texlive[42484] Master/texmf-dist: fonts-churchslavonic (11nov16)

commits+karl at tug.org commits+karl at tug.org
Fri Nov 11 23:44:05 CET 2016


Revision: 42484
     http://tug.org/svn/texlive?view=revision&revision=42484
Author:  karl
Date:   2016-11-11 23:44:05 +0100 (Fri, 11 Nov 2016)
Log Message:
-----------
fonts-churchslavonic (11nov16)

Modified Paths:
--------------
  trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/fonts-churchslavonic/fonts-churchslavonic.pdf
  trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/fonts-churchslavonic/fonts-churchslavonic.tex
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/FedorovskUnicode.otf
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/MenaionUnicode.otf
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/PomorskyUnicode.otf
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/PonomarUnicode.otf
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/FedorovskUnicode.ttf
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/MenaionUnicode.ttf
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/PomorskyUnicode.ttf
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/PonomarUnicode.ttf

Added Paths:
-----------
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.otf
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.otf
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.ttf
  trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.ttf

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/fonts-churchslavonic/fonts-churchslavonic.pdf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/fonts-churchslavonic/fonts-churchslavonic.tex
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/fonts-churchslavonic/fonts-churchslavonic.tex	2016-11-11 02:10:41 UTC (rev 42483)
+++ trunk/Master/texmf-dist/doc/fonts/fonts-churchslavonic/fonts-churchslavonic.tex	2016-11-11 22:44:05 UTC (rev 42484)
@@ -20,21 +20,26 @@
   ]{hyperref}
 \usepackage{polyglossia}
 \setmainlanguage[variant=american]{english}
-\setotherlanguages{russian,churchslavonic}
+\setotherlanguages{russian,churchslavonic,romanian}
+\usepackage{churchslavonic}
+\usepackage{lettrine}
 
 %% KEYBOARD DRIVER VERSION AND RELEASE DATES
-\def\filedate{April 26, 2016}
-\def\fileversion{version 1.0}
+\def\filedate{November 4, 2016}
+\def\fileversion{version 1.1}
 
 %% fontspec declarations:
 \setmainfont[Ligatures = TeX]{Linux Libertine O}
 \setsansfont{DejaVu Sans}
 \setmonofont[Scale=MatchLowercase]{DejaVu Sans Mono}
+\newfontfamily\churchslavonicfont[Script=Cyrillic,Ligatures=TeX,Scale=1.33333333,HyphenChar="005F]{PonomarUnicode.otf} 
 \newfontfamily{\slv}[Scale=MatchLowercase]{Ponomar Unicode}
 \newfontfamily{\ust}[Scale=MatchLowercase]{Menaion Unicode}
+\newfontfamily{\ind}{Indiction Unicode}
 
 \linespread{1.05}
-\lineskiplimit=-1em
+%\lineskip=0pt
+\lineskiplimit=0em
 \frenchspacing
 \EnableCrossrefs
 \CodelineIndex
@@ -42,7 +47,15 @@
 % COMMENT THE NEXT LINE TO INCLUDE THE CODE
 \AtBeginDocument{\OnlyDescription}
 
-% FOR DRAWING KEY CAPS
+\makeatletter
+\def\ps at cuNum{%
+\def\@oddfoot{\footnotesize\hfil\cuNum{\value{page}}\hfil\hbox to 0pt{\hss\usebox\NextWordBox}}%}%
+\let\@evenfoot\@oddfoot
+}%
+\def\cu at lettrine{\lettrine[lines=3,findent=0pt,nindent=0pt,lraise=-0.4]}
+\def\cuLettrine{\cu at tokenizeletter\cu at lettrine}
+\renewcommand{\LettrineFontHook}{\ind \cuKinovarColor}
+\makeatother
 \begin{document}
 
 \title{Church Slavonic Fonts}
@@ -538,9 +551,7 @@
 \subsection{Synodal Church Slavonic}
 
 \begin{churchslavonic}
-{\slv \large
 Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, и҆́же не и҆́де на совѣ́тъ нечести́выхъ, и҆ на пꙋтѝ грѣ́шныхъ не ста̀, и҆ на сѣда́лищи гꙋби́телей не сѣ́де: но въ зако́нѣ гдⷭ҇ни во́лѧ є҆гѡ̀, и҆ въ зако́нѣ є҆гѡ̀ поꙋчи́тсѧ де́нь и҆ но́щь. И҆ бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ дре́во насажде́ное при и҆схо́дищихъ во́дъ, є҆́же пло́дъ сво́й да́стъ во вре́мѧ своѐ, и҆ ли́стъ є҆гѡ̀ не ѿпаде́тъ: и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка а҆́ще твори́тъ, ᲂу҆спѣ́етъ. Не та́кѡ нечести́вїи, не та́кѡ: но ꙗ҆́кѡ пра́хъ, є҆го́же возмета́етъ вѣ́тръ ѿ лица̀ землѝ. Сегѡ̀ ра́ди не воскре́снꙋтъ нечести́вїи на сꙋ́дъ, нижѐ грѣ̑шницы въ совѣ́тъ првⷣныхъ. Ꙗ҆́кѡ вѣ́сть гдⷭ҇ь пꙋ́ть првⷣныхъ, и҆ пꙋ́ть нечести́выхъ поги́бнетъ.
-}
 \end{churchslavonic}
 
 \subsection{Kievan Church Slavonic}
@@ -548,9 +559,7 @@
 Kievan Church Slavonic uses a number of variant glyph forms, such as U+1C81 Long-Legged De ({\slv ᲁ}) and U+A641 Variant Ze ({\slv ꙁ}):
 
 \begin{churchslavonic}
-{\slv \large
 Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, и҆́же не и҆́ᲁе на совѣ́тъ нечести́выхъ, и҆ на пꙋтѝ грѣ́шныхъ не ста̀, и҆ на сѣᲁа́лищи гꙋби́телей не сѣ́ᲁе: но въ зако́нѣ гᲁⷭ҇ни во́лѧ є҆гѡ̀, и҆ въ зако́нѣ є҆гѡ̀ поꙋчи́тсѧ де́нь и҆ но́щь. И҆ бꙋ́ᲁетъ ꙗ҆́кѡ дре́во насажᲁе́ное при и҆схо́ᲁищихъ во́ᲁъ, є҆́же плоᲁъ сво́й да́стъ во вре́мѧ своѐ, и҆ ли́стъ є҆гѡ̀ не ѿпаᲁе́тъ: и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка а҆́ще твори́тъ, ᲂу҆спѣ́етъ. Не та́кѡ нечести́вїи, не та́кѡ: но ꙗ҆́кѡ пра́хъ, є҆го́же воꙁмета́етъ вѣ́тръ ѿ лица̀ землѝ. Сегѡ̀ ра́ᲁи не воскре́снꙋтъ нечести́вїи на сꙋ́ᲁъ, нижѐ грѣ̑шницы въ совѣ́тъ првⷣныхъ. Ꙗ҆́кѡ вѣ́сть гᲁⷭ҇ь пꙋ́ть првⷣныхъ, и҆ пꙋ́ть нечести́выхъ поги́бнетъ.
-}
 \end{churchslavonic}
 
 \subsection{Other Languages}
@@ -561,38 +570,29 @@
 \noindent Here is an example of the Lord's Prayer in Romanian (Moldovan) Cyrillic: \\
 
 \begin{churchslavonic}
-{\slv \large 
-Та́тъль но́стрꙋ ка́реле є҆́щй ꙟ҆ Че́рюрй: ᲃ︀фн҃цѣ́скъсе Нꙋ́меле тъ́ꙋ: ві́е ꙟ҆пъръці́ѧ та̀: фі́е во́ѧ та̀, прекꙋ́мь ꙟ҆ Че́рю̆ шѝ пре пъмѫ́нть. Пѫ́йнѣ но́астръ чѣ̀ ᲁепꙋ́рꙋрѣ ᲁъ́не но́аѡ а҆́стъꙁй. Шѝ не ꙗ҆́ртъ но́аѡ греша́леле но́астре, прекꙋ́мь шѝ но́й є҆ртъ́мь греши́цилѡрь но́щри. Ши́ нꙋ́не ᲁꙋ́че пре но́й ꙟ҆ и҆спи́тъ. Чѝ не и҆ꙁбъвѣ́ще ᲁе че́ль ръ́ꙋ. 
-} \\
+Та́тъль но́стрꙋ ка́реле є҆́щй ꙟ҆ Че́рюрй: ᲃ︀фн҃цѣ́скъсе Нꙋ́меле тъ́ꙋ: ві́е ꙟ҆пъръці́ѧ та̀: фі́е во́ѧ та̀, прекꙋ́мь ꙟ҆ Че́рю̆ шѝ пре пъмѫ́нть. Пѫ́йнѣ но́астръ чѣ̀ ᲁепꙋ́рꙋрѣ ᲁъ́не но́аѡ а҆́стъꙁй. Шѝ не ꙗ҆́ртъ но́аѡ греша́леле но́астре, прекꙋ́мь шѝ но́й є҆ртъ́мь греши́цилѡрь но́щри. Ши́ нꙋ́не ᲁꙋ́че пре но́й ꙟ҆ и҆спи́тъ. Чѝ не и҆ꙁбъвѣ́ще ᲁе че́ль ръ́ꙋ. \\
 \end{churchslavonic}
 
 \noindent And here is an example of the Lord's Prayer in Aleut Cyrillic: \\
 
 \begin{churchslavonic}
-{\slv \large
-Тꙋмани́нъ А́даԟъ! А҆́манъ акꙋ́х̑тхинъ и́нинъ кꙋ́ҥинъ, А́са́нъ амчꙋг̑а́сѧ́да́г̑та, Аҥали́нъ а҆ԟа́г̑та, Анꙋхтана́тхинъ малга́г̑танъ и́нимъ кꙋ́ганъ ка́юхъ та́намъ кꙋ́ганъ. Ԟалга́дамъ анꙋхтана̀ ҥи̑нъ аԟача́ ꙋ̆а҆ѧ́мъ: ка́юхъ тꙋма́нинъ а́д̑ꙋнъ ҥи̑нъ игни́да, а҆ма́кꙋнъ тꙋ́манъ ка́юхъ малгалиги́нъ ҥи̑нъ ад̑ꙋг̑и́нанъ игнида́кꙋнъ: ка́юхъ тꙋ́манъ сꙋглатачх̑и́г̑анах̑тхинъ, та́г̑а ад̑алю́дамъ илѧ́нъ тꙋ́манъ аг̑г̑ича.
-} \\
+Тꙋмани́нъ А́даԟъ! А҆́манъ акꙋ́х̑тхинъ и́нинъ кꙋ́ҥинъ, А́са́нъ амчꙋг̑а́сѧ́да́г̑та, Аҥали́нъ а҆ԟа́г̑та, Анꙋхтана́тхинъ малга́г̑танъ и́нимъ кꙋ́ганъ ка́юхъ та́намъ кꙋ́ганъ. Ԟалга́дамъ анꙋхтана̀ ҥи̑нъ аԟача́ ꙋ̆а҆ѧ́мъ: ка́юхъ тꙋма́нинъ а́д̑ꙋнъ ҥи̑нъ игни́да, а҆ма́кꙋнъ тꙋ́манъ ка́юхъ малгалиги́нъ ҥи̑нъ ад̑ꙋг̑и́нанъ игнида́кꙋнъ: ка́юхъ тꙋ́манъ сꙋглатачх̑и́г̑анах̑тхинъ, та́г̑а ад̑алю́дамъ илѧ́нъ тꙋ́манъ аг̑г̑ича. \\
 \end{churchslavonic}
 
 \noindent And here is an example of the Lord's Prayer in Yakut (Sakha): \\
 
 \begin{churchslavonic}
-{\slv \large
-Халланнаръ юрдюлѧригѧрь баръ агабытъ бисенѧ ! Свѧтейдѧннинь а̄тыҥъ эенѧ ; кѧллинь царстваҥъ эенѧ ; сирь юрдюгѧрь кёҥюлюҥь эенѧ , халланъ юрдюгѧрь курдукъ боллунъ ; бюгюҥю кюннѧги асыръ аспытынъ бисенинь кулу бисеха бюгюнь ; бисиги да естѧрбитинь халларъ бисеха , хайтахъ бисиги да халларабытъ беэбить естѧхтѧрбитигѧрь ; килѧримѧ да бисигини альԫархайга ; хата быса бисигини албынтанъ .
-} \\
+Халланнаръ юрдюлѧригѧрь баръ агабытъ бисенѧ ! Свѧтейдѧннинь а̄тыҥъ эенѧ ; кѧллинь царстваҥъ эенѧ ; сирь юрдюгѧрь кёҥюлюҥь эенѧ , халланъ юрдюгѧрь курдукъ боллунъ ; бюгюҥю кюннѧги асыръ аспытынъ бисенинь кулу бисеха бюгюнь ; бисиги да естѧрбитинь халларъ бисеха , хайтахъ бисиги да халларабытъ беэбить естѧхтѧрбитигѧрь ; килѧримѧ да бисигини альԫархайга ; хата быса бисигини албынтанъ . \\
 \end{churchslavonic}
 
 \noindent Here is an example using the Typicon symbols from Nikita Syrnikov's book {\slv Клю́чъ къ церко́вномꙋ ᲂу҆ста́вꙋ}:
 
 \begin{churchslavonic}
-{\slv \large
 і\textcolor{red}{і}꙼̇ ⧟̇҃ іѡа́ннꙋ і̲꙼ на лиⷮ бл҃жеⷩ҇, па́влꙋ пѣⷭ҇ г҃. а і҆оа́ннꙋ ѕ҃.
 
 и᷷͏҃і і\textcolor{red}{і}꙼̇ ⧟̲̇҃ кири́лꙋ і̲꙼ коⷣ и҆ и҆́коⷭ҇ о҆́бщїй и҆ коⷣ а҆фана́сїю.
 
 д҃ �� іі̲ и҆си́дорꙋ ⹇ гео́ргїю кири́лѣ ⹉
-
-}
 \end{churchslavonic}
 
 \subsection{Font Features}
@@ -1113,8 +1113,6 @@
 \newfontfamily{\simple}[StylisticSet=1]{Pomorsky Unicode}
 \newfontfamily{\salt}[Alternate=0]{Pomorsky Unicode}
 \newfontfamily{\salta}[Alternate=1]{Pomorsky Unicode}
-\newfontfamily{\saltb}[Alternate=2]{Pomorsky Unicode}
-\newfontfamily{\saltc}[Alternate=3]{Pomorsky Unicode}
 
 The base form, the ``simple'' form, and any stylistic alternatives of 
 a character are demonstrated in Table~\ref{pomor}.
@@ -1130,9 +1128,9 @@
 	
 	{\glyphfont И}{\simple И}	& {\glyphfont Й}{\simple Й} & {\glyphfont І}{\simple І} & {\glyphfont Ї}{\simple Ї} \\
 
-	{\glyphfont К}{\simple К}{\salt К}	& {\glyphfont Л}{\simple Л} & {\glyphfont М}{\simple М} & {\glyphfont Н}{\simple Н} \\
+	{\glyphfont К}{\simple К}{\salt К}{\salta К}	& {\glyphfont Л}{\simple Л} & {\glyphfont М}{\simple М} & {\glyphfont Н}{\simple Н} \\
 
-	{\glyphfont О}{\simple О}	& {\glyphfont Ѻ}{\simple Ѻ} & {\glyphfont П}{\simple П} & {\glyphfont Р}{\simple Р}{\salt Р} \\
+	{\glyphfont О}{\simple О}	& {\glyphfont Ѻ}{\simple Ѻ} & {\glyphfont П}{\simple П} & {\glyphfont Р}{\simple Р}{\salt Р}{\salta Р} \\
 
 	{\glyphfont С}{\simple С}	& {\glyphfont Т}{\simple Т} & {\glyphfont ОУ}{\simple ОУ} & {\glyphfont Ꙋ}{\simple Ꙋ} \\
 
@@ -1157,10 +1155,112 @@
 {\fontsize{48pt}{2em} \simple ЧИ́НЪ ВЕЧЕ́РНИ.} \\
 {\fontsize{48pt}{2em} \glyphfont СѶНѠ́ДИКЪ.} \\
 {\fontsize{48pt}{2em} \simple СѶНѠ́ДИКЪ.} \\
-{\fontsize{48pt}{2em} \simple\salt СѶНѠ́ДИКЪ.} \\
 \end{tabular}
 \end{center}
 
+\section{Monomakh Unicode}
+
+Monomakh Unicode is based on the Monomachus font designed by 
+Alexey Kryukov. It has been modified with permission.
+Monomakh Unicode is a Cyrillic font implemented in a mixed ustav/poluustav
+style and intended to cover needs of researches dealing with Slavic
+history and philology. It includes all historical Cyrillic characters
+currently defined in Unicode font also includes a set of Latin letters designed to be
+stylistically compatible with the Cyrillic part. This may be useful for
+typesetting bilingual editions in Church Slavonic and languages
+written in the Latin script, especially those that use many diacritical marks,
+as in the Romanian example below.
+
+\newfontfamily{\glyphfont}
+   [Renderer=Graphite, RawFeature=
+     {Localized Forms for Romanian=Required Localized Forms}]
+{Monomakh Unicode TT}
+
+\subsection{Sample Bilingual Text}
+
+\begin{tabular}{p{2.25in}p{0.02in}p{2.25in}}
+\begin{churchslavonic}
+{\glyphfont Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, и҆́же не и҆́де на совѣ́тъ нечести́выхъ, и҆ на пꙋтѝ грѣ́шныхъ не ста̀, и҆ на сѣда́лищи гꙋби́телей не сѣ́де: но въ зако́нѣ гдⷭ҇ни во́лѧ є҆гѡ̀, и҆ въ зако́нѣ є҆гѡ̀ поꙋчи́тсѧ де́нь и҆ но́щь. И҆ бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ дре́во насажде́ное при и҆схо́дищихъ во́дъ, є҆́же пло́дъ сво́й да́стъ во вре́мѧ своѐ.}
+\end{churchslavonic}
+& &
+\begin{romanian}
+{\glyphfont Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut; ci în legea Domnului e voia lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea. și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa.}
+\end{romanian}
+\end{tabular}
+
+\subsection{OpenType and SIL Graphite features}
+
+The Monomakh font offers a number of optional OpenType features that may be turned on or off by the user, coupled with analagous features in SIL Graphite. These are:
+
+\begin{itemize}
+\item Stylistic Set 6 (\emph{ss06}) displays U+0456 Cyrillic Small Letter Ukrainian / Belorussian I with one dot above and Stylistic Set 7 (\emph{ss07}) displays the same character with two dots above. By default, U+0456 is displayed with no dots. The Graphite analog is provided by the feature Cyrillic Decimal I (\emph{deci}), which takes values 0 (default), 1 or 2, for the number of dots on U+0456.
+\item Stylistic Set 8 (\emph{ss08}) displays the characters U+0417 Cyrillic Capital Letter Ze and U+0437 Cyrillic Small Letter Ze as a ``sharp zemlya'', i.e., like the characters U+A640 Cyrillic Capital Letter Zemlya and U+A641 Cyrillic Small Letter Zemlya, respectively. In Graphite the same functionality is provided by the feature Cyrillic Zemlya (\emph{zeml}), which takes values \emph{Round} (0) and \emph{Sharp} (1). Generally, this change should be handled at the codepoint level, so the use of this feature is discouraged.
+\item Stylistic Set 9 (\emph{ss09}) displays the characters U+0427 Cyrillic Capital Letter Che and U+0447 Cyrillic Small Letter Che in their archaic form, with the descender in the middle (e.g., {\fontspec{Monomakh Unicode}[StylisticSet=9] ч} instead of {\glyphfont ч}). The same functionality is provided by the Graphite feature Cyrillic Cherv (\emph{chrv}), which takes values \emph{Modern (Single Sided)} (0) and \emph{Old (Double Sided)} (1).
+\item Stylistic Set 10 (\emph{ss10}) displays the characters U+0429 Cyrillic Capital Letter Shcha and U+0449 Cyrillic Small Letter Shcha in their modern form, with the descender on the right (e.g., {\fontspec{Monomakh Unicode}[StylisticSet=10] щ} instead of {\glyphfont щ}). The same functionality is provided by the Graphite feature Cyrillic Shcha (\emph{shch}), which takes values \emph{Modern (Descender Right)} (0) and \emph{Old (Descender Centered)} (1).
+\item Stylistic Set 11 (\emph{ss11}) displays the characters U+044B Cyrillic Small Letter Yeru and U+A651 Cyrillic Small Letter Yeru with Back Yer with the two glyphs connected (e.g., {\fontspec{Monomakh Unicode}[StylisticSet=11] ы} instead of {\glyphfont ы}). The same functionality is provided by the Graphite feature Cyrillic Yery (\emph{yery}), which takes on values \emph{Without a Connecting Line} (0) and \emph{With a Connecting Line} (1).
+\item Stylistic Set 13 (\emph{ss13}) displays the character U+0463 Cyrillic Small Letter Yat with the left stem extended to the baseline (e.g., as {\fontspec{Monomakh Unicode}[StylisticSet=13] ѣ}). The same functionality is provided by the Graphite feature Cyrillic Yat (\emph{cyat}), which takes values \emph{With a Back Beak} (0) and \emph{With an Additional Vertical Stem} (1). Please note that this is not the same as U+A653 Cyrillic Small Letter Iotified Yat.
+\item The same functionality of these Stylistic Sets is provided in OpenType also by the Stylistic Alternatives (\emph{salt}) feature.
+\item Previous versions of the font provided Stylistic Set 1 (\emph{ss01}), duplicated as Graphite feature Localized Forms for Romanian (\emph{rold}), which displayed U+015E Latin Capital Letter S with Cedilla, U+0162 Latin Capital Letter T with Cedilla, and their lowercase analogs, as U+0218 Latin Capital Letter S with Comma Below, U+021A Latin Capital Letter T with Comma Below, and their lowercase analogs. However, since the use of U+015E, U+0162 and their lowercase analogs for the encoding of Romanian text is considered erroneous, this feature is deprecated. Users are strongly encouraged to convert their text at the codepoint level to use the correct characters for Romanian orthography. However, for the sake of compatibility with text that has been erroneously encoded, this feature is still available.
+\item Stylistic Set 15 (\emph{ss15}), which provides combining Cyrillic letters with an automatic \emph{pokrytie} where warranted by Synodal orthography is also deprecated and may be removed. Users should explicitly encode the \emph{pokrytie} as U+0487 Combining Cyrillic Pokrytie. See \href{http://www.unicode.org/notes/tn41/}
+{UTN 41: Church Slavonic Typography in Unicode} for more information.
+\end{itemize}
+
+Two additional features are available in SIL Graphite only:
+\begin{itemize}
+\item The Graphite feature Convert Arabic Digits to Church Slavonic (\emph{cnum}), when turned on, will automatically display Western Digits (``Arabic numerals'') as Cyrillic numerals. This is helpful, for example, for page numbering in software that does not support Cyrillic numerals.
+\item The Graphite feature Convert HIP-6B Keystrokes to Church Slavonic Characters (\emph{hipb}), when turned on, will display text encoded in the legacy HIP codepage as Church Slavonic. The use of this feature is discouraged and users are encouraged instead to convert HIP-encoded text to Unicode.
+\end{itemize}
+
+\section{Indiction Unicode}
+
+The Indiction Unicode font reproduces the decorative style of drop caps
+used in Synodal Slavonic editions since the late 1800's.
+
+The original Indyction font was developed by Vladislav V. Dorosh and was
+distributed as Indyction UCS as part of CSLTeX, licensed under the \LaTeX{} Project Public License.
+The font was reencoded for Unicode and edited by Aleksandr Andreev, and is now
+distributed as Indiction Unicode under the SIL Open Font License.
+It is intended for use with
+\emph{bukvitsi} (drop caps) in modern Church Slavonic editions.
+The character shapes are demonstrated in Table~\ref{indict}.
+
+\begin{table}[htbp]
+\centering
+\caption{Character shapes provided by Indiction Unicode \label{indict}}
+{\fontsize{38pt}{1.5em}
+\begin{tabular}{cccc}
+	{\ind А}	& {\ind Б} & {\ind В} & {\ind Г} \\
+
+	{\ind Е}	& {\ind Ж} & {\ind Ѕ} & {\ind З} \\
+	
+	{\ind И}	& {\ind І} & {\ind К}	& {\ind Л} \\
+
+	{\ind М} & {\ind Н} & 	{\ind О} & {\ind Ѻ} \\
+
+	{\ind П} & {\ind Р} & {\ind С}	& {\ind Т} \\
+
+	{\ind Ꙋ} & {\ind Ф} & {\ind Х} & {\ind Ѡ} \\
+
+	{\ind Ѽ} & {\ind Ꙍ} & {\ind Ѿ}	& {\ind Ц} \\
+
+	{\ind Ч} & {\ind Ш} & {\ind Щ} & {\ind Ъ} \\
+
+	{\ind Ы} & {\ind Ь} & {\ind Ѣ} & {\ind Ю} \\
+
+	{\ind Ꙗ} & {\ind Ѧ} & {\ind Ѯ} & {\ind Ѱ} \\
+
+	{\ind Ѳ} & {\ind Ѵ} & {\ind Ѷ} \\
+\end{tabular}
+}
+\end{table}
+
+\subsection{Sample Texts}
+\vspace{-1em}
+\begin{churchslavonic}
+\cuLettrine Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, и҆́же не и҆́де на совѣ́тъ нечести́выхъ, и҆ на пꙋтѝ грѣ́шныхъ не ста̀, и҆ на сѣда́лищи гꙋби́телей не сѣ́де: но въ зако́нѣ гдⷭ҇ни во́лѧ є҆гѡ̀, и҆ въ зако́нѣ є҆гѡ̀ поꙋчи́тсѧ де́нь и҆ но́щь. И҆ бꙋ́детъ ꙗ҆́кѡ дре́во насажде́ное при и҆схо́дищихъ во́дъ, є҆́же пло́дъ сво́й да́стъ во вре́мѧ своѐ, и҆ ли́стъ є҆гѡ̀ не ѿпаде́тъ: и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка а҆́ще твори́тъ, ᲂу҆спѣ́етъ.
+\par
+\end{churchslavonic}
+
 \section{Known Issues}
 
 Here are some known issues:
@@ -1202,7 +1302,8 @@
 \item Michael Ivanovich for help in designing the characters for Sakha
 (Yakut), partially taken from his Sakha UCS font.
 
-\item Alexey Kryukov, who answered various questions about FontForge
+\item Alexey Kryukov, who answered various questions about FontForge,
+allowed his Monomachus font to be modified and repackaged,
 and whose extensive documentation for the 
 \href{https://github.com/akryukov/oldstand/}{Old Standard} font was 
 consulted and partially reused.

Modified: trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/FedorovskUnicode.otf
===================================================================
(Binary files differ)

Added: trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.otf
===================================================================
(Binary files differ)

Index: trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.otf
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.otf	2016-11-11 02:10:41 UTC (rev 42483)
+++ trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.otf	2016-11-11 22:44:05 UTC (rev 42484)

Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.otf
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Modified: trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/MenaionUnicode.otf
===================================================================
(Binary files differ)

Added: trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.otf
===================================================================
(Binary files differ)

Index: trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.otf
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.otf	2016-11-11 02:10:41 UTC (rev 42483)
+++ trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.otf	2016-11-11 22:44:05 UTC (rev 42484)

Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.otf
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Modified: trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/PomorskyUnicode.otf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/fonts/opentype/public/fonts-churchslavonic/PonomarUnicode.otf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/FedorovskUnicode.ttf
===================================================================
(Binary files differ)

Added: trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.ttf
===================================================================
(Binary files differ)

Index: trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.ttf
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.ttf	2016-11-11 02:10:41 UTC (rev 42483)
+++ trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.ttf	2016-11-11 22:44:05 UTC (rev 42484)

Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/IndictionUnicode.ttf
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Modified: trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/MenaionUnicode.ttf
===================================================================
(Binary files differ)

Added: trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.ttf
===================================================================
(Binary files differ)

Index: trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.ttf
===================================================================
--- trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.ttf	2016-11-11 02:10:41 UTC (rev 42483)
+++ trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.ttf	2016-11-11 22:44:05 UTC (rev 42484)

Property changes on: trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/MonomakhUnicode.ttf
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
## -0,0 +1 ##
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
Modified: trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/PomorskyUnicode.ttf
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/Master/texmf-dist/fonts/truetype/public/fonts-churchslavonic/PonomarUnicode.ttf
===================================================================
(Binary files differ)More information about the tex-live-commits mailing list