[pstricks] auto-pst-pdf with beamer

Herbert Voss Herbert.Voss at FU-Berlin.DE
Tue Sep 2 21:01:52 CEST 2014


Am 02.09.2014 17:24, schrieb Doris Behrendt:

> here is a minimal example:
> 
> %———————————————————————————————————————————————————————start minimal ex.
> \documentclass{beamer}

\usepackage{etex}

> \usepackage{auto-pst-pdf}
...

Herbert
More information about the PSTricks mailing list