraphics[page=\number\zw at pg]{#1}\fi}


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulobalka.cls
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulobalka.sty
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulobalka.sty	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulobalka.sty	2019-01-12 23:06:52 UTC (rev 49681)
@@ -0,0 +1,548 @@
+\ProvidesPackage{csbulobalka}[2017/02/17 Obalka + tiraz]
+\PackageInfo{csbulobalka}{$Id$}
+%
+% 3/4/2003 pridal jsem vetveni pro novou adresu sdruzeni (PS)
+% 4/4/2003 oprava telefonu KONVOJe
+% 5/4/2003 kerning slova ZPRAVODAJ na obalce
+% 5/4/2003 oprava URL tak, aby koncila lomitkem
+%
+% \special{header=newcentfonts.ps}
+\RequirePackage{color}
+\RequirePackage{graphicx}
+
+% Color
+\newif\if at Web
+\newif\if at ColorObal
+\newif\if at twoColors
+\newif\if at CustomColors
+\DeclareOption{web}{\@Webtrue}
+\DeclareOption{color}{\@ColorObaltrue}
+\DeclareOption{twocolor}{\@ColorObaltrue\@twoColorstrue}
+\DeclareOption{custom}{\@CustomColorstrue}
+\ProcessOptions
+
+\newif\ifWOW
+
+% ====================== TUGboat through XML =============================
+
+\newif\if at xml@skip
+\newif\if at xml@aut
+
+\def\xmltugboat{\parindent\z@ \leftskip\z@ \rightskip=2em plus 1fil \parfillskip=-2em plus 1fil
+ \interlinepenalty\@M
+ \CSnosplit \par
+ \def\subtitle##1{\ifhmode\par\fi
+  \if at xml@skip \vb \else \@xml at skiptrue \fi
+  \leftskip\z@\parindent\z@
+  \textbf{##1}\par\nobreak}%
+  \def\Xauthors##1{\ifhmode \par \fi \@xml at auttrue
+   \leftskip 1.5em \parindent\z@ ##1}%
+  \def\Xcline##1{\ifhmode\par\if at xml@aut\nobreak\@xml at autfalse\fi\fi \@xml at skiptrue
+    \leftskip 4.5em \parindent=-1.5em ##1}%
+  \def\Xcpage##1{\unskip\hfill##1\par\leftskip\z@\parindent\z@}}
+
+\def\endxmltugboat{\ifhmode \par \fi}
+
+% ====================================================================================
+
+\def\cslogodir{/home/zw/CsBul/pictures} % Directory with logos, pictures, etc.
+
+% Local macros for cstug2k.sty
+
+\def\ISSN{1211-6661}
+\def\XISSN{1213-8185}
+
+%============================================= Obalka
+
+\DeclareRobustCommand\az{--}% Pro specifikaci čísla typu \cislo{1\az2}
+
+\def\centerbox#1{\vbox to90mm{\hsize=64mm \vss\@@line{\hss#1\hss}\vss}}
+\def\Centerbox#1{\vbox to90mm{\hsize=64mm \vss
+ \begin{centering}#1\par\end{centering}\vss}}
+
+%
+% Zmena barev + definice jmena souboru s logem
+%
+% Prime barvy: CYAN -> Modra Pantone 3005, MAGENTA -> Cervena Pantone 485
+%
+\definecolor{Gray}{gray}{0.7}
+\def\White{\color{white}}
+\def\Gray{\color{Gray}}
+\if at ColorObal
+ \if at twoColors
+  \definecolor{modra}{gray}{0.0}
+ \else
+  \if at Web
+   \definecolor{modra}{RGB}{0,178,255}
+  \else
+   \if at CustomColors
+    \definecolor{modra}{cmyk}{1,0,0,0}
+   \else
+    \definecolor{modra}{cmyk}{1,0.3,0,0}
+   \fi
+  \fi
+ \fi
+ \if at Web
+  \definecolor{cervena}{RGB}{255,0,0}
+  \def\cstuglogo{rgblogo}
+ \else
+  \if at CustomColors
+   \definecolor{cervena}{cmyk}{0,1,0,0}
+   \def\cstuglogo{redlogo}
+  \else
+   \definecolor{cervena}{cmyk}{0,1,1,0}
+   \def\cstuglogo{cmyklogo}
+  \fi
+ \fi
+\else
+ \definecolor{modra}{gray}{0}
+ \definecolor{cervena}{gray}{0}
+ \def\cstuglogo{bwlogo}
+\fi
+
+\newcommand\Obalka[1][\relax]{\setcounter{page}{\m at ne}\begingroup
+ \def\az{--}%
+ \def\OB at Picture{#1}% Picture inside the frame
+%
+% fonty
+% ~~~~~
+\def\zw at fpal##1ppl##2##38z at ##4 {%
+ \def##1{\usefont{\encodingdefault}{ppl}{##2}{##3}
+ \fontsize{##4}{\f at baselineskip}\selectfont}}
+\zw at fpal\ftit pplbn8z at 58
+\zw at fpal\fNo pplbn8z at 40
+\zw at fpal\fsubtit pplbn8z at 18
+\zw at fpal\fISSN pplmn8z at 14.4
+\zw at fpal\fsixpt pplmit8z at 6
+\zw at fpal\fxx pplmn8z at 9
+
+%
+% cislovani...
+% ~~~~~~~~~~~~
+
+\gdef\Vol{??}
+\ifcat$\the\rok$\else
+ \count@ \the\rok \advance\count@ -1990
+ \expandafter\gdef\expandafter\Vol\expandafter{\the\count@}
+\fi
+
+\def\p(##1,##2)##3##4##5{\put(##1,##2){\makebox(0,0)[##3##4]{##5}}}
+\unitlength 1mm
+
+\enlargethispage{10cm}
+\thispagestyle{empty}
+
+\noindent \hskip -10.24mm
+\begin{picture}(0,197)
+%
+% kontrolni ohraniceni plochy (ve finale zakomentovat)
+% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+% \p(0,0)bl{\framebox(148,210){}}
+%
+% logo CSTUG
+% ~~~~~~~~~~
+\p(10,198)tl{\includegraphics[width=50mm]{\cslogodir/\cstuglogo}}
+%
+% podtisk
+% ~~~~~~~
+\def\xstring{Z p r a v o d a j\sp \v{C} e s k o s l o v e n s k \'e h o\sp
+   s d r u \v{z} e n \'{\i}\sp u \v{z} i v a t e l \r{u}\sp \TeX u\sp}
+\setbox1\vbox{\hsize 80mm\fsixpt\spaceskip0.1pt\baselineskip 7pt plus 1pt
+ \lineskip0pt\lineskiplimit-10pt
+ \def\sp{\hskip0.33em plus 0.15em minus0.01em}\newcount\n
+ \loop\advance\n1\relax\xstring\ifnum\n<100\repeat\par}
+\p(10,172)tl{\Gray{\vsplit1 to 150mm}}
+%
+% ramecek s ilustraci
+% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+\p(138,194)tr{\rule{64mm}{90mm}}
+\p(134,198)tr{\White{\rule{64mm}{90mm}}}
+\p(134,198)tr{\linethickness{1pt} % ??? {} removed for 2006/1
+       \framebox(64,90){\OB at Picture}}
+%
+% titul
+% ~~~~~
+\def\ZPRAVODAJ{{\ftit Z\kern1ptP\kern2ptR\kern1ptA\kern-11ptVODAJ}}
+\p(5,84)tl{\White{\rule{85mm}{17.5mm}}}
+\p(138,82)tr{\Gray{\ZPRAVODAJ}}
+\p(137,83)tr{\textcolor{cervena}{\ZPRAVODAJ}}
+\p(10,62)tl{\White{\rule{80mm}{7.5mm}}}
+\p(10,61.5)tl{\hbox to 128mm{\fsubtit \v{C}eskoslovensk\'eho sdru\v{z}en\'{\i}
+                    u\v{z}ivatel\r{u} \TeX u}}
+%
+% cislo, rok, ISSN, rocnik
+% ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+\p(138,39)br{\textcolor{modra}{\fNo\the\cislo}}
+\p(138,22)br{\textcolor{cervena}{\fNo\the\rok}}
+\p(10,12)bl{\fISSN ISSN \ISSN}
+\p(90,12)br{\fISSN ISSN \XISSN}
+\p(27,8)bc{\fxx Ti\v{s}t\v{e}n\'{a} verze}
+\p(73,8)bc{\fxx Online verze}
+\p(138,12)br{\fISSN Ro\v{c}n\'{\i}k \Vol}
+
+\end{picture}\endgroup\clearpage}
+
+%============================================= Tiraz
+
+\def\CSBULilustrace#1{\def\csbul at ilustrace{Ilustrace na ob\'{a}lce:&#1\\}}
+\def\csbul at ilustrace{}
+
+\def\bul at doRR#1#2.{\expandafter\ifx\csname bul at RR#1\endcsname\relax \else
+  & \csname bul at RR#1\endcsname\\\fi
+  \ifcat$#2$\let\next\relax\else\def\next{\bul at doRR#2.}\fi\next}
+
+\def\RedakcniRada{\@tempcnta\z@ \bul at RedakcniRada}
+\def\bul at RedakcniRada #1/#2/{\ifnum\@tempcnta=\z@
+  \bul at rr@toks{Redak\v{c}n\'i rada & #1\\}\else
+  \bul at rr@toks\expandafter{\the\bul at rr@toks & #1\\}\fi
+  \advance\@tempcnta 1 \relax
+  \ifcat$#2$\let\next\relax\else\def\next{\bul at RedakcniRada #2/}\fi\next}
+
+\def\TechnickyRedaktor#{\def\bul at tech@red}\TechnickyRedaktor{}
+
+\newtoks\bul at rr@toks
+
+\def\tiraz{\ifhmode \par \fi\clearpage \thispagestyle{empty}
+\ifodd\c at page \else \null\clearpage\thispagestyle{empty}\fi
+%%% \expandafter\set at uzaverka\pdf at uzaverka
+\ifcat$\the\obalka$ \def\ob at lka{Ob\'alka: & Anton\'{\i}n Strejc\\}%
+\else
+ \def\ob at lka{Ob\'alka:   & \the\obalka\\}
+\fi
+
+\noindent
+\textbf{Zpravodaj \v Ceskoslovensk\'eho sdru\v zen\'i u\v zivatel\r u \TeX u}
+
+\noindent
+ISSN \ISSN\ (ti\v{s}t\v{e}n\'{a} verze),
+ISSN \XISSN\ (online verze)
+
+\medskip
+
+\ifcat$\bul at tech@red$\else
+ \bul at rr@toks\expandafter{\the\bul at rr@toks Technick\'y redaktor: & \bul at tech@red \\}%
+\fi
+\noindent
+\begin{tabular}{@{}ll@{}}
+Vydalo:   & \v Ceskoslovensk\'e sdru\v zen\'i u\v zivatel\r u \TeX u
+%%%      a Nad\'{a}cia Jura Hronca
+        vlastn\'im\\
+       & n\'akladem jako intern\'i publikaci\\
+\ob at lka \csbul at ilustrace
+Po\v cet v\'ytisk\r u:&\the\naklad\\
+\expandafter\if\expandafter\relax\the\@uzaverka\relax\else
+ Uz\'av\v erka:  &\the\@uzaverka\\
+\fi
+Odpov\v edn\'y redaktor: &
+\ifnum\the\rok>2015
+ Jan \v Sustek
+\else
+ Zden\v ek Wagner
+\fi \\
+\ifnum\the\rok>2010
+ \the\bul at rr@toks
+\else
+ \ifnum\the\rok>2001
+  Redak\v{c}n\'i rada: & Pavel St\v{r}\'{i}\v{z}, David Catto a v\'{y}bor \CSTUG{}u\\
+  %\ifnum\the\rok<2005
+   %& \RedakcniRadaC\\
+  %\fi
+ \fi
+\fi
+\iffalse
+Tisk: &Viaprint, V\'{a}clavsk\'{e} n\'{a}m. 17, 1. schodi\v{s}t\v{e},\\
+& 110\,00 Praha 1, mobil +420\,603\,814\,629\\
+Distribuce:&
+\fi
+\ifWOW
+Tisk: & WOW, s.\,r.\,o., Praha 1, Washingtonova 25\\
+\else
+\ifnum\the\rok>2015
+Tisk: & ASMETI, Kl\'{a}\v{s}tern\'{i} 1187, 735\,11 Orlov\'{a} \\
+\else
+Tisk a distribuce: &
+KONVOJ, spol. s r.\,o., Berkova 22, 612\,00 Brno,\\
+&tel.~+420\,541\,245\,548\\
+\fi
+\fi
+%Adresa:   &\CSTUG, M\'{U} UK, Sokolovsk\'{a} 83, 186\,00 Praha 8\\
+\ifnum\the\rok>2001
+ \ifnum\the\rok>2016
+ Adresa: &\CSTUG, Nejedl\'{e}ho 373/1, 638\,00\,Brno\\
+ \else
+ Adresa: &\CSTUG, c/o FEL \v{C}VUT, Technick\'{a} 2, 166\,27 Praha~6\\
+ %%%Tel:     &+420\,224\,353\,611\\
+ %%%Fax:     &+420\,233\,332\,938\\
+ \fi
+\else
+Adresa:   &\CSTUG, c/o FI MU, Botanick\'a 68a, 602\,00 Brno\\
+fax:     &05--412 125 68\\
+\fi
+Email:   &\path|cstug at cstug.cz|\\[3dd]
+% Korespondence: &\CSTUG, M\'{U} AV \v{C}R, \v{Z}itn\'{a} 25, 115\,67 Praha 1\\
+\end{tabular}
+
+\medskip
+
+\enlargethispage{\footskip}
+
+\begingroup \parskip 2dd
+\def\tir at ni{\ifhmode \par \fi \noindent \hangindent 1em \hangafter1 \relax}
+
+\noindent
+Z\v r\'izen\'e po\v stovn\'i aliasy sdru\v zen\'i \CSTUG:
+
+\ifnum\the\rok>2001 \small\fi
+
+\tir at ni\path|bulletin at cstug.cz|, \path|zpravodaj at cstug.cz|\\
+ korespondence ohledn\v e Zpravodaje sdru\v zen\'i
+\tir at ni\path|board at cstug.cz|\\ korespondence \v clen\r um v\'yboru
+\tir at ni\path|cstug at cstug.cz|, \path|president at cstug.cz| \\
+  korespondence p\v redsedovi sdru\v zen\'i
+\tir at ni\path|gacstug at cstug.cz|\\
+ grantov\'{a} agentura \CSTUG u
+\tir at ni\path|secretary at cstug.cz|, \path|orders at cstug.cz|\\
+ korespondence administrativn\'i s\'ile sdru\v zen\'i, objedn\'avky CD a DVD
+\tir at ni\path|cstug-members at cstug.cz|\\ korespondence \v clen\r um sdru\v zen\'i
+\tir at ni\path|cstug-faq at cstug.cz|\\   \v re\v sen\'e ot\'azky s odpov\v e\v dmi navrhovan\'{e}
+  k~za\v razen\'i do dokumentu \CS FAQ
+\tir at ni\path|bookorders at cstug.cz|\\
+objedn\'{a}vky ti\v st\v en\'e \TeX ov\'e literatury na dob\'irku
+
+\tir at ni ftp server sdru\v zen\'i:\\
+%\pdfurl{ftp://ftp.cstug.cz/}{\path|ftp://ftp.cstug.cz/|}
+\texttt{ftp://ftp.cstug.cz}
+
+\tir at ni www server sdru\v zen\'i:\\
+%\pdfurl{http://www.cstug.cz/}{\path|http://www.cstug.cz/|}
+\texttt{http://www.cstug.cz}
+
+\endgroup
+
+\ifcat $\the\pristi at uzaverka$ \else
+\medskip
+\noindent Uz\'av\v{e}rka p\v{r}\'i\v{s}t\'iho \v{c}\'isla:
+\the\pristi at uzaverka\fi
+
+\ifnum\the\rok<2002
+\medskip
+\noindent
+% \ifdim\textwidth<27cc
+% Pod\'av\'an\'i novinov\'ych z\'asilek povoleno
+% Oblastn\'i spr\'avou po\v st\\
+% v~\v Cesk\'ych Bud\v ejovic\'ich, j.\,zn. P 3.202/94 ze dne 19.~\v cervence 1994
+% \v{R}editelstv\'{i}m po\v{s}t Praha \v{c}.\,j. NP 320/1994 ze dne 10. 2. 1994
+% \else
+Pod\'av\'an\'i novinov\'ych z\'asilek povoleno \v Ceskou po\v stou, s.\,p.
+OZJM \v Reditelstv\'i v~Brn\v e \v c.\,j.~P/2--1183/97 ze dne~11.~3.~1997.
+% \fi
+\par\fi
+}
+
+%============================================= OBSAH
+
+{\catcode`\_=11 \gdef\zw at usc{_}}
+
+% \html at setup needs basically the same as \pdf at setup
+\def\html at setup{\let\protect\noexpand \pdf at setup \csname pdf at hook\endcsname
+ \def\pdftoclink##1##2{##2}\def\pdfannot##1##2##3{##3}\let\PDFannot\pdfannot}
+
+\if at html
+\def\html at sections{%
+ \let\zw at l@section\l at section
+ \let\zw at l@subsection\l at subsection
+ \def\l at section##1{\begingroup \html at setup
+  \immediate\write\html at bsah{<b>##1</b><p>}\endgroup
+  \zw at l@section{##1}}%
+ \def\l at subsection##1{\begingroup \html at setup
+  \immediate\write\html at bsah{##1<p>}\endgroup
+  \zw at l@subsection{##1}}%
+}
+\fi
+
+%\newwrite\html at bsah
+\newwrite\zw at engtoc
+\DeclareRobustCommand\cl at nek[3][\@gobble]{\zw at prevskip #1\zw at authsep \zw at select{#2}{#3}}
+
+\def\zw at prevskip{}
+\def\zw at authsep{\unskip:\space\ignorespaces}
+\def\zw at select#1#2{#1}
+\def\zw at engselect#1#2{#2}
+
+\def\l at clanek#1#2{\if at html \begingroup \html at setup
+ \immediate\write\html at bsah{#1<p>}\endgroup \fi
+ \@ifundefined{PDF@#2@}% if PDF destination undefined
+  {\@dottedtocline{-2}{\z@}{2em}{#1}{#2}}% undefined
+  {\@dottedtocline{-2}{\z@}{2em}{#1}{\pdflink{\@nameuse{PDF@#2@}}{#2}}}% defined
+ }
+
+\def\l at clanek#1#2{\if at html \begingroup \html at setup
+ \immediate\write\html at bsah{#1<p>}\endgroup \fi
+ {\let\protect\@unexpandable at protect
+ \immediate\write\zw at engtoc{\protect\contentsline{clanek}{#1}{#2}}}%
+ \@dottedtocline{-2}{\z@}{2em}{#1}{#2}}
+
+\def\l at chapter{\@dottedtocline{\@M}{\z@}{\z@}} % for use with minitoc
+%\renewcommand*\l at section{\@dottedtocline{2}{0mm}{1.8em}}
+%\renewcommand*\l at subsection{\@dottedtocline{2}{1.8em}{2.3em}}
+
+{\catcode`\_=12
+\gdef\U at score{_}}
+
+\def\tableofcontents{\csname PDFlisting\endcsname
+\begingroup
+ \if at html
+ \def\az{-}
+ \edef\CS at cislo@rok{\the\cislo/\the\rok}
+ \def\MakePDFcislo 20##1.{\edef\cislopdf{pdf/bul\U at score ##1.pdf}}
+ \expandafter\MakePDFcislo\the\rok\the\cislo.
+ \immediate\openout\html at bsah bul\the\rok\the\cislo.shtml
+ \immediate\write\html at bsah{<!--\hash set var="title" value="Obsah Zpravodaje č. \CS at cislo@rok"}
+ \immediate\write\html at bsah{--><!--\hash include virtual="head.shtml" -->}
+ \fi
+ \immediate\openout\zw at engtoc \jobname.engtoc
+ \parindent \z@ \parskip 6pt
+ {\bfseries \fontsize{14.4}{15dd}\selectfont OBSAH\par}%
+ \vskip 15dd
+ \@starttoc{toc}\par
+ \immediate\closeout\zw at engtoc
+ \if at html
+ \immediate\write\html at bsah{<hr>}
+ \immediate\write\html at bsah{<!-- P><a href="\cislopdf">Elektronická verze</a>
+              (??? KB) -->}
+ \immediate\write\html at bsah{<!-- P>Další číslo <a href="bul.shtml">?/????</a -->}
+ \immediate\write\html at bsah{<P>Minulé číslo <a href="bul.shtml">?/????</a>}
+ \immediate\write\html at bsah{<!--\hash include virtual="adresa.shtml" -->}
+ \immediate\write\html at bsah{</BODY>}
+ \immediate\write\html at bsah{</HTML>}
+ \immediate\closeout\html at bsah \fi
+ \endgroup \thispagestyle{empty}%
+ \vskip 15dd\relax}
+
+\def\EnglishTOC{\clearpage
+ \thispagestyle{empty}
+ \begin{otherlanguage}{english}
+ \makeatletter
+ \parindent \z@ \parskip 6pt
+ \let\zw at select\zw at engselect
+ {\bfseries \fontsize{14.4}{15dd}\selectfont \MakeUppercase{\contentsname}\par}%
+ \vskip 15dd
+ \InputIfFileExists{\jobname.engtoc}{}{}
+ \end{otherlanguage}}
+
+\def\TextPodObsah{% Sometimes requires \longer and/or \enlargethispage*{\footskip}
+\begin{small}
+\noindent
+Zpravodaj \v{C}eskoslovensk\'{e}ho sdru\v{z}en\'{i} u\v{z}ivatel\r{u} \TeX u je vyd\'{a}v\'{a}n v~ti\v{s}t\v{e}n\'{e} podob\v{e}
+a~distribuov\'{a}n zdarma \v{c}len\r{u}m sdru\v{z}en\'{i}. Po uplynut\'{i} dvan\'{a}cti m\v{e}s\'{i}c\r{u} od ti\v{s}t\v{e}n\'{e}ho vyd\'{a}n\'{i} je
+poskytov\'{a}n v~elektronick\'{e} podob\v{e} (PDF) ve ve\v{r}ejn\v{e} p\v{r}\'{i}stupn\'{e}m arch\'{i}vu dostupn\'{e}m p\v{r}es
+\PDFurl|http://www.cstug.cz/|\,.
+
+\medskip
+
+{\parindent 0pt
+Sv\'{e} p\v{r}\'{i}sp\v{e}vky do Zpravodaje m\r{u}\v{z}ete zas\'{i}lat v~elektronick\'{e} podob\v{e} anonymn\'{i}m ftp
+na \PDFannot{StartPDFurl}{(ftp://ftp.icpf.cas.cz/wagner/incoming/)}%
+{\texttt{ftp.icpf.cas.cz} do adres\'{a}\v{r}e
+\texttt{/wagner/incoming/}}, nejl\'{e}pe jako jeden archivn\'{i} soubor \texttt{(.zip,
+.arj, .tar.gz)}. Sou\v{c}asn\v{e} za\v{s}lete elektronickou po\v{s}tou upozorn\v{e}n\'{i} na
+\texttt{mailto:bulletin at cstug.cz}.
+Uveden\'{y} adres\'{a}\v{r} je p\v{r}\'{i}stupn\'{y} pouze pro z\'{a}pis. Pokud nem\'{a}te
+p\v{r}\'{i}stup na Internet, m\r{u}\v{z}ete zaslat p\v{r}\'{i}sp\v{e}vek na disket\v{e} na adresu:
+
+\medskip
+
+{\leftskip 3em
+Zden\v{e}k Wagner\\
+Vinohradsk\'{a} 114\\
+130 00 Praha 3\par
+}
+
+\medskip
+
+Disketu form\'{a}tujte nejl\'{e}pe pro DOS, form\'{a}ty Macintosh 1.44~MB a~EXT2 jsou t\'{e}\v{z} p\v{r}ijateln\'{e}.
+Nezapome\v{n}te p\v{r}ilo\v{z}it v\v{s}echny soubory, kter\'{e} dokument na\v{c}\'{i}t\'{a} (s~v\'{y}jimkou standardn\'{i}ch
+sou\v{c}\'{a}st\'{i} \cstex u), zejm\'{e}na v~p\v{r}\'{i}pad\v{e}, kdy v\'{a}s nelze kontaktovat e-mailem.
+\par}
+\end{small}
+
+\bigskip
+
+\noindent ISSN \ISSN\ (ti\v{s}t\v{e}n\'{a} verze)
+
+\noindent ISSN \XISSN\ (online verze)
+}
+
+\def\NovyTextPodObsah{% Sometimes requires \longer and/or \enlargethispage*{\footskip}
+\begin{small}
+\noindent
+Zpravodaj \v{c}eskoslovensk\'{e}ho sdru\v{z}en\'{i} u\v{z}ivatel\r{u} \TeX u je vyd\'{a}v\'{a}n v~ti\v{s}t\v{e}n\'{e} podob\v{e}
+a~distribuov\'{a}n zdarma \v{c}len\r{u}m sdru\v{z}en\'{i}. Po uplynut\'{i} dvan\'{a}cti m\v{e}s\'{i}c\r{u} od ti\v{s}t\v{e}n\'{e}ho vyd\'{a}n\'{i} je
+poskytov\'{a}n v~elektronick\'{e} podob\v{e} (PDF) ve ve\v{r}ejn\v{e} p\v{r}\'{i}stupn\'{e}m arch\'{i}vu dostupn\'{e}m p\v{r}es
+\texttt{http://www.cstug.cz/}\,.
+
+\iffalse
+\medskip
+
+\noindent
+Zpravodaj je za\v{r}azen do Seznamu recenzovan\'{y}ch neimpaktovan\'{y}ch periodik vyd\'{a}van\'{y}ch v~\v{c}esk\'{e}
+republice, viz \texttt{http://www.vyzkum.cz/}\,.
+\fi
+
+\medskip
+
+{\parindent 0pt
+Sv\'{e} p\v{r}\'{i}sp\v{e}vky do Zpravodaje m\r{u}\v{z}ete zas\'{i}lat v~elektronick\'{e} podob\v{e}, nejl\'{e}pe jako jeden archivn\'{i}
+soubor \texttt{(.zip, .arj, .tar.gz)}. Postupujte podle instrukc\'{i}, kter\'{e} najdete na str\'{a}nce
+\texttt{http://bulletin.cstug.cz/}\,.
+\iffalse
+
+Pokud nem\'{a}te
+p\v{r}\'{i}stup na Internet, m\r{u}\v{z}ete zaslat p\v{r}\'{i}sp\v{e}vek na disket\v{e}, CD, \v{c}i DVD na adresu:
+
+\medskip
+
+{\leftskip 3em
+Zden\v{e}k Wagner\\
+Vinohradsk\'{a} 114\\
+130 00 Praha 3\par \smallskip
+\texttt{zpravodaj at cstug.cz}\par
+}
+
+\medskip
+\fi
+Nezapome\v{n}te p\v{r}ilo\v{z}it v\v{s}echny soubory, kter\'{e} dokument na\v{c}\'{i}t\'{a} (s~v\'{y}jimkou standardn\'{i}ch
+sou\v{c}\'{a}st\'{i} \TeX~Live), zejm\'{e}na v~p\v{r}\'{i}pad\v{e}, kdy v\'{a}s nelze kontaktovat e-mailem.
+\par}
+\end{small}
+
+\bigskip
+
+\noindent ISSN \ISSN\ (ti\v{s}t\v{e}n\'{a} verze)
+
+\noindent ISSN \XISSN\ (online verze)
+}
+
+% Redak\v{c}n\'{i} rada pro tir\'{a}\v{z}
+
+\providecommand\RedakcniRadaA{%
+\ifnum\the\rok<2005
+ Petr Aubrecht,
+ Mat\v{e}j Cepl,
+ Ji\v{r}\'{i} Demel,\else
+ Petr Aubrecht,
+ Ji\v{r}\'{i} Demel,
+ Jarom\'{i}r Kuben,\fi}
+\providecommand\RedakcniRadaB{%
+\ifnum\the\rok<2005
+ Jana Chleb\'{i}kov\'{a},
+ Ji\v{r}\'{i} Kosek,
+ Jarom\'{i}r Kuben,\else
+ Petr Sojka,
+ Libor \v{S}karvada,
+ V\'{i}t Z\'{y}ka\fi}
+\providecommand\RedakcniRadaC{%
+\ifnum\the\rok<2005
+ Petr Sojka,
+ Martin Tkadl\v{c}\'{i}k\else
+ V\'{i}t Z\'{y}ka\fi}


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulobalka.sty
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property
Added: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulv1.cls
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulv1.cls	            (rev 0)
+++ trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulv1.cls	2019-01-12 23:06:52 UTC (rev 49681)
@@ -0,0 +1,40 @@
+%% $Id$
+\ProvidesClass{csbulv1}[2008/12/08 V1]
+\newif\if at JenVnitrek
+\DeclareOption{jenvnitrek}{\@JenVnitrektrue}
+\ProcessOptions
+\LoadClass{article}
+\RequirePackage[a4,Landscape,margins=0mm,strictheight]{zwpagelayout}
+\RequirePackage{zwtools,graphicx}
+\newdimen\Vonedim \Vonedim\z@
+\newcommand\Vtwo[1][3mm]{\Vonedim #1\relax}
+\def\bul at v{\hskip -\Vonedim \relax}
+\parindent 0mm
+\pagestyle{empty}
+\newcount\zw at odd
+\newcount\zw at even
+\newcommand\Skladej[1][bul.pdf]{\ZWPDFgetnum #1 \ZW at pgnum
+ \zw at odd=\ZW at pgnum
+ \ifodd\zw at odd\else
+  \zw at even=\zw at odd
+  \divide\zw at even 2
+  \ifodd\zw at even
+   \advance\zw at odd\@ne
+  \else
+   \advance\zw at odd\m at ne
+  \fi
+ \fi
+ \zw at even=2
+ \if at JenVnitrek
+  \advance\zw at even 2
+  \advance\zw at odd -2
+ \fi
+ \loop
+  \noindent\hbox to .5\linewidth{\ifnum\zw at odd>\ZW at pgnum\else \bul at v
+            \reflectbox{\includegraphics[page=\number\zw at odd]{#1}}\fi\hss}%
+       \hbox to .5\linewidth{\hss
+            \reflectbox{\includegraphics[page=\number\zw at even]{#1}}\bul at v}\par
+  \advance\zw at even 2
+  \advance\zw at odd -2
+  \ifnum\zw at odd>1
+ \repeat}


Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/tex/latex/csbulletin/csbulv1.cls
___________________________________________________________________
Added: svn:eol-style
## -0,0 +1 ##
+native
\ No newline at end of property


More information about the tex-live-commits mailing list